2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1321ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ
1322ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ
1323ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ
1324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಂಚನಾಥರಾಯರಪಾಳ್ಯ
1325ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರ
1326ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರ
1327ಚೈತನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,
1328ಚೈತನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,
1329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ
13210ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಾಗೇಟ್
13211ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಾಗೇಟ್
13212ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿರಾಗೇಟ್,
13213ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿರಾಗೇಟ್
13214ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿರಾಗೇಟ್
13215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿರಾಗೇಟ್
13216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿರಾಗೇಟ್
13217ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟೂಡಾ ಲೇಔಟ್, ಶೀರಾಗೇಟ್
13218ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟೂಡಾ ಲೇಔಟ್, ಶೀರಾಗೇಟ್
13219ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟೂಡಾ ಲೇಔಟ್, ಶೀರಾಗೇಟ್
13220ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಟೂಡಾ ಲೇಔಟ್, ಶೀರಾಗೇಟ್
13221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಅರಳೀಮರದಪಾಳ್ಯ
13222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಳೀಮರದಪಾಳ್ಯ
13223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅರಳೀಮರದಪಾಳ್ಯ
13224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಿಬ್ಬೂರು
13225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಿಬ್ಬೂರು
13226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಿಬ್ಬೂರು
13227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಂದ್ರ
13228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಂದ್ರ
13229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಂದ್ರ
13230ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ
13231ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2
13232ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌, ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-3
13233ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಾಂಪೊಂಡ್, ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4
13234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಾಂಪೊಂಡ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1
13235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಾಂಪೊಂಡ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5
13236ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಾಂಪೊಂಡ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6
13237ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಾಂಪೊಂಡ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.7
13238ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದಿವಾನ್‌ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಛತ್ರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
13239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಸತ್ಯಮಂಗಲ
13240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಸತ್ಯಮಂಗಲ
13241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸತ್ಯಮಂಗಲ
13242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸತ್ಯಮಂಗಲ
13243ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ
13244ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ್‌ ವೃತ್ತ
13245ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ್‌ ವೃತ್ತ
13246ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ್‌ ವೃತ್ತ
13247ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ
13248ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಲಪ್ಪ ಬೀದಿ, ಮಂಡಿಪೇಟೆ
13249ಆರ್ಯನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
13250ಆರ್ಯನ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
13251ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಜಯಪುರ
13252ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಜಯಪುರ
13253ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ಜಯಪುರ
13254ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, ಜಯಪುರ
13255ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಜಯಪುರ
13256ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1
13257ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ಕಛೇರಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2
13258ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಂಚಿ ಚೌಕ
13259ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಡಯಟ್, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
13260ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಡಯಟ್, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
13261ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಯಟ್, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
13262ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13263ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13264ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13265ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13266ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13267ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ
13268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪೇಟೆ
13269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊರಪೇಟೆ
13270ಬಾಪೂಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊರಪೇಟೆ,
13271ಶುಭೋದಯ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,
13272ಶುಭೋದಯ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆ ಹೊರಪೇಟೆ,
13273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ
13274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ್ಯ ಬಾಲಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ
13275ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿನೋಭ ನಗರ,ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13276ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿನೋಬನಗರ ,ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13277ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿನೋಬನಗರ,ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13278ಆರ್ಯಭಾರತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೆ ಸಿ ರಸ್ತೆ
13279ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿನೋಬನಗರ,ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13280ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿನೋಬನಗರ,ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13281ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸನಿವಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಾಲೋನಿ
13282ವಿದ್ಯೋದಯ ಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ
13283ಭಾರತ ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ
13284ವಿದ್ಯೋದಯ ಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಬಿ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ.
13285ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ
13286ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ
13287ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ವಿನೋಬ ನಗರ
13288ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ವಿನೋಬ ನಗರ
13289ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಿನೋಬನಗರ
13290ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಛೇರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ವಿನೋಬನಗರ
13291ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ
13292ಭಾರತ ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್
13293ಭಾರತ ಮಾತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್
13294ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13295ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13296ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13297ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13298ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
13299ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ
132100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇಳೆಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ
132101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ.
132102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ.
132103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ
132104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ.
132105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ.
132106ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ.
132107ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ.
132108ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೆಳೇಕೋಟೆ
132109ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೆಳೇಕೋಟೆ
132110ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೆಳೇಕೋಟೆ
132111ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಸಂದ್ರ
132112ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಳೆಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ
132113ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಳೆಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ
132114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಗಾಂಧಿನಗರ
132115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಗಾಂಧಿನಗರ
132116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಗಾಂಧಿನಗರ
132117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4 ಗಾಂಧಿನಗರ
132118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಗಾಂಧಿನಗರ
132119ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಆರ್‌.ಬಡಾವಣೆ
132120ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ
132121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋತಿ ತೋಪು
132122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋತಿ ತೋಪು
132123ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಶಾರದಾ ದೇವಿ ನಗರ
132124ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ,ಶಾರದಾ ದೇವಿ ನಗರ
132125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಲಪುರಕೆ (ಭಾಗ್ಯನಗರ)
132126ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ,
132127ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132128ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132129ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132130ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯ ನಿಯಮಿತ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು
132131ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವಲಯ ನಿಯಮಿತ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು
132132ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ,ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ವಲಯ, ಕುಣಿಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ
132133ಬೈರವೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಸದಾಶಿವನಗರ
132134ಬೈರವೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2,ಸದಾಶಿವನಗರ
132135ಎಸ್‌ ಜಿ ಆರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1
132136ಎಸ್‌ ಜಿ ಆರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2
132137ಎಸ್‌ ಜಿ ಆರ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌,ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3
132138ಕಾವೇರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2, ಅಳಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ,ಶಾಂತಿನಗರ
132139ಕಾವೇರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3, ಅಳಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ,ಶಾಂತಿನಗರ
132140ಕಾವೇರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4, ಅಳಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ,ಶಾಂತಿನಗರ
132141ಕಾವೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ,ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ, ತುಮಕೂರು
132142ಕಾವೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132143ಕಾವೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132144ಕಾವೇರಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಳ್ಯ
132148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ
132149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ
132150ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ
132151ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1
132152ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2
132153ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1, ಕೋತಿತೋಪು
132154ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊರಪೇಟೆ
132155ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132156ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ)
132157ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1
132158ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2
132159ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಅಶೋಕನಗರ
132160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಅಶೋಕನಗರ
132161ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೋಭಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಬಡಾವಣೆ
132162ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೋಭಿಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಬಡಾವಣೆ
132163ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೋಬಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಬಡಾವಣೆ
132164ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್ ಪುರಂ , ತುಮಕೂರು
132165ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ
132166ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ
132167ಸುಭಾಷ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಸ್ಕೂಲ್,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ
132168ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ
132169ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ
132170ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ
132171ಸರ್ವೋದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ
132172ಸರ್ವೋದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ
132173ಸರ್ವೋದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ
132174ಸರ್ವೋದಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ
132175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ
132176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ
132177ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜು ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ
132178ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜು ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ
132179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು
132180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು
132181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು
132182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು
132183ಅಂಕಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು
132184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ
132185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ
132186ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ
132187ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ
132188ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ
132189ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ
132190ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ
132191ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ
132192ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ
132193ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ
132194ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ
132195ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ
132196ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ,ರೂಮ್ 1 ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132197ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ,ರೂಂ-2 ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ
132198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ 1, ಎಂ.ಎ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಅಶೋಕನಗರ
132199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ 2, ಎಂ.ಎ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಅಶೋಕನಗರ
132200ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ
132201ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ
132202ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ
132203ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ
132204ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ, ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ
132205ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
132206ನಳಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ
132207ನಳಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ
132208ನಳಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ
132209ನಳಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ
132210ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವನೂರು
132211ಸೆರ್ಕೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇವನೂರು
132212ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ
132213ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ
132214ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್ , ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
132215ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
132216ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
132217ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಮರಿ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
132218ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
132219ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
132220ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
132221ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಟವಾಡಿ
132222ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಟವಾಡಿ
132223ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬಟವಾಡಿ
132224ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಟವಾಡಿ
132225ಶ್ರೀರಂಗ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಟವಾಡಿ
132226ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಬಟವಾಡಿ
132227ಸೈಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಟವಾಡಿ
132228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ
132229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ
132230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ
132231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ) ರೊಪ್ಪದಪಾಳ್ಯ
132232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ) ರೊಪ್ಪದಪಾಳ್ಯ
132233ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗಿರಿನಗರ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132234ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗಿರಿನಗರ,ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132235ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
132236ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
132237ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
132238ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
132239ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
132240ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
132241ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
132242ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
132243ಸುಮತಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132244ಸುಮತಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132245ಸುಮತಿ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132246ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132248ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಪ್ರಗತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಸಂಜಯನಗರ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132249ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಪ್ರಗತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಸಂಜಯನಗರ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132250ನಿವೇದಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132251ನಿವೇದಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132252ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132253ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ
132254ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.