2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾರ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
1382ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
1383ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ
1384ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
1385ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
1386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ
1387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಿಂಗರಾವತನಹಳ್ಳಿ
1388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
1389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭಸ್ಮಂಗಿಕಾವಲ್
13810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಿತ್ತಗಳಿ
13811ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-1
13812ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-2
13813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
13814ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
13815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಾಪುರ
13816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಟವಳಲು
13817ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಘಟ್ಟ
13818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವನಗೆರೆ-1
13819ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವನಗೆರೆ-2
13820ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂನ್ನಹಳ್ಳಿ
13821ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ
13822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
13823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋದೇನಹಳ್ಳಿ
13824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ
13825ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
13826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ
13827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಡತ್ತೂರು-1
13828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇಡತ್ತೂರು-2
13829ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆ
13830ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13831ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಮಿಡಿಗೇಶಿ-1
13832ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಈಸ್ಟ್‌ವಿಂಗ್) ಮಿಡಿಗೇಶಿ-2
13833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ
13834ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಈಸ್ಟ ವಿಂಗ್‌ ) ನೇರಳೆಕೆರೆ
13835ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
13836ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್ ವೀರಾಪುರ (ಹೆಚ್)
13837ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13838ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಟ್ಟೆ (ಹೆಚ್)
13839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ
13840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ (ಹೆಚ್)
13841ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ
13842ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-1
13843ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-2
13844ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-3
13845ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗಾಪುರ
13846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವಿನಮಡುಗು
13847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ (ಹೆಚ್)
13848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡೇರಿ-1
13850ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೂತನಹಳ್ಳಿ
13851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ದೊಡ್ಡೇರಿ-2
13852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊನ್ನಾಪುರ-1
13853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊನ್ನಾಪುರ-2
13854ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುಳಸಂದ್ರ
13855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಠಲಾಪುರ
13856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13857ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ
13858ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ
13859ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹನುಮಂತಪುರ-1
13860ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಹನುಮಂತಪುರ-2
13861ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಮ್ಮೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
13862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ-1
13863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ-2
13864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13865ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಿಹಳ್ಳಿ
13866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆ-1
13867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌), ಹೊಸಕೆರೆ-2
13868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್ ವಿಂಗ್) ಹೊಸಕೆರೆ-3
13869ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಕೆರೆ-4
13870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಪಲಹಳ್ಳಿ
13871ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
13872ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ
13873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13874ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
13875ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ
13876ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟದಾಸೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ (ಹೆಚ್)
13877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಡದರಗಲ್ಲು
13878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ
13879ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೋರಗುಂಟೆ
13880ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ
13881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ
13882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ
13883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಎಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
13884ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಣಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
13885ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ
13886ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರ
13887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಲ್ಲದಮಡುಗು
13888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ
13889ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
13890ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ
13891ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ (ಹೆಚ್)
13892ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ
13893ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗರಣಿ-1
13894ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗರಣಿ-2
13895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಾಚಿ-1
13896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪುಲಮಾಚಿ-2
13897ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಡಿ
13898ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೌಳಹಳ್ಳಿ
13899ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚೀಲನಹಳ್ಳಿ
138100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಮಾರುತಿಪುರ (ಹೆಚ್)
138101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅವರಗಲ್ಲು
138102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಡಸಾಲಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)
138103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ). ದೊಡ್ಡವೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1
138104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ
138105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ). ದೊಡ್ಡವೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2
138106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ
138107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂಜೀವಪುರ
138108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕವಣದಾಲ
138109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹನುಮಂತಪುರ
138110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
138111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
138112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಂಗೋಟಿ
138113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಲಿಂಗಪ್ಪನಕೋಟೆ (ಹೆಚ್)
138114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ ) ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ -1
138115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2
138116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
138117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೂಲಹಳ್ಳಿ
138118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-1
138119ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-2
138120ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-3
138121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ-4
138122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಯಲ್ಕೂರು
138123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಕೂರು
138124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
138125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ
138126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ-1
138127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರ-2
138128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂದ್ರೆಹಳ್ಳಿ
138129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
138130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ
138131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಾರ್ತ ವಿಂಗ್) ಸಿದ್ದಾಪುರ-1
138132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ) ಸಿದ್ದಾಪುರ-2
138133ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ-3
138134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ (ಹೆಚ್)
138135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನಲಿ ಕಲಿ ಕೇಂದ್ರ) ತಾಯಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
138136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ
138137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ
138138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ
138139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತವಕದಹಳ್ಳಿ
138140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇನೇರಳೆಕೆರೆ
138141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರಗುಂಟೆ
138142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
138143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನಕಲೋಟಿ
138144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಇಟಕಲೋಟಿ
138145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಂಡೋಟಿ
138146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ
138147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)
138148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಮಜರೆ
138149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ
138150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರುವೆಕೆರೆ
138151ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಜವರ-1
138152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಬಿಜವರ-2
138153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿ
138154ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕರಡೀಪುರ
138155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಂಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ
138156ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-1
138157ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (1ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ) ಸಿರಾ ಗೇಟ್,ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-2
138158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(5ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ), (ಕೋಟೆ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-3
138159ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿರಾಗೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-4
138160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ವಸತಿ ಗೃಹ.ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-5
138161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ವಸತಿ ಗೃಹ. ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-6
138162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ -7
138163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ -8
138164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-9
138165ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-10
138166ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-11
138167ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾ, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿ,ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-12
138168ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-13
138169ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಂ 21) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-14
138170ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-15
138171ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆ ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-16
138172ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಕೆ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-17
138173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-18
138174ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-19
138175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್-20
138176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಕೋಟೆ ಮಧುಗಿರಿ-21
138177ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಕೊಠಡಿ 02) ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ.ಮಧುಗಿರಿ-22
138178ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಕೊಠಡಿ 04 )ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ.ಮಧುಗಿರಿ-23
138179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಹತ್ತಿರ) ಮಧುಗಿರಿ-24
138180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ಗುಡಿಹತ್ತಿರ) ಮಧುಗಿರಿ-25
138181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ
138182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ
138183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ
138184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಅಮರಾವತಿ
138185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
138186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುದ್ದೆಕುಂಟೆ-1
138187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುದ್ದೆಕುಂಟೆ-2
138188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ
138189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಿಠಲಾಪುರ
138190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ-1
138191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ-2
138192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರ
138193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ
138194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ
138195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತುರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ
138196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
138197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿ
138198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆರೆಗಳಪಾಳ್ಯ ಚಿನಕವಜ್ರ (ಮ)
138199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿನಕವಜ್ರ
138200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಗಾನಹಟ್ಟಿ ಚಿನಕವಜ್ರ ಮಜರೆ
138201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-1
138202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-2
138203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ
138204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
138205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ
138206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಸರಪಡಿ
138207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ
138208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
138209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಸಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
138210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ-1
138211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ-2
138212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
138213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಟ್ಟೆ
138214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
138215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ
138216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ
138217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ
138218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು-1
138219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಪಾಪುರ
138220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಾಲೂರು-2
138221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-1
138222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-2
138223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ (ಮಜರೆ)
138224ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-1
138225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-2
138226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-3
138227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-4
138228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-5
138229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ದೇವರತೋಪು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ)
138230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ತೆರಿಯೂರು-1
138231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತೆರಿಯೂರು-2
138232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೆಂಗಳಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
138233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ
138234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ
138235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ)
138236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗಲ್ಲು-1
138237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗಲ್ಲು-2
138238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಸನಹಳ್ಳಿ
138239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಕಲಿದೇವಪುರ
138240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್)
138241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್‌) ಕಡಗತ್ತೂರು 1
138242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌ ) ಕಡಗತ್ತೂರು-2
138243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) (ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಕಡಗತ್ತೂರು-3
138244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ-1
138245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್) ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ-2
138246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಂಗಳೂರು
138247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ
138248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.