2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ದೇಶನೂರ
152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ದೇಶನೂರ
153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ದೇಶನೂರ
154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ದೇಶನೂರ
155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ದೇಶನೂರ
156ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇಶನೂರ
157ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇಶನೂರ
158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಳ್ಯಾನಟ್ಟಿ
159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೊಹರೆ
1510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ,ಮೊಹರೆ
1511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೋಸಕೊಟಿ
1512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ಹೊಸಕೊಟಿ
1513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸುಣಕುಂಪಿ
1514ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ
1515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ
1516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಣ್ಣೂರ
1517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ವಣ್ಣೂರ
1518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಣ್ಣೂರ
1519ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ವಣ್ಣೂರ
1520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಜಮಿನಹಾಳ
1521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಣಬರಟ್ಟಿ
1522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಹಣಬರಟ್ಟಿ
1523ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಹಣಬರಟ್ಟಿ
1524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೆಕಲಮರ್ಡಿ
1525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಮೆಕಲಮರ್ಡಿ
1526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕಲಕುಪ್ಪಿ
1527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎನ್‌
1528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎನ್‌
1529ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಗರ್ತಿ
1530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿ
1531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿ
1532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಸುತಗಟ್ಟಿ
1533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ
1534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ
1535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಳದೂರ
1536ಕುವೇಂಪು ಸೇಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1537ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1538ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1539ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1540ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ), ನೇಸರಗಿ
1541ಕುವೆಂಪು ಸೆಂಚ್ಯೂರಿಯನ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ), ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1542ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1543ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ನೇಸರಗಿ
1544ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಟ್ಟಿ
1545ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮದನಭಾಂವಿ
1546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ , ಮದನಭಾಂವಿ
1547ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮದನಭಾಂವಿ
1548ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಮುರಕಿಭಾಂವಿ
1549ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಮುರಕಿಭಾಂವಿ
1550ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮುರಕಿಭಾಂವಿ
1551ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಲಕ್ಕುಂಡಿ
1552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ
1553ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಗುದ್ದಿ
1554ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಭೈರನಟ್ಟಿ
1555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಣಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ
1556ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ
1557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ
1558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ,ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ
1559ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ
1560ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮಾರಕೋಳ
1561ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೆಮೇಳೆ
1562ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮರಿಕಟ್ಟಿ
1563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಮರಿಕಟ್ಟಿ
1564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಣಿಕೋಪ್ಪ
1565ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎಸ್‌
1566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪುಲಾರಕೊಪ್ಪ
1567ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ನಾವಲಗಟ್ಟಿ
1568ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ನಾವಲಗಟ್ಟಿ
1569ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಹೊಸ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ
1570ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕನಾಯ್ಕನಕೊಪ್ಪ
1571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಫೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಡಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದ ಎಡಭಾಗ ,ನಾಗನೂರ
1574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಬಲಭಾಗ,ನಾಗನೂರ
1575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ನಾಗನೂರ
1576ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಭಾವಿಹಾಳ
1577ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಭಾವಿಹಾಳ
1578ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಯರಗೊಪ್ಪ
1579ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ತಿಗಡಿ
1580ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ತಿಗಡಿ
1581ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಿಗಡಿ
1582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ತಿಗಡಿ
1583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ತಿಗಡಿ
1584ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ ಬಿ
1585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಬಿ
1586ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
1587ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ
1588ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ
1589ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಾಗೇವಾಡಿ
1590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ
1591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಗದ್ದಿಕರವಿನಕೊಪ್ಪ
1592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ
1593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪೂರ
1594ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ
1595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌
1596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಎಸ್‌
1597ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)
1598ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತೀರ ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)
1599ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ)
15100ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಗಾಂವ (ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಂವಿ ಶಾಲೆ)
15101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4, ಹರಿಜನವಾಡಾ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ
15102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 4, ಹರಿಜನವಾಡಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಂಪಗಾಂವ
15103ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಸಂಪಗಾಂವ
15104ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಸಂಪಗಾಂವ
15105ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ, ಸಂಪಗಾಂವ
15106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಯರಡಾಲ
15107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯರಡಾಲ
15108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ. ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ
15109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಜನತಾ ಕಾಲನಿ,ನೇಗಿನಹಾಳ
15110ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಹಾಳ
15111ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೇಗಿನಹಾಳ
15112ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ.ಇನಾಮದಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಬಲಭಾಗ ನೇಗಿನಹಾಳ
15113ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ.ಇನಾಮದಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಎಡಭಾಗ ನೇಗಿನಹಾಳ
15114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಕುರಗುಂದ
15115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೊಸ ಕುರಗುಂದ
15116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರ
15117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರ
15118ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರ
15119ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿಹೊಸೂರ
15120ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಂ.ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15121ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15122ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15123ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15124ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಎಮ್.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತೀರ)
15126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತೀರ)
15127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15128ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15130ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
15131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಅಮರಾಪೂರ
15132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
15133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
15134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕ, ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
15135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರ
15136ಕನ್ನಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ
15137ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ
15138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ (ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ)
15139ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15140ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, (ಗಾಂವಠಾಣಾ), ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, (ಗಾಂವಠಾಣಾ),ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,(ಗಾಂವಠಾಣಾ),ಕಾದ್ರೋಳ್ಳಿ
15145ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
15146ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
15147ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
15148ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
15149ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಎಡಭಾಗ, ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ
15150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತುರಮರಿ
15151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ತುರಮರಿ
15152ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತುರಮರಿ
15153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡತನಾಳ
15154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸವಟಗಿ
15155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಸವಟಗಿ
15156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಕಲಭಾವಿ
15157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಕಲಭಾವಿ
15158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಟಬಾಗಿ
15159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೊಟಬಾಗಿ
15160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎ
15161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎ
15162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪ(ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ)
15163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪ
15164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಾರ್ಗನಕೊಪ್ಪ
15165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೇಗೂರ
15166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
15167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
15168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
15169ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ನಿಡಮಾಮಿಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
15170ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ನಿಡಮಾಮಿಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ
15171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಿದಿಬ್ಬ
15172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕುಲಮನಟ್ಟಿ
15173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಖೋದಾನಪೂರ
15174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಖೋದಾನಪೂರ
15175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಖೋದಾನಪೂರ
15176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಮಳೂರ
15177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ
15178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ
15179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳ್ಳಿ
15180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಮಟ್ಟಿ
15181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಉಗರಖೋಡ
15182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಉಗರಖೋಡ
15183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಚ್ಚನಕೇರಿ
15184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಗಡೋಳ್ಳಿ
15185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತಿಗಡೋಳ್ಳಿ
15186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ತಿಗಡೋಳ್ಳಿ
15187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ತಿಗಡೋಳ್ಳಿ
15188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲೂರ
15189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಬೈಲೂರ
15190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲೂರ
15191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದೇಗಲೋಳ್ಳಿ
15192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಖೋಡ
15193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸ್ಸಾಪೂರ
15194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎ
15195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎ
15196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಅವರಾದಿ
15197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಅವರಾದಿ
15198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎತ್ತಿನಕೇರಿ
15199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಟ್ಯಾಲ
15200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶಿವನೂರ
15201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
15202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ
15203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ದೇಗಾಂವ
15204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ ,ದೇಗಾಂವ
15205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ದೇಗಾಂವ
15206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ದೇಗಾಂವ)
15207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಾಪೂರ
15208ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಎಡಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರ
15209ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಸ್ಮಾರಕ ರೋಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರ
15210ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಸ್ಮಾರಕ ರೋಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರ
15211ಪಟ್ಪಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿತ್ತೂರ
15212ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರ
15213ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕೋಶ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಿತ್ತೂರ
15214ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಿತ್ತೂರ
15215ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ),ಬಲಭಾಗ, ಕಿತ್ತೂರ
15216ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಕಿತ್ತೂರ
15217ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಕಿತ್ತೂರ
15218ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ,ಬಲ ಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರ
15219ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಎಡಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರ
15220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರ
15221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,(ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ),ಬಲಭಾಗ,ಕಿತ್ತೂರ
15222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ನಿಚ್ಚಣಕಿ
15223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ನಿಚ್ಚಣಕಿ
15224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಿಗೇರಿ
15225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ
15226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕುಲವಳ್ಳಿ
15227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಿ
15228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗಲಗಿನಮಡ
15229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕತ್ರಿದಡ್ಡಿ
15230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.