2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕುಟರನಟ್ಟಿ
162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹಿರೇಬೂದನೂರ
163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹಿರೇಬೂದನೂರ
164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಳಗಲಿ
165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಓಬಲದಿನ್ನಿ
166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಚಚಡಿ
167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಚಚಡಿ
168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಚಚಡಿ
169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಚಚಡಿ
1610ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ
1611ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತಡಸಲೂರ
1612ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಡಸಲೂರ
1613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಲಕಿ
1614ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಲಕಿ ತಾಂಡಾ
1615ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೂಲಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ
1616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರಾಮಾಪೂರ
1617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶಿವನಗರ (ರಾಮಾಪೂರ ತಾಂಡೆ)
1618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬಾಪೂರ
1619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮಧ್ಯದ ಕೊಠಡಿ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪ
1620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪ
1621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಹಾರುಗೊಪ್ಪ
1622ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಂತಮಾರ
1623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಮುತವಾಡ
1624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮುತವಾಡ
1625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಇಂಚಲ
1626ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂಚಲ
1627ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಇಂಚಲ
1628ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಇಂಚಲ
1629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂಚಲ
1630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಇಂಚಲ
1631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮರಕುಂಬಿ
1632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮರಕುಂಬಿ
1633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ
1634ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡ
1635ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡ
1636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡ
1637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡ
1638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಐ ಈ ಆರ್ ಐ ಕಟ್ಟಡ, ಮುರಗೋಡ
1639ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ಮುರಗೋಡ
1640ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುರಗೋಡ
1641ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮುರಗೋಡ
1642ಶ್ರೀಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮುರಗೋಡ
1643ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಎಡಬದಿ, ಮುರಗೋಡ
1644ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಲಬದಿ, ಮುರಗೋಡ
1645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರುದ್ರಾಪೂರ
1646ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿನಗರ (ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)
1647ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರಿಮನಿ
1648ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದುಂಡನಕೊಪ್ಪ
1649ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ
1650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ಕೆ ಎಂ
1651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2, (ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1652ಪುರಸಭೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1653ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1654ಪುರಸಭೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸ್ಟಾಫ ರೂಮ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಶ್ರಯ ನಗರ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಶ್ರಯ ನಗರ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1657ರೈತಭವನ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1658ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1659ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1660ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಬಾಗವಾನ ಚಾಳ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ರೋಗನವರ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1663ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1664ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1665ಸ.ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1666ನಿವೃತ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಟ್ಟಡ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1667ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1668ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1669ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1670ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1671ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1672ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1673ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಮೂಗಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1675ಎಸ್.ಎನ್‌.ವ್ಹಿ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್‌. ಡಿವ್ಹಿ ದೇಶನೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1676ಎಸ್.ಎನ್‌.ವ್ಹಿ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್‌. ಡಿವ್ಹಿ ದೇಶನೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1677ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಹೊಸ ಓಣಿ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1678ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಹೊಸ ಓಣಿ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1681ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1682ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1684ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1685ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1687ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಗುಂಡ್ಲೂರ ಚಾಳ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1689ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬಲಬದಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಡಬದಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1692ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1693ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1694ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಗೊಂದಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
1695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೈಲವಾಡ
1696ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೈಲವಾಡ
1697ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಚಿವಟಗುಂಡಿ
1698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚಿವಟಗುಂಡಿ
1699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ
16100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ
16101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರ
16102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರ
16103ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರ
16104ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೇವಲಾಪೂರ
16105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಅಮಟೂರ
16106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಅಮಟೂರ
16107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಆನಿಗೋಳ
16108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಆನಿಗೋಳ
16109ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಆನಿಗೋಳ
16110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಓಣಿ, ಹೊಸೂರ
16111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಹೊಸೂರ
16112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಎಡ ಭಾಗ ಹೊಸೂರ
16113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮುಂದಿನ ಕೊಠಡಿ, ಹೊಸೂರ
16114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸೂರ
16115ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸೂರ
16116ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಸೂರ
16117ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸೂರ
16118ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಮ ನಂ 4, ಹೊಸೂರ
16119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸೊಗಲ
16120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.1 ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ
16121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಲ್ಲೂರ
16122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಲ್ಲೂರ
16123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಾಗಿಹಾಳ ತಾಂಡೆ
16124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಾಟೋಳ್ಳಿ
16125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಮಾಟೊಳ್ಳಿ
16126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿ
16127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊರಿಕೊಪ್ಪ
16128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೊರಿಕೊಪ್ಪ
16129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ವಕ್ಕುಂದ
16130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ವಕ್ಕುಂದ
16131ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ವಕ್ಕುಂದ
16132ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ವಕ್ಕುಂದ
16133ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಕ್ಕುಂದ
16134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)
16135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ
16136ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಿರೆಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)
16137ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಿರೆಮೂಳಕೂರ (ನಯಾನಗರ)
16138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ
16139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ
16140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ
16141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗುಡದೂರ
16142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹೊಳಿನಾಗಲಾಪೂರ
16143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹೊಳಿನಾಗಲಾಪೂರ
16144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗರಜೂರ
16145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕೆಂಗಾನೂರ
16146ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕೆಂಗಾನೂರ
16147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರವಳ್ಳಿ
16148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ
16149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ
16150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೂದಿಹಾಳ
16151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೂದಿಹಾಳ
16152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮೂಗಬಸವ
16153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮೂಗಬಸವ
16154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಏಣಗಿ
16155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿ
16156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸುತಗಟ್ಟಿ
16157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹಿಟ್ಟಣಗಿ
16158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಹಿಟ್ಟಣಗಿ
16159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಕ್ಕುಂಡಿ
16160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯಕ್ಕುಂಡಿ
16161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಯಕ್ಕುಂಡಿ
16162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, (ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ)
16163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, (ಕಾರ್ಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ)
16164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೂಪದಾಳ
16165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೂಪದಾಳ
16166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬಡ್ಲಿ
16167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬಡ್ಲಿ
16168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಾತ್ರಾಳ
16169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ವಾಯ್‌.
16170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ
16171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ
16172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿ
16173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿ
16174ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ಯಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿ
16175ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿ
16176ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಅಸುಂಡಿ
16177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1, ಉಡಿಕೇರಿ
16178ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಉಡಕೇರಿ
16179ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಉಡಕೇರಿ
16180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿ
16181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳವಡಿ
16182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಬೆಳವಡಿ
16183ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳವಡಿ
16184ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿ
16185ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಡಭಾಗ, ಬೆಳವಡಿ
16186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಬೆಳವಡಿ
16187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.
16188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.
16189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಕೆ.ಬಿ.
16190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ
16191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದೊಡವಾಡ
16192ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ದೊಡವಾಡ
16193ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡ
16194ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡ
16195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ದೊಡವಾಡ
16196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ದೊಡವಾಡ
16197ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೊಡವಾಡ
16198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿ
16199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.4, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿ
16200ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಠಡಿ, ಕರಿಕಟ್ಟಿ
16201ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02 ಕರಿಕಟ್ಟಿ
16202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕರಿಕಟ್ಟಿ
16203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ
16204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ
16205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ
16206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
16207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
16208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡಭಾಗ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
16209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
16210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
16211ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
16212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮೂಲೆಯ ಕೋಣೆ, ಬುಡರಕಟ್ಟಿ
16213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಿದರಗಡ್ಡಿ
16214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ
16215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
16216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
16217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ತುರಕರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ
16218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕಡಸಗಟ್ಟಿ
16219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ
16220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೆಂಚರಾಮನಹಾಳ
16221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯಡಳ್ಳಿ
16222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಡಳ್ಳಿ
16223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ
16224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.