2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ದಾಸನಾಳ
172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮೆಳ್ಳಿಕೇರಿ
173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ
174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ
175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುಗಳಿಹಾಳ
176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಮುಗಳಿಹಾಳ
177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುಗಳಿಹಾಳ
178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮುಗಳಿಹಾಳ
179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಇಟ್ನಾಳ
1710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ
1711ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ
1712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ತಾವಲಗೇರಿ
1713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ತಾವಲಗೇರಿ
1714ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕುರಬಗಟ್ಟಿ
1715ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1716ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1717ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 12, ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1718ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1719ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1720ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಸತ್ತಿಗೇರಿ
1721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುಡುಮಕೇರಿ
1722ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮಾಡಮಗೇರಿ
1723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಮಗೇರಿ
1724ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕೊಟೂರ
1725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿವಾಪೂರ
1726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಶಿವಾಪೂರ
1727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಶಿವಾಪೂರ
1728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊರಗುದ್ದಿ
1729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊರಗುದ್ದಿ
1730ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬಿ
1731ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬಿ
1732ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬಿ
1733ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಳಕಡಬಿ
1734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಯರಗಣವಿ
1735ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕೋರಕೊಪ್ಪ
1736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ
1737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ
1738ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯರಗಟ್ಟಿ
1739ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಯರಗಟ್ಟಿ
1740ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಗಟ್ಟಿ
1741ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಗಟ್ಟಿ
1742ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯರಗಟ್ಟಿ
1743ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಯರಗಟ್ಟಿ
1744ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಯರಗಟ್ಟಿ
1745ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಯರಗಟ್ಟಿ
1746ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಯರಗಟ್ಟಿ
1747ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಯರಗಟ್ಟಿ
1748ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಝರ್ವಿ
1749ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಝರ್ವಿ
1750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಯರಝರ್ವಿ
1751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ.4, ಹಳೆ ಕಟ್ಟದ, ಯರಝರ್ವಿ
1752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ
1753ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ
1754ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ
1755ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ
1756ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರೈನಾಪೂರ
1757ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರೈನಾಪೂರ
1758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಮ್
1759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಮ್
1760ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಜೀವಾಪೂರ
1761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ತಲ್ಲೂರ
1762ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ತಲ್ಲೂರ
1763ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತಲ್ಲೂರ
1764ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಸೋಮಾಪೂರ
1765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಸೋಮಾಪೂರ
1766ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ
1767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಮದ್ಲೂರ
1768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಮದ್ಲೂರ
1769ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಮದ್ಲೂರ
1770ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ
1771ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ
1772ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆನಕಟ್ಟಿ
1773ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಬನೂರ
1774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಬನೂರ
1775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಬನೂರ
1776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ
1777ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ
1778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಜಕಬಾಳ
1779ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಜಕಬಾಳ
1780ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ( ಓ.ಬಿ.ಬಿ.) ಕಿಟದಾಳ
1781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಅರ್ಟಗಲ್
1782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಅರ್ಟಗಲ್
1783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಬಸರಗಿ ಇನಾಂ
1784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಬಸರಗಿ ಇನಾಂ
1785ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳ್ಳೂರ
1786ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಿರೂರ
1787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಿರೂರ
1788ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ
1789ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಭಂಡಾರಹಳ್ಳಿ
1790ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ತೇರೆದಕೊಪ್ಪ
1791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಮುನವಳ್ಳಿ
1792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿ
1793ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1794ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನಿರ್ಮಲ ನಗರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1795ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ನಿರ್ಮಲ ನಗರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1796ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1797ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಬಜಾರ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1798ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
1799ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಣೆ ನಂ 4, ಪಚಲಿಂಗೇಶ್ಡರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
17100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 7, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
17101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿ
17102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮುನವಳ್ಳಿ
17103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ,16, ಮುನವಳ್ಳಿ
17104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಮುನವಳ್ಳಿ
17105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಮುನವಳ್ಳಿ
17106ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.13, ಮುನವಳ್ಳಿ
17107ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.12 ಮುನವಳ್ಳಿ
17108ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಮುನವಳ್ಳಿ
17109ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಗಡಮಿ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಮುನವಳ್ಳಿ
17110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೊಂದಿ-ಕಲ್ಲೋಳಿ
17111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿಂಧೋಗಿ
17112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಶಿಂಧೋಗಿ
17113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿಂಧೋಗಿ
17114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೋರಾಬಾಳ
17115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಗೋರಾಬಾಳ
17116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಬಸಿಡೋಣಿ
17117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಬಸಿಡೋಣಿ
17118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಶಿರಸಂಗಿ
17119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಶಿರಸಂಗಿ
17120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಶಿರಸಂಗಿ
17121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿರಸಂಗಿ
17122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
17123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
17124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಕಲ್ಲಾಪೂರ
17125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕಲ್ಲಾಪೂರ
17126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಕಲ್ಲಾಪೂರ
17127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
17128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
17129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯಕ್ಕೇರಿ
17130ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ವಟ್ನಾಳ (ನವಿಲತೀರ್ಥ)
17131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗೋರವನಕೊಳ್ಳ
17132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಗೋರವನಕೊಳ್ಳ
17133ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಮನಗರ (ಕಟಮಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)
17134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಟಮಳ್ಳಿ
17135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೂಲಿ
17136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೂಲಿ
17137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಹೂಲಿ
17138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೂಲಿ
17139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೂಲಿ
17140ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೂಲಿ
17141ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೂಲಿ
17142ವ್ಹಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಹೂಲಿ
17143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮನಿಕಟ್ಟಿ
17144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮನಿಕಟ್ಟಿ
17145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹರಳಕಟ್ಟಿ
17146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.7, ಹರಳಕಟ್ಟಿ
17147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕಗದಾಳ
17148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಕಗದಾಳ
17149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕುರವಿನಕೊಪ್ಪ
17150ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸವದತ್ತಿ
17151ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿ
17152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿ
17153ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಗಿರಿಜನ್ನವರ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿ
17154ಎಸ್‌. ಕೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಸವದತ್ತಿ
17155ಎಸ್‌. ಕೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಸವದತ್ತಿ
17156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸವದತ್ತಿ
17157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಸವದತ್ತಿ
17158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಸ್ವಾದಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸವದತ್ತಿ
17159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸ್ವಾದಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸವದತ್ತಿ
17160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಸ್ವಾದಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸವದತ್ತಿ
17161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದತ್ತಿ
17162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದತ್ತಿ
17163ಸರಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸವದತ್ತಿ
17164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಣಮಗೇರಿ ಓಣಿ ಸವದತ್ತಿ
17165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಣಮಗೇರಿ ಓಣಿ, ಸವದತ್ತಿ
17166ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸವದತ್ತಿ
17167ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಣೆ ಕೋನೆ ನಂ 1, ಸವದತ್ತಿ
17168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ನಗರ, ಸವದತ್ತಿ
17169ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ನಗರ, ಸವದತ್ತಿ
17170ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿ
17171ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಸಭಾಗೃಹ, ಸವದತ್ತಿ
17172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸವದತ್ತಿ
17173ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸವದತ್ತಿ
17174ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವರ್ತಕರ ಸಮಿತಿ ಬಲ ಭಾಗ, ಸವದತ್ತಿ
17175ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, (ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ), ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17176ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊನೆ ನಂ 3, (ನಬಾರ್ಡ ಯೋಜನೆ), ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17181ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17182ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.11, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17183ಜಿ.ಜಿ.ಚೋಪ್ರಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 7, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17184ಜಿ.ಜಿ.ಚೋಪ್ರಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ
17185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ (ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ತಾಂಡಾ)
17186ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಉಗರಗೋಳ
17187ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಉಗರಗೋಳ
17188ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಉಗರಗೋಳ
17189ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉಗರಗೋಳ
17190ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉಗರಗೋಳ
17191ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉಗರಗೋಳ
17192ರೇ.ಅ.ಹಳೇಮನಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉಗರಗೋಳ
17193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹರ್ಲಾಪೂರ
17194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ
17195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ
17196ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ
17197ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕುಂಬಿ
17198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿ
17199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿ
17200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ 6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿ
17201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 8, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚುಳಕಿ
17202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಚಮಟ್ಟಿ
17203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಚಮಟ್ಟಿ
17204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 1, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹಂಚಿನಾಳ
17205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 12, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಂಚಿನಾಳ
17206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ 8 ಹಂಚಿನಾಳ
17207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 10, ಹಂಚಿನಾಳ
17208ಶ್ರೀ ಫಲಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಂಚಿನಾಳ
17209ಶ್ರೀ ಫಲಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂಚಿನಾಳ
17210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 15, ಹಂಚಿನಾಳ
17211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17212ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17213ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 4, ಹಿರೇಕುಂಬಿ
17217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದಡೇರಕೊಪ್ಪ
17218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ 10, ದಡೇರಕೊಪ್ಪ
17219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಡಸೂರ
17220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 6, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಡಸೂರ
17221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಬೆಡಸೂರ
17222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಬೆಡಸೂರ
17223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವಿ
17224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವಿ
17225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಯಡ್ರಾಂವಿ
17226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
17227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
17228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
17229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಿಗೇರಿ
17230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇನಾಂಹೊಂಗಲ
17231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಇನಾಂಹೊಂಗಲ
17232ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇನಾಮಹೊಂಗಲ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.