2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಗಲಿ
192ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬೆಳಗಲಿ
193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿ
194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ ಬೆಳಗಲಿ.
195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಳಗಲಿ
196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ,ಬೆಳಗಲಿ
197ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಡುವಿನ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿ
198ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂವಱ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ.1 ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿ
199ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಬೆಳಗಲಿ
1910ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಲಿ
1911ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬೆಳಗಲಿ
1912ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಳಗಲಿ
1913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲನಿ ರೂಮ ನಂ 3 ಬೆಳಗಲಿ
1914ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳಲಿ
1915ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿ
1916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿ
1917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಳಲಿ
1918ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುಳಲಿ
1919ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುಳಲಿ
1920ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿರೋಳ
1921ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಿರೋಳ
1922ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸದು ಶಿರೋಳ
1923ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಶಿರೋಳ
1924ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾ ಭವನ,ಶಿರೋಳ
1925ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ.ಶಿರೋಳ
1926ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿರೋಳ
1927ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿರೋಳ
1928ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ
1929ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿರೋಳ
1930ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಿರೋಳ
1931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬುದ್ನಿ ಪಿ ಎಂ
1932ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬುದ್ನಿ ಪಿ.ಎಂ
1933ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬುದ್ನಿ ಪಿ.ಎಂ
1934ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮಂಟೂರ
1935ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೋಣೆ ಮಂಟೂರ
1936ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಟೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 3
1937ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2
1938ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರೂಮ ನಂ 3
1939ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಟೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮಂಟೂರ
1940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಶೋರಿ
1941ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ
1942ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ
1943ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಲಗಲಿ
1944ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿ
1945ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿ
1946ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಗಲಿ
1947ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಲಾಪೂರ
1948ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಾಪೂರ
1949ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಳಖೋಡ
1950ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ ಮುಗಳಖೋಡ
1951ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎದುರಿನ ಕೋಣೆ ಮುಗಳಖೋಡ
1952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಮುಗಳಖೋಡ
1953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರೂಮ ನಂ1 ಮುಗಳಖೋಡ
1954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 (ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಮುಗಳಖೋಡ
1955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಮುಗಳಖೋಡ
1956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ
1957ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳ
1958ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ
1959ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ
1960ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳ
1961ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೋರಗಾಂವ
1962ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಸೋರಗಾಂವ
1963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಸೋರಗಾಂವ
1964ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ
1965ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ
1966ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ
1967ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ
1968ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಮುಧೋಳ
1969ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವಲಿಂಗ ನಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮುಧೋಳ
1970ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಬಸವಲಿಂಗ ನಗರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳ
1971ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳ
1972ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಳೆದು ಮುಧೋಳ
1973ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹಳೆದು ಮುಧೋಳ
1974ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಧೋಳ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1
1975ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ರೂಂ.ನಂ.3.ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಮುಧೋಳ
1976ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದು ರೂಂ.ನಂ.1.ಉತ್ತರ ಭಾಗ.ಮುಧೋಳ
1977ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಧೋಳ
1978ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ
1979ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟ್ಡಡ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ
1980ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮುಧೋಳ
1981ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮುಧೋಳ
1982ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ನಂ 2 ಮುಧೋಳ ರೂಮ ನಂ 1
1983ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಹಿಂದ ನಂ 2 ಮುಧೋಳ ರೂಮ ನಂ 2
1984ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಮುದೋಳ
1985ಎಸ್ ಆರ್ ಕಂಠಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಧೋಳ
1986ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1987ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1988ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ
1989ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮುಧೋಳ
1990ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮುಧೋಳ
1991ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1992ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1993ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1994ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ
1995ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರುವ ಕೋಣೆ ಮುಧೋಳ
1996ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1997ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
1998ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಮುಧೋಳ
1999ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಮುಧೋಳ
19100ಆರ್‌.ಎಂ.ಜಿ.ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಮುಧೋಳ
19101ಸರ್ಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
19102ಸರ್ಕಾರಿ ರನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.4 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುಧೋಳ
19103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ 1 ಮುಧೋಳ
19104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮುಧೋಳ
19105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮುಧೋಳ
19106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಮುಧೋಳ
19107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರ ಮುಧೋಳ
19108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮುಧೋಳ
19109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ತಾಲೂಕ ಆಫೀಸ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ
19110ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಧೋಳ
19111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳ್ಳೂರ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳ
19112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ
19113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ
19114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಧೋಳ
19115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮಳಲಿ
19116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 ಮಳಲಿ
19117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮಳಲಿ
19118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಳಲಿ
19119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಮಳಲಿ
19120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ
19121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ
19122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಿರ್ಜಿ
19123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಡಡ ಮಿರ್ಜಿ
19124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚನ್ನಾಳ
19125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರ (ರೂಮ ನಂ 1)
19126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರ (ರೂಮ ನಂ 3)
19127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತೂರ
19128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉತ್ತೂರ
19129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿಬೇರ
19130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಗಿ
19131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ರೂಗಿ
19132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ರಂಜಣಗಿ
19133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 4 ರಂಜಣಗಿ
19134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಒಂಟಗೋಡಿ
19135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಒಂಟಗೋಡಿ (ರೂಮ ನಂ 6)
19136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಒಂಟಗೋಡಿ (ರೂಮ ನಂ 2)
19137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ.ಜೆ
19138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೀರಗಾಳ
19139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜೀರಗಾಳ
19140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ್‌ ಹಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗಳಗಿ
19141ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಗಳಗಿ
19142ಡಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿ
19143ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯಡಹಳ್ಳಿ
19144ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಡಹಳ್ಳಿ
19145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ
19146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವಜ್ಜರಮಟ್ಟಿ
19147ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಿಕಟ್ಟಿ
19148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಗಿ
19149ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಫೀಸ ಬರಗಿ
19150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗಿ
19151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಲಗಾಲ ಜಂಬಗಿ
19152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮೆಟಗುಡ್ಡ
19153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2
19154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮೆಟಗುಡ್ಡ
19155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 2 ಮೆಟಗುಡ್ಡ
19156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ,
19157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ.ಕೆ
19158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ
19159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ
19160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯದು ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ (ರೂಮ ನಂ 1 )
19161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯದು ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ (ರೂಮ ನಂ 2)
19162ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಗಿ ಕೆ ಡಿ
19163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತಾಪೂರ
19164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆ
19165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಲಗುಂಡಿ ಬಿಕೆ
19166ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಬಿ ಕೆ
19167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಿದರಿ
19168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆಟ್ಲೂರ
19169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೆಟ್ಲೂರ
19170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಗಾಪೂರ
19171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಿಂಗಾಪೂರ
19172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಕಿ
19173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಕಿ
19174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನ ಬುದ್ನಿ
19175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
19176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪೂರ
19177ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುದ್ದಾಪೂರ
19178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುದ್ನಿ ಕೆಡಿ
19179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಾಚಕನೂರ
19180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಾಚಕನೂರ
19181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜುನ್ನೂರ
19182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬದನೂರ
19183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರ
19184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರ (ರೂಮ ನಂ 1 )
19185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಭಂಟನೂರ (ರೂಮ ನಂ 2)
19186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೂರ
19187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೂರ
19188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಭಾನುಕೋಟೆ
19189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ
19190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಹೆಬ್ಬಾಳ
19191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಸಗೇರಿ
19192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ದಾದನಟ್ಟಿ
19193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಾದನಟ್ಟಿ
19194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಣಾಪೂರ
19195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡಾಪೂರ
19196ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರ
19197ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19198ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರ
19199ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಾಪೂರ
19200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19201ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19202ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಲೋಕಾಪೂರ
19203ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಉತ್ತೂರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಲೋಕಾಪೂರ
19204ರಾಜಾ ಭೈರವಸಿಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19205ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19206ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲೋಕಾಪೂರ
19207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ ಬಿಕೆ
19208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷಾನಟ್ಟಿ
19209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಡರ ಅರಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ
19210ಸಹಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟಿ
19211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಎಲ್
19212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರ್ಚಗಲ್
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.