2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2051ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2052ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2053ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2054ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ
2055ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2056ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2057ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನುದಾನರಹಿತ (ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ) ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ
2058ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ
2059ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20510ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20511ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದ್ಯಾರು ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು
20512ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20513ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20514ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20515ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20516ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಗಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು
20517ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20518ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ( ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20519ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೈನಾಡು, ಪಿಲಾತ್ತಬೆಟ್ಟು
20520ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20521ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20522ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20523ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20524ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20525ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20526ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20527ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20528ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20529ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20530ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20531ಹಳೇ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಅರಳ
20532ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅರಳ
20533ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳ
20534ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎರ್ಮಾಳಪದವು ಅರಳ
20535ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20536ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20537ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು
20538ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು
20539ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ ಕರಿಯಂಗಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20540ಸೈಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಯಂಗಳ
20541ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರಿಯಂಗಳ
20542ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ, ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ
20543ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು, ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20544ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20545ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು, ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20546ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20547ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20548ಸೈಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕಬೆಳ್ಳೂರು
20549ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20550ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20551ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಟಾಡಿ
20552ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು, ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ
20553ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ
20554ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20555ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20556ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ
20557ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಚಾರಿಪಲ್ಕೆ ಪಂಜಿ ಕಲ್ಲು
20558ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಾಡಿ,ಬಂಟ್ವಳ ಕಸ್ಬಾ
20559ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20560ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುದನೆಗುಡ್ಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ
20561ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಅಮ್ಟಾಡಿ
20562ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20563ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20564ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಗ್ರಾರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20565ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20566ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20567ತೌಹೀದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ
20568ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
20569ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
20570ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಜಿಲಬೆಟ್ಟು ಮೂಡನಡುಗೋಡು
20571ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡ್ಡಲಕಾಡು, ಮೂಡನಡುಗೋಡು
20572ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಾವಳಪಡೂರು ಹಳೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ
20573ಗ್ರಾಮಕರಣೀಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾವಳಪಡೂರು
20574ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಬೆಟ್ಟು
20575ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ವ ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ
20576ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20577ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮದ್ವ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
20578ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮದ್ವ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20579ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
20580ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ , ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20581ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ , ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20582ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆದ್ದಳಿಕೆ , ಕಾವಳಮೂಡೂರು
20583ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20584ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
20585ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡಪಲ್ಕೆ
20586ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ
20587ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ
20588ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20589ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20590ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20591ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20592ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20593ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಳಿಬೈಲು , ಉಳಿ
20594ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉಜಿರಂಡಿಪಲ್ಕೆ )
20595ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20596ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20597ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು
20598ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಶ್ಯಮೂಡೂರು
20599ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205101ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಸರಪಾಡಿ
205102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಾಪಾದೆ, ಸರಪಾಡಿ
205103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೇವಶ್ಯಪಡೂರು
205104ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205105ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205106ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ನಾವೂರು
205107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ನಾವೂರು
205108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು, ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205114ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ನರಿಕೊಂಬು
205115ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಯಿಲ , ನರಿಕೊಂಬು
205116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205117ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205118ದೀಪಿಕಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು, ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)
205119ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205120ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ.ಮೂಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಮಜಲು, ಬಿ ಮೂಡಾ
205122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ
205123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)
205125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
205126ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರಜತರೇಖೆ ಮೊಡಂಕಾಪು (ಉತ್ತರಭಾಗ)
205127ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205128ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205129ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205130ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205131ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205132ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205133ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೂಡಿನ ಬಳಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಾ
205134ಎ.ಪಿ.ಯಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗ,ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಾ
205135ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಡಂಬಿಲ,ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ
205136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205137ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ, ಕಳ್ಳಿಗೆ
205138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205141ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205143ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಾಡಿ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು
205145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಾಡಿ,ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು
205146ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು
205147ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205148ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ,ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ
205153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು,ಬಾಳ್ತಿಲ
205156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205158ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಬಾಳ್ತಿಲ
205159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಟಿಕ, ಬಾಳ್ತಿಲ
205160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
205163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇರಾ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ
205164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮನುಪಲಿಕೆ, ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ
205165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 1)
205172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2)
205173ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)
205174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ
205175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
205176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205179ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು
205180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಳ್ತಮಜಲು
205181ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205182ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205183ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)
205189ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ, ಸಜಿಪಮೂಡಾ
205190ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮ
205191ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205192ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಮಂಚಿ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]
205193ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಮಂಚಿ
205194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
205195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]
205197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]
205198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಜೆ ಮಂಚಿ
205199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ಉತ್ತರ ಭಾಗ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ . 1
205200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2
205201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]
205202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]
205203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ಉತ್ತರ ಭಾಗ
205204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]
205205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ ಅನಂತಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)
205209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ ಅನಂತಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205210ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ, ಅನಂತಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2)
205212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
205213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1)
205214ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ [ಕೊಡಂಗಾಯಿ] ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು
205215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಪದವು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205218ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಪದವು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205221ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು ಕೊಳ್ನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205222ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205223ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಕುಡೆ, ಕೊಳ್ನಾಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205224ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಕುಡೆ, ಕೊಳ್ನಾಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205225ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205226ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ ಕೊಳ್ನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
205227ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಳಿತ್ತನೂಜಿ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205228ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಕಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205229ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಜಿಬೈಲು, ಕೊಳ್ನಾಡು
205230ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ
205231ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಮಠ ಕೊಳ್ನಾಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205232ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುಮಠ ಕೊಳ್ನಾಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205233ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ]
205234ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
205235ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205236ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205237ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205238ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
205239ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
205240ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪದ್ಯಾಣ, ಕರೋಪಾಡಿ
205241ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205242ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205243ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನ
205244ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205245ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205246ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
205247ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
205248ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ
205249ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.