2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಹುಂಡಿ
2192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ
2193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
2194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿ
2195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ
2196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾಚಾರಿ ಹುಂಡಿ
2197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ರಂಗಸಮುದ್ರ
2198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ರಂಗಸಮುದ್ರ
2199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರಂಗಸಮುದ್ರ
21910ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ
21911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ
21912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ
21913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿ
21914ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-2
21915ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21916ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-4
21917ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಎಡಭಾಗ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21918ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗದ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ- ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ), ವಾಜಮಂಗಲ
21920ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ವಾಜಮಂಗಲ
21921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ), ವಾಜಮಂಗಲ
21922ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1, ವರುಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಾಜಮಂಗಲ
21923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಭುಗತಹಳ್ಳಿ
21924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ),ಭುಗತಹಳ್ಳಿ
21925ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ
21926ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಡಲಹುಂಡಿ
21927ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಲಗಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ
21928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ವರಕೋಡು
21929ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವರಕೋಡು(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ವರಕೋಡು
21930ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1) ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ
21931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-2)ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ
21932ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕುಪ್ಯಾ
21933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕುಪ್ಯ
21934ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
21935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
21936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ - 1), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ
21937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ 2), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ
21938ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ
21939ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ
21940ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾಂದಳ್ಳಿ
21941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ), ಚೋರನಹಳ್ಳಿ
21942ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಚೋರನಹಳ್ಳಿ
21943ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ವರುಣ
21944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2), ವರುಣ
21945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಹುಂಡಿ
21946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ
21947ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ
21948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಧವಗೆರೆ
21949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ತುಂಬಲ
21950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ತುಂಬಲ
21951ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತತ್ತಿ
21952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಪುರದಹುಂಡಿ
21953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
21954ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯಪುರ
21955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಾಪುರ
21956ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
21957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದುದ್ದಗೆರೆ
21958ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
21959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಂಡಿಕೆರೆ
21960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ
21961ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ
21962ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ,ಹಡಜನ
21963ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಹಡಜನ
21964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕಗೌಡನಹುಂಡಿ
21965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
21966ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೀಳನಪುರ
21967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕಟ್ಟಡ - 1)(ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ
21968ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕಟ್ಟಡ - 1)(ಎಡಭಾಗ), ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ
21969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -2) ಹಳೇ ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ
21970ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ
21971ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂಡುವಾಳು
21972ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಯಡದೊರೆ (ಕುರಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ )
21973ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಯಡದೊರೆ
21974ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಯಡದೊರೆ
21975ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3), ಯಡದೊರೆ
21976ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-1), ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21977ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ -2) ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ , ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ), ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21979ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21980ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21981ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ
21982ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಬಾಗ), ಹೊಸತಿರುಮಕೂಡಲು
21983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ,ಹೊಸತಿರುಮಕೂಡಲು
21984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮುದುಕಿ ಚಿಕ್ಕನಹುಂಡಿ
21985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ
21986ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕಿಣ ಭಾಗ), ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ
21987ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕಿಣ ಭಾಗ), ಯಡಕೊಳ
21988ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ
21989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ
21990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ
21991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೋಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ
21992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೊಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ
21993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಜ್ಜೆಹುಂಡಿ
21994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಹುಂಡಿ), ಗುಡಮಾದನಹಳ್ಳಿ
21995ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಶೆ
21996ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ
21997ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ದೇವಲಾಪುರ
21998ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೇವಲಾಪುರ
21999ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಾಳು
219100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ.
219101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ
219102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ
219103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಣಾಯಕನಪುರ
219104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮನ್ನೆಹುಂಡಿ
219105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರಗಸೂರು
219106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1) ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ
219107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ - 2)ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ
219108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು
219109ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ, ಭೈರಾಪುರ
219110ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬೈರಾಪುರ
219111ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೈರಾಪುರ
219112ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ-1, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಬೈರಾಪುರ
219113ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ-1, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2), ಬೈರಾಪುರ
219114ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಭೈರಾಪುರ
219115ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ಬೈರಾಪುರ
219116ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ-2, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1), ಭೈರಾಪುರ
219117ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಕಟ್ಟಡ -2)(ಕೊಠಡಿ - 2) ಭೈರಾಪುರ
219118ವಿದ್ಯೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೊರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟ್ಟಡ -3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೈರಾಪುರ
219119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ತಾಯೂರು
219120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ತಾಯೂರು
219121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಾಯೂರು
219122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ತುಂನೇರಳೆ
219123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ತುಂನೇರಳೆ
219124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಡಿಹುಂಡಿ
219125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಆಯರಹಳ್ಳಿ
219126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಆಯರಹಳ್ಳಿ
219127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಿಗೌಡನಹುಂಡಿ
219128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ
219129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ
219130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ
219131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ
219132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಾಯನಹುಂಡಿ
219133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿಮಠ
219134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಗುಂದ
219135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಗುಂದಪುರ
219136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹರಿಹರಪುರ
219137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ), ಹಾರೋಪುರ
219138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಶ್ವರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
219139ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-3, ಆಲಗೂಡು
219140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ). ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡು
219141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡು
219142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಆಲಗೂಡು
219143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ) ಹೆಳವರಹುಂಡಿ
219144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, (ಕೊಠಡಿ -2)ಹೆಳವರಹುಂಡಿ
219145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕಟ್ಟಡ -1), ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ
219146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ -1 (ಎಡಭಾಗ), ಹೊಸಕೋಟೆ
219147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -2), ಎಡಭಾಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ
219148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಟ್ಟಡ -2) (ಬಲಬಾಗ)ಹೊಸಕೋಟೆ
219149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ)(ಕೊಠಡಿ - 1), ಹೊಸಕೋಟೆ
219150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ)(ಕೊಠಡಿ -2), ಹೊಸಕೋಟೆ
219151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿ
219152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ
219153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1, ಹದಿನಾರು
219154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-2, ಹದಿನಾರು
219155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ) ಹದಿನಾರು
219156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಬಾಗ) ಹದಿನಾರು
219157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಬಾಗ)ಆಲತ್ತೂರು
219158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಆಲತ್ತೂರು
219159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ
219160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ
219161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -1) (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬಿಳುಗಲಿ
219162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-1, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬಿಳುಗಲಿ
219163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಟ್ಟಡ -3) ಬಿಳುಗಲಿ
219164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೂಡಹಳ್ಳಿ
219165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ಮೂಡಹಳ್ಳಿ
219166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಹದಿನಾರುಮೋಳೆ
219167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಹದಿನಾರುಮೋಳೆ
219168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ
219169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಯಾ
219170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ -1) ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಡಿ
219171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.(ಕೊಠಡಿ -2) ಹಳ್ಳಿದಿಡ್ಡಿ
219172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಚಗಳ್ಳಿ
219173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೊದ್ದನಪುರ
219174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ
219175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ -1) ಅಹಲ್ಯ
219176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ -2)ಅಹಲ್ಯ
219177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ರಾಂಪುರ
219178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ರಾಂಪುರ
219179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ಗೌಡರಹುಂಡಿ
219180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಬಿದರಗೂಡು
219181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬಿದರಗೂಡು
219182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕೆಂಬಾಲ್‌
219183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ) ಮರಳೂರು
219184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಮರಳೂರು
219185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ -1) ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ
219186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2)ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ
219187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ), ತಾಂಡವಪುರ
219188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ತಾಂಡವಪುರ
219189ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಾಂಡವಪುರ
219190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಮ್ಮಾವು
219191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಬಾಗ)ಹುಳಿಮಾವು
219192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಹುಳಿಮಾವು
219193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -1), ಸುತ್ತೂರು
219194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -2), ಸುತ್ತೂರು
219195ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಸುತ್ತೂರು
219196ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು
219197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೀಮಾರಹಳ್ಳಿ
219198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -1)ಗೆಜ್ಜಗನಹಳ್ಳಿ
219199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ-2)ಗೆಜ್ಜಗನಹಳ್ಳಿ
219200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಿಗೆರೆ
219201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿ
219202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿ
219203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ನಗರ್ಲೆ
219204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನಗರ್ಲೆ
219205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬಾಗ) ಹೊಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನಗರ್ಲೆ
219206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಲಿಗರಹುಂಡಿ
219207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -1), ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ
219208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೊಠಡಿ -2), ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ
219209ಕನಕದಾಸ ಜನರೆಲ್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ
219210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರ
219211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಜ್ಜಿಗೆ
219212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆಮಾವು
219213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)(ಕೊಠಡಿ -1), ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
219214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಕೊಠಡಿ -2), ಬೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
219215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಆಲಂಬೂರು
219216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಂಬೂರುಮಂಟಿ
219217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ), ಸರಗೂರು
219218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಪುರ
219219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ
219220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಮಹಳ್ಳಿ
219221ಸಮುದಾಯ ಭವನ ,ಕಲ್ಕುಂದ
219222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಲ್ಕುಂದ
219223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಬಾಗ) ಕಿರಗುಂದ
219224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಾಲಬಾಗ) (ಕೊಠಡಿ -2) ಕಿರಗುಂದ
219225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಣಹಳ್ಳಿ
219226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ), ಮಲ್ಲುಪುರ
219227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ), ಮಲ್ಲುಪುರ
219228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋನಹಳ್ಳಿ
219229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಹಳ್ಳಿ
219230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಾಡ್ಯ
219231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾರೇಪುರ
219232ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ.1), ತಗಡೂರು
219233ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ತಗಡೂರು
219234ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತಗಡೂರು
219235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ತಗಡೂರು
219236ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -1)ತಗಡೂರು
219237ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ -2)ತಗಡೂರು
219238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಂತಯ್ಯನಹುಂಡಿ
219239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಗಂಚಿ
219240ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ), ಅಳಗಂಚಿ
219241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಗಂಚಿಪುರ
219242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ
219243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ),(ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1), ಕಾರ್ಯ
219244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ -1, (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ) (ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2), ಕಾರ್ಯ
219245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ-2, (ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ), ಕಾರ್ಯ
219246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರಹಳ್ಳಿ
219247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ) ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ
219248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಬಲಭಾಗ) ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ
219249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹನುಮನಪುರ
219250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) , ದಾಸನೂರು
219251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ದಾಸನೂರು
219252ಸರ್ಕಾರಿಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರೆಮೋಳೆ
219253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ,ಕೋಣನೂರು
219254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ), ಕೋಣನೂರು
219255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಪುರಪಾಳ್ಯ (ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ)
219256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಪಡುವಲಮರಳ್ಳಿ
219257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಪಡುವಲಮರಳ್ಳಿ
219258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ
219259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ
219260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರವಳ್ಳಿ
219261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳ್ಳಿಪುರ
219262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮದಮೋಳೆ
219263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂಕುಶರಾಯನಪುರ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.