2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಧರ್ಮನಗರ (ಆಲೂರ ಎಲ್ ಟಿ)
242ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಸವನಗರ)ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ ಎಲ್ ಟಿ
243ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸೀತಿಮನಿ
244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮನಹಳ್ಳಿ
245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರ
246ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಾಗಸಂಪಗಿ
247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಾಗರಾಳ
248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ನಾಯನೇಗಲಿ
249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.( ಎಡ ಭಾಗ )ರೂಮ್ ನಂ.3 ನಾಯನೇಗಲಿ
2410ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಮಂಕಣಿ
2411ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಡೊಮನಾಳ
2412ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಪು ಕೇ
2413ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಬಲ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಪು.ಕೇ
2414ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ
2415ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ್ ನಂ 2,ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ
2416ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಹಂಡರಗಲ್ಲ್
2417ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ರೂಮ ನಂ.5 ಸುತಗುಂಡಾರ
2418ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ರೂಮ ನಂ.7 ಸುತಗುಂಡಾರ
2419ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಾಂಪೂರ
2420ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರಾಂಪೂರ
2421ಗಾಮ್ರ ಪಂಚಯತ ಕಚೇರಿ.ರಾಂಪೂರ್ ಪು ಕೆ
2422ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರಾಂಪೂರ್ ಪು ಕೆ
2423ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.4, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೆ
2424ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.1, ,ಚಿಕ್ಕ ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೆ
2425ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.4,(ಮುತ್ತತ್ತಿ)ಗುಳಬಾಳ ಪು ಕೇ
2426ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ನಂ,1 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ
2427ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ನಂ,9 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ
2428ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಲಾಳ ಭಾಗ-2
2429ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ.ಕೋಣೆ ನಂ.3 ತೆಳಗಿಹಾಳ (ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಪು ಕೆ ) ,
2430ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ರೂಮ ನಂ 11,ಶಿರಗುಪಿ ಪು ಕೆ
2431ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ ನಂ.1,ಬೆಣ್ಣೂರ ಆರ್ ಸಿ
2432ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಮ ನಂ. 4,ಬೆಣ್ಣೂರ ಪು ಕೆ
2433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ.5,ಹೊದ್ಲೂರ ಪು ಕೆ
2434ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ ನಂ.1,ಹೊದ್ಲೂರ ಪು ಕೆ
2435ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ತಿಮ್ಮಪೂರ (ಬಲ ಭಾಗ )
2436ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಎಡ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಪೂರ
2437ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ . ಚಿಟಗಿನಕೊಪ್ಪ
2438ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಮುದುವಿನಕೊಪ್ಪ
2439ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ದೇವಲಾಪೂರ
2440ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ
2441ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.(ಎಡ ಭಾಗ),ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ
2442ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ .ಬಿಲ್‌ಕೆರೂರ
2443ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಲ ಭಾಗ ಬಿಲ್‌ ಕೆರೂರ
2444ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಡ ಭಾಗ ಬಿಲ್‌ ಕೆರೂರ
2445ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಲವಳೇಶ್ವರ ಎಲ್‌ ಟಿ
2446ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮುಡುಪಲಜೀವಿ
2447ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ. 4,ಅಚನೂರ
2448ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ. 6, ಅಚನೂರ
2449ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಸಂಗಾಪೂರ
2450ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ
2451ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಎಡ ಭಾಗ ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ಅರ್‌ ಸಿ
2452ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಬಲ ಭಾಗ ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ಅರ್ ಸಿ
2453ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುಗಳೋಳ್ಳಿ ‌ ಅರ್ ಸಿ
2454ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಿರಸೂರ
2455ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಿರಸೂರ
2456ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಭಗವತಿ
2457ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಭಗವತಿ
2458ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಭಗವತಿ
2459ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.11,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹಳ್ಳೂರ
2460ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ. ರೂಮ ನಂ -5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರ
2461ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹಳ್ಳೂರ
2462ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬೇವೂರ
2463ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 ಪಶ್ಛಿಮ ಭಾಗ ಬೇವೂರ
2464ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 3 ಮಧ್ಯೆ ಕೋಣೆ ಬೇವೂರ
2465ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 8 ಮಧ್ಯೆ ಕೋಣೆ,ಬೇವೂರ
2466ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 6 ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಬೇವುರ
2467ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 5 ಬೇವುರ
2468ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 2 ಚೌಡಾಪೂರ
2469ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 4 ಚೌಡಾಪೂರ
2470ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ರೂಂ ನಂ 1 , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಭೈರಮಟ್ಟಿ
2471ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ,ಬೆನಕಟ್ಟಿ
2472ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಬೆನಕಟ್ಟಿ
2473ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ:5, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬೆನಕಟ್ಟಿ
2474ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ:5, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬೆನಕಟ್ಟಿ
2475ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ
2476ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ
2477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ
2478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ
2479ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ 16, ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಮಧ್ಯೆದ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ್
2480ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,16 ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಬಲ ಭಾಗ ,ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ
2481ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,16 ಬಿಟಿಡಿ ಎ ಕಾಲೋನಿ, ಬಲ ಭಾಗ ,ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ
2482ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನo16 ಬಿಟಿಡಿ ಎಡ ಕಾಲೋನಿ, ಎಡ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್
2483ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನo16 ರೂಮ್ ನಂ.2, ಬಿಟಿಡಿ ಎಡ ಕಾಲೋನಿ, ಎಡ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್
2484ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೈಮರೀ ಶಾಲೆ ನಂ 15, ಕೇಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ್
2485ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 15, ಕೇಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ
2486ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ (ಪಡವಿ ಪೂರ್ವ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ )ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ
2487ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ
2488ಸೇಂಟ ಆನೀಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ ,ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿಧ್ಯಾಗಿರಿ,ಬಾಗಲಕೋಟ
2489ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಕೆ ಇ ಬಿ ) ರೂಮ್ ನಂ11,ಬಾಗಲಕೋಟ
2490ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹವೇಲಿ,
2491ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.12, ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ,ಬಾಗಲಕೋಟ್
2492ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.12,ಬಲ ಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ,ಬಾಗಲಕೋಟ್
2493ಅಲ್-ಮೀಜನ್ [ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್],ಬಾಗಲಕೋಟ
2494ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟ
2495ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
2496ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ-04, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
2497ಅಬು ಕಲಾಮ್ ಆಜಾದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
2498ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ,
2499ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ರೂಮ್ ನಂ-02, ಮೊಕಾಶಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬಾಗಲಕೋಟ
24100ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ
24101ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತರುಣ ಸಂಘ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ-01,(ಕಿಲ್ಲಾ)ಬಾಗಲಕೋಟ
24102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ರೂಮ್ ನಂ-02, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
24103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
24104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
24105ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24106ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03, ವಿರಕ್ತಮಠ ಹತ್ತಿರ, ಹಳಪೇಟ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24107ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-02, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಫತ್ತೇಶಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24108ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24109ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24110ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-01, ಪೂರ್ವ ಬಾಗ,ಮೊಕಾಶಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-01, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಕಾ ಮಸಿದಿ ಎದರುಗಡೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ರೂಂ ನಂ-03, ಧನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
24114ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-02, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಫತ್ತೇಶಾ ಮಸಿದಿಹತ್ತಿರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24115ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ, ಮಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ [ ಪಂಚಾಯತ ವಾಡೆ], ಬಾಗಲಕೋಟ
24116ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲ ಭವನ,ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ಮಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ [ ಪಂಚಾಯತ ವಾಡೆ], ಬಾಗಲಕೋಟ
24117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,09 ರೂಮ್ ನಂ-01,ಬಾಗಲಕೋಟ
24118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ,09 ನೇಗಿಹಾಲ ರೂಮ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂ.ನಂ 2 ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
24120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02 ನಲಿ ಕಲಿ ತರಬೇತಿ ರೂ.ನಂ 2 ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
24121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ,
24122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ, ದನದ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24123ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ,ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24124ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
24125ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲಕೋಟ
24126ಸಕ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24127ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, ರೂಂ. ನಂ-02, ಬಲ ಭಾಗ ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24128ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, ರೂಂ. ನಂ-04, ಬಲ ಭಾಗ ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24129ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ,ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ,ಪಿಯು.ಕಾಲೇಜ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ,3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24130ಪಿ ಎಮ್‌ ನಾಡಗೌಡ ಆರ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24131ಸಕ್ರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ನಂ-02, ಕೋಣೆ ನಂ-07, ಬಾಗಲಕೋಟ
24132ಸಕ್ರಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾಭವನ, ನಂ-02, ಕೋಣೆ ನಂ-08, ಬಾಗಲಕೋಟ
24133ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಖೆ,ಕಛೇರಿ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ, (ಹಳೆ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎ ಓ ಆಫೀಸ), ಬಲ ಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟ
24134ನಗರ ಸಭಾ ಶಾಖೆ,ಕಛೇರಿ ಎಡ ಭಾಗ, ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ, (ಹಳೆ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಎ ಓ ಆಫೀಸ), ಬಾಗಲಕೋಟ
24135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೇಟ್ಲಮೆಂಟ ಏರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-03,ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಸೇಟ್ಲಮೆಂಟ ಏರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24137ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ.3.ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24138ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ,04 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-5,ಬಾಗಲಕೋಟ
24139ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ,ನಂ,04 ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-1, ಬಾಗಲಕೋಟ
24140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03,ರೂಮ್ ನಂ.2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್‌ ಎರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03,ರೂಮ್ ನಂ.4 ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್‌ ಎರಿಯಾ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂ-03, ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ ಎರಿಯಾ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ ನಂ15. ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಸೇಕ್ಟರ್‌ ನಂ 13 ಎಡ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24145ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ,[ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕ್ರತ ಯೋಜನೆ ಆರ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಏ],ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.1,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ (ಹಳೇ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ )
24146ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10, ಸೇಕ್ಟರ 41, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24147ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-05, ಸೆಕ್ಟರ -03,(ಬಲಭಾಗ) ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-05, ಎಡಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ -03, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸೇಕ್ಟರ್‌13, ಬಲ ಭಾಗ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24150ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.3, (ಕಾಳಿದಾಸ ).ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24151ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ ನಂ.5,(ಕಾಳಿದಾಸ).ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24152ಎಸ್‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ ರೂಮ ನಂ.4, ನವನಗರ(ಕಾಳಿದಾಸ),ಬಾಗಲಕೋಟ
24153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಸೆ.ನಂ.33,(ಸೆ ಶಾಖೆ ನಂ.34, ಶಾಲೆ ನಂ.2) ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸೇಕ್ಟರ 15,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24155ಶಾರದಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಕ್ಟರ ನಂ 40, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24156ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಸೆಕ್ಟರ ನಂ,41 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24157ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-06, ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ,41 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಬಲ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ 34, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಎಡ ಭಾಗ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ 34,ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24160ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಸೆಕ್ಟರ 34,ಎಡ ಭಾಗ ನವನಗರ
24161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ನಂ-02, ಸೆಕ್ಟರ 34, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಸೇಕ್ಟರ 37. ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ಎಡ ಭಾಗ,ಸೇಕ್ಟರ 37. ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ 37, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24165ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-07, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ 37, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24166ಅದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24167ಅದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಲ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24168ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24169ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24170ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ10, ಸೇಕ್ಟರ 41 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24171ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24172ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24173ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ,ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ
24174ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೊಣೆ,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-03. ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆ ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24179ಕಮೀಷನರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಭೂ ಸ್ವಾದೀನ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಎಡ ಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ-09,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24180ಕಮೀಷನರ್ ಕಾರ್ಯಲಯ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಭೂ ಸ್ವಾದೀನ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬಲಭಾಗ ಸೇಕ್ಟರ-09,ನವನಗರ,ಬಾಗಲಕೋಟ
24181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಬಲ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋನೆಯ ಕೋಣೆ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 17 ಎಡ ಭಾಗ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ 43 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟ
24184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ,ಮುಚಖಂಡಿ
24185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಬಲಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿ
24186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಮಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 2
24187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮುಚಖಂಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 1 (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ)
24188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಮುಚಖಂಡಿ ಎಲ್ ಟಿ 1 (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ)
24189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಶೀಗೆಕೇರಿ
24190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ ಶೀಗೆಕೇರಿ
24191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಶೀರಗುಪ್ಪಿ ಎಲ್ ಟಿ (ಶಿಗಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ)
24192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.2 ಶೀರಗುಪ್ಪಿ ಎಲ್ ಟಿ (ಶಿಗಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ)
24193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ
24194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ
24195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಬೇವಿನ ಮಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಿ )
24196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಮಲ್ಲಾಪೂರ (ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ ಆರ್.ಸಿ)
24197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಂಡನಪಲ್ಲೆ ಪು ಕೇ
24198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ನೀರಲಕೇರಿ
24199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ,ನೀರಲಕೇರಿ
24200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಶಿರೂರ ನೀಲಾನಗರ
24201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4,ಶಿರೂರ ನೀಲಾನಗರ
24202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಶಿರೂರ ಎಲ್ ಟಿ ನೀಲಾನಗರ
24203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಶಿರೂರ ಎಲ್ ಟಿ ನೀಲಾನಗರ
24204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರ
24205ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ವರ್ಗ ನಂ 8ಬಿ, ಬಲ ಭಾಗ , ಶಿರೂರ
24206ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ ಎಡ ಭಾಗ, ಶಿರೂರ
24207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂನಂ 6 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿರೂರ
24208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಶಿರೂರ
24209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರ
24210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರೂರ
24211ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ,1 ಶಿರೂರ
24212ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ.2 ಶಿರೂರ
24213ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ , ಎಡ ಭಾಗ,ಶಿರೂರ
24214ವೀರಶೈವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ ,ಬಲ ಭಾಗ,ಶಿರೂರ
24215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ,ಇಂಗಳಗಿ
24216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ
24217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪುರ (ಯರನಾಯಕನಾಳ)
24218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಲಿಕೊಪ್ಪ
24219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್‌ ಕೆ
24220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವನಾಳ
24221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೂಗನೂರ
24222ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಸುರಳಿಕಲ್ಲ
24223ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಕಮತಗಿ
24224ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಮತಗಿ
24225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದ.ಭಾ ಕಮತಗಿ
24226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಡ ಭಾಗ ಕಮತಗಿ
24227ಶಿವ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24228ಶಿವ ಶರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ , ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಮತಗಿ
24230ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24231ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಯುವೂ ಭಾಗ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕಮತಗಿ
24232ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24233ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24234ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಎಡ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24235ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಮತಗಿ
24236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಮತಗಿ
24237ಶಾಖಾಂಬರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮತಗಿ
24238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವಿನಾಳ
24239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಮಾಗಿ
24240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹಿರೇಮಾಗಿ
24241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾದಾಪೂರ
24242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಥಾಳ
24243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ
24244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಳ್ಳೂರ
24245ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡ
24246ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡ
24247ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ,ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಅಮೀನಗಡ
24248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-01, ಎಡ ಭಾಗ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ ಕೋಣೆ, ಅಮೀನಗಡ
24249ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-01,ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ ಕೋಣೆ,ಅಮೀನಗಡ
24250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡ
24251ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ನಂ-4,ಅಮೀನಗಡ
24252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡ
24253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಅಮೀನಗಡ
24254ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಎಡ ಭಾಗ ಅಮೀನಗಡ
24255ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬಲ ಭಾಗ ಅಮೀನಗಡ
24256ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಆಮೀನಗಡ
24257ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ-02,ಆಮೀನಗಡ
24258ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅಮೀನಗಡ
24259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ
24260ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಶಾಲೆ,ನಿಂಬಲಗುಂದಿ
24261ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿ
24262ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿ
24263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಐಹೋಳ್ಳಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.