2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
251ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಟಗೂರ
252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರಡಗಿ
253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳಕಲದಿನ್ನಿ
256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
258ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಹೈಯರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ ಸಂಗಮ
259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಗಮ (ಅರ್ಚಕರ ಕಾಲೋನಿ)
2510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡಿಹಾಳ
2511ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮದತ್ತ
2512ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಧನ್ನೂರ
2513ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಧನ್ನೂರ
2514ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೇಟ್ಟಿ
2515ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಪು,ಕೇ)ಮರೋಳ
2516ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರೋಳ
2517ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಮ್
2518ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ
2519ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಾವರಗಿ
2520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌಜಗನೂರ
2521ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನಪಕಟ್ಟಿ
2522ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರವಾಡಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
2523ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ
2524ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಮಲದಿನ್ನಿ
2525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸಬಾಳ
2526ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಲಗಿ
2527ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಇದ್ದಲಗಿ
2528ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವರಗೊಡದಿನ್ನಿ
2529ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಗಲ್ ಕಡಪಟ್ಟಿ
2530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವನೂರ
2531ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದನೂರ
2532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )
2533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
2534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಹಾಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )
2535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2536ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಗಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2537ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ
2538ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೋಚಾಪೂರ
2539ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆ
2540ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಹಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2541ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಾಳ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2542ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಾಳ
2543ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2544ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2545ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಕರಡಿ
2546ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
2547ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ಮಥನಾಳ
2548ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲವಳಸರ
2549ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಡಗಲಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2550ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಡಗಲಿ
2551ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೆಮಳಗಾವಿ (ಬಲ ಭಾಗ)
2552ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಿರೆಮಳಗಾವಿ (ಎಡ ಭಾಗ)
2553ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2554ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಖೈರವಾಡಗಿ
2556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಗಂಗೂರ
2557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಂಗೂರ
2558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತರಗಿ
2559ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಚಿತ್ತರಗಿ
2560ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2561ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2562ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ
2563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
2564ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಮವಾಡಗಿ
2565ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಲಥಿ
2566ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಬಳಿಹಾಳ
2567ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಮಲಾಪೂರ
2568ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆನಕನಡೋಣಿ
2569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಕೆ
2570ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂರಮರಿ
2571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಡಸನೂರ
2572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಂಜವಾಡಗಿ
2573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮವಾಡಗಿ
2574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಘಟ್ಟಿಗನೂರ
2575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಗೇದಾಳ
2576ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪುರಸಭೆ ಹುನಗುಂದ
2577ಪುರಸಭೆ ಅಫೀಸ ಹುನಗುಂದ
2578ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರ ಹುನಗುಂದ
2579ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದ
2580ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದ
2581ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ,ಹುನಗುಂದ
2582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹುನಗುಂದ
2583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದ
2584ವ್ಹಿ .ಎಮ್‌. ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹುನಗುಂದ
2585ವ್ಹಿ ಎಮ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದ
2586ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹುನಗುಂದ
2587ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಹುನಗುಂದ
2588ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಲೋ ಇ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಹುನಗುಂದ
2589ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹುನಗುಂದ
2590ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಹುನಗುಂದ
2591ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದ
2592ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದ
2593ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹುನಗುಂದ
2594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾಗ) ಹುಲಗಿನಾಳ
2595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಗಿನಾಳ
2596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಕಸಗಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2597ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಕಸಗಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2598ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸೂಳೇಭಾವಿ
2599ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸೂಳೇಭಾವಿ
25100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೂಳೇಭಾವಿ
25101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೂಳೇಭಾವಿ
25102ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
25103ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25104ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೂಳೇಭಾವಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )
25105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀರೆಯರನಕೇರಿ
25106ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿ
25107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರಾವತಿ
25108ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಅಮರಾವತಿ
25109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಿಹಾಳ
25110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ
25111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾರಿವಾಳ
25112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಆದಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಆದಾಪೂರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇ ಆದಾಪೂರ
25115ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಂದವಾಡಗಿ
25116ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಂದವಾಡಗಿ
25117ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ನಂದವಾಡಗಿ
25118ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ನಂದವಾಡಗಿ
25119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡಿಸುಂಕಾಪೂರ
25120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಂಬ
25121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್ ಟಿ
25122ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆಸರಭಾವಿ
25123ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ
25124ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರ
25125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನರಹಳ್ಳಿ
25126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಬೆಂಚಿ
25127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾದಿಗೇರಿ
25128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀಲಾಪೂರ
25129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನವಾರಿ
25130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ
25131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳ್ಳಿಕೇರಿ
25132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರಜನಾಳ
25133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರ
25134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೂರ
25135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ
25136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ
25137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರ (ಬಲಭಾಗ)
25138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇರೂರ (ಎಡ ಭಾಗ)
25139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿ
25140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೆಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ
25141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಸಿಂಗನಗುತ್ತಿ
25142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಕೆ
25143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)
25145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ
25146ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಗೊರಬಾಳ
25147ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಗೊರಬಾಳ
25148ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊಂಡಿಹಾಳ
25149ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಇಲಕಲ್ಲ
25150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಇಲಕಲ್ಲ
25151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 9 ಎಡಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲ
25154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಇಳಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 9 ಇಳಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25156ಸಿ ಎಮ್‌ ಸಿ (ಎಡಭಾಗ)ಇಲಕಲ್ಲ
25157ಸಜ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25158ಸಜ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25159ನಗರ ಸಭೆ ಆಫೀಸ್‌ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಇಲಕಲ್ಲ
25160ಸಿ ಎಮ್‌ ಸಿ ಸಭಾಭವನ,ಇಲಕಲ್ಲ
25161ಹೋಮಗಾರ್ಡ್ಸ ಆಫೀಸ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಳಕಲ್ಲ
25162ಹೋಮಗಾರ್ಡ್ಸ ಆಫೀಸ,(ಪೂ,ಭಾ) ಇಳಕಲ್ಲ
25163ಶಾಕಾಂಬರಿ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25164ಅಂಜುಮನ್‌ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25165ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಲಕಲ್ಲ
25166ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25167ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.10 ಮದ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25168ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25169ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25170ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.10 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲ
25172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲ
25173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲ
25174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ಸಪ್ಪರದ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಇಲಕಲ್ಲ
25175ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25176ಜನತಾ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25177ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25178ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25179ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಡೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25180ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೇಶ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡಲೂಮ್‌ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ್‌ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲ
25182ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ್‌ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲ
25183ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಕೆ ಎಚ ಡಿ ಸಿ )ಇಲಕಲ್ಲ
25184ಎ ಸಿ ಓ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಬಲಭಾಗ)
25185ಎ ಸಿ ಓ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಎಡಭಾಗ)
25186ಸರಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ,ಇಲಕಲ್ಲ
25187ಇಲಕಲ್‌ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,ಇಲಕಲ್ಲ
25188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 7 ಇಲಕಲ್ಲ
25189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಇಲಕಲ್ಲ
25190ಅಂಜುಮನ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪಿಯೂ ಕಾಲೇಜ ಅಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಬಲಭಾಗಿ ಇಲಕಲ್ಲ
25191ಅಂಜುಮನ್‌ ಇಸ್ಲಾಮ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಪಿಯೂ ಕಾಲೇಜಅಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಎಡಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25192ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25193ಯು ಬಿ ಎಸ್‌ ನಂ 2 ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಇಲಕಲ್ಲ
25194ಉರ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25195ಉರ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಕಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25196ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25197ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲಂಪೂರ ಪೇಟ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25198ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಆಲಂಪುರಪೇಟ ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25199ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಆಲಂಪುರಪೇಟ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇಲಕಲ್ಲ
25200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲೂರ
25201ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೆಲೂರ
25202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೇಲೂರ
25203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾ) ಕೇಲೂರ
25204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮನಗಡ
25205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪನಾಳ ಎಸ್ ಸಿ
25206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕನಾಳ
25207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕನಾಳ
25208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲಾಳ
25209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ( ಪೂ,ಭಾ )ವಡಗೇರಿ
25210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಿ
25211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಮ್ಮೂರ
25212ಮಾಡೆಲ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
25215ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25216ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25217ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25218ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25219ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25220ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25221ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25222ಗ್ರ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ),ಗೂಡೂರ ಎಸ್ ಸಿ
25223ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮುರಡಿ
25224ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂ,ಬಾ) ಮುರಡಿ
25225ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಾಣದಾಳ
25226ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಉಪನಾಳ
25227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲ
25228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಓತಗೇರಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಓತಗೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಓತಗೇರಿ
25231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಕಂದಗಲ್ಲ
25232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಂದಗಲ್ಲ
25233ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕಂದಗಲ್ಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25234ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಕಂದಗಲ್ಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂದಗಲ್ಲ
25236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂದಗಲ್ಲ
25237ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ,ಕಂದಗಲ್ಲ
25238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಲಾಪೂರ
25239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಟಿ
25240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನಮನಾಳ ಎಸ್ ಟಿ
25241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಗ್ಗಲಮರಿ
25242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂ,ಭಾ) ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ
25243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರೇಕೊಡಗಲಿ
25244ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಕುಂದಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
25245ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಕುಂದಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
25246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಶ್ವರ ನಗರ) ಬಲಕುಂದಿ ತಾಂಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
25247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಈಶ್ವರ ನಗರ) ಬಲಕುಂದಿ ತಾಂಡಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
25248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮ
25249ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸಂಕಲಾಪೂರ
25250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ
25251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ (ಸೇವಾಲಾಲ ನಗರ)
25252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡಾ (ಸೇವಾಲಾಲಲ ನಗರ)
25253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂ,ಭಾ)ಮರಟಗೇರಿ
25254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಫಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮರಟಗೇರಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.