2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
31ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,
32ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ
33ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ,
34ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
35ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,
36ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ,
37ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
38ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
39ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ತಾಂವಶಿ ತೋಟ,
310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಾಮತೀರ್ಥ
312ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,
313ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೂದೋಟ,
314ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
315ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ,
316ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ
317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ
319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
320ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,
321ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹಂದರ ಖೋಡಿ ತೋಟ,
322ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
323ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
324ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ,
325ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
326ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಹಳ್ಳಿ
327ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಕೋಹಳ್ಳಿ
328ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6,
329ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಕೋಹಳ್ಳಿ
330ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7,
331ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಹಳ್ಳಿ
332ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕೇಸ್ಕರ ದಡ್ಡಿ,
333ಸಮನ್ವಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಆಯ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,
334ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
335ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
336ಶ್ರೀ. ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
337ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2,
338ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ,
339ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,
340ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,
341ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರ, ತೆಲಸಂಗ ಕ್ರಾಸ್,
342ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚವ್ಹಾಣ ವಸತಿ, ಫಡತರವಾಡಿ.
343ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
344ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
345ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ,
346ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,
347ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
348ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
349ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
350ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,
351ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರಾಡೆ ವಾಡಿ
352ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
353ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ
354ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ,
355ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ
356ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ,
357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,
358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ
359ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
360ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
361ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,
362ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ,
363ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1,
364ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2,
365ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 5, ಅಥಣಿ
366ಶ್ರೀ. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ) , ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ. 9,
367ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿ
368ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
369ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಥಣಿ
370ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಥಣಿ
371ಶ್ರೀ ಮರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅಥಣಿ
372ಶ್ರೀ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,
373ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.5,
374ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.6,
375ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.9,
376ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿ
377ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಅಥಣಿ
378ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
379ಚನ್ನಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
380ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಅಥಣಿ
381ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಥಣಿ
382ಶ್ರೀ. ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.13,
383ಡಾ|| ಆರ್ ಎಚ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ಜೆ ಎ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ಅಥಣಿ
384ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
385ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
386ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
387ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
388ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಉತ್ತರ ದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.3,
389ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,
390ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
391ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1
392ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 3
393ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 1
394ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.4
395ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ|| ಸಂಪತಕುಮಾರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2
396ಶ್ರೀ. ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಅನಿಕೇತನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.3,
397ಶ್ರೀ. ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಧ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಅನಿಕೇತನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,
398ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವಿಕ್ರಂಪೂರ
399ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿಕ್ರಂಪೂರ,
3100ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ವಶೀಲಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.4
3101ಜಾಧವಜಿ ಆನಂದಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ವಶೀಲಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.10
3102ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3103ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಗುಂಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೋಟ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3104ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇವರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3105ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3106ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ, ವಡ್ರಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3107ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಐಗಳಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3108ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಸರಾಳ ತೋಟ,ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3109ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3110ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಏಕನತ್ತಿ ಖೋಡಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3111ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಾಗೀರಥಿ ಹಳ್ಳದ ತೋಟ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಭರಮಖೋಡಿ (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3112ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3113ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3114ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3115ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮೋಟಗಿ ತೋಟ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3117ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3118ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3119ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3120ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3121ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
3122ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಸಂಕೋನಟ್ಟಿ, (ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ)
3123ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಡಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಡಚಿ
3124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಡಚಿ
3125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ,ಬಡಚಿ
3126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಂಗಡಿ
3127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ತಂಗಡಿ
3128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳ
3129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಶಿನ್ನಾಳ
3130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕಟಗೇರಿ
3132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಟಗೇರಿ
3133ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರ
3134ನಮ್ಮುರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3135ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3136ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ,ಕೊಕಟನೂರ
3137ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3138ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3139ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3140ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಕೊಕಟನೂರ
3141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಬಧಬಹಟ್ಟಿ
3142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುರ್ಲಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3143ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿ
3144ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಖೋತನಟ್ಟಿ
3145ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3146ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3147ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ದೇಸಾಯರಟ್ಟಿ
3148ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಲ್ಲಮ್ಮವಾಡಿ, ಕೊಕಟನೂರ
3149ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿದ ಕೋಣೆ,ನಂ.1 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿದ ಕೋಣೆ,ನಂ.4 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ (ಕೊಕಟನೂರ)
3152ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ಬಾಡಗಿ
3153ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ1.ಬಾಡಗಿ
3154ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಬಾಡಗಿ
3155ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಗಿ
3156ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,ಅರಟಾಳ
3157ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಅರಟಾಳ
3158ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿ
3159ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ, ಹಾಲಳ್ಳಿ
3160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಘಟನಟ್ಟಿ
3161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ. 1,
3162ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ನಂದಗಾಂವ
3163ಹೊಸ ಅಂಗನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಂದಗಾಂವ
3164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂದಗಾಂವ
3165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
3166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ,
3167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3168ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,
3169ವರ್ಧಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂದಗಾಂವ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,
3170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡಗಾನೂರ
3171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬದಿಯ 2ನೇ ಕೋಣೆ
3172ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಕರ್ಲಟ್ಟಿ (ಹುಲಗಬಾಳಿ)
3173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ , ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ರಾಮವಾಡಿ ಹುಲಗಬಾಳಿ
3174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಮವಾಡಿ ಹುಲಗಬಾಳಿ
3175ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ, ಹುಲಗಬಾಳಿ
3176ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ. 5, ಹುಲಗಬಾಳಿ
3177ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹುಲಗಬಾಳಿ
3178ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಲ್ಯಾಳ
3179ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ ಹಲ್ಯಾಳ
3180ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹಲ್ಯಾಳ
3181ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಲ್ಯಾಳ
3182ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ , ಹಲ್ಯಾಳ
3183ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ತೀರ್ಥ
3184ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ತೀರ್ಥ
3185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1
3186ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4 ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3188ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3189sಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಫೇರಲ ತೋಟ) ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ
3190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಪ್ತಸಾಗರ
3191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಪ್ತಸಾಗರ
3192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸಪ್ತಸಾಗರ
3193ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಕ್ಕೂಡ (ಸಪ್ತಸಾಗರ)
3194ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ದರೂರ
3195ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.8 ದರೂರ
3196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ದರೂರ
3197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದರೂರ
3198ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ದರೂರ
3199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ದರೂರ
3200ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಅವರಖೋಡ
3201ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತೋಟದ ಶಾಲೆ), ಅವರಖೋಡ
3202ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ತೋಟದ ಶಾಲೆ) ಅವರಖೋಡ
3203ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಾಗನೂರ ಪಿ ಕೆ
3204ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7, ನಾಗನೂರ ಪಿ ಕೆ
3205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ. ಬಳವಾಡ
3206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಬಳವಾಡ
3207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3211ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಪ್ಪಯ್ಯನ ತೋಟ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ
3213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಝುಂಜರವಾಡ
3214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಝುಂಜರವಾಡ
3215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಝುಂಜರವಾಡ
3216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಝುಂಜರವಾಡ
3217ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ
3218ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ
3219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಖವಟಕೊಪ್ಪ
3223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡವಾಡ
3224ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ
3225ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ
3226ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ
3227ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ
3228ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸತ್ತಿ
3229ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸತ್ತಿ
3230ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸತ್ತಿ
3231ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡಳ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸತ್ತಿ
3232ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸತ್ತಿ
3233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಸತ್ತಿ
3234ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸತ್ತಿ
3235ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸತ್ತಿ
3236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಯಕವಾಡ ತೋಟ, ಸತ್ತಿ
3237ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಸವದಿ
3238ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದಿ
3239ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಸವದಿ
3240ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸವದಿ
3241ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸವದಿ
3242ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಡಚಿ ತೋಟ, (ಸೀಮಿ ಗಡ್ಡೆ) ಸವದಿ
3243ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸವದಿ ದರ್ಗಾ
3244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಶೇಗುಣಸಿ
3245ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಶೇಗುಣಸಿ
3246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಶೇಗುಣಸಿ
3247ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಶೇಗುಣಸಿ
3248ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, (ಕುಡನಹಳ್ಳ)ಶೇಗುಣಸಿ
3249ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ.2. ನಂದೇಶ್ವರ
3250ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ನಂದೇಶ್ವರ
3251ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ.ನಂದೇಶ್ವರ
3252ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ. ನಂದೇಶ್ವರ
3253ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಪೂರ್ವದ ದಕ್ಷೀಣದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜನವಾಡ
3254ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜನವಾಡ
3255ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ.ಜನವಾಡ
3256ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ. ಜನವಾಡ
3257ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3258ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3259ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
3260ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮಹಿಷವಾಡಗಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.