2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
51ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ರೂ ನಂ 2 ಕುಡಚಿ
52ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕುಡಚಿ
53ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕುಡಚಿ
54ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 15 ಕುಡಚಿ
55ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕುಡಚಿ
56ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಕುಡಚಿ
57ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕುಡಚಿ
58ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಕುಡಚಿ
59ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕುಡಚಿ
510ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಕುಡಚಿ
511ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕುಡಚಿ
512ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕುಡಚಿ
513ಜುನ್ನೇದಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಕುಡಚಿ
514ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿ
515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೊಣೆ, ಕುಡಚಿ
516ಸರಕಾರಿ.ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿ
517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿ
518ಉಪತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಕುಡಚಿ
519ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ,ಕುಡಚಿ
520ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಶಾಮ ನಗರ ಕುಡಚಿ
521ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಶಾಮ ನಗರ ಕುಡಚಿ
522ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿ
523ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ, ಕುಡಚಿ
524ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಜನ್ನು ಕುಡಚಿ
525ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಟಿಕನಾಳ ತೋಟ ಕುಡಚಿ
526ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಜುನ್ನೇದ ನಗರ ಕುಡಚಿ
527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಟಿಕನಾಳ ತೋಟ ಕುಡಚಿ
528ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಿ ಬಿ ದರ್ಗಾ ಕುಡಚಿ
529ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಪಿ ಬಿ ದರ್ಗಾ ಕುಡಚಿ
530ಸ.ಕಿ ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಡೊಂಗರ ಮಲ್ಲಾ ಪುರ್ವ ಕೋಣೆ ಕುಡಚಿ
531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದದ ಕೋಣೆ ಗೊರೆಪೀರಜಾದೆ ತೋಟ ಕುಡಚಿ
532ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ದೇವಮಾರೆ ತೋಟ ಕುಡಚಿ
533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಪೀರ ಮಹೆಬೂಬ ತೋಟ,ಕುಡಚಿ
534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಪೀರಮಹೇಬೂಬ ತೋಟ,ಕುಡಚಿ
535ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ರವಳು ತೋಟ ಕುಡಚಿ
536ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಗಡ್ಡಾ ತೋಟ ಕುಡಚಿ
537ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗುಂಡವಾಡ
538ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗುಂಡವಾಡ
539ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಶಿರಗೂರ
540ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಶಿರಗೂರ
541ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ. ಶಿರಗೂರ
542ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಾಲ ಶಿರಗೂರ
543ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಹಾಲ ಶಿರಗೂರ
544ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
545ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮದ ಕೋಣೆ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
546ನಮ್ಮೂರು ಸ ಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
547ನಮ್ಮೂರು ಸ ಕ ಹಿ,ಪ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
548ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
549ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ
550ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಿಲಜಿ
551ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ.2 ನಿಲಜಿ
552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಲಜಿ
553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ನಿಲಜಿ
554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಬಯದ ಕೋಣೆ ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ ನಿಲಜಿ
555ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟ ನಿಲಜಿ
556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
557ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಬಾಲೋಜಿ ತೋಟ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
559ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
560ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ
561ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಮೊರಬ
562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮೊರಬ
563ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮೊರಬ
564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ,ಮೊರಬ
565ಸರಕಾರಿ.ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ತೋಟ ಹುಣಚಿಕೋಡಿ ಮೊರಬ
566ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕರ್ಲವಂಡಿ ಮೊರಬ
567ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಭವನ ಮೊರಬ
568ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ.ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಸವನಗರ, ಮೊರಬ
569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ.ಬಸವನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಮೊರಬ
570ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
571ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಚ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
572ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
574ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಕ್ಕೇರಿ
575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಿಡಗುಂದಿ
576ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.1,ನಿಡಗುಂದಿ
577ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನಿಡಗುಂದಿ
578ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ನಿಡಗುಂದಿ
579ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ನಿಡಗುಂದಿ
580ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಿಡಗುಂದಿ
581ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನಿಡಗುಂದಿ
582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅಳಗವಾಡಿ
583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.4 ಅಳಗವಾಡಿ
584ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಳಗವಾಡಿ
585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಹುನಚಿಕೊಡಿ ಅಳಗವಾಡಿ
586ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೊಣೆ ನಂ.5 ಹುನಚಿಕೊಡಿ ಅಳಗವಾಡಿ
587ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಅಲಖನೂರ
588ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಅಲಖನೂರ
589ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ಅಲಖನೂರ
590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಲಖನೂರ
591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ಅಲಖನೂರ
592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಜು ಕೋಣೆ, ಬಡಿಗೇರ ತೋಟ, ಅಲಖನೂರ
593ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಬಡಿಗೇರ ತೋಟ ಅಲಖನೂರ
594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ1, ಪಾವಿನ ತೋಟ ಅಲಖನೂರ
595ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿವೇಕ ನಗರ ಅಲಖನೂರ
596ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಣೆ ಕೋನೆ, ವಿವೇಕ ನಗರ,ಅಲಖನೂರ
597ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ
598ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ, ಯಲ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
599ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಲ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
5100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆನಂದ ನಗರ ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ
5101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಖೇಮಲಾಪೂರ
5102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಖೇಮಲಾಪೂರ
5103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ಖೇಮಲಾಪೂರ ತೋಟ
5104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಖೇಮಲಾಪೂರ ತೋಟ
5105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರ
5106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತೋಟ
5107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ 1 ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ
5108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ
5109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ 4 ಕೋಳಿಗುಡ್ದ
5110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ, ಕೊಣೆ ನಂ 6 ಕೋಳಿಗುಡ್ದ
5111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ, ಯಬರಟ್ಟಿ
5112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಯಬರಟ್ಟಿ
5113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಬರಟ್ಟಿ
5114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಡಬ್ಯಾಕೂಡ
5115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಭಾಗ.ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬಡಬ್ಯಾಕೂಡ
5116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರೂಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್
5117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಾರುಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ
5118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹಾರುಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ
5119ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರುಗೇರಿ
5120ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.3, ಹಾರುಗೇರಿ
5121ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾರುಗೇರಿ
5122ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2, ಹಾರುಗೇರಿ
5123ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3, ಹಾರುಗೇರಿ
5124ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾರುಗೇರಿ
5125ಹಾರೂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾರೂಗೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹಾರೂಗೇರಿ
5126ಹಾರೂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾರೂಗೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಹಾರೂಗೇರಿ
5127ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1, ಹಾರುಗೇರಿ
5128ಕರ್ನಾಟಕ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಾರೂಗೇರಿ
5129ಕರ್ನಾಟಕ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ(ಕಾಡಾ) ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹಾರೂಗೇರಿ
5130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಮ ನಂ 1 (ಉಮರಾಣಿ) ಬಂತೆ ತೋಟ ಹಾರುಗೇರಿ
5131ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹಾರೂಗೇರಿ
5132ಚನ್ನವೃಷವೆಂದ್ರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹಾರೂಗೇರಿ
5133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕುರುಬಗೊಡಿ ಹಾರುಗೇರಿ
5134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಕುರುಬಗೊಡಿ ಹಾರುಗೇರಿ
5135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕುರುಬಗೋಡಿ ಹಾರುಗೇರಿ
5136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಾರುಗೇರಿ
5137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಹಾರುಗೇರಿ
5138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹಾರುಗೇರಿ
5139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಾರುಗೇರಿ
5140ನಮ್ಮೂರ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಸ್ತವಾಡ
5141ನಮ್ಮೂರ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಬಸ್ತವಾಡ
5142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸವಸುದ್ದಿ
5143ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸವಸುದ್ದಿ
5144ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸವಸುದ್ದಿ
5145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಸವಸುದ್ದಿ
5146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸವಸುದ್ದಿ
5147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸವಸುದ್ದಿ
5148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ದೇವಾಪೂರಹಟ್ಟಿ
5149ಸಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ದೇವಾಪೂರಹಟ್ಟಿ
5150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕಭಾಂವಿ
5151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟಕಭಾಂವಿ
5152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕಟಕಭಾಂವಿ
5153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹಿಡಕಲ್‌
5154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಿಡಕಲ್‌
5155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.02 ಹಿಡಕಲ್ಲ
5156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗಲಗಲಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲ
5157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗಲಗಲಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲ
5158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಟ್ಟಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲ
5159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ತೋಟ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್ಲ
5160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಳಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ತೊಟ್ ಹಿಡಕಲ್‌
5161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಳಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ತೊಟ್,ದಕ್ಷೀಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಿಡಕಲ್‌
5162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೌಜಲಗಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌
5163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಮಾಳಿ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌
5164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ತೋಟ ಹಿಡಕಲ್‌
5165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಖನದಾಳ
5166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಖನದಾಳ
5167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ,ಖಣದಾಳ
5168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಖನದಾಳ
5169ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಗಳಖೋಢ
5170ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಸವನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಗಳಖೋಡ
5171ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಮುಗಳಖೋಡ
5172ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಗಳಖೋಡ
5173ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಆರಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಳಖೋಢ
5174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಮುಗಳಖೋಡ
5175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಮುಗಳಖೋಡ
5176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡ
5177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ 7 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡ
5178ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡ
5179ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡ
5180ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಮರಡಿ ಮುಗಳಖೋಡ
5181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 , ನೀರಲಕೋಡಿ ,ಮುಗಳಖೋಡ
5182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೀರಲಕೋಡಿ ,ಮುಗಳಖೋಡ
5183ಶಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನೀರಲಕೋಡಿ,ಮುಗಳಖೋಡ
5184ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.4,ನೀರಲಕೋಡಿ,ಮುಗಳಖೋಡ
5185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಖೇತಗೌಡರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡ
5186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಾಸರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡ
5187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದಾಸರ ತೋಟ ಮುಗಳಖೋಡ
5188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಇಟನಾಳ
5189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ,ಭಾಜು ಕೋಣೆ,ಇಟನಾಳ
5190ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಇಟನಾಳ
5191ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಇಟನಾಳ
5192ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಇಟನಾಳ
5193ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಭಾಜು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಇಟನಾಳ
5194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಫಿಸ್ ರೂಮ ಎಡಕಿನ ಭಾಜು ಕೋಣೆ, ಇಟನಾಳ
5195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆಫಿಸ್ ರೂಮ ಬಲಕಿನ ಕೋಣೆ, ಇಟನಾಳ
5196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಪಾಲಭಾಂವಿ
5197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪಾಲಭಾಂವಿ
5198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿ
5199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.6 ಪಾಲಭಾಂವಿ
5200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿ
5201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಲಭಾಂವಿ
5202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
5203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ
5204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
5205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
5206ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮರಾಕುಡಿ
5207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
5208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ
5209ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹಂದಿಗುಂದ
5210ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಹಂದಿಗುಂದ
5211ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹಂದಿಗುಂದ
5212ಅರುಣೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂದಿಗುಂದ
5213ಅರುಣೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಹಂದಿಗುಂದ
5214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಹಂದಿಗುಂದ
5215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಪಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹಂದಿಗುಂದ
5216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಂದಿಗುಂದ
5217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಂದಿಗುಂದ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.