2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
61ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ತೋರನಹಳ್ಳಿ
62ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತೋರಣಹಳ್ಳಿ
63ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದರೋಳ್ಳಿ
64ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ,ಹತ್ತರವಾಟ
65ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ,ಹತ್ತರವಾಟ
66ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಾಂಗನೂರ
67ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಮಾಂಗನೂರ
68ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ವಡ್ರಾಳ
69ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ವಡ್ರಾಳ
610ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜೈನಾಪೂರ
611ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜೈನಾಪೂರ
612ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಜೈನಾಪೂರ
613ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಜೈನಾಪೂರ
614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ನಂ 2 , ಕರೋಶಿ
615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕರೋಶಿ
616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕರೋಶಿ
617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ಕರೋಶಿ.
618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕರೋಶಿ
619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ಕರೋಶಿ
620ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಬಾಗದ ,ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಕರೋಶಿ
621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ,ಕರೋಶಿ
622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಜಲಟ್ಟಿ
623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಖಜಗೌಡನಹಟ್ಟಿ
624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಮುಗಳಿ
625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಮುಗಳಿ
626ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕಮತೇನಟ್ಟಿ
627ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ಕಮತೇನಟ್ಟಿ
628ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕುಂಗಟೋಳಿ
629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ , ಕುಂಗಟೋಳಿ
630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಉಮರಾಣಿ
631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಉಮರಾಣಿ
632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ , ಉಮರಾಣಿ
633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರ್‌ ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಉಮರಾಣಿ
634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಇಟನಾಳ
635ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ , ಬಂಬಲವಾಡ
636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬಂಬಲವಾಡ
637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮದ್ಯಭಾಗ , ಬಂಬಲವಾಡ
638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ
639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 3, ಕರಗಾಂವ
640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 5, ಕರಗಾಂವ
641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕರಗಾಂವ
642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ , ಡೋಣವಾಡ
643ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ , ಡೋಣವಾಡ
644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬೆಳಕೂಡ
645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.8 , ಬೆಳಕೂಡ
646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಕಿಮ್ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.7 , ಬೆಳಕೂಡ
647ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಶ್ಚೀಮ ಬಾಗದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ.4,ನಂದಿಕುರಳಿ
648ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವೇರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕೋಣೆ ನಂ-2, ನಂದಿಕುರಳಿ
649ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ನಾಲ್ಕನೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ನಂದಿಕುರಳಿ
650ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ನಂದಿಕುರಳಿ
651ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಒಂದನೇಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನಂದಿಕುರಳಿ
652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ನಂದಿಕುರಳಿ
653ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಣಬರವಾಡಿ
654ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಟಿ.ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ ರೂಮ್‌ ನಂದಿಕುರಳಿ
655ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಟಿ.ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ನಂದಿಕುರಳಿ
656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ಕೆಂಪಟ್ಟಿ
657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಜು ಕೋಣೆ,ಕೆಂಪಟ್ಟಿ
658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯಡ್ರಾಂವ
659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಯಡ್ರಾಂವ
660ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ, ನಸಲಾಪೂರ
661ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ನಸಲಾಪೂರ
662ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ನಸಲಾಪೂರ
663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2,ನಸಲಾಪೂರ
664ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನಸಲಾಪೂರ
665ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ,ನಸಲಾಪುರ
666ಕರ್ಮಯೊಗಿ ಚಾರುಕಿರ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಸಲಾಪೂರ
667ಕರ್ಮಯೊಗಿ ಚಾರುಕಿರ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು,ಕೋಣೆ ನಂ 2, ನಸಲಾಪೂರ
668ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,ಸವದತ್ತಿ
669ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.2, ಸವದತ್ತಿ
670ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿ
671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ , ಸವದತ್ತಿ
672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿ
673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿ
674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಸವದತ್ತಿ
675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿ
676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ದಕ್ಷೀಣ ಕೋಣೆ,ಸವದತ್ತಿ
677ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ.4 ಮಡ್ಡಿ ಊರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ,ಸವದತ್ತಿ
678ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಸವದತ್ತಿ ಹಟ್ಟಿ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ ,ಸವದತ್ತಿ
679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿ
680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿ
681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿ
682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಿಗ್ಗೆವಾಡಿ
683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಜಲಾಲಪೂರ
684ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಭವನ ಜಲಾಲಪೂರ
685ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ 2, ಜಲಾಲಪುರ
686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ 3, ಜಲಾಲಪುರ
687ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ 4, ಜಲಾಲಪುರ
688ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಭಿರಡಿ
689ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ,ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಭಿರಡಿ
690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ನಿಶಾನದಾರ ತೋಟ,ಭಿರಡಿ
691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಭಿರಡಿ
692ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ನಿಶಾನದಾರ ತೋಟ,ಭಿರಡಿ
693ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಭಿರಡಿ
694ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಭಿರಡಿ
695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ,ಭಿರಡಿ
696ಅನುದಾನಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಚಿಂಚಲಿ
697ಅನುದಾನಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚಿಂಚಲಿ
698ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿ
699ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಚಿಂಚಲಿ
6100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ (ಮಾದರಿ) ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿ
6101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಚಿಂಚಲಿ
6102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ, ಚಿಂಚಲಿ
6103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ, ಚಿಂಚಲಿ
6104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 , ಚಿಂಚಲಿ
6105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ನಂ 3 ಚಿಂಚಲಿ
6106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ,ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌, ಚಿಂಚಲಿ
6107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗದ ಕೋಣೆ, ಗಣಿಕೊಡಿ, ಚಿಂಚಲಿ
6108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಚಿಂಚಲಿ
6109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚಿಂಚಲಿ
6110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಜಿತ ನಗರ, ಚಿಂಚಲಿ
6111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಜಿತ ನಗರ, ಚಿಂಚಲಿ
6112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಂಚಕರವಾಡಿ
6113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ,ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಂಚಕರವಾಡಿ
6114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕಂಚಕರವಾಡಿ
6115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1. ಆನೆಬಾವಿ ಕೋಡಿ, ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ
6116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂವ೵ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1. ಆನೆಭಾವಿ ಕೋಡಿ, ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ
6117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳದ ಹರಿ ತೋಟ , ರಾಯಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ
6118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಖೈರಕೋಡಿ
6119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರೆಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಖೈರಕೋಡಿ
6120ರಾಯಬಾಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಬಾಗ , ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ ಕೊಣೆ ನಂ 1, ರಾಯಬಾಗ
6121ರಾಯಬಾಗ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಬಾಗ , ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ ಕೊಣೆ ನಂ 2, ರಾಯಬಾಗ
6122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಾಹುಪಾಕ೵ ರಾಯಬಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ
6123ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1, ರಾಯಬಾಗ
6124ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 2, ರಾಯಬಾಗ
6125ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ 1, ರಾಯಬಾಗ
6126ಅಮೋಘ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗ
6127ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗ
6128ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಶ್ಚೀಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗ
6129ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗ
6130ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗ
6131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸಭಾ ಭವನದ ಬಲಕ್ಕಿನ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಯಬಾಗ
6132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ರಾಯಬಾಗ
6133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಯಬಾಗ
6134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ , ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಯಬಾಗ
6135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಾಯಬಾಗ
6136ಬಿ.ಎ.ಚೌಗಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ರಾಯಬಾಗ
6137ಬಿ.ಎ.ಚೌಗಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2, ರಾಯಬಾಗ
6138ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅಂಬೇಡಕರ ನಗರ , ಬೇಕ್ಕೇರಿ ರೋಡ, ರಾಯಬಾಗ
6139ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆವರನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಬೆಕ್ಕೇರಿ ರೋಡ ರಾಯಬಾಗ
6140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ,ರಾಯಬಾಗ
6141ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಸಭಾ ಭವನ ರಾಯಬಾಗ
6142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮೇಖಳಿ
6143ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಖಳಿ
6144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಮೇಖಳಿ
6145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಮೇಖಳಿ
6146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಾಗಿಯವರ ಕೊಡಿ ಮೇಖಳಿ
6147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಾಗಿಯವರ ಕೊಡಿ ಮೇಖಳಿ
6148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ, ಮೇಖಳಿ
6149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಆರ್. ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರಬಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ,ನಾಗರ ಮುನ್ನೋಳಿ
6153ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6154ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6155ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ
6157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ. ಕೆ
6158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಕಲಮಡ ತೋಟ, ಬೆಳಗಲಿ
6159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಿಮುರಿ ತೋಟ, ಕಬ್ಬೂರ
6160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ
6161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕೆಂಚನಟ್ಟಿ
6162ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಬ್ಬೂರ
6163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಕಬ್ಬೂರ
6164ನಮ್ಮೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ,ಕಬ್ಬೂರ
6165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕಬ್ಬೂರ
6166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕಬ್ಬೂರ
6167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಬ್ಬೂರ
6168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಬ್ಬೂರ
6169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮೀರಾಪುರ ಹಟ್ಟಿ
6170ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ , ಮೀರಾಪುರಹಟ್ಟಿ
6171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಾರಡಿ
6172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬೂದಿಹಾಳ
6173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತೋಟ, ಬೂದಿಹಾಳ
6174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬಾವಚಿ
6175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಶುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏರಿಯಾ, ಬಾವಚಿ
6176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 1 ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ
6177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ರೂಂ ನಂ 2 ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ
6178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ನಾಗರಾಳ
6179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ನಾಗರಾಳ
6180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ನಾಗರಾಳ
6181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬೊಮ್ಮನಾಳ
6182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಬೊಮ್ಮನಾಳ
6183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಬಿರನಾಳ
6184ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಬ್ಯಾಕೂಡ
6185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ, ಬ್ಯಾಕೂಡ
6186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ, ಬ್ಯಾಕೂಡ
6187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ದೇವನಕಟ್ಟಿ
6188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ,ವಿಜಯನಗರ
6189ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೊಗತ್ಯಾನಟ್ಟಿ
6190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಸ್ನೇಹನಗರ
6191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜಾಗನೂರ
6192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಜಾಗನೂರ
6193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರ
6194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮದ್ಯ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರ
6195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಜಾಗನೂರ
6196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಮದಾಪುರ (ಕೆ.ಕೆ)
6197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪುರ (ಕೆ.ಕೆ)
6198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಾ
6199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಜೊಡಟ್ಟಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಾ
6200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಮಾವಿನಹೊಂಡಾ
6201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ , ಮಾವಿನಹೊಂಡಾ
6202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಭೆಂಡವಾಡ
6203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಭೆಂಡವಾಡ
6204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 1 ಭೆಂಡವಾಡ
6205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 3 ಭೆಂಡವಾಡ
6206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮಂಟೂರ
6207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ಗಡ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಮಂಟೂರ
6208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮಂಟೂರ
6209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮಂಟೂರ
6210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಪನಾಳ
6211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನಂದಿ ತೋಟ, ನಿಪನಾಳ
6212ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿಪನಾಳ
6213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನಿಪನಾಳ
6214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಿಪನಾಳ
6215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಿಪನಾಳ
6216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಕಂಕಣವಾಡಿ
6217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ , ಕಂಕಣವಾಡಿ
6218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6221ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್‌, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6222ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆ , ಕಂಕಣವಾಡಿ
6223ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6224ಪಟ್ಪಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಂಕಣವಾಡಿ
6225ಪಶು ವೈದ್ಯಕಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಕಣವಾಡಿ
6226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಆರ್‌. ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾದ ಹಿಂದೆ, ಕಂಕಣವಾಡಿ
6227ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿ
6228ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.