2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರ್ಜಾಪೂರ
672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ
673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)(ಬಲಭಾಗ)ಶಾಂತಗೇರಿ
674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಶಾಂತಗೇರಿ
675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಶಾಂತಗೇರಿ
676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ನೆಲ್ಲೂರ
677ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ನೆಲ್ಲೂರ
678ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನೆಲ್ಲೂರ ಪ್ಯಾಟಿ)
679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಳಗೋಡ
6710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೈನಾಪೂರ
6711ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸರಕೊಡ
6712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಮಾಡಲಗೇರಿ
6713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಮಾಡಲಗೇರಿ
6714ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹಿರೇಹಾಳ
6715ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹಿರೇಹಾಳ
6716ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಬಾಗ)ಹಿರೇಹಾಳ
6717ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಹಿರೇಹಾಳ
6718ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ
6719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಅಳಗುಂಡಿ
6720ಸರ್ಕಾರಿಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರೇಕುರುಬನಾಳ
6721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಅಳಗುಂಡಿ
6722ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಶಿಗೇರಿ
6723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುಶಿಗೇರಿ
6724ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಲ್ಲಿಗನೂರ
6725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಲ್ಲಿಗನೂರ
6726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಪೂರ (ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ)
6727ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ
6728ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ,
6729ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ
6730ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ
6731ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ
6732ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರಗಟ್ಟಿ
6733ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರುಧ್ರಾಪೂರ
6734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ತಳ್ಳಿಹಾಳ
6735ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುದೇನಗುಡಿ
6736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುದೇನಗುಡಿ
6737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುರಹಟ್ಟಿ
6738ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕುರಹಟ್ಟಿ
6739ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಕೊತಬಾಳ
6740ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಕೊತಬಾಳ
6741ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಕೊತಬಾಳ
6742ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಗಳಿ
6743ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಗಳಿ
6744ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಟಗಿ
6745ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಟಗಿ
6746ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ
6747ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಇಟಗಿ
6748ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳಗುಳಿ
6749ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ
6750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ
6751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದಿಂಡೂರ
6752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದಿಂಡೂರ
6753ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ಜಿಗೇರಿ
6754ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವದೆಗೊಳ
6755ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾಕಲಝರಿ
6756ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ
6757ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೇರಿ
6758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ
6759ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾ
6760ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಗೊಗೇರಿ
6761ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಗೊಗೇರಿ
6762ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಗೇರಿ.
6763ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಟೋಜಿ
6764ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಧು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡೇಕಾರ ಓಣಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 5 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6766ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6769ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 4 ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6770ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6771ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6772ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6773ಕನಕದಾಸ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6774ಕನಕದಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6775ಕನಕದಾಸ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6776ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6777ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6778ಎಸ್‌.ಎಂ.ಬೂಮರಡ್ಡಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6779ಎಸ್, ಎಮ್, ಬೂಮರಡ್ಡಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6780ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ-01 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6782ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ) ಎಡಭಾಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6783ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ) ಬಲಭಾಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6785ಎ,ಪಿ,ಎಂ,ಸಿ ಆಪೀಸ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6786ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರೈತ ಭವನ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6788ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6789ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ
6790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಣಚಗೇರಿ
6791ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ್ತಗೇರಿ
6792ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ ರಾಜೂರ
6793ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ರಾಜೂರ
6794ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ರಾಜೂರ
6795ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ರಾಜೂರ
6796ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಸೂಡಿ
6797ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸೂಡಿ
6798ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ( ಎಡಭಾಗ)ಸೂಡಿ
6799ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಸೂಡಿ
67100ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಧೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಡಿ
67101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ
67102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ 3 ಅರಹುಣಸಿ
67103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಅರಹುಣಸಿ
67104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ
67105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಸಲಾಪೂರ
67106ವ್ಹಿ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೋಣ
67107ವ್ಹಿ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ರೋಣ
67108ವ್ಹಿ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ರೋಣ
67109ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ರೋಣ
67110ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ರೋಣ
67111ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ರೋಣ
67112ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರೋಣ
67113ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ರೋಣ
67114ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ರೋಣ
67115ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ರೋಣ
67116ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ರೋಣ
67117ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೋಣ
67118ಕೆ.ವ್ಹಿ.ಶಾಂತಗೇರಿಮಠ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ರೋಣ
67119ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್ (ಬಲ ಭಾಗ)ರೋಣ
67120ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೋಣ
67121ಕೆ.ವ್ಹಿ.ಶಾಂತಗೇರಿಮಠ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ರೋಣ
67122ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೀ ಜಕ್ಕಲಿ ರೋಡ ರೋಣ
67123ಟಿ.ಇ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಜಕ್ಕಲಿ ರೋಡ ರೋಣ
67124ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ರೋಣ
67125ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ
67126ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ) ರೋಣ
67127ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಎಮ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ. ರೋಣ
67128ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ.ಎಮ್.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ರೋಣ
67129ಬಾಲವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ರೋಣ
67130ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಜಿಗಳೂರ
67131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಜಿಗಳೂರ
67132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿ
67133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿ
67134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಕಾಪೂರ
67135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಟರಂಗಿ
67136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಲಝರಿ
67137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗಾನೂರ
67138ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸವಡಿ
67139ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸವಡಿ
67140ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸವಡಿ
67141ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸವಡಿ
67142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಸವಡಿ
67143ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸವಡಿ
67144ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿ
67145ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿ
67146ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಿಡಗುಂದಿ
67147ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿ
67148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಡಗುಂದಿಕೋಪ್ಪ
67149ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರಾಪೂರ
67150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ
67151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ರಾಂಪೂರ
67152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ
67153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾರನಬಸರಿ
67154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮಾರನಬಸರಿ
67155ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಕ್ಕಲಿ
67156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)ಜಕ್ಕಲಿ
67157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜಕ್ಕಲಿ
67158ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಸಭಾ ಭವನ ಜಕ್ಕಲಿ
67159ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಜಕ್ಕಲಿ
67160ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67161ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67162ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಬಲಭಾಗ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67164ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.2 ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67165ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67166ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ
67167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ
67168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಳಕೇರಿ
67169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)ಹಾಳಕೇರಿ
67170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಾಳಕೇರಿ
67171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಲಕೇರಿ
67172ಸರಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಚಲಾಪೂರ
67173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಟಗಂಟಿ
67174ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಎಮ್ ಮಲ್ಲಾಪೂರ
67175ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನರೇಗಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ
67176ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನರೇಗಲ್ಲ
67177ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಃ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ನರೇಗಲ್ಲ
67178ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ನರೇಗಲ್ಲ
67179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಂಪೂರ
67180ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ)ನರೇಗಲ್ಲ
67181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ) ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನರೇಗಲ್ಲ
67182ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನರೇಗಲ್ಲ
67183ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನರೇಗಲ್ಲ
67184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ನರೇಗಲ್ಲ
67185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನರೇಗಲ್ಲ
67186ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ನರೇಗಲ್ಲ
67187ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನರೇಗಲ್ಲ
67188ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ನರೇಗಲ್ಲ
67189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿಕೊಪ್ಪ
67190ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 1 ಕೋಟುಮಚಗಿ
67191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಟುಮುಚಗಿ
67192ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ. ನಂ. 4 ಕೋಟುಮಚಗಿ
67193ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಧೂ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಕೊಟುಮುಚಗಿ
67194ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ 01 ಕೋಟುಮಚಗಿ
67195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪೂರ
67196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಣಗಿನಹಾಳ
67197ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಣಗಿನಹಾಳ
67198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಣಗಿನಹಾಳ
67199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕಣಗಿನಹಾಳ
67200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ ನಂ 1 (ಎಡ ಭಾಗ)ಹರ್ಲಾಪೂರ
67201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಹರ್ಲಾಪೂರ
67202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಮದ್ಯಭಾಗ) ಹರ್ಲಾಪೂರ
67203ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರ್ಲಾಪೂರ
67204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
67205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯಭಾಗ)ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
67206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
67207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
67208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
67209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕದಾಂಪೂರ
67212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕದಾಂಪೂರ
67213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ (ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ)
67215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸಕಟ್ಟಡ , ಶಿವಾಜಿನಗರ (ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ)
67216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)ಜಂತ್ಲಿ
67217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) (ಬಲ ಭಾಗ ) ಜಂತ್ಲಿ
67218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)
67219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
67220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ)
67221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)
67222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
67223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)
67224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)
67225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67226ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಡಂಬಳ
67227ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಡಂಬಳ
67228ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ, ಡಂಬಳ
67229ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಂ-6, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಡಂಬಳ
67230ಸರಕಾರಿ ಕ.ಗಂ.ಮ.ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
67231ಸ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
67232ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
67233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ( ಎಡಭಾಗ) ಡಂಬಳ
67234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಾರಾಯಣಪೂರ
67235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರ ಡಂಬಳ
67236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.2, ಡೋಣಿ
67238ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.3, ಡೋಣಿ
67239ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.2 ಡೋಣಿ
67240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.3 ಡೋಣಿ
67241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಡೋಣಿ
67242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಡೋಣಿ
67243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67245ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ
67246ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈತಾಪೂರ
67247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
67248ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
67249ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಮೇವುಂಡಿ
67250ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ
67251ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ
67252ಸ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ
67253ಸರಕಾರಿ ಕ.ಹೆ.ಮ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ.
67254ಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ.
67255ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಆಫೀಸ
67256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ
67257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ )ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ
67258ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)
67259ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)
67260ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)
67261ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67262ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
67263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)
67264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
67265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳ ಕಟ್ಟಡ) ಮುರಡಿ
67266ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಮುರಡಿ
67267ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.