2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
81ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಂಡಾಪೂರ
82ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದಂಡಾಪೂರ
83ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಜಾಪೂರ
84ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರಾಜಾಪೂರ
85ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ರಾಜಾಪೂರ
86ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 4ನೇ ಕೋಣೆ ರಾಜಾಪೂರ
87ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಮುರಿ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರ
88ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಾವಿನಮುರಿ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರ
89ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರ ತೋಟ ರಾಜಾಪೂರ
810ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
811ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
812ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
813ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
815ಆಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
816ಆಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
817ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
818ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ
819ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗನೂರ
820ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಗನೂರ
821ಸರಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗನೂರ
822ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಾಗನೂರ
823ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ನಾಗನೂರ
824ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನಾಗನೂರ
825ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ನಾಗನೂರ
826ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 8 ನಾಗನೂರ
827ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಾಗನೂರ
828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಾಗನೂರ
829ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುರ್ಲಾಪೂರ
830ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುರ್ಲಾಪೂರ
831ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಗುರ್ಲಾಪೂರ
832ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಗುರ್ಲಾಪೂರ
833ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೋಠಡಿ ಮೂಡಲಗಿ
834ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಮೂಡಲಗಿ
835ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮೂಡಲಗಿ
836ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿ
837ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
838ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
839ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮೂಡಲಗಿ
840ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿ
841ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಮೂಡಲಗಿ
842ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿ
843ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
844ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
845ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
846ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಡಲಗಿ
847ಶಿವಭೋದರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿ
848ಶಿವಭೋದರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಮೂಡಲಗಿ
849ಶಿವಭೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5 ಮೂಡಲಗಿ
850ಶಿವಭೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 6 ಮೂಡಲಗಿ
851ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋ.ನಂ 10 ಮೂಡಲಗಿ
852ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋ.ನಂ 1 ಮೂಡಲಗಿ
853ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ಮೂಡಲಗಿ
854ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.4 (ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಠಡಿ) ಮೂಡಲಗಿ
855ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಲಗಿ
856ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರ
857ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಹಳ್ಳೂರ
858ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಹಳ್ಳೂರ
859ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರ
860ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಹಳ್ಳೂರ
861ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್‌
862ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹಳ್ಳೂರ
863ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್
864ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಂಧಿ ನಗರ) ಹಳ್ಳೂರ
865ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)
866ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)
867ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)
868ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಶಿವಾಪೂರ(ಹ)
869ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಾಪೂರ (ಹ)
870ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಖಾನಟ್ಟಿ
871ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖಾನಟ್ಟಿ
872ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುನ್ಯಾಳ
873ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಮುನ್ಯಾಳ
874ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಟ ಮುನ್ಯಾಳ
875ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಟ ಮುನ್ಯಾಳ
876ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಂಗಾಪೂರ
877ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಮಲದಿನ್ನಿ
878ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಮಲದಿನ್ನಿ
879ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟಗುಂದಿ
880ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಠ್ಠಪ್ಪನಕೊಡಿ ತೋಟದ ಶಾಲೆ ಪಟಗುಂದಿ
881ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾಯ್ಕರ ತೋಟ ಪಟಗುಂದಿ
882ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ
883ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ
884ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪವೀರ ತೋಟ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ
885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪವೀರ ತೋಟ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ
886ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಗುಜನಟ್ಟಿ
887ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಗುಜನಟ್ಟಿ
888ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ಗುಜನಟ್ಟಿ
889ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ
890ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ
891ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿ
892ಎನ್‌.ಆರ್‌. ಪಾಟೀಲ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿ
893ಎನ್‌ .ಆರ್‌ .ಪಾಟೀಲ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಕಲ್ಲೋಳಿ
894ಎನ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕಲ್ಲೋಳಿ
895ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಡಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕಲ್ಲೋಳಿ
896ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಂ. 427 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲೋಳಿ
897ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಗೋಡಾವನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ
898ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಕಲ್ಲೋಳಿ
899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿ
8100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿ
8101ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಭವನ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ
8102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಮಾಪೂರ (ಕಲ್ಲೋಳಿ)
8103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿ
8104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ) ದುರದುಂಡಿ
8105ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿ
8106ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರದುಂಡಿ
8107ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ದುರದುಂಡಿ
8108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದುರದುಂಡಿ
8109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಲಗಡೆ ಕೊಣೆ ದುರದುಂಡಿ
8110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಣೇಶವಾಡಿ
8111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಣೇಶವಾಡಿ
8112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡ
8113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡ
8114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ ಬಡಿಗವಾಡ
8115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಡಿಗವಾಡ
8116ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅರಭಾವಿ
8117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅರಭಾವಿ
8118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ನಗರ ಅರಭಾವಿ
8119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅರಭಾವಿ
8120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಅರಭಾವಿ
8121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅರಭಾವಿ
8122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜೈನರಕೋಡಿ ಅರಭಾವಿ
8123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಅರಭಾವಿ ಮಠ) ಅರಭಾವಿ
8124ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ತೋಟ (ಅರಭಾವಿ)
8125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಸಂಗನಕೇರಿ
8126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಸಂಗನಕೇರಿ
8127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಸಂಗನಕೇರಿ
8128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಗನಕೇರಿ
8129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಲೋಳಸೂರ
8130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲೋಳಸೂರ
8131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಸಳಿಗುಂದಿ
8132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಸಳಿಗುಂದಿ
8133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ
8134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ
8135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ
8136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಲ್ಲಾನಟ್ಟಿ
8137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳ
8138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳ
8139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳ
8140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳೋಬಾಳ
8141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ
8142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ
8143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ
8144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೊಣೆ ಬೀರನಗಡ್ಡಿ
8145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ
8146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ
8147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ
8148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ
8149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ
8150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ
8151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಳವಾರ ಮರಡಿ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಜಿ
8152ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8158ಕಸ್ತೂರಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ
8159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಲಗಡ್ಡಿ
8160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಎಡಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪುಲಗಡ್ಡಿ
8161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಸಗುಪ್ಪಿ
8162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮಸಗುಪ್ಪಿ
8163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಸಗುಪ್ಪಿ
8164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಡಲಕ್ಕನವರ ತೋಟ ಮಸಗುಪ್ಪಿ
8165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಗಡಿ
8166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಿಗಡಿ
8167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ತೊಕರಟ್ಟಿ) ತಿಗಡಿ
8168ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸುಣಧೋಳಿ
8169ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಸುಣಧೋಳಿ
8170ಶ್ರೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಸುಣಧೋಳಿ
8171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸುಣಧೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸುಣಧೋಳಿ
8172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುಣಧೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸುಣಧೋಳಿ
8173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಭೈರನಟ್ಟಿ
8174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಭೈರನಟ್ಟಿ
8175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಹೊಸಟ್ಟಿ
8176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 7 (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್
8177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 8 (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ವಾಯ್
8178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೀಸನಕೊಪ್ಪ
8179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಬೀಸನಕೊಪ್ಪ
8180ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮನ್ನಾಪೂರ
8181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಢವಳೇಶ್ವರ
8182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡ್ಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಢವಳೇಶ್ವರ
8183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ
8184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ
8185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅವರಾದಿ
8186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅವರಾದಿ
8187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ
8188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹೊಸ ಯರಗುದ್ರಿ
8189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೊಣೆ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ವೆಂಕಟಾಪೂರ
8190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ವೆಂಕಟಾಪೂರ
8191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕೋಣೆ) ಕುಲಿಗೋಡ
8192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕದ ಹೊಸ ಕೋಣೆ) ಕುಲಿಗೋಡ
8193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡ
8194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡ
8195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡ
8196ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಲಿಗೋಡ
8197ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕುಲಗೋಡ
8198ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
8199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ
8200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ
8201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ ಕೋಣೆ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ
8202ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಸಿದ್ದಾಪೂರಹಟ್ಟಿ
8203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿ
8204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಖಂಡ್ರಟ್ಟಿ
8205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕಪರಟ್ಟಿ
8206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತಳಕಟ್ನಾಳ
8207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ತಳಕಟ್ನಾಳ
8208ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಳಕಟ್ನಾಳ
8209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಸಭಾ ಕೋಣೆ ತಳಕಟ್ನಾಳ
8210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಉದಗಟ್ಟಿ
8211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಉದಗಟ್ಟಿ
8212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಉದಗಟ್ಟಿ
8213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಹಡಿಗನಾಳ
8214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಡಗಿನಾಳ
8215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಡಗಿನಾಳ
8216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ
8217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ
8218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್
8219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮೆಳವಂಕಿ
8220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಮೆಳವಂಕಿ
8221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮೆಳವಂಕಿ
8222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಸವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿ
8223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಸವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿ
8224ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ (ಆರ.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮೆಳವಂಕಿ
8225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿ
8226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಮೆಳವಂಕಿ
8227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಚಿಗಡೊಳ್ಳಿ
8228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಆರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಅಡಿಬಟ್ಟಿ
8229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಆರ್ .ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಅಡಿಬಟ್ಟಿ
8230ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಜ್ಜಿಹಾಳ
8231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಪಶಿ
8232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಅರ್‌ .ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಪಶಿ
8233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬಲ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಕೆಮ್ಮನಕೋಲ
8234ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಕೆಮ್ಮನಕೋಲ
8235ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂಗಾಪೂರ
8236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಿಲಕುಂದಿ
8237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಿಲಕುಂದಿ
8238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿ
8239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿ
8240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿ
8241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿ
8242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಕೌಜಲಗಿ
8243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೌಜಲಗಿ
8244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿ
8245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿ
8246ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾ ಭವನ)ಕೌಜಲಗಿ
8247ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಣೆ ಕೌಜಲಗಿ
8248ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೌಜಲಗಿ
8249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೌಜಲಗಿ
8250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೌಜಲಗಿ
8251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಕೌಜಲಗಿ
8252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ
8253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಡೇರಹಟ್ಟಿ
8254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
8255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ
8256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡ
8257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡ
8258ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 2 (9 ನೇ ಬ ವರ್ಗ)ಯಾದವಾಡ
8259ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಯಾದವಾಡ
8260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದವಾಡ (ಗಿರಿಸಾಗರ)
8261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಯಾದವಾಡ (ಗಿರಿಸಾಗರ)
8262ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ 2 ನೇ ಕೋಣೆ (8 ನೇ ಬ ವರ್ಗ)ಯಾದವಾಡ
8263ಗುರು ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ 1 ನೇ ಕೋಣೆ ಯಾದವಾಡ
8264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡ
8265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಾದವಾಡ
8266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ
8267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ
8268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪದಟ್ಟಿ
8269ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾದವಾಡ (ಮಾನೋಮಿ)
8270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ
8271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮನ್ನಿಕೇರಿ
8272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮನ್ನಿಕೇರಿ
8273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಗರನಾಳ
8274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಬಗರನಾಳ
8275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಗೋಸಬಾಳ
8276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಗೋಸಬಾಳ
8277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ( ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿ
8278ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ( ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿ
8279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ)ಬೆಟಗೇರಿ
8280ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟಗೇರಿ
8281ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಬೆಟಗೇರಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.