2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1001ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 1) ಸೊಂಡೆಕೆರೆMRSupp1
1002ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 2), ಸೊಂಡೆಕೆರೆMRSupp1
1003ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
1004ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದ್ದನಕುಂಟೆMRSupp1
1005ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆMRSupp1
1006ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂ.ನಂ.1), ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
1007ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.2), ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
1008ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂ.ನಂ.3), ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
1009ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10010ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 2), ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10012ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋವೇರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10013ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸನಾಯಕರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10014ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಲುಹುಣಸೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10015ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಬುರುಜನರೊಪ್ಪ-1MRSupp1
10016ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2, ಬುರುಜನರೊಪ್ಪ-2MRSupp1
10017ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಐಮಂಗಲMRSupp1
10018ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಳವಟ್ಟಿMRSupp1
10019ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸಪ್ಪನಮಾಳಿಗೆMRSupp1
10020ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
10021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಕಂದಿಕೆರೆ-1MRSupp1
10022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಕಂದಿಕೆರೆ-2MRSupp1
10023ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10024ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10025ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನಕೋಟೆMRSupp1
10026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೂಗೂರುMRSupp1
10027ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಾಲುಹುಣಸೆMRSupp1
10028ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1, ಬುಡರಕುಂಟೆ-1MRSupp1
10029ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ಬುಡರಕುಂಟೆ-2MRSupp1
10030ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೇತೂರುMRSupp1
10031ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1, ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯMRSupp1
10032ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2MRSupp1
10033ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆMRSupp1
10034ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1) ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10035ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2) ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10036ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ-3) ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
10037ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದ್ದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10038ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಳಿಕೆರೆMRSupp1
10039ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10040ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಣಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10041ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
10042ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಯರಬಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10043ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಯರಬಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10044ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವದ್ದಿಕೆರೆMRSupp1
10045ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡ್ಲೋರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10046ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಡಿದೇವಿಗೆರೆMRSupp1
10047ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲಕೂರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10048ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.1), ಕಲ್ಲಹಟ್ಟಿ-1MRSupp1
10049ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.2), ಕಲ್ಲಹಟ್ಟಿ-2MRSupp1
10050ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10051ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳವಿಬಾಗಿMRSupp1
10052ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೂಳ್ಯMRSupp1
10053ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿMRSupp1
10054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಶ್ರವಣಗೆರೆ-1MRSupp1
10055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಶ್ರವಣಗೆರೆ-2MRSupp1
10056ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
10057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಲಗಲದ್ದಿMRSupp1
10058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ.ಡಿ.ಕೋಟೆMRSupp1
10059ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಧರ್ಮಪುರ-1MRSupp1
10060ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಧರ್ಮಪುರ-2MRSupp1
10061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.3), ಧರ್ಮಪುರ-3MRSupp1
10062ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.4), ಧರ್ಮಪುರ-4MRSupp1
10063ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಹರಿಯಬ್ಬೆ-1MRSupp1
10064ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.2), ಹರಿಯಬ್ಬೆ-2MRSupp1
10065ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಹರಿಯಬ್ಬೆ-3MRSupp1
10066ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ. ನಂ. 2), ಹರಿಯಬ್ಬೆ-4MRSupp1
10067ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂಂ. ನಂ. 3), ಹರಿಯಬ್ಬೆ-5MRSupp1
10068ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆMRSupp1
10069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆMRSupp1
10070ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10071ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
10072ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಹರ್ತಿಕೋಟೆ-1MRSupp1
10073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಹರ್ತಿಕೋಟೆ-2MRSupp1
10074ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10075ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರುಳಯ್ಯನಮಾಳಿಗೆMRSupp1
10076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಸಿ.ರೊಪ್ಪMRSupp1
10077ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭರಂಪುರMRSupp1
10078ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸಣ್ಣನಮಾಳಿಗೆMRSupp1
10079ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆದಿರಾಳುMRSupp1
10080ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೀರಣ್ಣನಮಾಳಿಗೆMRSupp1
10081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಯಿಲಾಳುMRSupp1
10082ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಿಡ್ಡೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10084ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಿಯೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10085ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10086ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗೆರೆMRSupp1
10087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಕೊಟ್ಟMRSupp1
10088ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10089ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
10090ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಸಕ್ಕರ-1MRSupp1
10091ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 2), ಸಕ್ಕರ-2MRSupp1
10092ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10093ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ - 1MRSupp1
10094ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ - 2MRSupp1
10095ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಈಶ್ವರಗೆರೆMRSupp1
10096ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿMRSupp1
10097ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.1), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10098ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10099ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.1), ಹೇಮದಳ-1MRSupp1
100102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.2), ಹೇಮದಳ-2MRSupp1
100103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಗನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
100105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
100106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿರೇಹಳ್ಳದವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ-1MRSupp1
100108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೊಂ. ನಂ.2), ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ-2MRSupp1
100109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯರದಕಟ್ಟೆMRSupp1
100110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತವಂದಿMRSupp1
100111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲಿತೊಟ್ಲುMRSupp1
100112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಗುದ್ದುMRSupp1
100113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
100115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
100116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
100117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪದೇವರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
100119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ - 2MRSupp1
100120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಯಾಸಂದ್ರMRSupp1
100121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
100122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
100123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
100124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಬಬ್ಬೂರು - 1MRSupp1
100125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
100126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.3), ಬಬ್ಬೂರು - 3MRSupp1
100127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂMRSupp1
100128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಸ್ಕಲ್‌ಮಟ್ಟಿMRSupp1
100129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಸ್ಕಲ್‌ - 1MRSupp1
100130ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಸ್ಕಲ್‌ - 2MRSupp1
100131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಟಿ.ಬಿ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಣುMRSupp1
100133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರMRSupp1
100134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
100135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಹೂವಿನಹೊಳೆ-1MRSupp1
100136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಹೂವಿನಹೊಳೆ - 2MRSupp1
100137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.3), ಹೂವಿನಹೊಳೆ-3MRSupp1
100138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ.1)MRSupp1
100139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
100140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮ್ಯಾದನಹೊಳೆMRSupp1
100141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
100142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಟಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಹಳೇಯಳನಡು-1MRSupp1
100144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ0 ನಂ-2, ಹಳೆಯಳನಾಡು-2MRSupp1
100145ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ರೂಂ.ನಂ.1), ಹೊಸಯಳನಡು-1MRSupp1
100146ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ರೂಂ.ನಂ.2), ಹೊಸಯಳನಡು-2MRSupp1
100147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಆಲೂರು - 1MRSupp1
100149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ಆಲೂರು - 2MRSupp1
100150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.3), ಆಲೂರು-3MRSupp1
100151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಟ್ರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
100152ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100153ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ರೂಂ. ನಂ. 2), ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100154ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100155ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100156ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ವೇದಾವತಿನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100161ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100164ನೋಬೆಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾಮಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100165ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿ.ಪಂ.-ಉಪವಿಭಾಗ, ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100166ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100167ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100168ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್,MRSupp1
100169ಎ.ಇ.ಇ. ಕಚೇರಿ, ವಿ.ವಿ.ಸಾಗರ.-ಉಪ ವಿಭಾಗ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100170ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೌದಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100171ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ.ನಂ. 2, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100172ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ.ನಂ. 2, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100173ರೈನ್‍ಬೋ ಇಂಟರ್‍ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ನಾಕೋಡ ಭೈರವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್) ರೂಂ. ನಂ. 1, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100174ರೈನ್ ಬೋ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ನಾಕೋಡ ಭೈರವ ಎಡುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್) ರೂಂ. ನಂ. 2, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.1, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100178ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್) ರೂಂ. ನಂ. 1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100179ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್) ರೂಂ. ನಂ. 2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100180ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100181ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100182ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100184ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 4, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100185ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100186ಗಿರೀಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100187ಗಿರೀಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100188ಗಿರೀಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುರುಭವನ ಪಕ್ಕ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100189ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100190ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ರೂಂ. ನಂ. 4, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100191ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೌದಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100192ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ (ಅನಂತಪ್ಪ ಶಾಲೆ) ರೂಂ. ನಂ. 1, ಹುಳಿಯಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100193ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ (ಅನಂತಪ್ಪ ಶಾಲೆ) ರೂಂ. ನಂ. 2, ಹುಳಿಯಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100194ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗ್ಲ & ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100195ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗ್ಲ & ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100196ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ (ಅನಂತಪ್ಪ ಶಾಲೆ) ರೂಂ. ನಂ. 3, ಹುಳಿಯಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100197ಅಸಂಷನ್ ಆಂಗ್ಲ & ಕನ್ನಡ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪಾ.ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ನಂಜಯ್ಯನಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ನಂಜಯ್ಯನಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಕೆ.ಎಂ.ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಕೆ.ಎಂ.ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 3, ನಂಜಯ್ಯನಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಘಾಟ್, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಘಾಟ್, ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
100205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎ.ವಿ.ಕೊಟ್ಟಿಗೆMRSupp1
100208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಕೂನಿಕೆರೆ-1MRSupp1
100209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ-2), ಕೂನಿಕೆರೆ-2MRSupp1
100210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMRSupp1
100211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿMRSupp1
100212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಳಗಟ್ಟMRSupp1
100213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಳವಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಭರಮಗಿರಿMRSupp1
100215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
100216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ-1MRSupp1
100217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2), ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ-2MRSupp1
100218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮನಹಟ್ಟಿMRSupp1
100219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟMRSupp1
100220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲುಗಲಕುಂಟೆMRSupp1
100221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
100222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮೇರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
100223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆMRSupp1
100224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಳ್ಳಮಡುMRSupp1
100225ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಆದಿವಾಲ-1MRSupp1
100226ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1), ಆದಿವಾಲ - 2MRSupp1
100227ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ಆದಿವಾಲ-3MRSupp1
100228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಆದಿವಾಲ-4MRSupp1
100229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 1, ಆದಿವಾಲ ಫಾರಂ - 1MRSupp1
100230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ಆದಿವಾಲ ಫಾರಂ - 2MRSupp1
100231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
100232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಪಿಟ್ಲಾಲಿ-1MRSupp1
100233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2, ಪಿಟ್ಲಾಲಿ-2MRSupp1
100234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1, ರಂಗನಾಥಪುರ-1MRSupp1
100235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ರಂಗನಾಥಪುರ-2MRSupp1
100236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಳಗೆರೆMRSupp1
100237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆರನಕಟ್ಟೆMRSupp1
100238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಇಕ್ಕನೂರು-1MRSupp1
100239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2, ಇಕ್ಕನೂರು-2MRSupp1
100240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
100241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವನಗರMRSupp1
100242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂದಲಗುರMRSupp1
100243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೋರನಕುಂಟೆMRSupp1
100244ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಕೆ.ಆರ್.ಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
100245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಕೆ.ಆರ್.ಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
100246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಡುವಳ್ಳಿMRSupp1
100247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇದ್ದಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪರಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟೆMRSupp1
100250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿಂಡಸಕಟ್ಟೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿMRSupp1
100251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೀಗೇಹಟ್ಟಿMRSupp1
100252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಗ್ಗನಡುMRSupp1
100254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋರ್ಲಡುಕುMRSupp1
100255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 1), ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
100256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 2), ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
100257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
100258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೂಲಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
100259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ-5MRSupp1
100260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆನೆಸಿದ್ರಿMRSupp1
100261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100262ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರMRSupp1
100265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿಲಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲ್ಲದಕೆರೆMRSupp1
100267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ.ಕೆ.ಹಟ್ಟಿMRSupp1
100268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
100269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1, ದಿಂಡಾವರ-1MRSupp1
100270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ದಿಂಡಾವರ -2MRSupp1
100271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದುಗ್ಗಾಣಿಹಟ್ಟಿ (ನಡುವಲಹಟ್ಟಿ)MRSupp1
100272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1, ಓಬಳಾಪುರ-1MRSupp1
100273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ಓಬಳಾಪುರ-2MRSupp1
100274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಾಯತ್ರಿಪುರMRSupp1
100275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೂಡ್ಲಹಟ್ಟಿMRSupp1
100276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
100277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕರಿಯಾಲMRSupp1
100278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಗಳಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
100279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂದಿಗನಡುMRSupp1
100280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾರಮಡುMRSupp1
100281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಿಶಿಣಗುಂಡಿMRSupp1
100282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶೇಷಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
100284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ. 1, ಪಿಲಾಲಿ-1MRSupp1
100285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಿಲಾಲಿ ರೂಂ.ನಂ.2, ಪಿಲಾಲಿ-2MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.