2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1021ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕೋಗುಂಡೆ-1MRSupp1
1022ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಕೋಗುಂಡೆ-2MRSupp1
1023ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
1024ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರಿಯಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1025ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಕಾಲ್ಗೆರೆ-1MRSupp1
1026ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ-2 ಕಾಲ್ಗೆರೆ-2MRSupp1
1027ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಿಂಜಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
1028ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMRSupp1
1029ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
10210ಸರ್ಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೇಹಾಳ್MRSupp1
10211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೇಹಾಳ್ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಳಗೋಡು ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಯಳಗೋಡು-1MRSupp1
10215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಯಳಗೋಡು-2MRSupp1
10216ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರMRSupp1
10217ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಹೊಸಪೇಟೆ-1MRSupp1
10219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಹೊಸಪೇಟೆ-2MRSupp1
10220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರMRSupp1
10221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಸ್ಸಾಮುದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಕಬಾಳುMRSupp1
10223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೌಲಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ-1 ಬಹದ್ದೂರ್ ಘಟ್ಟ-1MRSupp1
10226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಬಹದ್ದೂರ್ ಘಟ್ಟ-2MRSupp1
10227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮನಘಟ್ಟMRSupp1
10228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಜಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
10230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಡಿರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹರಳಕಟ್ಟೆMRSupp1
10233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMRSupp1
10234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಡರಶಿವನಕೆರೆMRSupp1
10235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಸವನಶಿವನಕೆರೆMRSupp1
10236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕೊಳಹಾಳ್-1MRSupp1
10237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಕೊಳಹಾಳ್-2MRSupp1
10238ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಗಡೆಹಾಳ್MRSupp1
10239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಭರಮಸಾಗರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ.1 ಭರಮಸಾಗರ-1MRSupp1
10241ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಭರಮಸಾಗರ-2MRSupp1
10242ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಭರಮಸಾಗರ-2ಎMRSupp1
10243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಭರಮಸಾಗರ-3MRSupp1
10244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.3 ಭರಮಸಾಗರ-4MRSupp1
10245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.-1 ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
10246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
10247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಮ್ಮೇಹಟ್ಟಿMRSupp1
10248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹಂಪನೂರು-1MRSupp1
10249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹಂಪನೂರು-2MRSupp1
10250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗೆರೆMRSupp1
10251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರMRSupp1
10252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳವುಧರ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಈಶ್ವರನಗರMRSupp1
10253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳವುಧರMRSupp1
10254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರಬಗಟ್ಟ ಮಜರೆ ಕೊಳಹಾಳ್MRSupp1
10255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
10256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
10257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೆನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
10258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಲಾಳ್MRSupp1
10259ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೀಳಂಗಿMRSupp1
10261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರಿಯಮ್ಮನಹಟ್ಟಿMRSupp1
10263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇರಂಗಾಪುರMRSupp1
10265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
10266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಅಳಗವಾಡಿ-1MRSupp1
10267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ.2 ಅಳಗವಾಡಿ-2MRSupp1
10268ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪುಡಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
10269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಳಕೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
10270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಸಿರಿಗೆರೆ-1MRSupp1
10272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3 ಸಿರಿಗೆರೆ-1ಎMRSupp1
10273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಸಿರಿಗೆರೆ-2MRSupp1
10274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
10276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್MRSupp1
10277ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮನಗರMRSupp1
10278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಣನೂರುMRSupp1
10279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಡಿ.ಮದಕರಿಪುರMRSupp1
10281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಡೋಗೆರೆMRSupp1
10282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆMRSupp1
10283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂಡೇಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಅಂದನೂರು-1MRSupp1
10285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಅಂದನೂರು-2MRSupp1
10286ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗ್ಯಾರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
10287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಗಳಗೆರೆMRSupp1
10288ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ-1 ಮುತ್ತುಗದೂರು-1MRSupp1
10289ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ-2 ಮುತ್ತುಗದೂರು-2MRSupp1
10290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
10292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿMRSupp1
10294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಸಲುMRSupp1
10295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಣಿಗೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
10296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ-1MRSupp1
10297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ-2MRSupp1
10298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಲವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
10299ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕನದುರ್ಗ-1MRSupp1
102100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಭರಮಣ್ಣನಾಯಕನದುರ್ಗ-2MRSupp1
102101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಲಗಂಜಿ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಳಘಟ್ಟMRSupp1
102103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಳಘಟ್ಟ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಳಘಟ್ಟ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
102106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡೂರುMRSupp1
102107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ-1MRSupp1
102110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ-2MRSupp1
102111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಗುಂಜಿಗನೂರು-1MRSupp1
102112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಗುಂಜಿಗನೂರು-2MRSupp1
102113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಕಾಲುವೆMRSupp1
102116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹಿರೇಎಮ್ಮಿಗನೂರು-1MRSupp1
102117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹಿರೇಎಮ್ಮಿಗನೂರು-2MRSupp1
102118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಾಪುರMRSupp1
102119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೇಶವಾಪುರMRSupp1
102120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರMRSupp1
102121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ತಿರುಮಲಾಪುರMRSupp1
102122ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಶಿಪುರMRSupp1
102123ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-1MRSupp1
102124ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-2MRSupp1
102125ಶ್ರೀ ಓಬಳಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-3MRSupp1
102126ಎಸ್‌.ಜೆ.ಎಂ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-4MRSupp1
102127ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-5MRSupp1
102128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಗವಳ್ಳಿMRSupp1
102129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಗವಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಚಿಕ್ಕಎಮ್ಮಿಗನೂರುMRSupp1
102131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಎಮ್ಮಿಗನೂರು-2MRSupp1
102132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಕಟ್ಟೆMRSupp1
102133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಮಘಟ್ಟMRSupp1
102135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಬ್ರದಾಸಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
102136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲೇಮಳಲಿMRSupp1
102137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
102138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
102139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆಹಾಳ್MRSupp1
102140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಾಣಗೆರೆMRSupp1
102141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
102142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರಸನಘಟ್ಟMRSupp1
102143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಮೃತಾಪುರMRSupp1
102144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೊಡರನಾಳ್MRSupp1
102145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ನುಲೇನೂರುMRSupp1
102146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
102148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
102149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಂಡಾಪುರMRSupp1
102150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಗಿಲ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
102151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಗಿಲ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
102152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೇಕೇನಹಟ್ಟಿMRSupp1
102153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಪ್ಪರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಆಡನೂರು-1MRSupp1
102155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಆಡನೂರು-2MRSupp1
102156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಡಿಗಟ್ಟೆMRSupp1
102157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುನುಗಲಿMRSupp1
102158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಶಿವಪುರ-1MRSupp1
102159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಶಿವಪುರ-2MRSupp1
102160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಗುಂಟೆMRSupp1
102161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವನಕೆಮರಡಿಕಾವಲುMRSupp1
102162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
102163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
102164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
102165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಂಡಿಮಡುMRSupp1
102166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಂಡಿಮಡು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪುಣಜೂರುMRSupp1
102168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲ್ಕಾಪುರMRSupp1
102169ಅರುಣೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-1MRSupp1
102170ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-2MRSupp1
102171ತಾಳ್ಯದ ಚಿಗಟೇರಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-2ಎMRSupp1
102172ಎಂ ಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-3MRSupp1
102173ತಾಳ್ಯದ ಚಿಗಟೇರಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-4MRSupp1
102174ಅರುಣೋದಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-5MRSupp1
102175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-6MRSupp1
102176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೋಟೆ)ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-7MRSupp1
102177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ) ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-8MRSupp1
102178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ)ರೂಂ ನಂ.2 ಹೊಳಳ್ಕೆರೆ-9MRSupp1
102179ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ (ಕೋಟೆ)ರೂಂ ನಂ.2 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-10MRSupp1
102180ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-11MRSupp1
102181ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-12MRSupp1
102182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಾಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
102185ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತದೇವರ ಕಣಿವೆMRSupp1
102186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಶಿವಗಂಗ-1MRSupp1
102187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಶಿವಗಂಗ-2MRSupp1
102188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಈಚಘಟ್ಟMRSupp1
102189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರMRSupp1
102191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಪಾಪುರMRSupp1
102192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೋರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಗರಘಟ್ಟMRSupp1
102194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮದ್ದೇರುMRSupp1
102195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ಎಮ್ಮಿಗನೂರುMRSupp1
102196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುಡಿನೀರಕಟ್ಟೆMRSupp1
102197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುಡಿನೀರಕಟ್ಟೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಂಡೇರಿ ಕಾವಲುMRSupp1
102199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೈಪುರMRSupp1
102200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
102201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಅರೇಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
102202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಅರೇಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
102203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲುMRSupp1
102204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಸಾಪುರMRSupp1
102205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಗ್ಗನಾಳ್MRSupp1
102206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ದುಮ್ಮಿ-1MRSupp1
102207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ದುಮ್ಮಿ-2MRSupp1
102208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMRSupp1
102209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುಮ್ಮಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಆರ್.ನುಲೇನೂರು-1MRSupp1
102211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಆರ್.ನುಲೇನೂರು-2MRSupp1
102212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಿರಾಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
102216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮತಿಘಟ್ಟMRSupp1
102218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೇಕಲವಟ್ಟಿMRSupp1
102220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕೊಳಾಳ್-1MRSupp1
102223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಕೊಳಾಳ್-2MRSupp1
102224ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮದ್ದಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMRSupp1
102225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಣಿವೆಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
102226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ-1MRSupp1
102227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ-1ಎMRSupp1
102228ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊರಕೆರೆದೇವರಪುರ-2MRSupp1
102229ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ತಾಳ್ಯ-1MRSupp1
102230ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ತಾಳ್ಯ-2MRSupp1
102231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿಹಿನೀರಕಟ್ಟೆMRSupp1
102232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಲಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲೋಕದೊಳಲುMRSupp1
102234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆMRSupp1
102235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಗುಂಡೇರಿ-1MRSupp1
102236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಗುಂಡೇರಿ-2MRSupp1
102237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ರಂಗಾಪುರ-1MRSupp1
102238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ರಂಗಾಪುರ-2MRSupp1
102239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹನುಮಲಿMRSupp1
102240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಕಾಲ್ಕೆರೆ-1MRSupp1
102241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಕಾಲ್ಕೆರೆ-2MRSupp1
102242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಾವಲುMRSupp1
102244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಾಸಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
102245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಡೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
102246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ತಿರುಮಲಾಪುರMRSupp1
102247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೇರಲಕಟ್ಟೆMRSupp1
102248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಘಟ್ಟಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
102249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ನಂದನಹೊಸೂರು-1MRSupp1
102250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ನಂದನಹೊಸೂರು-2MRSupp1
102251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMRSupp1
102254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
102255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೂಳಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
102256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುಮ್ಮಿನಘಟ್ಟMRSupp1
102258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಿಡ್ಡಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಲಿಕೆರೆMRSupp1
102260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವಿನಹಟ್ಟಿMRSupp1
102263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥಹಳ್ಳಿMRSupp1
102264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ರಾಮಗಿರಿ-1MRSupp1
102265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ರಾಮಗಿರಿ-2MRSupp1
102266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ರಾಮಗಿರಿ-3MRSupp1
102267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ರಾಮಗಿರಿ-4MRSupp1
102268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-1MRSupp1
102269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-1ಎMRSupp1
102270ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-2MRSupp1
102271ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-3MRSupp1
102272ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3 ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-3ಎMRSupp1
102273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ) ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ-4MRSupp1
102274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
102275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
102276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
102277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆಂಚಾಪುರMRSupp1
102278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ತಾಳಕಟ್ಟ-1MRSupp1
102279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ತಾಳಕಟ್ಟ-2MRSupp1
102280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಗಂಗಸಮುದ್ರ-1MRSupp1
102281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಗಂಗಸಮುದ್ರ-2MRSupp1
102282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುಂಡಸಮುದ್ರMRSupp1
102283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೌಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
102284ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರ್.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿMRSupp1
102285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಗಣೆಕಟ್ಟೆ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102287ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಗಣೆಕಟ್ಟೆMRSupp1
102288ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
102289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚನ್ನಸಮುದ್ರMRSupp1
102290ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅರಬಗಟ್ಟMRSupp1
102291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಕಾವಲುMRSupp1
102292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಣಿವೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
102294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
102295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
102296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಬಿದರಕೆರೆ-1MRSupp1
102297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಬಿದರಕೆರೆ-2MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.