2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಂಜೂರುMRSupp1
1792ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಮೇಲಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1793ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ , ಕೆಳಗಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಘಾಟಿMRSupp1
1795ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಗುಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1796ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಕೋಟೆMRSupp1
1797ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ರೂ.ನಂ.1MRSupp1
1798ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1799ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತುರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17910ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದುರ್ಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸುಬ್ಬರಾಯ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17912ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾಲ್ ಪಾಲ್ ದಿನ್ನೆMRSupp1
17913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನನಾಯಕರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
17914ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನನಾಯಕರಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
17915ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆMRSupp1
17916ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಜರಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
17917ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಚೀಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17918ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
17919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶಿರವಾರMRSupp1
17920ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಲೂರುMRSupp1
17921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಅಂತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17922ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
17923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
17924ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಪಸೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
17925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಪೆರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17926ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ2, ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17927ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17929ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ತೂಬಗೆರೆMRSupp1
17930ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ತೂಬಗೆರೆMRSupp1
17931ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ .2, ತೂಬುಗೆರೆMRSupp1
17932ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ತೂಬಗೆರೆMRSupp1
17933ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ತೂಬಗೆರೆMRSupp1
17934ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17935ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೂಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ.1, ಮೆಳೇಕೋಟೆMRSupp1
17937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೆಳೇಕೋಟೆMRSupp1
17938ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17939ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
17941ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
17942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೂಳ್ಯMRSupp1
17943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಗುಂದMRSupp1
17944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17945ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚೋಗೊಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
17946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್MRSupp1
17947ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.1, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17948ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.2, ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17949ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಕುರುವಿಗೆರೆMRSupp1
17950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರನಾಳMRSupp1
17951ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಪುರMRSupp1
17952ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
17953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಕಂಚಿಗನಾಳMRSupp1
17954ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಕಂಚಿಗನಾಳMRSupp1
17955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿಕೆರೆMRSupp1
17956ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗಂಡರಾಜಪುರMRSupp1
17957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಂಡುದಾಸಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
17958ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17959ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರುಳುಗುರ್ಕಿMRSupp1
17961ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದುಗುರ್ಕಿMRSupp1
17962ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17963ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
17964ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಣೂರುMRSupp1
17965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
17966ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
17967ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ರಂಗನಾಥಪುರMRSupp1
17968ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ ರಂಗನಾಥಪುರMRSupp1
17969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17970ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
17971ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17972ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17973ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುರMRSupp1
17974ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೂಡ್ಲು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17975ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17976ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17977ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಹಳ್ಳಿMRSupp1
17978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ. 1), ಬಿಜ್ಜವಾರMRSupp1
17979ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ. 2), ಬಿಜ್ಜವಾರMRSupp1
1798080ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆMRSupp1
17981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆMRSupp1
17982ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹುಡ್ಯMRSupp1
17983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಕಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೈಲಗೆರೆMRSupp1
17987ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಪುರMRSupp1
17989ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17990ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
17992ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
17993ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
17994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2,ಹಾರೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
17995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
17996ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರMRSupp1
17997ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
17998ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
17999ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.3, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179100ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.4, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179101ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್)ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179102ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್)ರೂಂ.ನಂ.4, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179103ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179105ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಎಮ್.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್ )ರೂ. ನಂ.3, ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್.MRSupp1
179106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರಟೌನ್MRSupp1
179107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179108ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179109ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179110ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179111ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179113ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ದುರ್ಗಾ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179114ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.4, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ. 1,ವಿ.ಡಿ.ರೋಡ್‌, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 2,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ರೂಂ.ನಂ. 1, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ರೂಂ ನಂ. 1,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179119ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.2,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179120ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.3,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ,ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179121ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 4, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 5, ಗುರಪ್ಪನಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ, ರೂಂ ನಂ. 2,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರಟೌನ್MRSupp1
179124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ರೂಂ.ನಂ.3,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ,ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ, ರೂಂ.ನಂ. 4 ,ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್‌ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179127ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.6, ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.7, ಗುರಪ್ಪನ ಮಠ, ಸುಲಾಲ್ ದಿನ್ನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್MRSupp1
179130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲುವಹಳ್ಳಿMRSupp1
179131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ .1 ಕೋರಮಂಗಲMRSupp1
179132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2, ಕೋರಮಂಗಲMRSupp1
179133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಆವತಿMRSupp1
179134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ರೂಂ.ನಂ.2, ಆವತಿMRSupp1
179135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಆವತಿMRSupp1
179136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಡಗುರ್ಕಿMRSupp1
179137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
179139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಕೊಯಿರಾMRSupp1
179141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3 ಕೊಯಿರಾMRSupp1
179142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2 , ಕೊಯಿರಾMRSupp1
179143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೊಯಿರಾ ಹೊಸೂರುMRSupp1
179144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬಿದಲೂರುMRSupp1
179149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿದಲೂರುMRSupp1
179150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಗೊಬ್ಬರಗುಂಟೆMRSupp1
179152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಬೆಲೆMRSupp1
179153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧರ್ಮಪುರMRSupp1
179154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಡ್ಡೆದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲMRSupp1
179156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲMRSupp1
179157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಿಯೂರುMRSupp1
179158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಕುಂಟೆMRSupp1
179159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಬೆಲೆMRSupp1
179160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನೀಲೇರಿMRSupp1
179161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಿಘಟ್ಟMRSupp1
179162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರMRSupp1
179163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರMRSupp1
179164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಸಂದ್ರMRSupp1
179165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲೂರುMRSupp1
179166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀಕಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೋಲೂರುMRSupp1
179169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೆ ಸೋಲೂರುMRSupp1
179170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಯಲಿಯೂರುMRSupp1
179174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ .2, ಯಲಿಯೂರುMRSupp1
179175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹ್ಯಾಡಾಳMRSupp1
179176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಐಬಸಾಪುರMRSupp1
179178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೋಪಸಂದ್ರMRSupp1
179179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
179180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಿನ್ನೂರುMRSupp1
179181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಟ್ಟಬಾರ್ಲುMRSupp1
179182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋಕರೆMRSupp1
179183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
179184ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.3, ಕೊರಚರ ಪಾಳ್ಯ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಕೊರಚರಪಾಳ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ , ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179187ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179188ಹಳೆ ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ (ಸಮುದಾಯ ಭವನ), ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179189ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ 01, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
179190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ ಪ್ರದೇಶ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಕ್‌ ಪ್ರದೇಶ, ರೂಂ.ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179192ಸ್ಟಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ಮರಳುಬಾಗಿಲು,ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179194ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಮರಳುಬಾಗಿಲು, ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179195ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಗೋರಿ ಬಾಗಿಲು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ರೂಂ ನಂ. 1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ರೂಂ ನಂ. 3, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179198ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2, (ಜಿ.ಕೆ.ಬಿ,ಎಮ್.ಎಸ್)ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179199ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179200ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ. 2 ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179201ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179202ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179203ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.3,ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179204ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.4,ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
1792057ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179206ಪುರ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.1, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179207ಪುರ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.2, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179209ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೊಮ್ಮವಾರMRSupp1
179211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಬೊಮ್ಮವಾರMRSupp1
179212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಣMRSupp1
179214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟMRSupp1
179215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬನ್ನಿಮಂಗಲMRSupp1
179216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೂಲಕುಂಟೆMRSupp1
179217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಗನವಾಡಿMRSupp1
179222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಾಲಿಗೆMRSupp1
179223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರMRSupp1
179224ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿMRSupp1
179225ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿMRSupp1
179226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲMRSupp1
179230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಸಾದಹಳ್ಳಿMRSupp1
179231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಸಾದಹಳ್ಳಿMRSupp1
179232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಮಂಗಲMRSupp1
179233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆMRSupp1
179237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.2, ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆMRSupp1
179238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಅಣ್ಣೇಶ್ವರMRSupp1
179239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಅಣ್ಣೇಶ್ವರMRSupp1
179240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆMRSupp1
179241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
179242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಲ್ಲೂರುMRSupp1
179243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸನಲ್ಲೂರುMRSupp1
179244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಪುರMRSupp1
179245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಲೇಪುರMRSupp1
179246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಲಿಂಗನಪುರMRSupp1
179247180 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆMRSupp1
179248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಬೈಚಾಪುರMRSupp1
179249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಬೈಚಾಪುರMRSupp1
179250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಸನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಯಸಂದ್ರMRSupp1
179252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೌತೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್MRSupp1
179253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೋತ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
179254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
179255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಪಾಳ್ಯMRSupp1
179258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಗಿನಬೆಲೆMRSupp1
179260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179263ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹರಳೂರುMRSupp1
179264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
179266ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಲ್‌ತೊರೆMRSupp1
179268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಂಡ್ಲುMRSupp1
179270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಪುರMRSupp1
179272ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
179273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿದಲಪುರMRSupp1
179276ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಟ್ರಮಾರೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
179280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಗಂಗವಾರMRSupp1
179282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2, ಗಂಗವಾರMRSupp1
179283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
179284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 4, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179288ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179289ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179290ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬೂದಿಗೆರೆMRSupp1
179291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
179292ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿತ್ತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.