2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1801ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಆರೂಢಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
1802ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಆರೂಢಿMRSupp1
1803ಶ್ರೀ.ಅರವಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆರೂಢಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
1804ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗರಿಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1805ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬನವತಿMRSupp1
1806ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ-1, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
1807ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ರೂಂ.ನಂ-2, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
1808ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಉಜ್ಜನಿMRSupp1
1809ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಉಜ್ಜನಿMRSupp1
18010ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆMRSupp1
18011ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಂಡಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18012ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಡಘಟ್ಟಮಡಗು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18013ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗೌಡನಕುಂಟೆMRSupp1
18014ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಲಿಂಗದವೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18015ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮಾಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18016ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಸಂದ್ರMRSupp1
18017ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18018ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18019ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3 ಗುಂಡಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18020ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4, ಗುಂಡುಮಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18021ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಂಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18022ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿMRSupp1
18023ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18024ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಸಾಸಲುMRSupp1
18025ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಸಾಸಲುMRSupp1
18026ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18027ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18028ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಗಲ್ಲುMRSupp1
18029ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18030ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18031ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18032ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18033ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18034ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಚನ್ನವೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18035ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆMRSupp1
18036ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18037ಶತಮಾನ ಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1 ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
18038ಶತಮಾನಕಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
18039ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18040ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಲಿಬಿಲಿಕೋಟೆMRSupp1
18041ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡೇಶ್ವರMRSupp1
18042ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18043ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
18044ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
18045ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಖಾಲಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
18046ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರುMRSupp1
18047ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಕನಾಳMRSupp1
18048ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಲಿಗೆರೆMRSupp1
18049ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಮನ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
18050ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಕ್ಕರೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
18051ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18052ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18053ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18054ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರಾಂಪುರMRSupp1
18055ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18056ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಧುರನಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
18057ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18058ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಸಂದ್ರMRSupp1
18059ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶ್ರವಣೂರುMRSupp1
18060ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18061ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-1, ಹಣಬೆMRSupp1
18062ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಹಣಬೆMRSupp1
18063ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18064ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇರೆಳಘಟ್ಟMRSupp1
18065ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18066ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಸ್ತೂರುMRSupp1
18067ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
18068ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
18069ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18070ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18071ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,(ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ-1)ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18072ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಗಂಗಾಧರಪುರ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಳಗವಾರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18074ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾಘಟ್ಟMRSupp1
18075ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18076ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಶಾಲೆ,ಕೋಳೂರುMRSupp1
18077ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಟನಕುಂಟೆMRSupp1
18078ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18079ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-1 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18080ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಸನಘಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18081ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18082ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18083ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-4 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18084ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ಪಾಲನಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ-5 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18085ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18086ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
18087ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪಿಂಡಕೂರು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18088ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾತಹಳ್ಳಿMRSupp1
18089ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯMRSupp1
18090ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಗರಿಘಟ್ಟMRSupp1
18091ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
18092ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಶಿವಪುರ-1MRSupp1
18093ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಶಿವಪುರ-2MRSupp1
18094ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಹಮಾಮ್‌MRSupp1
18095ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18096ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
18097ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ-2, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
18098ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,ರಾಜಘಟ್ಟMRSupp1
18099ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2, ರಾಜಘಟ್ಟMRSupp1
180100ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದಾಸಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180101ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180102ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಚರಹಳ್ಳಿMRSupp1
180103ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಕೊನಘಟ್ಟMRSupp1
180104ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಕೊನಘಟ್ಟMRSupp1
180105ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180106ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
180107ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರಘುನಾಥಪುರMRSupp1
180108ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓಬದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180109ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿMRSupp1
180110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180111ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ-4 ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180112ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ-5 ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಆರಳುಮಲ್ಲಿಗೆಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180116ದಿ-ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್‌ ಕೋ-ಅಪರೇಟೀವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180117ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಹಳೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180118ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ರೂಂ.ನಂ-2, ಹಳೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180119ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಖಾಸ್‌ ಬಾಗ್‌, ದರ್ಗಾಪುರMRSupp1
180120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4 ಖಾಸ್‌ಭಾಗ್‌, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನೇಯ್ಗೆಯವರಬೀದಿ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನೇಯ್ಗಯವರಬೀದಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನೇಯ್ಗೆಯವರಬೀದಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ವೀರಭದ್ರನಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180127ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180128ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-3, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180129ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್.ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-1 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180130ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180131ಅರವಿಂದ ಡಿ.ಇಡ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-3, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180132ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-7, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180133ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-5, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180134ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180135ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ-8,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180136ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.-1 ದೇವರಾಜ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180137ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.-2, ದೇವರಾಜ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180138ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180139ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-2, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180140ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-3, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚೌಕ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ - 2 ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚೌಕ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180143ಟೌನ್‌ ಹಾಲ್‌ (ಡಾ|| ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಾಮಂದಿರ ಹಾಲ್‌),ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180144ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಛೇರಿಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180145ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180146ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ.ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180147ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ-4, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180148ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಮುಖ,)ರೂಂ.ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಛೇರಿ ಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180150ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ-7 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180151ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು (ಲೈಬ್ರರಿ ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರೂ.ನಂ-5, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180152ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು (ಲೈಬ್ರರಿ ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರೂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180153ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180154ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180155ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3,ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180156ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ರೋಜಿಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180157ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2, ರೋಜಿಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180158ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4,(ರೋಜಿಪುರ)ಗಂಗಾಧರಪುರ,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180159ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5 (ರೋಜಿಪುರ) ಗಂಗಾಧರಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180162ವಿಧ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಮುಖ),ರೂಂ.ನಂ-2,ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆMRSupp1
180165ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ),ಮಾರುತಿ ನಗರ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆMRSupp1
180167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
180168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2,ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
180169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ-3 ಮುತ್ತೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4, ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
180171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದೇನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3 ಎಲೇಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180175ಮಹಾವೀರ್‌ ಜೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೂಂ.ನಂ-1 ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180176ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180177ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180178ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180179ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180180ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180181ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-6, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180182ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-7, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180183ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-8,ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180184ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180185ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ತಿಪ್ಪಾಪುರMRSupp1
180186ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರMRSupp1
180187ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
180188ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMRSupp1
180189ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMRSupp1
180190ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-3, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMRSupp1
180191ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ಇಸ್ಲಾಂಪುರMRSupp1
180192ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1,ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180193ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2,ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180194ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180195ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-4, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180196ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-5, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180197ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1, ಎಂ.ಎಂ.ಗುಡಿ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
180198ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಎಂ.ಎಂ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
180199ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದ್ರMRSupp1
180200ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆMRSupp1
180201ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆMRSupp1
180202ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆಣಸಿMRSupp1
180203ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180204ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಸ್ಕೂರುMRSupp1
180205ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮೇಶ್ವರMRSupp1
180207ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಜಾಜಿMRSupp1
180208ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಜಾಜಿMRSupp1
180209ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ-1, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMRSupp1
180210ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ-2, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMRSupp1
180211ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMRSupp1
180212ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲMRSupp1
180213ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿMRSupp1
180214ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲMRSupp1
180215ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಾಘಟ್ಟMRSupp1
180216ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕತ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
180217ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೂಬುಕುಂಟೆMRSupp1
180218ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆMRSupp1
180219ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದ್ಯಾವಸಂದ್ರMRSupp1
180220ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮರಿಹೆಗ್ಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯMRSupp1
180221ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗೆರೆMRSupp1
180223ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,, ಕಾರೆಪುರMRSupp1
180224ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
180225ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾಕಲದೇವನಪುರMRSupp1
180226ನಮ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುಪ್ಪಡಿಘಟ್ಟMRSupp1
180227ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಾದ್ರಿಪುರMRSupp1
180228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡನೂರುMRSupp1
180229ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡನೂರು ಪಾಳ್ಯMRSupp1
180230ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180231ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆಜ್ಜಿಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
180232ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಸ್‌.ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
180233ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಕಾಶಿಪುರMRSupp1
180234ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೈರಸಂದ್ರMRSupp1
180235ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
180236ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿಂಕೆಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
180237ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
180238ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ವೀರಾಪುರMRSupp1
180239ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತುಮಕೂರುMRSupp1
180240ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-1 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180241ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-2 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180242ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-3 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180243ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-4 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180244ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-5 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180245ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ-6 ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರMRSupp1
180247ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೂಸಕಟ್ಟಡ) ಕಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180248ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಎಳ್ಳುಪುರMRSupp1
180249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರುMRSupp1
180250ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
180251ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಂಜನಮೂರ್ತಿ ನಗರMRSupp1
180252ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಾದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
180253ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾರಡಿಗರ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
180254ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
180255ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಸ್ತೂರುMRSupp1
180256ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾವರMRSupp1
180257ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಶಿಂಪಾಡಿಪುರMRSupp1
180258ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಂಡ್ರಗೋಳಿಪುರMRSupp1
180259ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
180262ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕವಡಗೆರೆMRSupp1
180263ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
180264ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲMRSupp1
180265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180266ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಿಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
180267ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲೋಡುMRSupp1
180268ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180269ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
180270ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದ್ರMRSupp1
180271ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕನಸವಾಡಿMRSupp1
180272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಸವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
180273ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧುರೆMRSupp1
180274ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
180275ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
180276ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.