2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1811ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲೇಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮರಳಕುಂಟೆ,MRSupp1
1815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮರಳಕುಂಟೆ,MRSupp1
1816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೂರುMRSupp1
1818ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1819ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಘಟ್ಟMRSupp1
18110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣೆರಾಂಪುರMRSupp1
18111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರMRSupp1
18113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಹೆಗ್ಗುಂದMRSupp1
18114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೆಗ್ಗುಂದ,MRSupp1
18115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನರಸೀಪುರMRSupp1
18116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಜಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
18119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಸಬಾನಿಜಗಲ್‌MRSupp1
18120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
18121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇನಿಜಗಲ್‌MRSupp1
18122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಗಳಕುಪ್ಪೆMRSupp1
18123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು-1MRSupp1
18125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೂರು-2MRSupp1
18126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಿಮಣ್ಣೆMRSupp1
18127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಮಣ್ಣೆ -1MRSupp1
18128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಮಣ್ಣೆ -2MRSupp1
18129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಓಬಳಾಪುರ -1MRSupp1
18130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಓಬಳಾಪುರ - 2MRSupp1
18131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
18132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳಗೆರೆMRSupp1
18133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಡಸೀಘಟ್ಟMRSupp1
18134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-1MRSupp1
18135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ -2 ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ-2MRSupp1
18136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
18137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
18138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆMRSupp1
18139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
18140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಕನಕುಪ್ಪೆMRSupp1
18141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಡವಂದMRSupp1
18143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18144ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-1MRSupp1
18145ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-2MRSupp1
18146ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಸೋಂಪುರ-3MRSupp1
18147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೋಂಪುರ-4MRSupp1
18148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೀರಸಾಗರMRSupp1
18149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮಲಾಪುರMRSupp1
18150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕೆಂಗಲ್‌-1MRSupp1
18151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ- ಕೆಂಗಲ್‌-2MRSupp1
18152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
18154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಾರತೀಪುರMRSupp1
18155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವೈಶ್ಯರ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -1MRSupp1
18157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ವೈಶ್ಯರ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು -2MRSupp1
18158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೊನಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು, -3MRSupp1
18159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-4MRSupp1
18160ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸಂತೆ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-5MRSupp1
18161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಸಂತೆ ಬೀದಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-6MRSupp1
18162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-7MRSupp1
18163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-8MRSupp1
18164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-9MRSupp1
18165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಸುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯMRSupp1
18168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾದಕುಂಟೆ -1MRSupp1
18169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ವಾದಕುಂಟೆ -2MRSupp1
18170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಸಿರುವಳ್ಳಿMRSupp1
18173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಿಣ್ಣಾಪುರMRSupp1
18175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳಲುಘಟ್ಟMRSupp1
18176ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರಸಾಪುರMRSupp1
18177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
18178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
18179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಿದಲೂರುMRSupp1
18180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೋಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಿಲ್ಲಿನಕೋಟೆ -1MRSupp1
18182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಬಿಲ್ಲಿನಕೋಟೆ -2MRSupp1
18183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ -1 ಕೆಂಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
18184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಕೆಂಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ -2MRSupp1
18185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18186ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕೂತಘಟ್ಟ-1MRSupp1
18187ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕೂತಘಟ್ಟ -2MRSupp1
18188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿವಗಂಗೆMRSupp1
18189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
18190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಂಬಾಳುMRSupp1
18191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕತ್ತಿಗನೂರುMRSupp1
18194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಸರಘಟ್ಟMRSupp1
18195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡೇರಿMRSupp1
18199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬರದಿMRSupp1
181101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಡಿಗೆರೆMRSupp1
181102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
181103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
181104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
181105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಜುನಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
181106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾಡಾಳುMRSupp1
181107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-1MRSupp1
181110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-2MRSupp1
181111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-3MRSupp1
181112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ-4MRSupp1
181113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರಮಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-1MRSupp1
181118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-2MRSupp1
181119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-3MRSupp1
181120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಟಿ. ಬೇಗೂರು-4MRSupp1
181121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಅರಳೇದಿಬ್ಬ -1MRSupp1
181122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಅರಳೇದಿಬ್ಬ-2MRSupp1
181123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
181124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಳೇಕೆರೆMRSupp1
181125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರMRSupp1
181126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೂಲಕುಂಟೆMRSupp1
181127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಡಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಿರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆಲೂರುMRSupp1
181131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಡಕುಂಟೆMRSupp1
181133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶಾಂತಪುರMRSupp1
181135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಣವಾಡಿMRSupp1
181136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೇಮಾಪುರMRSupp1
181137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
181138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮದಲಕೋಟೆMRSupp1
181140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
181141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
181142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿನಕುಪ್ಪೆMRSupp1
181143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳ್MRSupp1
181144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರುಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
181146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ -1MRSupp1
181147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-2 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ -1MRSupp1
181149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -3 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ -3MRSupp1
181151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಲೋಹಿತ್‌ ನಗರ -1MRSupp1
181152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಲೋಹಿತ್‌ ನಗರ -2MRSupp1
181153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂಲಿಪುರMRSupp1
181154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
181155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
181157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
181158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿನಂ-5 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-5MRSupp1
181159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-6 ವಾಜರಹಳ್ಳಿ-6MRSupp1
181160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿನಂ-1 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-1MRSupp1
181161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-2MRSupp1
181162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-3MRSupp1
181163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-4MRSupp1
181164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-5MRSupp1
181165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-6 ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ-6MRSupp1
181166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-7 ಆರಿಶಿನಕುಂಟೆ-7MRSupp1
181167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-1MRSupp1
181168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-2MRSupp1
181169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಬಿನ್ನಮಂಗಲ-3MRSupp1
181170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಾನೋಜಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
181171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
181172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ನಂ -1 ಜಯನಗರ , ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-1MRSupp1
181173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಜಯನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-2MRSupp1
181174ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-3MRSupp1
181175ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-4MRSupp1
181176ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-5MRSupp1
181177ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-6MRSupp1
181178ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ,ಕೊಠಢಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-7MRSupp1
181179ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹಳೇಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-8MRSupp1
181180ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-9MRSupp1
181181ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-10MRSupp1
181182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಅಡೆಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-11MRSupp1
181183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಅಡೇಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-12MRSupp1
181184ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ ನೆಲಮಗಲಟೌನ್-13MRSupp1
181185ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿನಂ -1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-14MRSupp1
181186ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ -2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-15MRSupp1
181187ಕೆ.ಇ ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-16MRSupp1
181188ಕೆ.ಇ ಬಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-17MRSupp1
181189ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌.ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-18MRSupp1
181190ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌.ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-19MRSupp1
181191ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-20MRSupp1
181192ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-21MRSupp1
181193ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಪೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-22MRSupp1
181194ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ.ಪೂರ್ವ ಭಾಗ.ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-23MRSupp1
181195ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌.ಕೊಠಡಿ.ನಂ-3 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-24MRSupp1
181196ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌.ಕೊಠಡಿ .ನಂ.4 ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-25MRSupp1
181197ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-26MRSupp1
181198ಎ.ಇ.ಇ.ಜಡ್‌ ಪಿ.ಆಫೀಸ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6 ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-27MRSupp1
181199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-28MRSupp1
181200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-29MRSupp1
181201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-30MRSupp1
181202ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-31MRSupp1
181203ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-32MRSupp1
181204ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-33MRSupp1
181205ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್-34MRSupp1
181206ವಿಶಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-5 ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ನೆಲಮಂಗಲಟೌನ್-35MRSupp1
181207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ,-1MRSupp1
181208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ-2MRSupp1
181209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ -3MRSupp1
181210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್‌ .ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾವಿಕೆರೆMRSupp1
181212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-1MRSupp1
181213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -2 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-2MRSupp1
181214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ.ನಂ-3 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-3MRSupp1
181215ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ-4MRSupp1
181216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಯಲಚಗೆರೆMRSupp1
181217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೈರಸಂದ್ರMRSupp1
181218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರMRSupp1
181219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
181221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆMRSupp1
181222ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತನಕುಂಟೆMRSupp1
181223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆMRSupp1
181224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊರೂರುMRSupp1
181225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
181226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆರೆMRSupp1
181227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರMRSupp1
181229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯMRSupp1
181230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲರಬಾಣವಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
181231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ. ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಚೀಪುರMRSupp1
181234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
181235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -2 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
181237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಮಹದೇವಪುರ-1MRSupp1
181239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಮಹದೇವಪುರ :2MRSupp1
181240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಭೂಸಂದ್ರMRSupp1
181241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
181243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲMRSupp1
181244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
181245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬೀರವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್‌್ಟ-1MRSupp1
181246ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೀರವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್-2MRSupp1
181247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಸೋಲೂರು-1MRSupp1
181248ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಸೋಲೂರು 2MRSupp1
181249ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ನಂ -3 ಸೋಲೂರು-3MRSupp1
181250ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೋಲೂರು-4MRSupp1
181251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರMRSupp1
181252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181253ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸೋಲೂರುMRSupp1
181254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
181255ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
181257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-4 ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
181258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗರ್ಗೇಶ್ವರಪುರ,MRSupp1
181259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಕ್ಕಿನಾಳುMRSupp1
181260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಕುಪ್ಪೆMRSupp1
181261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
181263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಿನಬೆಲೆMRSupp1
181265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಟನಕುರ್ಚಿMRSupp1
181266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿMRSupp1
181267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಚೌಡಸಂದ್ರMRSupp1
181268ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾರಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
181269ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
181270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯMRSupp1
181272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರುMRSupp1
181273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭಂಟರಕುಪ್ಪೆMRSupp1
181274ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
181275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಆವಲಕುಪ್ಪೆMRSupp1
181276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.