2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಕಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1MRSupp1
1852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಕಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2MRSupp1
1853ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಕಳಿ, ಮಾಕಳಿMRSupp1
1854ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
1855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
1856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕದರಮಂಗಲMRSupp1
1857ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
1858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆMRSupp1
1859ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗನೂರುMRSupp1
18510ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೇವೂರುMRSupp1
18511ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೇವೂರುMRSupp1
18512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕನ್ನಸಂದ್ರMRSupp1
18514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಲಗೆರೆMRSupp1
18515ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೂಸಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಾಗವಾರMRSupp1
18516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಂ 2, ನಾಗವಾರMRSupp1
18517ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಶವಾರMRSupp1
18518ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಟೇಲರ ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18519ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲMRSupp1
18520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಅಬ್ಬೂರುMRSupp1
18522ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2,ಅಬ್ಬೂರುMRSupp1
18523ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
18524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೂರು ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹೆಚ್ ಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ತೌಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗುಡ್ಡೆತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
18530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18531ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವೂರು ಮಂಡ್ಯMRSupp1
18532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಳಾಪುರMRSupp1
18533ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18535ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18536ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹರುರೂMRSupp1
18538ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
18539ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಪಾರೇದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಂದರಗುಪ್ಪೆMRSupp1
18541ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಫೌಳಿದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18542ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಛತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಗಲ್‌ ಹನುಮಂತಪುರ.MRSupp1
18543ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂMRSupp1
18544ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ರಾಂಪುರMRSupp1
18545ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ರಾಂಪುರMRSupp1
18546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-1, ಪಟ್ಲುMRSupp1
18547ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಲಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ-2, ಪಟ್ಲುMRSupp1
18548ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಹೊಸೂರುMRSupp1
18549ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
18550ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18551ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಕುಂದMRSupp1
18552ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಪುರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲುವಾಡಿMRSupp1
18554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಿಗೆರೆMRSupp1
18555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
18556ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18557ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18558ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.2, ಬೈರಪಟ್ಟಣMRSupp1
18559ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.1,ಬೈರಪಟ್ಟಣMRSupp1
18560ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ. 3,ಬೈರಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
18561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ -1,ಮಳೂರುMRSupp1
18562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಳೂರುMRSupp1
18563ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18564ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕುಂತೂರುದೊಡ್ಡಿMRSupp1
18565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
18566ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆ ಹೊಸೂರುMRSupp1
18567ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಳೂರುMRSupp1
18568ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ,13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ.ನಂ.1, ಅಂಗನಾಡಿ ಕೆಂದ್ರ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMRSupp1
18569ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ.ನಂ.2,ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMRSupp1
18570ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ ನಂ3MRSupp1
18571ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳುಹೊಲ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMRSupp1
18572ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಕಾಲೋನಿ ರೂ ನಂ 1 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMRSupp1
18573ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಕಾಲೋನಿ ರೂ ನಂ 2 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMRSupp1
18574ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ-3 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMRSupp1
18575ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-4MRSupp1
18576ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-5MRSupp1
18577ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18578ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18579ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18580ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಎಲೆಕೇರಿMRSupp1
18581ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೇಕೇರಿ,ಗೆಂಡೆಮಡುMRSupp1
18582ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌. ರೂಂ ನಂ1, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆMRSupp1
18583ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂ ನಂ2, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆMRSupp1
18584ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು . ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್.MRSupp1
18586ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀವರದ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ ಕೊಠಡಿ-1MRSupp1
18587ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀವರದ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ, ಕೊಠಡಿ-2MRSupp1
18588ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ರೂಂ ನಂ1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18589ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಠಣ್ ವಾಡಿMRSupp1
18590ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 1,ಸೈಯದ್ ವಾಡಿMRSupp1
18591ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಸಾಹುಕಾರ್ ಬೀದಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18592ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಸಾಹುಕಾರ್ ಬೀದಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
18593ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಕೊಠಡಿ-1MRSupp1
18594ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೊಠಡಿ-2MRSupp1
18595ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಲಭಾಗ ಬಡ ಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-1MRSupp1
18596ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಡಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-2MRSupp1
18597ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಡಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-3MRSupp1
18598ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ,ಡಿ.ಟಿ ರಾಮು ವೃತ್ತ, ಎಂ. ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
18599ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಅಫೀಸ್‌ (ನಗರಸಭೆ)MRSupp1
185100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ರೂ.ನಂ. 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
185101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ. 2MRSupp1
185102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ. 3MRSupp1
185103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ರೂ.ನಂ. 3MRSupp1
185104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಾಯಿರಾ,ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
185105ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಾಯಿರಾ,ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
185106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ , ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಕೊಠಡಿ-1MRSupp1
185107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
185108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹಳೆ ಡೈರ ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್ ರೂ.ನಂ.1MRSupp1
185109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
185110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
185111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
185112ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ಟಿಕೆರೆMRSupp1
185113ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೇಟೆಚೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
185114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಐ ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ರೂ ನಂ 1, ಕಲಾನಗರMRSupp1
185115ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಅಲ್ ದಾದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಯಾದಗಾರ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
185116ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
185117ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆ ಯು ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿMRSupp1
185118ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ,ರೂಮ್-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆ ಯು ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿMRSupp1
185119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರMRSupp1
185120ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣಿ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ.1MRSupp1
185121ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ ನಂ .2MRSupp1
185122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಟೇಜ್‌,MRSupp1
185123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಹಲಸಿನಮರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2ಹಲಸಿನಮರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185126ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ1 ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185127ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಲಚಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
185129ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಬೋವಿದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMRSupp1
185131ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಖಘಟ್ಟMRSupp1
185132ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೆಹದಿ ನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್MRSupp1
185133ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಢ ತಗಚಗೆರೆ.MRSupp1
185134ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ತೆಗಚಗೆರೆMRSupp1
185135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಸಂದ್ರMRSupp1
185136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹುಚ್ಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರMRSupp1
185138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಂಗೆರೆMRSupp1
185140ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185141ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೆನಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185142ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೆನಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟMRSupp1
185144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಕಂಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185145ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಗೆರೆMRSupp1
185146ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲುರು ರೂಂ.ನಂ. 1MRSupp1
185147ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲುರು ರೂ.ನಂ. 2MRSupp1
185148ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.3MRSupp1
185149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೂರುMRSupp1
185150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-1 ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
185151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-2, ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ,MRSupp1
185152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಸಂಕಲಗೆರೆMRSupp1
185153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಸಂಕಲಗೆರೆMRSupp1
185154ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
185155ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
185156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮುಧಿಗೆರೆMRSupp1
185157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಲೂರುMRSupp1
185159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸೀಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳಕೆರೆMRSupp1
185161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂರಣಗೆರೆMRSupp1
185163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1 ಚಕ್ಕೆರೆMRSupp1
185165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಚಕ್ಕೆರೆMRSupp1
185166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕೂರುMRSupp1
185167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ಕುಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೂಬಿನಕೆರೆMRSupp1
185169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಕ್ಕಲೂರುMRSupp1
185170ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ.1 ಮಾಳೂರುಪಟ್ಟಣMRSupp1
185171ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣMRSupp1
185172ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ 03 ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣMRSupp1
185173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಸಂತೆಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ .1MRSupp1
185174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಸಂತೆಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2MRSupp1
185175ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂತೆಮೋಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185176ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
185177ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.2 ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
185178ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185179ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ಶಾರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1MRSupp1
185180ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MRSupp1
185181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1MRSupp1
185182ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MRSupp1
185183ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.03MRSupp1
185184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀಪುರMRSupp1
185185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-02 ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರMRSupp1
185186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೂರು ವರಗೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯMRSupp1
185190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣMRSupp1
185191ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರMRSupp1
185192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2 ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185195ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ಭೂಹಳ್ಳಿMRSupp1
185196ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-2 ಭೂಹಳ್ಳಿMRSupp1
185197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,MRSupp1
185198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿರುಪಸಂದ್ರMRSupp1
185199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೈರಶೇಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
185200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
185201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
185202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮನಾಥಪುರMRSupp1
185203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
185204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
185205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಳಗಾಳುMRSupp1
185206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಳೆರಿ ರೂಂ ನಂ.1MRSupp1
185207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಳೆರಿ ರೂಂ ನಂ.2MRSupp1
185208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಹಾರವರೆಗೆರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
185209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಕುಶನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMRSupp1
185211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಗರಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
185212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೆಂಗಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2MRSupp1
185213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೋಳೆMRSupp1
185216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಅಕ್ಕೂರುMRSupp1
185217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಅಕ್ಕೂರುMRSupp1
185218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185219ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ,MRSupp1
185220ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
185221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದಪುರMRSupp1
185222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸೋಗಾಲMRSupp1
185223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಗಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MRSupp1
185224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೋಗಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MRSupp1
185225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಗಾಲಪಾಳ್ಯMRSupp1
185226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಲಿಕೆರೆMRSupp1
185227ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಾಪುರMRSupp1
185229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಾಣಂತಹಳ್ಳಿMRSupp1
185230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಚೀಪುರ.MRSupp1
185231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
185232ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
185233ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿMRSupp1
185234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿMRSupp1
185235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185237ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರMRSupp1
185238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರMRSupp1
185239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನಿಯೂರುMRSupp1
185240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ ಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMRSupp1
185242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಗದಾಪುರMRSupp1
185243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
185244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
185245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMRSupp1
185246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪುರ.MRSupp1
185247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಯಲಿಯೂರುMRSupp1
185248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿMRSupp1
185249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಡಗೋಡಿMRSupp1
185251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಮಂದಿಪುರMRSupp1
185252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
185253ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಹಾರೋಕೊಪ್ಪMRSupp1
185254ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಹಾರೋಕೊಪ್ಪMRSupp1
185255ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
185256ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
185257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನುಣ್ಣೂರುMRSupp1
185258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185259ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1 ನೇರಳೂರುMRSupp1
185260ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1 ನೇರಳೂರುMRSupp1
185261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ 1 ಇಗ್ಗಲೂರುMRSupp1
185263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಇಗ್ಗಲೂರುMRSupp1
185264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೋರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
185266ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸರಗೂರುMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.