2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2081ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನMRSupp1
2082ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನಳ್ಳಿMRSupp1
2083ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿMRSupp1
2084ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದಳ್ಳಿMRSupp1
2085ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಗMRSupp1
2086ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಾಂತಳ್ಳಿMRSupp1
2087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿMRSupp1
2088ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬಿಮಠMRSupp1
2089ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿMRSupp1
20810ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂತಿMRSupp1
20811ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡತೋಳೂರುMRSupp1
20812ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರುMRSupp1
20813ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆMRSupp1
20814ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ( ಮಧ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
20815ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ,ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20816ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆMRSupp1
20817ನಾಡಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆMRSupp1
20818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರುಗುಂದMRSupp1
20819ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉರುಗುತ್ತಿ (ಕ್ಯಾತೆ)MRSupp1
20820ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟMRSupp1
20821ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕುಂದಾ (ಕೆರೇಕೇರಿ )MRSupp1
20822ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲೂರುMRSupp1
20823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾಯದಹಳ್ಳಿMRSupp1
20824ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ನಿಲುವಾಗಿಲುMRSupp1
20825ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಭಂಡಾರMRSupp1
20826ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಂಬಳೂರುMRSupp1
20827ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾದ್ರೆMRSupp1
20828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂದರವಳ್ಳಿMRSupp1
20829ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಂಡ್ಲಿ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20830ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಂಡ್ಲಿ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20831ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಂಡ್ಲಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ),MRSupp1
20833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದುಂಡಳ್ಳಿMRSupp1
20834ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆMRSupp1
20835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
20836ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಶನಿವಾರಸಂತೆMRSupp1
20837ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಳತ್ತೂರುMRSupp1
20838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರೆಹೊಸೂರುMRSupp1
20839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಂಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
20840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಡುಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
20841ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಡ್ತMRSupp1
20842ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಲಪುರ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20843ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪಾಲಪುರ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20844ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಂದಿಗುಂದMRSupp1
20845ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಲಂಬಿMRSupp1
20846ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸಗುತ್ತಿMRSupp1
20847ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗೌ ಡಳ್ಳಿ, (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20848ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಳ್ಳಿ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20849ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶುಂಠಿMRSupp1
20850ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
20851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆMRSupp1
20852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೆಜ್ಜೆಹಣಕೋಡುMRSupp1
20853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಗೆಕೋಡಿMRSupp1
20854ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ವಳಗುಂದMRSupp1
20855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯಡೂರುMRSupp1
20856ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಕಂದೂರುMRSupp1
20857ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಾನಗಲ್ಲು ಶೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿMRSupp1
20858ಓ.ಎಲ್‌.ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20859ಓ.ಎಲ್‌.ವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20860ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ , ಚೌಡ್ಲುMRSupp1
20861ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚೌ ಡ್ಲುMRSupp1
20862ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20863ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
20864ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆMRSupp1
20865ಎಸ್‌.ಜೆ.ಎಂ.ಬಾಲಿಕಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆMRSupp1
20866ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆMRSupp1
20867ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20868ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20869ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆMRSupp1
20870ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟMRSupp1
20871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಗುಂದ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
20872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಳಗುಂದ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
20873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಳಗುಂದ ( ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20874ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಕೇರಿ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20875ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ತಾಕೇರಿ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20876ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿMRSupp1
20877ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಮ್ಮಿಯಾಲMRSupp1
20878ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಮುಟ್ಲುMRSupp1
20879ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗರ್ವಾಲೆMRSupp1
20880ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿರಂಗಳ್ಳಿMRSupp1
20881ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಳಿಗೇರಿMRSupp1
20882ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕಿರಗಂದೂರುMRSupp1
20883ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಸುಬೂರುMRSupp1
20884ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಬೇಳೂರು(ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ)MRSupp1
20885ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನೇಗಳ್ಳಿ-ಕರ್ಕಳ್ಳಿMRSupp1
20886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಸಗೋಡುMRSupp1
20887ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನೇರುಗಳಲೆMRSupp1
20888ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅರೆಯೂರುMRSupp1
20889ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಣಗೂರುMRSupp1
20890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಾಣವಾರMRSupp1
20891ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಮರೂರುMRSupp1
20892ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಆಡಿನಾಡೂರುMRSupp1
20893ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆನೂರು (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20894ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊರೆನೂರು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20895ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳುವಾರMRSupp1
20896ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರMRSupp1
20897ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಂಗಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20898ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶಿರಂಗಾಲ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ ) ತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
20899ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶಿರಂಗಾಲ (ಮಧ್ಯಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208100ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿರಂಗಾಲMRSupp1
208101ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಗೋಟೆMRSupp1
208105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೆMRSupp1
208106ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ , ಹುದುಗೂರುMRSupp1
208107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಕನೂರುMRSupp1
208108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡವನಾಡುMRSupp1
208109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯಡವಾರೆ (ಹಾರಂಗಿ )MRSupp1
208110ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಐಗೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208111ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗರಗಂದೂರು (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರಗಂದೂರು (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಸತೋಟMRSupp1
208115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಬೂರುMRSupp1
208116ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪುರ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾದಾಪುರ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208119ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಂಬೂರು ಮಾದಾಪುರ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಾಪುರ ಎ ತೋಟ ,ಕಿರುದಾಲೆMRSupp1
208121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಕೋಡ್ಲು,MRSupp1
208122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೂರುMRSupp1
208123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಮಕಲ್ಲುMRSupp1
208124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಗಾಳಿಬೀಡು ವಣಚಲು)MRSupp1
208125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಳಿಬೀಡುMRSupp1
208126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿMRSupp1
208127ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ .ಬಾಡಗMRSupp1
208128ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಗೇರಿMRSupp1
208129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಂದೂರು (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಂದೂರು(ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿMRSupp1
208132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಂಜನಗೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿMRSupp1
208133ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
208134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ(ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208136ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗದ್ದೆಹಳ್ಳMRSupp1
208138ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ(ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208139ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನ್‌ಬೈಲ್‌(ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾನ್‌ ಬೈಲು(ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಕುಟ್ಟಿMRSupp1
208143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೇರೂರುMRSupp1
208144ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೂಡಿಗೆ(ಉತ್ತರಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208145ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೂಡಿಗೆ(ಮದ್ಯಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208146ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೂಡಿಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಲಾಪುರ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಲಾಪುರ ( ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಲಾಪುರ (ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದಲಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208151ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಛೇರಿ ,ಹುಲುಗುಂದ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕತ್ತೂರುMRSupp1
208153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು (ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡುಮಂಗಳೂರುMRSupp1
208157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ (ಮದ್ಯಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಮ್ಮನ ಕೊಲ್ಲಿ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಂದಿಬಸವನಹಳ್ಳಿ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208164ನಂ.470, ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ನಿಯಮಿತ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ (ದ.ಪಾ)MRSupp1
208165ನಂ 470,ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ನಿಯಮಿತ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208166ನಂ 470, ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ನಿಯಮಿತ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲನಗರ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208167ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208169ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
208170ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208171ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರMRSupp1
208172ನಾಡು ಕಛೇರಿ ,ಕುಶಾಲನಗರMRSupp1
208173ನಂ.4.ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208174ನಂ.4.ಹಾರಂಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು(ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208178ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತೂರುMRSupp1
208179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಾಳುಗೋಡುMRSupp1
208180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು (ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಲೂರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208184ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಲ್ಲೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MRSupp1
208185ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208186ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತ್ತೂರು ನಲ್ಲೂರು (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅತ್ತೂರು ನಲ್ಲೂರು (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಕಾಡುMRSupp1
208190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮೋದೂರುMRSupp1
208193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾರೆಕೊಲ್ಲಿ ಹೊರೂರುMRSupp1
208194ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆದಕಲ್‌ (ಉತ್ತರಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208195ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆದಕಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208196ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿMRSupp1
208197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ನಿವಳವಾಡಿ (ನೀರುಕೊಲ್ಲಿ).MRSupp1
208198ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮೊಣಕಾಲ್ಮುರಿ) ಕರ್ಣಂಗೇರಿMRSupp1
208199ಎಫ್‌.ಎಂ.ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು , ಮಡಿಕೇರಿ(ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208200ಎಫ್‌.ಎಂ.ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು , ಮಡಿಕೇರಿ.(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208201ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹದೇವಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ.(ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208202ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208203ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹದೇವಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ.(ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208204ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹದೇವಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ.(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208205ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ-ಆಪ್‌. ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿMRSupp1
208206ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ) MRSupp1
208207ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ) MRSupp1
208208ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ , ಮಡಿಕೇರಿ.(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208209ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ) MRSupp1
208210ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208211ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208212ಬಸಪ್ಪ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ.MRSupp1
208213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು , ಮಡಿಕೇರಿ(ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು , ಮಡಿಕೇರಿ.(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208215ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ.MRSupp1
208216ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ.MRSupp1
208217ಕಾವೇರಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ನಗರಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ.MRSupp1
208218ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208219ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208220ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208221ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ (ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208222ನಗರ ಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ.MRSupp1
208223ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ , ಮಡಿಕೇರಿ.(ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208224ನಗರಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಿ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ( ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ).MRSupp1
208225ಬ್ಲಾಸಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208226ಬ್ಲಾಸಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208227ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿMRSupp1
208228ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಡಗದಾಳು.MRSupp1
208229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲೋಸ್‌ಬರ್ನ್‌, ಕಡಗದಾಳುMRSupp1
208230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರಳೆವಳಮುಡಿ.MRSupp1
208231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ(ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊನ್ನತ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್.ಎಸ್, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಪೊನ್ನತ್ ಮೊಟ್ಟೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208235ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
208236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗಸಮುದ್ರ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಸಮುದ್ರ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208238ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ್ಲೂರು ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ.MRSupp1
208239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ನೂರು, ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ನೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು (ಮದ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208241ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲMRSupp1
208242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಭ್ಯತ್‌ ಮಂಗಲ.MRSupp1
208243ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಬರಡಿ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿMRSupp1
208244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ(ಬಲಬದಿ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ(ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208249ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ,ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡುMRSupp1
208250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೆಕಾಡುMRSupp1
208251ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಗೋಡು (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208252ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಗೋಡು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208253ಭಾರತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮರಗೋಡುMRSupp1
208254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಡ್ಲೂರು ಕಟ್ಟೆಮಾಡು (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಡ್ಲೂರು ಕಟ್ಟೆಮಾಡು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಗ್ಗಾಲುMRSupp1
208257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಐಕೊಳMRSupp1
208258ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ನಾಡು (ಬಲ ಪಾರ್ಶ)MRSupp1
208259ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ನಾಡು.(ಮದ್ಯಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208260ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ನಾಡು.(ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208261ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುರ್ನಾಡುMRSupp1
208262ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಾರ್ಮುಡುMRSupp1
208263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಳದಾಳುMRSupp1
208264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊದವಾಡ (ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊದವಾಡ (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MRSupp1
208266ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊದ್ದೂರು (ಎಡಪಾರ್ಶ)MRSupp1
208267ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊದ್ದೂರು. (ಬಲಪಾರ್ಶ)MRSupp1
208268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾಟೆಕಾಡು (ಹೊದ್ದೂರು)MRSupp1
208269ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಾಡಗMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.