2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
2152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಆಮಚವಾಡಿMRSupp1
2153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಆಮಚವಾಡಿMRSupp1
2154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲ್ಲೂರುMRSupp1
2156ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
2157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದೂರುMRSupp1
2158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಂಡವಾಡಿMRSupp1
2159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21510ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
21512ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21513ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ -1MRSupp1
21514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ,ರೂಂ ನಂ -2MRSupp1
21515ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರMRSupp1
21516ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21517ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಚಹಳ್ಳಿMRSupp1
21518ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21519ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈರಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21522ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಪುರMRSupp1
21523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
21524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ರೂಂ ನಂ -2, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
21525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ)ಕೊಠಡಿ-3, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
21526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
21527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
21528ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4]MRSupp1
21529ವಾಸವಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5]MRSupp1
21530ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಲವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
21531ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಲವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
21532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಇಲವಾಲMRSupp1
21533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2, ಇಲವಾಲMRSupp1
21534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಇಲವಾಲMRSupp1
21535ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಇಲವಾಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,MRSupp1
21536ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್‌ ಎಂ ಪಿ ಘಟಕ), ಇಲವಾಲMRSupp1
21537ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕರಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21541ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21542ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21543ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21544ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಹೂಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
21545ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MRSupp1
21546ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MRSupp1
21547ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)MRSupp1
21548ರೋಟರಿ ಮಿಡ್‌ ಟೌನ್‌ ಅಕಾಡಮಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4)MRSupp1
21549ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1]MRSupp1
21550ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2]MRSupp1
21551ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3]MRSupp1
21552ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾನ್ವೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4]MRSupp1
21553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ)ಜಯದೇವನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MRSupp1
21554ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಜಯದೇವನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MRSupp1
21555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರMRSupp1
21556ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ), ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21557ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ನಾಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21558ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1MRSupp1
21559ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1.ಏಕಲವ್ಯನಗರ (ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
21560ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ .2, ಏಕಲವ್ಯನಗರ(ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
21561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳಸ್ತವಾಡಿMRSupp1
21563ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರMRSupp1
21564ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರMRSupp1
21565ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ), ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರMRSupp1
21566ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.೧,ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21567ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2, ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21568ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ) (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21569ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ -5, ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21570ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ -6 ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21571ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21572ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21573ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪುಷ್ಪಗಿರಿ)(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಬೆಲವತ್ತMRSupp1
21574ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
21575ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
21576ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
21577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕೆಸರೆMRSupp1
21578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿMRSupp1
21579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕಾಮನಕೆರೆ ಹುಂಡಿMRSupp1
21580ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ, ಕೊಠಡಿ 1MRSupp1
21581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MRSupp1
21582ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21583ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ), ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಹೆಂಚಿನಮನೆ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತಾರಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
21588ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿದೇವನಕೊಪ್ಪಲು (ಶೀಗಳ್ಳಿ)MRSupp1
21589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MRSupp1
21590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗವಾಲ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MRSupp1
21591ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1]MRSupp1
21592ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು [ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2]MRSupp1
21593ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
21594ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹುಯಿಲಾಳುMRSupp1
21595ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಹುಯಿಲಾಳುMRSupp1
21596ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
21597ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
21598ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
21599ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1) ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
215100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2) ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
215101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3) ಬೆಳವಾಡಿMRSupp1
215102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನಕಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MRSupp1
215103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿನಕಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2)MRSupp1
215104ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1]MRSupp1
215105ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2]MRSupp1
215106ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3]MRSupp1
215107ವಿ ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4]MRSupp1
215108ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತMRSupp1
215109ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತMRSupp1
215110ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ , ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215111ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಹಳೇ ಸಭಾಂಗಣ , ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215112ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣ, ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215113ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215114ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215115ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3) ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215116ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4) ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215117ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 5) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215118ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತMRSupp1
215119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ) ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ 1,ಹಿನಕಲ್‌ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ,,ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ 2,ಹಿನಕಲ್‌ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿ,,ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3,ಹಿನಕಲ್ ಹುಂಡಿ, ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ 4, ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ , ಹಿನಕಲ್‌MRSupp1
215124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಹಿನಕಲ್ ಹುಂಡಿ ಬೀದಿMRSupp1
215125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಿನಕಲ್MRSupp1
215126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ನಂ.3) ಹಿನ್‌ಕಲ್‌MRSupp1
215127ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
215128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತಗಳ್ಳಿMRSupp1
215129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ ನಗರMRSupp1
215130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ ನಗರ,MRSupp1
215131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಹಂಚ್ಯMRSupp1
215132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಹಂಚ್ಯMRSupp1
215133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮರವಳ್ಳಿMRSupp1
215134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯಪುರMRSupp1
215135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MRSupp1
215136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MRSupp1
215137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿMRSupp1
215138ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಗೋಹಳ್ಳಿMRSupp1
215139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಹುಕಾರಹುಂಡಿMRSupp1
215141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸವನಪುರMRSupp1
215142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1) ಬೋಗಾದಿMRSupp1
215143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2) ಬೋಗಾದಿMRSupp1
215144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ 3, ಬೋಗಾದಿMRSupp1
215145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಕೊಠಡಿ 4, ಬೋಗಾದಿMRSupp1
215146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಗಾದಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1]MRSupp1
215147ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೋಗಾದಿ, [ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2]MRSupp1
215148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರMRSupp1
215149ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮMRSupp1
215150ಮರಿಯ ನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಗಾದಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮMRSupp1
215151ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MRSupp1
215152ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2)MRSupp1
215153ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೋಗಾದಿ,114,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3)MRSupp1
215154ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಸಿ.ಎ-1,ಬೋಗಾದಿ,2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MRSupp1
215155ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಸಿ ಎ-1,ಬೋಗಾದಿ,2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MRSupp1
215156ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಸಿ ಎ-1,ಬೋಗಾದಿ,2ನೇ ಹಂತ,( ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)MRSupp1
215157ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಸಿ ಎ-1,ಬೋಗಾದಿ,2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4)MRSupp1
215158ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ,ಸಿ ಎ-1,ಬೋಗಾದಿ,2ನೇ ಹಂತ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5)MRSupp1
215159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ-ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MRSupp1
215160ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ 13,ಶಾರದದೇವಿನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)MRSupp1
215161ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ 13,ಶಾರದದೇವಿನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-2)MRSupp1
215162ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ 13,ಶಾರದದೇವಿನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ-3)MRSupp1
215163ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ-13,ಶಾರದದೇವಿನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 4)MRSupp1
215164ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ-13,ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-5)MRSupp1
215165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಜನತಾನಗರ, ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-2)MRSupp1
215166ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಹೆಚ್ಐಜಿ-13,ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ-6)MRSupp1
215167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಸಂತನಗರ , ಜನತಾನಗರ ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ-3)MRSupp1
215168ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ,(ಕೊಠಡಿ-ನಂ-1)MRSupp1
215169ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2)MRSupp1
215170ಶಾರದ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಾರದ ದೇವಿ ನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3)MRSupp1
215171ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂ-197/1,ಜನತಾನಗರ,1ನೇ ಹಂತ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)ಬೋಗಾದಿMRSupp1
215172ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ,ನಂಬರ್-197-1,ಜನತಾನಗರ,ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-2)MRSupp1
215173ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂಬರ್-197-1,ಜನತಾನಗರ,1ನೇ ಹಂತ,ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-3)MRSupp1
215174ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ,ನಂಬರ್-197-1,ಜನತಾನಗರ,ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-4)MRSupp1
215175ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ,ನಂಬರ್-197-1,ಜನತಾನಗರ,1ನೇ ಹಂತ,ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-5)MRSupp1
215176ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಥೆ,ನಂಬರ್-197-1,ಜನತಾನಗರ,1ನೇ ಹಂತ,ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-6)MRSupp1
215177ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215178ಜ್ಞಾನಕೀರ್ತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಜನತಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215179ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ, 4ನೇ ಹಂತ ,ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215180ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ ,4ನೇ ಹಂತ ,ಜನತಾನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿಹುಂಡಿMRSupp1
215182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಯ್ಯನಹುಂಡಿ.MRSupp1
215183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
215184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಬೀಡುMRSupp1
215185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
215187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ,ಬೀರಿಹುಂಡಿ(ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
215188ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಬೀರಿಹುಂಡಿ(ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ).MRSupp1
215189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅಣಗಹಳ್ಳಿMRSupp1
215190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
215191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ 1 )MRSupp1
215192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮರಟೀಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ 2MRSupp1
215193ದೀಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಪ ನಗರ,ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
215194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215195ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
215196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ- ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿMRSupp1
215197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿMRSupp1
215198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
215199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಸಾಲುಂಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
215200ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215201ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215202ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215203ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215204ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ , ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಮೈಸೂರು,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215205ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)MRSupp1
215206ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-2)MRSupp1
215207ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-3)MRSupp1
215208ಆರ್ಕೆಡ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,MRSupp1
215209ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215210ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ಸಂ 2)MRSupp1
215211ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215212ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕನಕದಾಸ ನಗರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ 4)MRSupp1
215213ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕದಸನಗರ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)MRSupp1
215214ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕನಕದಸನಗರ, ಕೊಠಡಿ-2MRSupp1
215215ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ ನಂ 4) ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,MRSupp1
215216ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 5)ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
215217ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ-1, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215218ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ-1, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215219ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ-1,ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ-3)MRSupp1
215220ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರMRSupp1
215221ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಕಛೇರಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರMRSupp1
215222ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿ-1,ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 4)MRSupp1
215223ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ-1,ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್,ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ(ಕೊಠಡಿ ನಂ 5)MRSupp1
215224ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,(ಕೊಠಡಿ-3)MRSupp1
215225ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ,(ಕೊಠಡಿ-4)MRSupp1
215226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗದ) ಕೊಠಡಿ ನಂ. 1ನೇ, ಆಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215227ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1), ಆಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215228ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215229ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ), ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215230ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ), ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MRSupp1
215231ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಶಾಲೆ (ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ), ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215232ಶಾಶ್ವತಾ ಸೇವಾ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಲನಹಳ್ಳಿ.ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರೋಡ್,ಆಲನಹಳ್ಳಿ,ರೂಮ್ ನಂ2MRSupp1
215233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215235ತಿರುಮಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ನಗರ (ನಾಡನಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
215236ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟMRSupp1
215237ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕಟ್ಟೆMRSupp1
215238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಗೆಹುಂಡಿMRSupp1
215239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಹೊಸಹುಂಡಿ,MRSupp1
215240ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2,ಹೊಸಹುಂಡಿMRSupp1
215241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ 1MRSupp1
215242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ,ಕೊಠಡಿ 2MRSupp1
215243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಪ್ಪಲೂರುMRSupp1
215244ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿನಗರ,ರೂಮ್ ನಂ1MRSupp1
215245ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಮಾಬಾಯಿನಗರMRSupp1
215246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಮಾಬಾಯಿ ನಗರ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾದಹಳ್ಳಿMRSupp1
215249ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಲಪುರMRSupp1
215250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೋಪಾಲಪುರMRSupp1
215251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗೋಪಾಲಪುರMRSupp1
215252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಧನಗಳ್ಳಿ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಧನಗಳ್ಳಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
215254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಳ್ಳಿMRSupp1
215255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
215256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರ್ತಹಳ್ಳಿMRSupp1
215257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮೂಗನಹುಂಡಿMRSupp1
215258ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,ಲಿಂಗಾಬುದ್ದಿಪಾಳ್ಯMRSupp1
215259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆಹುಂಡಿ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
215260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೋಟೆಹುಂಡಿMRSupp1
215261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಮ್ ನಂ.1) ಶ್ರೀರಾಂಪುರMRSupp1
215262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಸಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
215263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ 1)ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಮಹದೇವಪುರMRSupp1
215264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿ 2)ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಮಹದೇವಪುರMRSupp1
215265ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1), ಮಹದೇವಪುರMRSupp1
215266ಎನೆಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-2) ಮಹದೇವಪುರ,MRSupp1
215267ಏನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ 3) ಮಹದೇವಪುರ,MRSupp1
215268ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ 4),ಮಹದೇವಪುರMRSupp1
215269ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 5)MRSupp1
215270ಎನೆಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, (ಕೊಠಡಿ 6)MRSupp1
215271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರುMRSupp1
215272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರೂರುMRSupp1
215273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಮಂಡಕಳ್ಳಿMRSupp1
215274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಂಡಕಳ್ಳಿMRSupp1
215275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೆಜ್ಜಗಳ್ಳಿMRSupp1
215276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-1)MRSupp1
215277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ-2)MRSupp1
215278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಡನಪುರMRSupp1
215279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾರಿಪುರMRSupp1
215280ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿMRSupp1
215281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಹುಂಡಿMRSupp1
215282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ, ರೂಮ್ ನಂ-1MRSupp1
215283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MRSupp1
215284ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MRSupp1
215285ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಲಗೂಡುMRSupp1
215286ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215287ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಭಾಗದ ವರೆಗೆ) ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215288ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್,ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215289ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215290ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215291ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215292ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಮದ್ಯದ ರೂಮ್),ಉದ್ಬೂರುMRSupp1
215293ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಳಲವಾಡಿMRSupp1
215294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೂರು, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215295ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ದೂರು ಹುಂಡಿMRSupp1
215296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
215297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚರಾಯನಹುಂಡಿMRSupp1
215298ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215299ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
215300ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215301ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
215302ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಜ್ಜೆಗೌಡನಪುರMRSupp1
215303ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215304ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಸಿನಕೆರೆ, (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
215305ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215306ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
215307ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ ಎಡಭಾಗMRSupp1
215308ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ , ಬಲಭಾಗMRSupp1
215309ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
215310ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ತಳೂರುMRSupp1
215311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ತಳೂರುMRSupp1
215312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿMRSupp1
215313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
215315ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-3MRSupp1
215316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-5MRSupp1
215317ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾತಹಳ್ಳಿMRSupp1
215318ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕಡಕೊಳMRSupp1
215319ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ) ಕಡಕೊಳ.MRSupp1
215320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕಡಕೊಳMRSupp1
215321ಶ್ರೀ ಗುರುವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೊಳMRSupp1
215322ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿ ಮರಯ್ಯನ ಹುಂಡಿMRSupp1
215323ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಗರ ನಂಜಯ್ಯನಹುಂಡಿMRSupp1
215324ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1MRSupp1
215325ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2MRSupp1
215326ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯMRSupp1
215327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರುಡಗಳ್ಳಿMRSupp1
215328ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ತೊರೆಯನಕಾಟೂರುMRSupp1
215329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯನಕಾಟೂರು, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
215330ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
215331ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
215332ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
215333ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಕಾಟೂರುMRSupp1
215334ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೂರMRSupp1
215335ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ದೂರMRSupp1
215336ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೂರMRSupp1
215337ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ದೂರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.