2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
2171ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರುMRSupp1
2172ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 2ಮೈಸೂರುMRSupp1
2173ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 3 ಮೈಸೂರುMRSupp1
2174ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 4 ಮೈಸೂರುMRSupp1
2175ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 5 ಮೈಸೂರುMRSupp1
2176ಲನಕೆ (ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಿನಿ) ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 2ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೂ ನಂ 6 ಮೈಸೂರುMRSupp1
2177ಕಾಮಧೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಮೈಸೂರು . ರೂ.ನಂ.1MRSupp1
2178ಕಾಮದೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ 2MRSupp1
2179ಕಾಮದೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ,ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.3MRSupp1
21710ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.1), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21711ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.2), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21712ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.3), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21713ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, (ರೂಂ.ನಂ.4), ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21714ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರುMRSupp1
21715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 2 ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21716ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ)ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ)ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21718ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ರೂಂ.ನಂ.3) ಉತ್ತರ ಭಾಗ , ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು,ಮೈಸೂರುMRSupp1
21719ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ರೂಂ.ನಂ.4)ಉತ್ತರಭಾಗ ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21720ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂ ನಂ 1)MRSupp1
21721ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂ ನಂ 2)MRSupp1
21722ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ ,ರೂಂ.ನಂ.3)ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‌ 2ನೇಹಂತ, ಮೈಸೂರುಳುMRSupp1
21723ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ ,ರೂಂ.ನಂ.4)ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‌ 2ನೇಹಂತ, ಮೈಸೂರುಳುMRSupp1
21724ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರೊಂ.ನಂ.5) ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21725ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ ಸಂಸ್ಥೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 6), ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21726ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತ ಸಂಸ್ಥೆ, (ರೂಂ.ನಂ. 7), ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಾಳ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21727ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 1), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21728ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 2), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21729ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 3), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21730ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ. 4), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21731ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ರೂಂ.ನಂ.5), ಅಭಿಷೇಕ್ ವೃತ್ತ, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21732ಶ್ರೀ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತರೂಂ -1MRSupp1
21733ಶ್ರೀ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತರೂಂ -2MRSupp1
21734ಅನಂತ ಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.1)MRSupp1
21735ಅನಂತ ಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
21736ಅನಂತ ಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.3)MRSupp1
21737ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.1),MRSupp1
21738ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
21739ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ ಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.1)MRSupp1
21740ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21741ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.2)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21742ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ರೂಂ.ನಂ. 3)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21743ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ರೂಂ.ನಂ. 4)ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21744ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 5) ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21745ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.6) ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21746ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.7) ಹೆಬ್ಬಾಳು 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21747ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬಾಳು ,ಮೈಸೂರು (ರೂಂ.ನಂ.01)MRSupp1
21748ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ.ನಂ.2) 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಲೇಔಟ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21749ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.1), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21750ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.2), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21751ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.03), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21752ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ, (ರೂಂ.ನಂ.04), ಹೆಬ್ಬಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21753ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ,(ರೂಂ.ನಂ.5) 1ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21754ಶಿಷ್ಕರ್ಣಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ,(ರೂಂ.ನಂ.6) 1ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21755ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರುMRSupp1
21756ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರೂಂ ನಂ 2 ಮೈಸೂರುMRSupp1
21757ಕನ್ನಿಕಾ ಕಾವೇರಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು. 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು(ರೂಂ.ನಂ.1)MRSupp1
21758ಜ್ಙಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಭಾಶ್ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 1ಮೈಸೂರುMRSupp1
21759ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕಾಲೋನಿ, (ರೂಂ.ನಂ.1) ಮೈಸೂರುMRSupp1
21760ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕಾಲೋನಿ, (ರೂಂ.ನಂ.2) ಮೈಸೂರುMRSupp1
21761ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21762ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21763ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21764ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21765ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.05, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21766ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ನರ್ತ್ ವಿಂಗ್ ನಿಂಗಯ್ಯನ ಕೆರೆ ರೂಂ ನಂ 6 ಮೈಸೂರುMRSupp1
21767ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ನರ್ತ್ ವಿಂಗ್ ನಿಂಗಯ್ಯನ ಕೆರೆ ರೂಂ ನಂ 7 ಮೈಸೂರುMRSupp1
21768ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.1)MRSupp1
21769ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.2)MRSupp1
21770ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು (ರೂಂ.ನಂ.3)MRSupp1
21771ಗ್ರೇಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21772ಗ್ರೇಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21773ಗ್ರೇಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21774ಗ್ರೇಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ.ನಂ.01, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರ್ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21775ಡಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ.ನಂ.01 ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ ವಿಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರುMRSupp1
21776ಡಿ.ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ.ನಂ.02 ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ , 1ನೇ ಹಂತ ವಿಜಯನಗರ,ಮೈಸೂರುMRSupp1
21777ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ರೂಂ. ನಂ .1 , ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21778ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 1 )ಮೈಸೂರುMRSupp1
21779ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 2 )MRSupp1
21780ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೊಂ. ನಂ. 3 ), ಮೈಸೂರುMRSupp1
21781ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ (ರೂಂ. ನಂ. 4)MRSupp1
21782ಮೈಸೊರು ವೆಸ್ಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ (ರೊಂ .ನಂ .5) ಗೋಕುಲಂ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21783ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21784ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21785ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್,,ರೂಂ.ನಂ.3 2ನೇ ಮೇನ್ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಪುರಂ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3. ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾMRSupp1
21786ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,2ನೇಮೇನ್‌ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ.4MRSupp1
21787ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,2ನೇಮೇನ್‌ ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,ರೂಂ.ನಂ.5MRSupp1
21788ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಡಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.6, 2ನೇ ಮೇನ್,ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಂ,MRSupp1
21789ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21790ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
21791ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಕೂಲ್ (ರೂಂ .ನಂ. 3)ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆMRSupp1
21792ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ (ರೂಂ. ನಂ. 4) ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆMRSupp1
21793ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 1,ಮೈಸೂರುMRSupp1
21794ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ 2,ಮೈಸೂರುMRSupp1
21795ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.01, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ , ಮೈಸೂರುMRSupp1
21796ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.02(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಮೇಟಗಳ್ಳಿ , ಮೈಸೂರುMRSupp1
21797ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ,ರೂಂ.ನ.1MRSupp1
21798ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ.ನಂ.02, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ರೂ.ನ.2, ಮೈಸೂರುMRSupp1
21799ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ರೂ.ನ.3, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217100ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ರೂ.ನಂ.4,ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
217101ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.5,ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಗರ,ಮೇಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
217102ಸಪ್ತಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.6 ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಗರ ಮೇಟಗಳ್ಳಿMRSupp1
217103ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಗರ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217104ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಬೆಲವತ್ತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217105ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಬೆಲವತ್ತ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217106ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವರುಣಾ ನಾಲಾ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ರೂ .ನಂ .1 ಮಂಜುನಾಥಪುರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217107ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವರುಣಾ ನಾಲಾ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಮಂಜುನಾಥಪುರ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217108ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಆಡಳಿತವಿಭಾಗ(ಕರ್ನಾಟಕಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕೈಗಾರಿಕಾಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ)ರೂಂ.ನಂ.1,ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ 1ನೇ ಹಂತ ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217109ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆ , ಗೋಕುಲಂ, ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
217110ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ .ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆ , ಗೋಕುಲಂ, ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
217111ಸೇಂಟ್ ತೇರೆಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ,ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ. 1, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217112ಸೇಂಟ್ ತೇರೆಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ನಿರ್ಮಲ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ,2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ ನಂ 2, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, (ರೂಂ ನಂ 2), ಮೈಸೂರುMRSupp1
217115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02,3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217116ಭಾರತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು,ಪ್ರಿನ್ಸಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217117ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ), ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
217118ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ) , ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
217119ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ), ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ರೂಂ.ನಂ.3MRSupp1
217120ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ) , ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರೂಂ.ನಂ.4MRSupp1
217121ಸೇಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಟೀಚರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
217122ಸೇಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಟೀಚರ್ಸ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌,ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ. ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
217123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ 1, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ರೂಂ ನಂ 2, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ರೂಂ.ನಂ.3,ಮೈಸೂರುMRSupp1
217126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217127ಮಾತೃ ಮಂಡಲಿ ಶಾಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಮೈಸೂರುMRSupp1
217128ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ , ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
217129ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೃತ್ತ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.3MRSupp1
217130ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.4MRSupp1
217131ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ,ರೂಂ.ನಂ.1MRSupp1
217132ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ರೂಂ.ನಂ.2MRSupp1
217133ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ರೂಂ.ನಂ.3, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
217134ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.4, ಒಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217135ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿMRSupp1
217136ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿMRSupp1
217137ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟೀರಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಕಿವುಡು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಿಲುಮಾರಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ, ವಾಗ್ದೇವಿನಗರ ಟಿ ಕೆ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-1MRSupp1
217138ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟೀರಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಕಿವುಡು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2,ಬಿಸಿಲುಮಾರಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ, ವಾಗ್ದೇವಿನಗರ ಟಿ ಕೆ ಬಡಾವಣೆMRSupp1
217139ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಯಾದವಗಿರಿMRSupp1
217140ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಯಾದವಗಿರಿMRSupp1
217141ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ, ರೊಂ ನಂ 2, ಯಾದವಗಿರಿMRSupp1
217142ಸುನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನರ್ಸರಿ ಲೋಯರ್‌ಮತ್ತು ಹೈಯರ್‌ಪ್ರೈಮರಿಶಾಲೆ,ವಿವೇಕಾನಂದರಸ್ತೆ ರ ರೊಂನಂ. 3, ಯಾದವಗಿರಿMRSupp1
217143ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ , ತಿಲಕ್‌ನಗರ ,(ರೂಂ. ನಂ.1)MRSupp1
217144ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ , ತಿಲಕ್‌ ನಗರ (ರೂಂ. ನಂ.2)ಉಮರ್‌ ಖಯಾಂ ರಸ್ತೆMRSupp1
217145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈಲಾಸ ಪುರಂ ರೂಂ ನಂ 1 ಮೈಸೂರುMRSupp1
217146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217149ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ(ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್) ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ತಿಲಕನಗರ ರೂಂ ನಂ 1MRSupp1
217150ಸೆವಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217151ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ. ನಂ.3 ವೆಸ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217152ಫಾರೂಕಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫಾರೂಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217153ಫಾರೂಕಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫಾರೂಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ ನಂ 2 ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217154ಫಾರೂಕಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫಾರೂಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ ನಂ 3 ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217155ಜಿಲ್ಲಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಲಕ್‌ ನಗರ,MRSupp1
217156ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನಂ.01, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217157ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217158ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್‌MRSupp1
217159ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್‌,ರೂಂ ನಂ. 2, ಮೇದರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮೈಸೂರುMRSupp1
217160ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ರೂಂ ನಂ. 1 ವಲಯ ಕಛೇರಿ -6, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217161ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆವರಣ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217162ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 1 ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
217163ಮಹಾಬೋಧಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217164ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೂ.ನಂ. 1, 9ನೇ ಮೇನ್ ಈಜುಕೋಳದ ರಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮೈಸೂರುMRSupp1
217165ರಾಯಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 1, 16ನೇ ಮೇನ್‌, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217166ವಿಜಯವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217167ವಿಜಯವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 2, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217168ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌, ರೂಂ.ನಂ.1,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿMRSupp1
217169ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌,ರೂಂ.ನಂ.2,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿMRSupp1
217170ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಓಂಕಾರ್‌ಮಹಲ್‌, ಸೋಮಾನಿ ಕಾಲೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌,ರೂಂ.ನಂ.3,ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿMRSupp1
217171ಸರಸ್ವತಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ. 1, 1ನೇ ಮೇನ್‌, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217172ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217173ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂ.ನಂ. 2, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217174ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217175ಟಿ ಟಿ ಎಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಕಾಂತರಾಜೇಅರಸ್‌ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ ನಂ. 4, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217176ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಈಜು ಕೊಳದ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ.ನಂ. 1, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217177ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಈಜು ಕೊಳದ ರಸ್ತೆ , ರೂಂ.ನಂ. 2, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ.MRSupp1
217178ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಈಜುಕೊಳದ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217179ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
217180ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
217181ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
217182ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು.MRSupp1
217183ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ರೂಂ ನಂ.1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217184ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217185ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.03, ದಿವಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217186ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217187ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217188ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ.3 ಶೇಷಾದ್ರಿ ಐಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217189ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ ನಂ.4 ನ್ಯೂ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217190ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆMRSupp1
217191ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಮೈಸೂರುMRSupp1
217192ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ. ನಂ.3, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್‌ ರಸ್ತೆMRSupp1
217193ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಂ. ನಂ. 1 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಜರ್ ಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈಲಾಸಪುರಂ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217196ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆಮಂಡಿ,ಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ರೂಂನಂ 3,ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆMRSupp1
217197ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಿಅಹಮದೀಯ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯಬಾಲಕರಶಾಲೆರೂಂನಂ. 4 ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆMRSupp1
217198ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಮಂಡಿ ಅಹಮದೀಯ ಕೈಲಾಸ ಪುರಂ ರೂಂ ನಂ 5 ಮೈಸೂರುMRSupp1
217199ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಮಂಡಿ ಅಹಮದೀಯ ಕೈಲಾಸ ಪುರಂ ರೂಂ ನಂ 6 ಮೈಸೂರುMRSupp1
217200ಫರೂಕಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, (ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್)MRSupp1
217201ಫರೂಕಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ರೂಂ. ನಂ. 2, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ (ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ )MRSupp1
217202ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಪಟ್ಟೇಗಾರ ಬೀದಿ, ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ಸುನ್ನಿಚೌಕ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ-23, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217204ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 2, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಸುನ್ನಿಚೌಕ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217205ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 3, ಸುನ್ನಿಚೌಕ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217206ನಿಜಾಮಿಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಕಾಂತರಾಜೇ ಅರಸು ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
217207ನಿಜಾಮಿಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಕಾಂತರಾಜೇ ಅರಸು ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
217208ನಿಜಾಮಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆMRSupp1
217209ನಿಜಾಮಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆMRSupp1
217210ಮೈಸೂರು ವೀರಶೈವ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘ, ರೂಂ ನಂ. 1 ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ, ಕಬೀರ್‌ ರಸ್ತೆ,MRSupp1
217211ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆMRSupp1
217212ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆMRSupp1
217213ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆMRSupp1
217214ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217215ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217216ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217217ಮೇಸ್ತ್ರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಚಾರ್ ಛತ್ರ,ರೂಂ ನಂ. 1, ಕಾಳಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217218ಎಲ್‌.ಕಾಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಛತ್ರ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಕೊಳದ ಸಂದಿ ಬೀದಿ ಕೆ ಟಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
217219ಎಲ್‌.ಕಾಡಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಛತ್ರ, ರೊಂ ನಂ. 2, ಕೊಳದ ಸಂದಿ ಬೀದಿ ಕೆ ಟಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
217220ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಛತ್ರ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಬೆಂಕಿ ನವಾಬ್‌ ರಸ್ತೆ,MRSupp1
217221ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ,ರೂಂ 1 ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217222ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಷ್ಕರ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217223ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02 ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಷ್ಕರ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217224ಶ್ರೀರಂಗಚಾರ್ಲು ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಹಾಲ್‌, ಪುರಭವನ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರುMRSupp1
217225ಶ್ರೀ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್, ರೂಂ.ನಂ.02, ಪುರಭವನ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217226ಕನ್ನಿಕಾ ಮಹಲ್, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217227ಕನ್ನಿಕಾ ಮಹಲ್, ರೂಂ.ನಂ.2 ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಬಿಡರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆ , ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ.MRSupp1
217229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿಡರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆ , ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ.MRSupp1
217230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಬಿಡರಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಸ್ತೆ , ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ.MRSupp1
217231ಮಹಾರಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217232ಮಹಾರಾಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217233ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217234ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217235ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 2, ರಮಾ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ.MRSupp1
217236ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217237ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4, ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.MRSupp1
217238ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217239ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217240ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 1, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217241ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 2, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217242ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 3, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217243ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಜಿತ ಮಹಾರಾಜ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 4, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
217244ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಸಿಕ್‌ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 1 ನಜರ್‌ಬಾದ್‌.MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.