2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
361ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುದನೂರ (ಬಿ)MRSupp1
362ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೂದನೂರ (ಬಿ)MRSupp1
363ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಾದ್ಯಾಪೂರMRSupp1
364ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಬಾದ್ಯಾಪೂರMRSupp1
365ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈರಿಮರಡಿMRSupp1
366ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮುದನೂರ ಕೆMRSupp1
367ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುದನೂರ ಕೆMRSupp1
368ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುದನೂರ (ಕೆ)MRSupp1
369ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದನೂರ (ಕೆ)MRSupp1
3610ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರMRSupp1
3611ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾಚಗುಂಡಾಳMRSupp1
3612ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಚಗುಂಡಾಳMRSupp1
3613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೂಡಲಗಿMRSupp1
3614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೂಡಲಗಿMRSupp1
3615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವರಗೋನಾಲMRSupp1
3616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವರಗೋನಾಲMRSupp1
3617ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ದೇವರಗೋನಾಲMRSupp1
3618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನ್ನಳ್ಳಿ (ಕೆ)MRSupp1
3619ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಸಿದ್ದಾಪೂರMRSupp1
3620ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆMRSupp1
3621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
3622ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ-1 ಯಡಿಯಾಪೂರMRSupp1
3623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMRSupp1
3624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMRSupp1
3625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಅಗ್ನಿMRSupp1
3626ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಗತೀರ್ಥMRSupp1
3627ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿMRSupp1
3628ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಗರಿಹಾಳMRSupp1
3629ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೈಚಬಾಳMRSupp1
3630ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೈಚಬಾಳMRSupp1
3631ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಭಾವಿMRSupp1
3632ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮಲಿಹಾಳMRSupp1
3633ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಗುಂಡಲಗೇರಾMRSupp1
3634ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಗುಂಡಲಗೇರಾMRSupp1
3635ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದಬMRSupp1
3636ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3637ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3638ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3639ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರತ್ತಾಳMRSupp1
3640ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರತ್ತಾಳMRSupp1
3641ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
3642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಂಗಳೂರುMRSupp1
3643ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಳ ಅಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
3644ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ (ಜೆ)MRSupp1
3645ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ (ಜೆ)MRSupp1
3646ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವಿಕೇರಾMRSupp1
3647ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವಿಕೇರಾMRSupp1
3648ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ. ಕಛೇರಿ (ಬಲ ಬಾಗ) ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಬಿಜಾಸಪೂರ)MRSupp1
3649ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎ.ಡಿ.ಎ. (ಕಾಡಾ) ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಬಾಗ) ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ (ಬಿಜಾಸಪೂರ)MRSupp1
3650ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರMRSupp1
3651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಜೆ)MRSupp1
3652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಜೆ)MRSupp1
3653ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MRSupp1
3654ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MRSupp1
3655ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ(ಕೆ)MRSupp1
3656ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದಿವಳಗುಡ್ಡMRSupp1
3657ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಿವಳಗುಡ್ಡMRSupp1
3658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
3659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
3660ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
3661ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಸನಾಪೂರMRSupp1
3662ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಸನಾಪೂರMRSupp1
3663ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
3664ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
3665ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಚಕನೂರMRSupp1
3666ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಚಕನೂರMRSupp1
3667ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಬನ ತಳ್ಳಳ್ಳಿMRSupp1
3668ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಣಕಿಹಾಳMRSupp1
3669ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಣಕಿಹಾಳMRSupp1
3670ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೋನಾಳMRSupp1
3671ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೋನಾಳMRSupp1
3672ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMRSupp1
3673ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMRSupp1
3674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಳಿಹಾಳMRSupp1
3675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಳಿಹಾಳMRSupp1
3676ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
3677ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಳಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
3678ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
3679ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
3680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಾಗಣಗೇರಾMRSupp1
3681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಾಗಣಗೇರಾMRSupp1
3682ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ವಾಗಣಗೇರಾMRSupp1
3683ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳವಾರಗೇರಾMRSupp1
3684ಆನಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3685ಆನಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3686ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಮಶೇರಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3687ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೋಲಿಸ ಕಾಲೋನಿ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3688ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಭಾವಿMRSupp1
3689ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3690ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಎಡಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3691ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3692ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3693ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ದರಬಾರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3694ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಬಾಡಗೇರಾ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3695ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಬಾಡಗೇರಾ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3696ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3697ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3698ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
3699ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಎಡ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಖುರೇಷಿ ಮೊಹೆಲ್ಲಾ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರೇಷಿ ಮೊಹೆಲ್ಲಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36102ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೋವಿಗಲ್ಲಿ (ಬಲಭಾಗ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬೋವಿಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36104ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದರಬಾರ) ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮೇದಾಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೇದಾಗಲ್ಲಿ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36107ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ರಂಗಂಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36108ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಂಗಂಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36109ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಬೀಚಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMRSupp1
36112ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36113ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36114ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36115ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36116ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36117ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿಚ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36118ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿಚ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
36120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
36121ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನೂರMRSupp1
36122ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಜ್ಜಲ್MRSupp1
36123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಜ್ಜಲ್MRSupp1
36124ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಜ್ಜಲ್MRSupp1
36125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36128ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಿಂಗಪೇಠ ಶೋರಾಪೂರMRSupp1
36129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ (ಶೋರಾಪೂರ)MRSupp1
36130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಗೇರಾMRSupp1
36131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MRSupp1
36132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೇಮನೂರMRSupp1
36133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೇಮನೂರMRSupp1
36134ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MRSupp1
36135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್.MRSupp1
36136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಎಚ್MRSupp1
36137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪಗಲ್MRSupp1
36138ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಎಚ್MRSupp1
36139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಿಹಾಳMRSupp1
36140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
36141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
36142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಕೆ)MRSupp1
36143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾಳನೂರMRSupp1
36144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಳನೂರMRSupp1
36145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನಹಟ್ಟಿMRSupp1
36146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ)MRSupp1
36147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ)MRSupp1
36148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
36149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ನಾಳMRSupp1
36150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
36151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕವಡಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
36152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಾಳ (ಜೆ)MRSupp1
36153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ದಾಳMRSupp1
36154ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಲ್ದಾಳMRSupp1
36155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದೇವತ್ಕಲ್MRSupp1
36156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವತ್ಕಲ್MRSupp1
36157ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳMRSupp1
36158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡೊಡಗಿMRSupp1
36159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋನಾಳMRSupp1
36160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೋನಾಳMRSupp1
36161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ ಎಸ್.ಡಿMRSupp1
36162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂದ್ರಾಳ ಎಸ್.ಡಿMRSupp1
36163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳMRSupp1
36164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾವಿನಾಳMRSupp1
36165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್MRSupp1
36166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಂದಲಾಪೂರMRSupp1
36167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಂದಲಾಪೂರMRSupp1
36168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶೆಳ್ಳಗಿMRSupp1
36169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶೆಳ್ಳಗಿMRSupp1
36170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುಷ್ಟಳ್ಳಿMRSupp1
36171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ)MRSupp1
36172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ)MRSupp1
36173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಸಂಭಾಗಣ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36174ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣೆ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36175ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ (ಗೋಡೌನ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36176ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36177ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36179ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಊಟದ ಕೋಣೆ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36181ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 2 ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36183ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36184ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36185ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36186ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36187ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36188ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹುಣಸಗಿMRSupp1
36189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಳಬಾಳMRSupp1
36190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಳಬಾಳMRSupp1
36191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಲಭಾವಿMRSupp1
36192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪೂರMRSupp1
36193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರಿನಿವಾಸಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
36194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಗಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
36195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜಲಾಪುರ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
36196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾMRSupp1
36197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೈಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
36198ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಲಾಪೂರMRSupp1
36199ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ)ದೇವಾಪುರMRSupp1
36200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದೇವಾಪೂರMRSupp1
36201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ದೇವಾಪೂರMRSupp1
36202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಕೊಠಡಿ ದೇವಾಪೂರMRSupp1
36203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
36204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಗೂರMRSupp1
36205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮಡಗಿMRSupp1
36206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಹಾಳ ಟಿMRSupp1
36207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಭಾವಿMRSupp1
36208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಗರಟಗಿMRSupp1
36209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೆಕಲ್MRSupp1
36210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಗರಟಗಿMRSupp1
36211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬಪ್ಪರಗಾMRSupp1
36212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬಪ್ಪರಗಾMRSupp1
36213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳMRSupp1
36214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿMRSupp1
36215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMRSupp1
36216ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಗೇರಾMRSupp1
36217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಾಮನಟಗಿMRSupp1
36218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಮನಟಗಿMRSupp1
36219ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮನಟಗಿMRSupp1
36220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊರಹಟ್ಟಿMRSupp1
36221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾಂತಪೂರMRSupp1
36222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಶಾಂತಪೂರMRSupp1
36223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡೋಳಿMRSupp1
36224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ತಿಂಥಣಿMRSupp1
36225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ತಿಂಥಣಿMRSupp1
36226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾದ್ಲಾಪೂರMRSupp1
36227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಹೊಳೆMRSupp1
36228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಕೆMRSupp1
36229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಲಶಟ್ಟಿಹಾಳMRSupp1
36230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳMRSupp1
36231ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMRSupp1
36232ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
36233ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMRSupp1
36234ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರMRSupp1
36235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ( ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMRSupp1
36236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ( ಎಡ ಭಾಗ ) ರಾಜನಕೊಳ್ಳುರMRSupp1
36237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥMRSupp1
36238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
36239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬುದಿಹಾಳMRSupp1
36240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಪಿ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್ ರೂಮ್ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36245ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದಗುಂಪಿಯರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೀರಗಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36249ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಮುತ್ಯಾರವರ ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
36250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಂಜಲಾಪೂರMRSupp1
36252ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಂಜಲಾಪೂರMRSupp1
36253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದನೂರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
36254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿಂಗಾಪೂರMRSupp1
36255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹೊಸುರ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36256ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹೊಸುರ ಪೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾMRSupp1
36257ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಲಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿMRSupp1
36258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಂಡಾMRSupp1
36259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಂಡಾMRSupp1
36260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೈಲಕುಂಟಿMRSupp1
36261ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೈಲಕುಂಟಿMRSupp1
36262ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಳದಿನ್ನಿMRSupp1
36263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡMRSupp1
36264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡMRSupp1
36265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MRSupp1
36266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MRSupp1
36267ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MRSupp1
36268ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಡೇಕಲ್MRSupp1
36269ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡೆಕಲ್MRSupp1
36270ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡೆಕಲ್MRSupp1
36271ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿMRSupp1
36272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕುರೇಕನಾಳMRSupp1
36273ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯರಕಿಹಾಳMRSupp1
36274ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯರಕಿಹಾಳMRSupp1
36275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮದಲಿಂಗನಾಳMRSupp1
36276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರದೇವನಾಳMRSupp1
36277ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾ (ಬರದೇವನಾಳ)MRSupp1
36278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇವುನಾಯಕ ತಾಂಡಾMRSupp1
36279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರಗೋಟMRSupp1
36280ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಪಾಳಾMRSupp1
36281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊನ್ನಾಪೂರ ತಾಂಡMRSupp1
36282ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೊನ್ನಾಪೂರMRSupp1
36283ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಹೊಂಬಳಕಲ್MRSupp1
36284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏದಲಭಾವಿMRSupp1
36285ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳMRSupp1
36286ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳMRSupp1
36287ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡMRSupp1
36288ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾMRSupp1
36289ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಯಣ್ಣಿವಡಗೇರಾMRSupp1
36290ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳMRSupp1
36291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾರನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
36292ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾರನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
36293ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿMRSupp1
36294ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೆದ್ದಲಮರಿMRSupp1
36295ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೆದ್ದಲಮರಿMRSupp1
36296ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಮರಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
36297ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಜೋಗುಂಡಭಾವಿMRSupp1
36298ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಜೋಗುಂಡಭಾವಿMRSupp1
36299ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸರಿಗಿಡದಾ ತಾಂಡಾMRSupp1
36300ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಚಾಪಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
36301ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮಾಲಪೂರMRSupp1
36302ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲ ಭಾಗ) ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
36303ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜುಮಲಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
36304ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪೂರMRSupp1
36305ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಮಾಲಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾMRSupp1
36306ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆMRSupp1
36307ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಾMRSupp1
36308ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಸಾಗರMRSupp1
36309ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನಗೋಳಾMRSupp1
36310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
36311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
36312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
36313ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐ.ಬಿ ತಾಂಡಾ ನಾರಾಯಣಪೂರMRSupp1
36314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನಾರಾಯಣಪೂರ)MRSupp1
36315ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯು.ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಡ ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪೂರMRSupp1
36316ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜ (ಬಲ ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
36317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡMRSupp1
36318ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿMRSupp1
36319ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಿನಗಡ್ಡಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.