2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
371ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟದ ಚಿಂಚೋಳಿMRSupp1
372ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ವಂದಗನೂರುMRSupp1
373ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMRSupp1
374ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMRSupp1
375ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMRSupp1
376ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾಳಗಿMRSupp1
377ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
378ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾಳಗಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಹದನೂರುMRSupp1
3710ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹದನೂರುMRSupp1
3711ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ)MRSupp1
3712ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಏವೂರು ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
3713ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಏವೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
3714ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಬಾರ ತಾಂಡಾ ಏವೂರುMRSupp1
3715ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಏವೂರುMRSupp1
3716ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಏವೂರುMRSupp1
3717ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಏವೂರುMRSupp1
3718ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡಸೋಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
3719ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಕ್ಕಿನಾಳMRSupp1
3720ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳMRSupp1
3721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಬಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾMRSupp1
3722ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಬಾಗ) ಉಕ್ಕಿನಾಳ ಬಿ.ಎನ್ ತಾಂಡಾMRSupp1
3723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಾರಣಗೇರಾMRSupp1
3724ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಾರಣಗೇರಾMRSupp1
3725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMRSupp1
3726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMRSupp1
3727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMRSupp1
3728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮದ್ದರಕಿMRSupp1
3729ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
3730ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3731ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3732ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3733ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3734ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3735ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬೂಳMRSupp1
3736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರುMRSupp1
3737ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಬಿMRSupp1
3738ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಣಬಿMRSupp1
3739ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಅಣಬಿMRSupp1
3740ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರವಾಳMRSupp1
3741ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMRSupp1
3742ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMRSupp1
3743ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವದ ಎಡ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMRSupp1
3744ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವದ ಬಲ ಭಾಗ) ಶಿರವಾಳMRSupp1
3745ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಳMRSupp1
3746ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಎಸ್.ಶಿರವಾಳMRSupp1
3747ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಲಾದಪೂರMRSupp1
3748ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗಿMRSupp1
3749ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೋತಪೇಠMRSupp1
3750ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೋತಪೇಠMRSupp1
3751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೋತಪೇಠMRSupp1
3752ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾ ಹೋತಪೇಠMRSupp1
3753ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ತಾಂಡಾMRSupp1
3754ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಭಾವಿMRSupp1
3755ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ತಾಪೂರMRSupp1
3756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಕಲ್ (ಕೆ)MRSupp1
3757ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಕಲ್ (ಕೆ)MRSupp1
3758ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾದ್ಯಾಪೂರMRSupp1
3759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಮನಳ್ಳಿMRSupp1
3760ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಚನಕವಿMRSupp1
3761ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3762ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3763ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3764ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3765ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3766ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3767ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3768ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ (ಕೆ)MRSupp1
3769ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾMRSupp1
3770ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMRSupp1
3771ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMRSupp1
3772ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMRSupp1
3773ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMRSupp1
3774ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಗೋಗಿ ಪೇಠMRSupp1
3775ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMRSupp1
3776ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋಗಿ ಪೇಠMRSupp1
3777ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗೋಗಿಪೇಟMRSupp1
3778ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
3779ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ದರ್ಶನಾಪೂರMRSupp1
3780ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದರ್ಶನಾಪೂರMRSupp1
3781ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
3782ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
3783ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
3784ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂದಾಪೂರMRSupp1
3785ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಚಂದಾಪೂರ) ಮೇಲಿನ ತಾಂಡಾMRSupp1
3786ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳMRSupp1
3787ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಿಹಾಳMRSupp1
3788ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಾಮನಾಳ ತಾಂಡಾMRSupp1
3789ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡಾಪೂರMRSupp1
3790ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆMRSupp1
3791ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಗಡಿಹಾಳMRSupp1
3792ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಎಡಭಾಗ) ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)MRSupp1
3793ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲಭಾಗ) ಮಲ್ಲಾ (ಬಿ)MRSupp1
3794ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ) (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
3795ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
3796ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
3797ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲಗಾಣ ಚೌಕ್ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
3798ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
3799ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37100ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37101ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37103ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಗೇರಿ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37105ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37106ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37107ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37108ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕೆಂಭಾವಿMRSupp1
37109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫತ್ತೇಪೂರMRSupp1
37110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಕ್ತಾಪೂರMRSupp1
37111ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇವಿನಾಳ ಎಸ್ ಕೆMRSupp1
37112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುನಿರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
37113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲ್ಹಾಳMRSupp1
37114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡರತಳ್ಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
37115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
37116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐನಾಪೂರMRSupp1
37117ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಕಾಪೂರMRSupp1
37118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಕಾಚಾಪೂರMRSupp1
37119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
37120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡಕೂರMRSupp1
37121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಪರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
37122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಪರಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
37123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)ನಗನೂರMRSupp1
37124ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಗನೂರMRSupp1
37125ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನಗನೂರMRSupp1
37126ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಗನೂರುMRSupp1
37127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಗನೂರುMRSupp1
37128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) (ಎಡ ಬಾಗ) ಭೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾMRSupp1
37129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲ ಬಾಗ) ಭೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾMRSupp1
37130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾMRSupp1
37131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾMRSupp1
37132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಬಾಗ) ರಾಜಾಪೂರ (ಬಿ)MRSupp1
37133ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಬಾಗ) ರಾಜಾಪೂರ (ಬಿ)MRSupp1
37134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೇರಾMRSupp1
37135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಸಕೇರಾMRSupp1
37136ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕೇರಾMRSupp1
37137ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಾಂಡಾ ಹೊಸಕೇರಾMRSupp1
37138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗನಟಗಿMRSupp1
37139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗನಟಗಿMRSupp1
37140ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಘಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾMRSupp1
37141ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗನಟಗಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
37142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪೂರMRSupp1
37143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರMRSupp1
37144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಮ್ಮರದೊಡ್ಡಿMRSupp1
37145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಣತಿಹಾಳMRSupp1
37146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ದಿಗ್ಗಿMRSupp1
37147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ದಿಗ್ಗಿMRSupp1
37148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MRSupp1
37149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MRSupp1
37150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಅಮಲಾಪೂರ (ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿ)MRSupp1
37151ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಖಾಪೂರMRSupp1
37152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗಂಗಾ ನಗರ, ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಗಂಗಾ ನಗರ, ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37154ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37155ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37156ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37157ಎಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37158ಎಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37159ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37160ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಲೋಕಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಳಿಸಗರMRSupp1
37161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MRSupp1
37162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡ್ನಾಳMRSupp1
37163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MRSupp1
37164ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37165ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37166ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37167ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಾಳೆರ ಓಣಿ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37169ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಾಳೆರ ಓಣಿ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37170ಲ್ಯಾಂಡ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸ್‌ (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37171ಲ್ಯಾಂಡ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸ್‌ (ಬಲಬಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37172ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಿ ಬೆಸ್‌, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37173ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37174ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37175ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37176ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37177ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37180ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆದರ್ಶ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ) (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37181ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆದರ್ಶ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37182ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ (ಎಡ ಭಾಗ) (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಿಂದುಗಡೆ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37183ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ (ಬಲ ಭಾಗ) (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಿಂದುಗಡೆ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37186ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37187ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37193ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಳೆಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಖವಾಸಪೂರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಮದಾಪೂರ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37198ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37199ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37200ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37201ಅಂಜುಮನ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪಾಲಕಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಿಪೇಠ, ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣMRSupp1
37202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37205ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37206ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37207ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37208ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಗರMRSupp1
37209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
37210ಅಂಗನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಗರMRSupp1
37211ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಗರMRSupp1
37212ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37213ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37214ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಗರMRSupp1
37215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿರೂಪಾಪೂರ ದೊಡ್ಡಿ, ಸಗರMRSupp1
37216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMRSupp1
37217ಅಂಗನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMRSupp1
37218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಗಂಗನಾಳMRSupp1
37219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಂಗನಾಳMRSupp1
37220ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMRSupp1
37221ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMRSupp1
37222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನದುರ್ಗMRSupp1
37223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ವನದುರ್ಗMRSupp1
37224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನದುರ್ಗMRSupp1
37225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚೆನ್ನೂರು (ಕೆ)MRSupp1
37226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚೆನ್ನೂರು (ಕೆ)MRSupp1
37227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೂದನೂರುMRSupp1
37228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೂದನೂರುMRSupp1
37229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಲ್ದಾಳMRSupp1
37230ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆಲ್ದಾಳMRSupp1
37231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMRSupp1
37232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMRSupp1
37233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕಿರದಳ್ಳಿMRSupp1
37234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಿರದಳ್ಳಿMRSupp1
37235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಕರಡಕಲ್MRSupp1
37236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕರಡಕಲ್MRSupp1
37237ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕರಡಕಲ್MRSupp1
37238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿMRSupp1
37239ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ (ಗೋಡ್ರಿಹಾಳ)MRSupp1
37240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜೈನಾಪೂರMRSupp1
37241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMRSupp1
37242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾಲಗತ್ತಿMRSupp1
37243ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪನಟಗಿMRSupp1
37244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಹಲರೋಜಾMRSupp1
37245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದರಿಯಾಪೂರMRSupp1
37246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMRSupp1
37247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMRSupp1
37248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಸ್ತಾಪೂರMRSupp1
37249ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ರಸ್ತಾಪೂರMRSupp1
37250ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲಗೇರಾMRSupp1
37251ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
37252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
37253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
37254ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
37255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
37256ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
37257ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಫಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರು)MRSupp1
37258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾನಸಿಂಗನಾಯಕ ತಾಂಡಾ (ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳೂರು)MRSupp1
37259ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಗೂಡೂರುMRSupp1
37260ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹತ್ತಿಗೂಡುರುMRSupp1
37261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶಾರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
37262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶಾರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
37263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಡಗಳ್ಳಿMRSupp1
37264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್.ಆರ್.MRSupp1
37265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್.ಆರ್.MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.