2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುರಸಗುಂಡಗಿMRSupp1
382ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹುರಸಗುಂಡಗಿMRSupp1
383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಗ್ರಾಮ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುರಸಗುಂಡಗಿMRSupp1
384ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಂಗಡಗಿMRSupp1
385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಂಗಡಗಿMRSupp1
386ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
387ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಳಕMRSupp1
388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೆಡಿಗಿಮದ್ರMRSupp1
389ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೆಡಿಗಿಮದ್ರMRSupp1
3810ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಠಾಣಗುಂದಿMRSupp1
3811ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಠಾಣಗುಂದಿMRSupp1
3812ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ (ಠಾಣಗುಂದಿ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3813ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMRSupp1
3814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMRSupp1
3815ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMRSupp1
3816ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಮುದ್ನಾಳMRSupp1
3817ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುದ್ನಾಳMRSupp1
3818ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನಗರ (ಮುದ್ನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3819ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನಗರ (ಮುದ್ನಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3820ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ನಾಳ ಸಣ್ಣತಾಂಡಾMRSupp1
3821ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ನಾಳ ಉಮ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾMRSupp1
3822ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮುಸ್ಲೀಂ ಪುರ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮಾರ್ಕೆಟ ರೋಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3823ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮುಸ್ಲೀಂಪುರ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3824ಅಬ್ದುಲ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3825ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಂಡಗಾರ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3826ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಪೇಟ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3827ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಪೇಟ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಭೋವಿವಾಡಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3829ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಭೋವಿವಾಡಾ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3830ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3831ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3832ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) (ಪೂರ್ವ) ಕೋಳಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3833ತುನ್ನೂರ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3834ಪದ್ಮಲತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3835ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3836ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) (ಪೂರ್ವ) ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3837ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಟಗಾರ ವಾಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3838ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಟಗಾರ ವಾಡಿ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3839ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) (ರೋಡ ಸೈಡ್‌) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3840ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಲಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3841ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೋಳಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3842ಸರಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3843ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3844ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3845ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3846ಮುದ್ನಾಳ ರಾಚನಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3847ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3848ಮುದ್ನಾಳ ರಾಚನಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
3849ಅಲ್‌-ಹಕ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಚಟ್ಟಾಣ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3850ಪದ್ಮಲತಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3851ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3852ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3853ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3854ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮುಂದಿನ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3855ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3856ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3857ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3858ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3859ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3860ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3861ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3862ದಯಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3863ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3864ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3865ಚಿರಂಜೀವಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3866ಚಿರಂಜೀವಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3867ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3868ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3869ಪೂರ್ಣಮಾಲ ಧೋಕ ಜೈನ್‌ ಶಾಲೆ (ಎದರು ಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3870ಎ.ಇ.ಇ. ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3871ಎ.ಇ.ಇ .ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3872ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3873ಸಹಾಯಕ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಪಶುವ್ಯಧ್ಯ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ)ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3874ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುವ್ಯಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಎಡಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3875ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಶು ವ್ಯಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3876ಇ .ಇ . ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3877ಇ .ಇ . ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3878ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3879ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3880ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ) (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3881ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ) (ಎಡ ಭಾಗ)ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿMRSupp1
3882ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಡರಗಿMRSupp1
3883ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-2 ಬೆಳಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡರಗಿMRSupp1
3884ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿMRSupp1
3885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿMRSupp1
3886ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಂಡಾ (ಅಶೋಕ ನಗರ)MRSupp1
3887ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಕ್ರ್ಯನಾಯಕ ತಾಂಡಾMRSupp1
3888ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ವರ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
3889ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವರ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
3890ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಸ್ಕನಳ್ಳಿMRSupp1
3891ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
3892ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
3893ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
3894ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ರಾಮಸಮುದ್ರMRSupp1
3895ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ(ಕೆ)MRSupp1
3896ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)MRSupp1
3897ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ (ಗೊಟಕಿ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3898ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವನ ತಾಂಡಾMRSupp1
3899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMRSupp1
38100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮೈಲಾಪೂರMRSupp1
38101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
38102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
38103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರೈಸಾಬಾದ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
38104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಳಿಗೇರಾMRSupp1
38105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಳಿಗೇರಾMRSupp1
38106ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-4 ಹಳಿಗೇರಾMRSupp1
38107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳಿಗೇರಾMRSupp1
38108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಯಿಲೂರMRSupp1
38109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಯಿಲೂರMRSupp1
38110ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
38111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಷ್ಟೂರMRSupp1
38112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಷ್ಟೂರMRSupp1
38113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಗಲಾಪೂರMRSupp1
38114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಬಲಾದMRSupp1
38115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಬಲಾದMRSupp1
38116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿರನಾಳMRSupp1
38117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMRSupp1
38118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMRSupp1
38119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಲಸರಂMRSupp1
38120ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಗುಲಸರಂMRSupp1
38121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲ್ಕಲ್.ಜೆMRSupp1
38122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38124ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38126ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾಯ್ಕಲMRSupp1
38127ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38128ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಾಯ್ಕಲ್MRSupp1
38129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಲ್ಕಲ್MRSupp1
38130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರಮಕಲ್MRSupp1
38131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ವಡಗಿMRSupp1
38132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
38133ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
38134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
38135ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
38136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕರಣಗಿMRSupp1
38137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMRSupp1
38138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMRSupp1
38139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMRSupp1
38140ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರMRSupp1
38141ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದರಾಣಿMRSupp1
38142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38143ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ದೋನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38146ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38147ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38148ಸಿ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೆ ಅಗಸಿMRSupp1
38150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನ ಹಳ್ಳಿ ಹಿರೆ ಅಗಸಿMRSupp1
38151ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38152ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ದೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38153ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
38154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಂಡಳ್ಳಿMRSupp1
38155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಡಳ್ಳಿMRSupp1
38156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
38157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMRSupp1
38158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMRSupp1
38159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMRSupp1
38160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಖಾನಾಪೂರMRSupp1
38161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮನಗನಾಳMRSupp1
38162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುರಕುಂದಾMRSupp1
38163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕುರಕುಂದಾMRSupp1
38164ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುರಕುಂದಾMRSupp1
38165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕುರಕುಂದMRSupp1
38166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
38167ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMRSupp1
38168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMRSupp1
38169ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMRSupp1
38170ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಉಳ್ಳೆಸೂಗೂರುMRSupp1
38171ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತೇಕರಾಳMRSupp1
38172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರMRSupp1
38173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಡ್ಡೆಸೂಗೂರMRSupp1
38174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡಿಹಾಳMRSupp1
38175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೋಡಿಹಾಳMRSupp1
38176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುಮನೂರMRSupp1
38177ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಾಲಗೇರಾMRSupp1
38178ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಾಲಗೇರಾMRSupp1
38179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರಟೂರುMRSupp1
38180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMRSupp1
38181ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMRSupp1
38182ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ವಡಗೇರMRSupp1
38183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಡಗೇರಾMRSupp1
38184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಡಗೇರಾMRSupp1
38185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಡಗೇರಾMRSupp1
38186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನಕಲ್ ತಾಂಡಾMRSupp1
38187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೀರನಕಲ್MRSupp1
38188ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶ‍್ವರ ನಗರ (ಬೀರನಕಲ್)MRSupp1
38189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
38190ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋನಳ್ಳಿMRSupp1
38191ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋನಳ್ಳಿMRSupp1
38192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅರ್ಜುಣಗಿMRSupp1
38193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಳ್ಳಿMRSupp1
38194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚನೂರುMRSupp1
38195ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ (ಕೆ)MRSupp1
38196ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಳ್ಹಾರMRSupp1
38197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿಳ್ಹಾರMRSupp1
38198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿಳ್ಹಾರMRSupp1
38199ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕುರMRSupp1
38200ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ತುಮಕುರMRSupp1
38201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತುಮಕೂರುMRSupp1
38202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ತುಮಕೂರುMRSupp1
38203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಕಲ್MRSupp1
38204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಂಕಲ್MRSupp1
38205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಂದೇನೂರMRSupp1
38206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕುರಿಹಾಳMRSupp1
38207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನೂರು (ಜೆ)MRSupp1
38208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೊಟ್ನಡಗಿMRSupp1
38209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕದರಾಪೂರMRSupp1
38210ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಬಸಿಹಾಳMRSupp1
38211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
38212ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
38213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
38214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MRSupp1
38215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಳದಡಗಿMRSupp1
38216ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನೂರMRSupp1
38217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂMRSupp1
38218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಪೂರMRSupp1
38219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಗ್ನಿಹಾಳMRSupp1
38220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಂಡ್ಲೂರುMRSupp1
38221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡಾಲMRSupp1
38222ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗೋನಾಳMRSupp1
38223ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಟೋಕಾಪೂರMRSupp1
38224ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಟೋಕಾಪೂರMRSupp1
38225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಳಾರಿMRSupp1
38226ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMRSupp1
38227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMRSupp1
38228ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಡಿಬಿಡಿMRSupp1
38229ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೆರಿ ಕಟ್ಟಡ ತಡಿಬಿಡಿMRSupp1
38230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಂಡೇಕಲ್MRSupp1
38231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಂಡೇಕಲ್MRSupp1
38232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMRSupp1
38233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಂಡಗುರ್ತಿMRSupp1
38234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅನವಾರMRSupp1
38235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38236ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಾವೂರMRSupp1
38237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಟಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
38238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಮುಟಗಿMRSupp1
38239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೈಯಾಳ (ಕೆ)MRSupp1
38240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರ ವಡಗೇರಾMRSupp1
38241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಾವರ ವಡಗೇರಾMRSupp1
38242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರ ವಡಗೇರಾMRSupp1
38243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಾಳMRSupp1
38244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕ್ಯಾತನಾಳMRSupp1
38245ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿMRSupp1
38246ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ)MRSupp1
38247ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿMRSupp1
38248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
38249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೈಯಾಳ (ಬಿ)MRSupp1
38250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ)MRSupp1
38251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ)MRSupp1
38252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಂತಪೂರMRSupp1
38253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮದರಕಲ್MRSupp1
38254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ (ಜೆ)MRSupp1
38255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿರನೂರMRSupp1
38256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿರನೂರMRSupp1
38257ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರಸಾಪೂರMRSupp1
38258ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮರಕಲ್MRSupp1
38259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
38260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೊಳ್ಳೂರುMRSupp1
38261ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೌಡೂರುMRSupp1
38262ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಟೊಣ್ಣೂರುMRSupp1
38263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಕ್ಷಿಂತಿMRSupp1
38264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಐಕೂರುMRSupp1
38265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಐಕೂರುMRSupp1
38266ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಐಕೂರುMRSupp1
38267ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅನಕಸೂಗೂರುMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.