2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
391ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿರಿಕೇರಿ) ಯರಗೋಳMRSupp1
392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯರಗೋಳMRSupp1
393ಅಂನಗವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಂ.5 ಜೊಗೆರ ಓಣಿ ಯರಗೋಳMRSupp1
394ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಒಣಿ ಯರಗೋಳMRSupp1
395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯರಗೋಳMRSupp1
396ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗೋಳMRSupp1
397ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮುಂದಿನ ಭಾಗ) ಯರಗೋಳMRSupp1
398ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯರಗೋಳMRSupp1
399ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಕಪನಳ್ಳಿMRSupp1
3910ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಚವಾರMRSupp1
3911ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡMRSupp1
3912ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಣಾಪೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
3913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸೌದಾಗರ ತಾಂಡಾMRSupp1
3914ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮೊಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3915ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಮೊಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೊಟ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೆ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
3918ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿಂತಕುಂಟಾMRSupp1
3919ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿಂತಕುಂಟಾMRSupp1
3920ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿMRSupp1
3921ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪೂರ(ಬಿ)MRSupp1
3922ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3923ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3924ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3925ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3926ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3927ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಾಜರಕೋಟMRSupp1
3928ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಶಿವಪೂರMRSupp1
3929ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಶಿವಪೂರMRSupp1
3930ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಾಂಪೂರ(ಜಿ)MRSupp1
3931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ರಾಂಪೂರ(ಜಿ)MRSupp1
3932ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
3933ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಟಗೇರಾMRSupp1
3934ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕೋಟಗೆರಾMRSupp1
3935ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕೋಟಗೆರಾMRSupp1
3936ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ )ಕಟಗಿ ಶಹಾಪೂರMRSupp1
3937ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಟಗಿ ಶಹಾಪೂರMRSupp1
3938ಸರಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3939ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3941ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3942ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಕಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3943ಅಟಜ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿಕುಣಿMRSupp1
3944ಅಂಗನವಾಡಿ (ಹಳೇ ಶಾಲೆ) ಕಟ್ಟಡ ಹೊರುಂಚಾMRSupp1
3945ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರುಂಚಾMRSupp1
3946ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾMRSupp1
3947ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪೂರMRSupp1
3948ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪೂರMRSupp1
3949ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾMRSupp1
3950ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ವಾರಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
3951ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಲಗುಂಜಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
3952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರMRSupp1
3953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ( ಎಡ ಭಾಗ) ವಡ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲ ಭಾಗ) ವಡ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
3955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಬಿ)MRSupp1
3956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಅರಕೇರಾ (ಬಿ)MRSupp1
3957ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ತಾಂಡಾMRSupp1
3958ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಚೋಲಾMRSupp1
3959ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ (ಅಚೋಲಾ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3960ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಾನಳ್ಳಿMRSupp1
3961ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕ್ಯಾಸಪನಳ್ಳಿMRSupp1
3962ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
3963ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
3964ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವಂತಪೂರMRSupp1
3965ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವಂತಪೂರMRSupp1
3966ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮುಂದಿನಭಾಗ) ಚಾಮನಳ್ಳಿMRSupp1
3967ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂದಿನಭಾಗ) ಚಾಮನಳ್ಳಿMRSupp1
3968ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
3969ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಡ್ಡಳ್ಳಿMRSupp1
3970ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಡ್ಡಳ್ಳಿMRSupp1
3971ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಂದಳ್ಳಿMRSupp1
3972ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಂದಳ್ಳಿMRSupp1
3973ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಬಂದಳ್ಳಿMRSupp1
3974ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊನಗೇರಾMRSupp1
3975ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಹೊನಗೇರಾMRSupp1
3976ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೋನಗೇರಾMRSupp1
3977ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೊನಗೇರಾMRSupp1
3978ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೆಳಗೇರಾMRSupp1
3979ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಬೆಳಗೇರಾMRSupp1
3980ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೆಳಗೇರಾMRSupp1
3981ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸುತಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
3982ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸುತಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
3983ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುತಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
3984ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಂಪಾಡMRSupp1
3985ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಂಪಾಡMRSupp1
3986ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುಭಾಷ ನಗರ (ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3987ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯದ್ಲಾಪೂರMRSupp1
3988ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯದ್ಲಾಪೂರMRSupp1
3989ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಮಲ ನಗರ (ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)MRSupp1
3990ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ ತಾಂಡಾMRSupp1
3991ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಪೆಟ್ಲಾMRSupp1
3992ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಪೆಟ್ಲಾMRSupp1
3993ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಿಮಾಲಪೂರMRSupp1
3994ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಹಿಮಾಲಪೂರMRSupp1
3995ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಕಲವಾರMRSupp1
3996ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಕಲವಾರMRSupp1
3997ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೂದೂರMRSupp1
3998ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿMRSupp1
3999ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿMRSupp1
39100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
39101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಾತಳಗೇರಾMRSupp1
39102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಗದಂಪೂರMRSupp1
39103ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
39104ಸರಕಾರಿ ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಶನಾಳMRSupp1
39105ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಆಶನಾಳMRSupp1
39106ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ. 3 ಕಟ್ಟಡ ಆಶನಾಳMRSupp1
39107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪಸಪೂಲMRSupp1
39108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಸಪೂಲMRSupp1
39109ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
39110ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
39111ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕಂದಕೂರMRSupp1
39112ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-1 ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಪೂರMRSupp1
39113ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಧರಂಪೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
39114ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39115ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌.) (ಎಡ ಭಾಗ ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39116ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌.) (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39117ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಗೇರಾ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಗೇರಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39120ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39121ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39122ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಉಪ್ಪಾರ ಗಡ್ಡಾ) ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡ ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹರಿಜನವಾಡ ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39125ಸರಕಾರಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬೇಸ ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39126ಸರಕಾರಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬೇಸ ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39127ಸರಕಾರಿ ಬಾಷಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬೇಸ ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39128ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪರಗಡ್ಡಾ ಗುರುಮಿಠಕಲMRSupp1
39129ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39130ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಗುರುಮಿಟಕಲMRSupp1
39131ಆಶ್ರಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊರಬಂಡಾMRSupp1
39132ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಚಂಡ್ರಕಿMRSupp1
39133ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಂಡ್ರಕಿMRSupp1
39134ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಂಡ್ರಕಿMRSupp1
39135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಂಡ್ರಕಿMRSupp1
39136ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಚಂಡ್ರಕಿMRSupp1
39137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
39138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕೇಶ್ವಾರMRSupp1
39139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೇಶ್ವಾರMRSupp1
39140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪುಟಪಾಕMRSupp1
39141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪುಟಪಾಕMRSupp1
39142ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಪುಟಪಾಕMRSupp1
39143ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪುಟಪಾಕ ತಾಂಡಾ (ಜವಾಹರ ನಗರ)MRSupp1
39144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
39145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದಂತಾಪೂರMRSupp1
39146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಜರಾಪೂರMRSupp1
39147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಜರಾಪೂರMRSupp1
39148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಿನಾಸಪೂರMRSupp1
39149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಿನಾಸಪೂರMRSupp1
39150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿನ್ನಾಕಾರMRSupp1
39151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿನ್ನಾಕಾರMRSupp1
39152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿನ್ನಾಕಾರMRSupp1
39153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗುಂಜನೂರMRSupp1
39154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಜನೂರMRSupp1
39155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿMRSupp1
39156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಗಣಪೂರMRSupp1
39157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಗಣಪೂರMRSupp1
39158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಪಾಳಪೂರMRSupp1
39159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೆವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
39160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿMRSupp1
39161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅನಪೂರMRSupp1
39162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ)ಅನಪೂರMRSupp1
39163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಅನಪೂರMRSupp1
39164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಡೆಪಲ್ಲಿMRSupp1
39165ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಕಲMRSupp1
39166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡಭಾಗ) ಕೊಂಕಲMRSupp1
39167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ) ಕೊಂಕಲMRSupp1
39168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಲಭಾಗ) ಕೊಂಕಲMRSupp1
39169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಲ್ಹೇರಿMRSupp1
39170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಯಲ್ಹೇರಿMRSupp1
39171ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆಶಾಪೂರ ತಾಂಡಾMRSupp1
39172ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಿಡಬಂಡ ತಾಂಡಾMRSupp1
39173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಲ್ಹೇರಿMRSupp1
39174ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಪೌಂಡ ಯಲ್ಹೇರಿMRSupp1
39175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬಳಿಚಕ್ರMRSupp1
39176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಳಿಚಕ್ರMRSupp1
39177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಬಳಿಚಕ್ರMRSupp1
39178ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಳಿಚಕ್ರMRSupp1
39179ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಳಿಚಕ್ರMRSupp1
39180ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗ್ಲಾಪೂರMRSupp1
39181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಿಚಕ್ರ ತಾಂಡಾMRSupp1
39182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಿನಕೇರಾMRSupp1
39183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಿನಕೇರಾMRSupp1
39184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಿನಕೇರಾ ತಾಂಡಾMRSupp1
39185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMRSupp1
39186ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾMRSupp1
39187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೌಳೂರMRSupp1
39188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೌಳೂರMRSupp1
39189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಿಂಗೇರಿMRSupp1
39190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ಮಲ್ಹಾರMRSupp1
39191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಲ್ಹಾರMRSupp1
39192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗರಬಂಡಾMRSupp1
39193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಹಾರ ತಾಂಡಾMRSupp1
39194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸಾವೂರMRSupp1
39195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಸಾವೂರMRSupp1
39196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMRSupp1
39197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಗೌಡಗೇರಾMRSupp1
39198ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೌಡಗೇರಾ ತಾಂಡಾMRSupp1
39199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾMRSupp1
39200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾMRSupp1
39201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿMRSupp1
39202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿMRSupp1
39203ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿMRSupp1
39204ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿMRSupp1
39205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತೋಟ್ಲೂರMRSupp1
39206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಯಲಸತ್ತಿMRSupp1
39207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಯಲಸತ್ತಿMRSupp1
39208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ನಂದೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
39209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಂದೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
39210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೋರನೂರMRSupp1
39211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. ಕುಂಟಿಮರಿMRSupp1
39212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಸಲವಾಯಿMRSupp1
39213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನಸಲವಾಯಿMRSupp1
39214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜೈಗ್ರಾಮMRSupp1
39215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಜೈಗ್ರಾಮMRSupp1
39216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕರಣಗಿMRSupp1
39217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕರಣಗಿMRSupp1
39218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತೋರಣತಿಪ್ಪಾMRSupp1
39219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಾಧ್ವಾರMRSupp1
39220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಾಧ್ವಾರMRSupp1
39221ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮಾಧ್ವಾರMRSupp1
39222ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಾಧ್ವಾರMRSupp1
39223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ನೀಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
39224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನೀಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
39225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಣೇಕಲMRSupp1
39226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಣೇಕಲMRSupp1
39227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸಂಬರMRSupp1
39228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಂಬರMRSupp1
39229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡ್ಲಗುಂಟಾMRSupp1
39230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ವಂಕಸಂಬರMRSupp1
39231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ವಂಕಸಂಬರMRSupp1
39232ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ವಂಕಸಂಬರMRSupp1
39233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿMRSupp1
39234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಡವಟMRSupp1
39235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಡ್ಲೂರMRSupp1
39236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಡ್ಲೂರMRSupp1
39237ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕ್ಲಾಪೂರMRSupp1
39238ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಲ್ಹೇರಿMRSupp1
39239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಜಲಾಪೂರMRSupp1
39240ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಜಲಾಪೂರMRSupp1
39241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆನೂರ(ಬಿ)MRSupp1
39242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆನೂರ(ಕೆ)MRSupp1
39243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕ್ಯಾತನಾಳMRSupp1
39244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾMRSupp1
39245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕೂಡ್ಲೂರMRSupp1
39246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕೂಡ್ಲೂರMRSupp1
39247ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನMRSupp1
39248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನMRSupp1
39249ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನMRSupp1
39250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮMRSupp1
39251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮMRSupp1
39252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಚೇಡMRSupp1
39253ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಚೇಡMRSupp1
39254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
39255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
39256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿMRSupp1
39257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬದ್ದೇಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1
39258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾMRSupp1
39259ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಚಂದಾಪೂರMRSupp1
39260ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಚಂದಾಪೂರMRSupp1
39261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1
39262ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1
39263ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದೊಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿMRSupp1
39264ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೊಮ್ಮರಾಲದೊಡ್ಡಿMRSupp1
39265ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಡೇಚೂರMRSupp1
39266ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಡೇಚೂರMRSupp1
39267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಡೇಚೂರMRSupp1
39268ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಕಡೇಚೂರMRSupp1
39269ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕಡೇಚೂರMRSupp1
39270ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
39271ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಚನಳ್ಳಿMRSupp1
39272ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಪೂರMRSupp1
39273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುನಗಲMRSupp1
39274ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಗವಾರMRSupp1
39275ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಡಾಪೂರMRSupp1
39276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೆಳಗುಂದಾMRSupp1
39277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಬೆಳಗುಂದಾMRSupp1
39278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನಳ್ಳಿMRSupp1
39279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಂದಡಗಿMRSupp1
39280ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗೂಡೂರMRSupp1
39281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬಾಡಿಯಾಳMRSupp1
39282ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಯಾಳMRSupp1
39283ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಾಡಿಯಾಳMRSupp1
39284ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಯಾಳMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.