2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
881ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಪುರMRSupp1
882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜವಾಳMRSupp1
883ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸನವಲಿMRSupp1
884ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೆ ನವಲಿMRSupp1
885ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊನ್ನೂರುMRSupp1
886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಗನೂರುMRSupp1
887ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
888ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಕೊಂಬಳಿMRSupp1
889ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೊಂಬಳಿMRSupp1
8810ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪುರMRSupp1
8811ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮದಲಗಟ್ಟMRSupp1
8812ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿ.ಇ.ಸಿ,ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8813ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿತಾಂಡMRSupp1
8814ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ಲಾಪುರ ಹೊಸ ತಾಂಡMRSupp1
8815ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ,ಕಂದಗಲ್ಲುMRSupp1
8816ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಕ್ಕಂಡಿMRSupp1
8817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಅಂಕ್ಲಿMRSupp1
8818ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಅಂಕ್ಲಿ ತಾಂಡMRSupp1
8819ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಕಾಲ್ವಿMRSupp1
8820ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಕಾಲ್ವಿMRSupp1
8821ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕಾಲ್ವಿ ತಾಂಡMRSupp1
8822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಾಲ್ವಿ ತಾಂಡMRSupp1
8823ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದುಂಗಾವತಿ ತಾಂಡMRSupp1
8824ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಿತ್ಯಾನಾಯಕನ ತಾಂಡMRSupp1
8825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಲಾರಗಟ್ಟಿMRSupp1
8826ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಲಾರಗಟ್ಟಿ ತಾಂಡMRSupp1
8827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆಯ ರೂಂ. 1. (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
8828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊನೆಯ ರೂಂ ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
8829ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
8830ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8831ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಜನೂರುMRSupp1
8833ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಾಪುರMRSupp1
8834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8836ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾಲತಿಮ್ಮಾಲಪುರMRSupp1
8837ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿವಪುರ ತಾಂಡMRSupp1
8838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಹಗರನೂರುMRSupp1
8839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಗರನೂರುMRSupp1
8840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ವಡ್ಡಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
8841ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಮಾಗಳMRSupp1
8842ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಾಗಳMRSupp1
8843ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಗಳMRSupp1
8844ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಮಾಗಳMRSupp1
8845ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಮಾಗಳMRSupp1
8846ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಮಾಗಳMRSupp1
8847ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಅಂಗೂರುMRSupp1
8848ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಕೋಟೆಹಾಳುMRSupp1
8849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
8850ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
8851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರಬ್ಬಿMRSupp1
8852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕೊಳಚಿMRSupp1
8853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಹಿರೇಕೊಳಚಿMRSupp1
8854ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕೊಳಚಿMRSupp1
8855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,(ಪೂ.ಭಾ),ವ್ಯಾಸಮಲ್ಲಾಪುರ ತಾಂಡMRSupp1
8856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಚ್ಛಿಮ ಭಾಗ), ಕಗ್ಗಲಗಟ್ಟಿ ತಾಂಡMRSupp1
8857ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಕಗ್ಗಲಗಟ್ಟಿ ತಾಂಡMRSupp1
8858ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.1,ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡMRSupp1
8859ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡMRSupp1
8860ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡMRSupp1
8861ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿವಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಕೋಡ ತಾಂಡMRSupp1
8863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿರಕೊರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8865ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನೋಬನಗರMRSupp1
8866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಿರಕೊರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
8867ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1,ನಾಗ್ತಿಬಸಾಪುರMRSupp1
8868ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 (ದ.ಭಾ),ನಾಗ್ತಿಬಸಾಪುರMRSupp1
8869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿತಾಂಡMRSupp1
8870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿತಾಂಡMRSupp1
8871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
8872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂವ೵ ಭಾಗ) ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
8873ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಹಡಗಲಿMRSupp1
8874ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಹಡಗಲಿMRSupp1
8875ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ),ಹಡಗಲಿMRSupp1
8876ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8877ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಹಡಗಲಿMRSupp1
8878ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8879ಟಿ.ಡಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಡಗಲಿMRSupp1
8880ಟಿ.ಡಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹಡಗಲಿMRSupp1
8881ಟಿ.ಡಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8882ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8883ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ,16ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8884ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,16ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8885ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8886ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8887ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮಿತಿ ಆವರಣ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8888ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಸಭಾಂಗಣ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8889ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8890ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8891ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8892ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಹಡಗಲಿMRSupp1
8893ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 8ನೇ ವಾರ್ಟ್ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8894ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಡಗಲಿMRSupp1
8895ಎಸ್‌.ವಿ.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8896ಎಸ್‌.ವಿ.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8897ಪುರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
8898ಪುರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಡಗಲಿMRSupp1
8899ಪುರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಹಡಗಲಿMRSupp1
88100ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಪಸಾಗರ-3MRSupp1
88101ಸರ್ಕಾರಿ ಲದಾಫ್ ಹಕ್ಕೀನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಹಂಪಸಾಗರ-2MRSupp1
88102ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಂಪಸಾಗರ-2MRSupp1
88103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಂಪಸಾಗರ-2MRSupp1
88104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಲಪುರ ತಾಂಡMRSupp1
88105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಏಣಗಿMRSupp1
88106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಏಣಗಿMRSupp1
88107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಏಣಗಿ ಬಸಾಪುರMRSupp1
88108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗದ್ದಿಕೇರಿMRSupp1
88111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಗದ್ದಿಕೇರಿMRSupp1
88112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಬನ್ನಿಕಲ್‌MRSupp1
88113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬನ್ನಿಕಲ್‌MRSupp1
88114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಪಿಣ ಬಾಗ),ಬನ್ನಿಕಲ್‌MRSupp1
88115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಿರಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಕ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
88118ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಸೊನ್ನMRSupp1
88119ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೊನ್ನMRSupp1
88120ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ.ಭಾ,ಸೊನ್ನMRSupp1
88121ಎನ್‌.ಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉ.ಭಾ)ಮೋರಗೇರಿMRSupp1
88122ಎನ್‌.ಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪೂ.ಭಾ)ಮೊರಗೇರಿMRSupp1
88123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉ.ಭಾ)ಮೊರಗೇರಿMRSupp1
88124ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದ.ಭಾ)ಮೊರಗೇರಿMRSupp1
88125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೇರಿMRSupp1
88126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೇರಿMRSupp1
88127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
88128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹೊಳಗುಂದಿMRSupp1
88129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಳಗುಂದಿMRSupp1
88130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಟಿಮ ಭಾಗ)ಹೊಳಗುಂದಿMRSupp1
88131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಹೊಳಗುಂದಿMRSupp1
88132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಳಗುಂದಿMRSupp1
88133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಬಾವಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88134ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾವಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಗಲೂರುMRSupp1
88136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3,ಮುದೇನೂರುMRSupp1
88137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4,ಮುದೇನೂರುMRSupp1
88138ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊನೆಯ ರೂಂ 1 ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88139ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂ. ನಂ.7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
88140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಗಿMRSupp1
88141ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಸೋಗಿMRSupp1
88142ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, (ಪೂ.ಭಾ),ಸೋಗಿMRSupp1
88143ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, (ದ.ಭಾ),ಸೋಗಿMRSupp1
88144ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಉತ್ತಂಗಿMRSupp1
88145ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂ.ಭಾ)ಉತ್ತಂಗಿMRSupp1
88146ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪ.ಭಾ)ಉತ್ತಂಗಿMRSupp1
88147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತಂಗಿMRSupp1
88148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಉತ್ತಂಗಿMRSupp1
88149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ವರಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದಪುರ ತಾಂಡ-1MRSupp1
88151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ ತಾಂಡ-2MRSupp1
88152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಡವಿ ಮಲ್ಲನಕೇರಿMRSupp1
88153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಡವಿಮಲ್ಲನಕೇರಿ ತಾಂಡMRSupp1
88154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದ.ಭಾ)ಮಹಜನದಹಳ್ಳಿMRSupp1
88155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಮಹಾಜನದಹಳ್ಳಿMRSupp1
88156ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಪಿಣಭಾಗ)ತಳಕಲ್ಲುMRSupp1
88157ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉ ತ್ತ ರ ಭಾಗ) ರೂ ನಂ. 1,ತಳಕಲ್ಲುMRSupp1
88158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88159igiಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ)ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88160ಮನೋರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರ,ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88161ಕೆ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88162ಕೆ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:2,ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೋಟೆ)ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೋಟೆ), ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಇಟ್ಟಿಗಿMRSupp1
88165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಸುವಿನಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
88166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಕರಬ್ಬಿMRSupp1
88169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಕರಬ್ಬಿMRSupp1
88170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿMRSupp1
88171ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
88172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೆಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿMRSupp1
88173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
88174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕೀಯರ)ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
88175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕೀಯರ)ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
88176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರುMRSupp1
88177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪ.ಭಾ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಗಿರಿಯಾಪುರMRSupp1
88178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂ.ಭಾ),ಬೂದನೂರುMRSupp1
88179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಬೂದನೂರುMRSupp1
88180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕರ)( ಪೂ.ಭಾ)ಹೊಳಲುMRSupp1
88181ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ , ಹೊಳಲುMRSupp1
88182ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಹೊಳಲುMRSupp1
88183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉ.ಭಾ),ಹೊಳಲುMRSupp1
88184ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲುMRSupp1
88185ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲುMRSupp1
88186ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು [ಉ.ಭಾ)ಹೊಳಲುMRSupp1
88187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದ. ಭಾ),ಹೊಳಲುMRSupp1
88188ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಳಲುMRSupp1
88189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೊರವಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡMRSupp1
88190ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂ.ಭಾ),ಮೈಲಾರMRSupp1
88191ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಮೈಲಾರMRSupp1
88192ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉ.ಭಾ), ಮೈಲಾರMRSupp1
88193ಯಾತ್ರ ಭವನ(ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್,) ಮೈಲಾರMRSupp1
88194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುವತ್ತಿMRSupp1
88195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುವತ್ತಿMRSupp1
88196ಚಿಕ್ಕಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುರುವತ್ತಿMRSupp1
88197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್, ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿತಾಂಡMRSupp1
88199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪ.ಭಾ),ಹರವಿMRSupp1
88200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ:2,ಹರವಿMRSupp1
88201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉ.ಭಾ),ಹರವಿMRSupp1
88202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ, ಡೊಂಬರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
88203ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹ್ಯಾರಡMRSupp1
88204ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ರೂಮ್ ನಂ:2, ಹ್ಯಾರಡMRSupp1
88205ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪ.ಭಾಗ),ಹ್ಯಾರಡMRSupp1
88206ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಹ್ಯಾರಡMRSupp1
88207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ದಾಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
88209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ. ಕಟ್ಟಡ,ತುಂಬಿನಕೆರಿMRSupp1
88210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಕೆ.ಡಿ.ಬಿ.ಕಟ್ಟಡ, ತುಂಬಿನಕೆರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡMRSupp1
88211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ವೀರಾಪುರMRSupp1
88212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88213ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88214ವೀರಪ್ಪ ಕೋಗಪ್ಪ ಕೊಂಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88215ವೀರಪ್ಪ ಕೋಗಪ್ಪ ಕೊಂಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರೂಮ್ ನಂ:2,ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕರ), ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕಿಯರ)ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
88218ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕಿಯರ)ಹಿರೇಹಡಗಲಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.