2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಗ್ರಾಮ, ಚಲ್ಲಾ ಕೂಡ್ಲೂರುMRSupp1
922ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ನವಗ್ರಾಮ,ಮಾಟೂರುMRSupp1
923ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವತ್ತುಮುರವಣಿMRSupp1
924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಹಳ್ಳಿMRSupp1
925ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಹಳ್ಳಿMRSupp1
926ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿMRSupp1
927ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿ)MRSupp1
928ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಕೊನೆ ಕಟ್ಟಡ) ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿMRSupp1
929ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಬಡ ಬಸರಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
9210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ.ಕೆ.ಹಾಳ್.MRSupp1
9211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನವಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನವಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಗ್ರಾಮ, ಹೊನ್ನಾರಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
9214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ.MRSupp1
9215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರಾಗಾಂ ದಿನ್ನಿ.MRSupp1
9216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ) ರಾವಿಹಾಳ್MRSupp1
9217ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ರಾವಿಹಾಳ್MRSupp1
9218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ.MRSupp1
9219ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಟ್ಟೆಸೂಗೂರು.MRSupp1
9220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಗಸನೂರು.MRSupp1
9221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಗಸನೂರು.MRSupp1
9222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಹಾಳು.MRSupp1
9223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಹಾಳು.MRSupp1
9224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು.MRSupp1
9225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಲಬನೂರು.MRSupp1
9226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಟಿಗಿಹಾಳು.MRSupp1
9227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡಂಗMRSupp1
9228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಡಂಗ.MRSupp1
9229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನವಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀಧರ ಗಡ್ಡೆ.MRSupp1
9230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕುಡುದರಹಾಳು.MRSupp1
9231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗಲಾಪುರ.MRSupp1
9232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗಲಾಪುರ.MRSupp1
9233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಾಗೇವಾಡಿ.MRSupp1
9234ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಗೇವಾಡಿMRSupp1
9235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಬಾಗೇವಾಡಿ.MRSupp1
9236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಬಾಗೇವಾಡಿ.MRSupp1
9237ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಬಾಗೇವಾಡಿ.MRSupp1
9238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ) ಗಜಗಿನಹಾಳ್MRSupp1
9239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ.MRSupp1
9240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ.MRSupp1
9241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುರುವಳ್ಳಿMRSupp1
9242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುರುವಳ್ಳಿMRSupp1
9243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ) ರಾರಾವಿ.MRSupp1
9244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ) ರಾರಾವಿ.MRSupp1
9245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ) ರಾರಾವಿ.MRSupp1
9246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಕುರುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಾರಾವಿ.MRSupp1
9247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಕುರುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ರಾರಾವಿ.MRSupp1
9248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೆಹಾಳ್MRSupp1
9249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಟಿ.ರಾಂಪುರ.MRSupp1
9250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಾಣಕನೂರು.MRSupp1
9251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕರ್ಚಿಗನೂರು.MRSupp1
9252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಗ್ಗೂರು.MRSupp1
9253ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಶನೂರು.MRSupp1
9254ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇಶನೂರುMRSupp1
9255ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ದೇಶನೂರು.MRSupp1
9256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದೇಶನೂರು.MRSupp1
9257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದೇಶನೂರು.MRSupp1
9258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದೇಶನೂರು.MRSupp1
9259ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡ್ಡೆ ವಿರುಪಾಪುರ ದೇಶನೂರುMRSupp1
9260ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಚಿಕ್ಯಾಂಪ್.MRSupp1
9261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಲಿಗನೂರುMRSupp1
9262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡ್ರಾಳ್MRSupp1
9263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡ್ರಾಳ್MRSupp1
9264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಸೂಗೂರು.MRSupp1
9265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(SWS) ಕೆ.ಸೂಗೂರು.MRSupp1
9266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9267ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಾದಿರಾಜ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 2. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7. ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
9269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7. ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
9270ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ವಾದಿರಾಜ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ವಾದಿರಾಜ ನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 2. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9273ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24. ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
9274ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24. ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
9275ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9276ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9277ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಿ.ಇ.ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 8. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9278ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಿ.ಇ.ರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 8. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 10. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ನಗರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 10. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9281ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9282ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ (KEB) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12.ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9283ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ (KEB) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9284ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ (KEB) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9285ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, KHB ಕಾಲೋನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 13. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9286ಕೃಷಿ ಉತ್ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಛೆರಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9287ಕೃಷಿ ಉತ್ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಛೆರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9288ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 15 ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9289ITI ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ಕೃಷ್ಣ ನಗರ,ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
9290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 16. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9292ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), 10 ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9293ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), 9 ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗ ಕೊಠಡಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9294ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17, ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9295ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17, ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9296ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಶಾಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9297ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಶಾಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9298ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ರಮಣ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
9299ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22 ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92100ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್-22 ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
92101ಹಳೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ (CDPO ಕಛೇರಿ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಿಭಾಗ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ 9(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92104ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ (NGO) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 24. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92105ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಪಿ.ಅರ್.ಇ.ಉಪ ವಿಭಾಗ ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92106SWS ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92107SWS ಶಾಲೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92108ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26. ಸಿರುಗುಪ್ಪMRSupp1
92109ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 26. ಸಿರುಗುಪ್ಪ.MRSupp1
92110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ.MRSupp1
92111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಣ ಭಾಗ) ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ.MRSupp1
92112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ.MRSupp1
92113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ.MRSupp1
92114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಲಾಪುರ.MRSupp1
92115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅರಳಿಗನೂರು.MRSupp1
92116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಅರಳಿಗನೂರು.MRSupp1
92117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊಪ್ಪನಾಳ್MRSupp1
92118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 64-ಹಳೆಕೋಟೆ.MRSupp1
92119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 64-ಹಳೆಕೋಟೆ.MRSupp1
92120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 64-ಹಳೆಕೋಟೆ.MRSupp1
92121ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, 64-ಹಳೆಕೋಟೆ.MRSupp1
92122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 64-ಹಳೇಕೋಟೆMRSupp1
92123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆರಕಲ್MRSupp1
92124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೆರಕಲ್MRSupp1
92125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಟ್ಟೂರು.MRSupp1
92126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡೇಗೋಳ.MRSupp1
92127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರುದ್ರಪಾದ.MRSupp1
92128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನವ ಗ್ರಾಮ, ನಡವಿ.MRSupp1
92129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವಗ್ರಾಮ, ನಡವಿ.MRSupp1
92130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಎದುರುಗಡೆ) ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಎದುರುಗಡೆ) ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92133ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92135ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92139ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ಸಿರಿಗೇರಿ.MRSupp1
92141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸಾಪುರ.MRSupp1
92142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಂಪುರ.MRSupp1
92143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಿಗನೂರು.MRSupp1
92144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾವಿನಾಳ್MRSupp1
92145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾವಿನಾಳ್MRSupp1
92146ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮುದ್ದಟನೂರು.MRSupp1
92147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಾವಿನಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ಮುದ್ದಟನೂರು.MRSupp1
92148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಾವಿನಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ಮುದ್ದಟನೂರು.MRSupp1
92149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಳಪುರ.MRSupp1
92150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ.MRSupp1
92151ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಣ್ಣೂರುಸೂಗೂರು.MRSupp1
92152ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಣ್ಣೂರುಸೂಗೂರು.MRSupp1
92153ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮಣ್ಣೂರುಸೂಗೂರು.MRSupp1
92154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
92155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣೂರು.MRSupp1
92156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಣ್ಣೂರು.MRSupp1
92157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿMRSupp1
92158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಂಚಿಗೇರಿMRSupp1
92159ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕೊಂಚಿಗೇರಿMRSupp1
92160ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಸಿಂಧುಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ) ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92161ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92162ನಾಡಕಛೇರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆMRSupp1
92163ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಂಜಾರಗೇರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92165ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಲಯ್ಯರಾಯನ ಮಠ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92166ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಿಂಜಾರಗೇರಿ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಓಣಿ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಾಲಕೀಯರ), ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಆವರಣ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92170ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (SWS), ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92171ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಾಲಕರ) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92173ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉಪ್ಪಾರುವಡೆ) ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92174ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉಪ್ಪಾರುವಡೆ) ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಡೇಗೋಳ ರಸ್ತೆ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92176ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡೇಗೋಳ ರಸ್ತೆ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92177ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬೋವಿಕೇರಿ) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋವಿಕೇರಿ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92179ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಸತ್ಯನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್) ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92180ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ದೇವಿ ನಗರ, ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ.MRSupp1
92181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೈರಾಪುರ.MRSupp1
92182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೈರಾಪುರ.MRSupp1
92183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಸಬಾಳ್MRSupp1
92184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಸಬಾಳ್MRSupp1
92185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬುಡಗುಪ್ಪMRSupp1
92186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಬುಡಗುಪ್ಪMRSupp1
92187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಲಕುಂದಿ.MRSupp1
92188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬಲಕುಂದಿ.MRSupp1
92189ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಬಲಕುಂದಿ.MRSupp1
92190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈಲಾಪುರ.MRSupp1
92191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
92192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆ)ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ.MRSupp1
92193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಕೆ. ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ), ಮುದೇನೂರು.MRSupp1
92194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಹಾಳ್.MRSupp1
92195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಕೆ ಬೆಳಗಲ್.MRSupp1
92196ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-5, ಕೆ. ಬೆಳಗಲ್.MRSupp1
92197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ , ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್.MRSupp1
92198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್MRSupp1
92199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂರಿಗನೂರು.MRSupp1
92200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಟಸೂಗೂರು.MRSupp1
92201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಪೇಟೆ, ಕರೂರು.MRSupp1
92202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೂರು.MRSupp1
92203ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಕರೂರು.MRSupp1
92204ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ), ಕರೂರು.MRSupp1
92205ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (1ನೇ ಕೋಣೆ), ಕರೂರು.MRSupp1
92206ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕರೂರು.MRSupp1
92207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.01 ಶಾನವಾಸಪುರ.MRSupp1
92208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(2ನೇ ಕೋಣೆ) ಶಾನವಾಸಪುರ.MRSupp1
92209ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಾನವಾಸಪುರ.MRSupp1
92210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದರೂರು.MRSupp1
92211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ದರೂರು.MRSupp1
92212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದರೂರು ಕ್ರಾಸ್, ದರೂರು.MRSupp1
92213ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತನೂರು.MRSupp1
92214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಉತ್ತನೂರು.MRSupp1
92215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಸಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಉತ್ತನೂರು.MRSupp1
92216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಊಳೂರು.MRSupp1
92217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಊಳೂರು.MRSupp1
92218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತಾಳೂರು.MRSupp1
92219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತಾಳೂರು.MRSupp1
92220ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಳೂರು.MRSupp1
92221ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಕಛೇರಿ ತಾಳೂರುMRSupp1
92222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾಗಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
92223ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಾಗಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
92224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾಗಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
92225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಾಗಲೂರು.MRSupp1
92226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಾಗಲೂರು.MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.