2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
932ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡ ಬಾಗ ಕೊಠಡಿ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
934ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (5ನೇ ತರಗತಿ) ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
935ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (4ನೇ ತರಗತಿ) ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
938ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
939ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
9310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಷ್ಣನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
9311ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಷ್ಣನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಳಗಲ್ಲುMRSupp1
9312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೇ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1 ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಕೋಣೇ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9315ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9319ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9320ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ವಲಯ, 10 ಸಿ ವಿಭಾಗ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9321ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ವಲಯ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9322ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.5,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9323ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9324ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗ ಕೋಣೆ,ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9325ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕಾಂನ್ವೆಂಟ್ ಬಲ ವಲಯ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9326ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ (ಸಾಯಿ ಬಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಟೆMRSupp1
9328ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕೋಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9329ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ವ್ಯವಾಸ್ಥಾಪಕರ ಕೋಣೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9330ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸಿಭಂದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9331ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಸಭಾಂಗಣ ಕೋಣೆ ಕೋಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9332ವಾಸವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ , ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9333ವಾಸವಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ , ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9334ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೂರಿಯಂ ಹತ್ತಿರ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9335ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೂರಿಯಂ ಹತ್ತಿರ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9336ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೂರಿಯಂ ಹತ್ತಿರ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9337ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೂರಿಯಂ ಹತ್ತಿರ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9338ಲಿಟಿಲ್ ಪ್ಲವರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9339ಲಿಟಿಲ್ ಪ್ಲವರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ ಬಿ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9340ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌತಮ್ ನಗರ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌತಮ್ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌತಮ್ ನಗರ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9343ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನೊ.1.,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9344ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ : 2,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9345ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ : 3.,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9346ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9347ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 2,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9348ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಣೇ ನಂ.103,ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9349ಮಹಮದಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಸಿ. ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9350ಮಹಮದಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ. ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9351ಮಹಮದಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ. ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9352ಮಹಮದಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9353ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9354ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4.,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9355ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.6.,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9356ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಪಕಾಲಿ ಬೀದಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9357ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ,ರೆಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9358ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.5.,ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9359ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ , ಪಿ.ಅರ್ ರಸ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9360ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ಟಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್), ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿ.ಬಿ.ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9361ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆನಂ.1,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9362ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆನಂ.2,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9363ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆನಂ.3,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9364ಸೆಂಟ್‌ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆನಂ.4,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9365ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1.,ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9366ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ 3,.ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರಿ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9367ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1,ಒಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಡಪಗೇರಿ ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9368ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.3, ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡಪಗೇರಿ,ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1.,ಮೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2., ಮೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಮೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4., ಮೋರ್ ಗಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9373ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ1 .ಜಾಗೃತಿ ನಗರ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9374ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ2 .ಜಾಗೃತಿ ನಗರ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9375ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9376ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9377ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ.ಬಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9378ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ತಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9379ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9380ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಕಮೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ವಟ್ಟಪ್ಪಕೇರಿ, ಸಿ.ಬಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9381ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1.ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9382ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9383ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3.ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9384ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9385ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5.ಓಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9386ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ. ನಂ2.,ಕಮೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ವಟ್ಟಪ್ಪಕೇರಿ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9387ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ :04, ಕಮೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ವಟ್ಟಪ್ಪಕೇರಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9388ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9389ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಿ.ಬಿ., ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9390ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಕೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಕಾಮದೇನು ಪೈಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ,ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9391ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ರಾಮ್ ನಗರ ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ರಾಮ್ ನಗರ ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9394ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರಾಮ್ ನಗರ ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9396ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9397ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.3,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9398ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9399ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
93100ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
93101ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
93102ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಲೆ,1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ,ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿ ಸಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
93103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬಿ. ಬೆಳಗಲ್ಲು.MRSupp1
93104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬಿ.ಬೆಳಗಲ್ಲು.MRSupp1
93105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಬಿ.ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡMRSupp1
93106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬಿ.ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡMRSupp1
93107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾನೆಕುಂಟೆ.MRSupp1
93108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ.MRSupp1
93109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ. ನಂ.1, ಹರಗಿನಗೋಣಿ.MRSupp1
93110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಹರಗಿನಗೋಣಿ.MRSupp1
93111ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಹರಗಿನದೋಣಿ.MRSupp1
93112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ. ನಂ.1, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ.MRSupp1
93113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ.MRSupp1
93114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ.MRSupp1
93115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,(ಬಲಭಾಗ), ಹಲಕುಂದಿ.MRSupp1
93116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,(ಏಡಭಾಗ), ಹಲಕುಂದಿ.MRSupp1
93117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ), ಹಲಕುಂದಿMRSupp1
93118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ಮಿಂಚೇರಿ.MRSupp1
93119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ), ಮಿಂಚೇರಿ.MRSupp1
93120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ), ಮಿಂಚೇರಿ.MRSupp1
93121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ (ಎಡಭಾಗ), ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ.MRSupp1
93122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ (ಬಲಭಾಗ), ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ.MRSupp1
93123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚರಕುಂಟ ಗ್ರಾಮ, ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ.MRSupp1
93124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕುಂಟ.MRSupp1
93125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ), ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್.MRSupp1
93126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ), ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್.MRSupp1
93127ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್.MRSupp1
93128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂನಂ.4, ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್.MRSupp1
93129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟೆಡ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ.ನಂ.1, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ.MRSupp1
93131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.01 ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ.MRSupp1
93132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಶಂಕರಬಂಡ.MRSupp1
93133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರಬಂಡ.MRSupp1
93134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ:2, ಶಂಕರಬಂಡ.MRSupp1
93135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಅಸುಂಡಿ.MRSupp1
93136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಅಸುಂಡಿ.MRSupp1
93137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1, ಕಕ್ಕಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಕಕ್ಕಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.3, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93143ರೇಷ್ಮೆ ಕಚೇರಿ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂಗನಕಲ್ಲು.MRSupp1
93147ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಿರಿವಾರ.MRSupp1
93148ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಿರಿವಾರ.MRSupp1
93149ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಿರಿವಾರ.MRSupp1
93150ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿರಿವಾರ.MRSupp1
93151ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಸಿರಿವಾರ.MRSupp1
93152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಭೈರದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಭೈರದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.9 ಶಿವಪುರ , ಭೈರದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರ , ಭೈರದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93156ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ, ಮೋಕಾ.MRSupp1
93157ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1., ಮೋಕಾ.MRSupp1
93158ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋಕಾ.MRSupp1
93159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸ ಮೋಕಾ.MRSupp1
93160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸ ಮೋಕಾ.MRSupp1
93161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.9., ಮೋಕಾ.MRSupp1
93162ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.06, ಮೋಕಾ.MRSupp1
93163ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಮೋಕಾ.MRSupp1
93164ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋಕಾ.MRSupp1
93165ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.2. ಮೋಕಾ.MRSupp1
93166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ., ಗೋಟೂರು.MRSupp1
93167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ., ಗೋಟೂರು.MRSupp1
93168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಲ್ಲು ಕುಟಿಗಿನ ಹಾಳ್.MRSupp1
93169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಹೊಸ ಮಸೀದಿಪುರ.MRSupp1
93170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬಾಣಾಪುರ.MRSupp1
93171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ವಣೇನೂರು.MRSupp1
93172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ., ವಣೇನೂರು.MRSupp1
93173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಸಿಂಧವಾಳ.MRSupp1
93174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಸಿಂಧವಾಳ.MRSupp1
93175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ., ಸಿಂಧವಾಳ.MRSupp1
93176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7., ಬೆಣಕಲ್ಲು.MRSupp1
93177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ತರಗತಿ, ಬೆಣಕಲ್ಲು.MRSupp1
93178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ.ನಂ.8, ಬೆಣಕಲ್ಲುMRSupp1
93179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಕಲ್ಲು.MRSupp1
93180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1, ಯರ್ರಗುಡಿ.MRSupp1
93181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಗುಡಿ.MRSupp1
93182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಯರ್ರಗುಡಿ.MRSupp1
93183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಯರ್ರಗುಡಿ.MRSupp1
93184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಳೇ ಯರ್ರಗುಡಿ.MRSupp1
93185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋಕ ಗೋನಾಳ್MRSupp1
93186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮೋಕ ಗೋನಾಳುMRSupp1
93187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೊಮ್ಮನಹಾಳ್MRSupp1
93188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಜಾಲಿಹಾಳುMRSupp1
93189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಜಾಲಿಹಾಳುMRSupp1
93190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಡಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ದಾಸರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
93193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ಜಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಲಚಿಂತ.MRSupp1
93195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ. ನಂ.1, ಕರೇಕಲ್ಲು.MRSupp1
93196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ.ನಂ.2, ಕರೇಕಲ್ಲು.MRSupp1
93197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೆ. ವೀರಾಪುರ.MRSupp1
93198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೆ. ವೀರಾಪುರ.MRSupp1
93199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೆ. ವೀರಾಪುರ.MRSupp1
93200ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಶಿಡಿಗಿನಮೊಳ.MRSupp1
93201ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ,ಶಿಡಿಗಿನಮೊಳMRSupp1
93202ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಶಿಡಿಗಿನಮೊಳMRSupp1
93203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಚಾಗನೂರು.MRSupp1
93204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚಾಗನೂರು.MRSupp1
93205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಣೆ ಎಡ ಭಾಗ, ಚಾಗನೂರು.MRSupp1
93206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಗ್ಗಿನಬೂದಿಹಾಳ್.MRSupp1
93207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಡೆಹಾಳ್.MRSupp1
93208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1., ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2., ಹಗರಿ ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮರಾಪುರ.MRSupp1
93212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೀನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೀನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93214ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೋಳದರಾಶಿ.MRSupp1
93215ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿMRSupp1
93216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿMRSupp1
93217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿMRSupp1
93218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಭಾಲಭಾಗ), ಯಾಳ್ಪಿ ಕಗ್ಗಲು.MRSupp1
93219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಾಳ್ಪಿ ಕಗ್ಗಲು.MRSupp1
93220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
93221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಯಾಳ್ಪಿ.MRSupp1
93222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಾಳ್ಪಿ.MRSupp1
93223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೊಲಮಾಮಿಡಿ.MRSupp1
93224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕುಂಟನಹಾಳ್.MRSupp1
93225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕುಂಟನಹಾಳ್.MRSupp1
93226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕಮ್ಮರಚೇಡು.MRSupp1
93227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕಮ್ಮರಚೇಡು.MRSupp1
93228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಪನಗುಡಿ.MRSupp1
93229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ.ನಂ:2, ರೂಪನಗುಡಿ.MRSupp1
93230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ರೂಪನಗುಡಿ.MRSupp1
93231ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1., ರೂಪನಗುಡಿ.MRSupp1
93232ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಪನಗುಡಿ.MRSupp1
93233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಯಪುರ.MRSupp1
93234ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರ ನಗರ, ವಕ್ರಾಣಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹವಂಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.