2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
941ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
943ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.05, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ನೇತ್ರವತಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
946ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹವಂಭಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
947ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ-7, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
948ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
949ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ. 3, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9410ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ. 2, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9411ಡಾ! ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9412ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9413ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9414ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9415ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9416ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9417ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9419ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9420ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಪಟೇಲ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9421ದತ್ತ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9422ದತ್ತ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9423ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9425ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಕ್ ರೊಮ್ ನಂ.03, ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9426ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ), ಹೊಸಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೋಣೆ ನಂ.2, (ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋಣೆ) ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9428ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9429ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕಾರ್ಕಲತೋಟ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9430ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಾರ್ಕಲತೋಟ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9431ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3,ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೋನಿ,ಹುಸೇನ್ ನಗರ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9432ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೋನಿ,ಹುಸೇನ್ ನಗರ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9433ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9434ಲಂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಪೇಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9435ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಗರ, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9437ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಗರ, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9438ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಗರ, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9439ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಗರ, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9440ಶಾರದ ವಿಧ್ಯಾ ಪೀಠ ಟಿ.ಜಿ.ಲೇಔಟ್, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9441ನಳಂದ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9442ನಳಂದ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9443ನಳಂದ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9444ಗಂಗೋತ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9445ವಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9446ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9447ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9448ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2,ಹನುಮಾನ್ ನಗರ,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9449ವಂದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9450ವಂದನ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9451ವಾಸವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.17, ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9452ವಾಸವೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.19, ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9453ವಾಸವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.21, ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9454ವಾಸವೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.23, ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9455ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವಾ ನಿಕೇತನMRSupp1
9456ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,-2, ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವಾನಿಕೇತನ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9457ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9458ಸ್ತ್ರೀ ಸೇವಾನಿಕೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9459ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9460ವಿಭಾಗೀಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9461ಡಿವಿಜನಲ್‌ ಕಂಟ್ರೊಲರ್‌ ಕಛೇರಿ, ಖಾತೆ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ,ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9462ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಖಾತೆ ಶಾಖೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9463ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಖೆ, .ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9464ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಛೇರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ,ಡಿ ಎಂ ಚೆಂಬರ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ , ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9465ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.9, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9469ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9470ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಸಂಯೋಜಿತ), ಕೋಣೆ ನಂ.16, ಮೇದಾರವಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9471ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9472ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, , ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9473ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9474ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9475ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9476ಸೆಂಟ್ ಜ್ಹಾನ್ ಪದವೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9477ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.05, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದೇವಿನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9478ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.30, ಓ.ಪಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9479ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ನರ್ಮದ) ಕೋಣೆ ನಂ.1, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೇಮಾವತಿ) ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9481ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9482ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಹಾನಂದಿಕೊಟ್ಟಂ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9483ಶಾಂತಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9484ಶಾಂತಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9485ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9487ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾರ್ವತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ತರಗತಿ, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9488ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9489ಶೆಟ್ಟರ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಲ್, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9490ಶಟ್ಟರ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9491ಶೆಟ್ಟರ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9492ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಕಾಲೇಜ್, ಮುತ್ಯಾಲ ಸೀನಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9493ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಕಾಲೇಜ್, ಮುತ್ಯಾಲ ಸೀನಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
9494ಶೆಟ್ಟರ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9495ಶೆಟ್ಟರ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9496ಶೆಟ್ಟರ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಲಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.4,ಎಡಭಾಗ, ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9497ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9498ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
9499ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94100ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94101ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94102ಬಾಲಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94103ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತುಂಗ, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94104ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಬಾಗ, ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94105ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94106ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94107ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94108ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94109ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94110ಮದಿಕೇರಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ, ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94111ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಡಿ.ಎ.ಆರ್. ಲೈನ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94112ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಡಿ.ಎ.ಆರ್. ಲೈನ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94113ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94114ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94115ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಎಸ್ ಎನ್ ಪೇಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94116ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ ,ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94117ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ ,ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94118ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94119ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಛೇರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೋಣೆ, ಸತ್ಯನಾರಯಣ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94120ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾತೆ ಶಾಖೆ, ಸತ್ಯನಾರಯಣ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94121ಲಂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಪೇಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94122ಲಂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಪೇಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94123ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್.ಎನ್ ಪೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94124ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ವಡ್ಡರಬಂಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94125ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಎಸ್.ಎನ್ ಪೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೈಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94127ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಛೇರಿ, ಆವರಣ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94129ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲೂಕ್ ಕಛೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94130ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.42, ಪಿ & ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಬಳಿ ಭಾಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94131ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.43, ಪಿ & ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಬಳಿ ಭಾಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94132ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.39, ಪಿ & ಟಿ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಬಳಿ ಭಾಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94133ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಾಟೆಗುಡ್ಡ,ವಡ್ಡರಗೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಾಟೆಗುಡ್ಡ,ವಡ್ಡರಗೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94137ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಶ್ರೀ ರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94139ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94140ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94141ಇನ್ವೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬಾಂಬೆಪ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94142ಇನ್ವೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಬಾಂಬೆಪ್ರೆಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ:4, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ,. ನಂ.7. ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94146ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಶ್ರೀರಾಂಪುರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94147ಇನ್ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸ್ ರೋಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.10, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೀರ್ಲ್ ಪೇಟೆMRSupp1
94149ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-3,ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94150ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಜೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94151ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ತಾಜಿಯಾ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94152ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ತಾಜಿಯಾ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ತಾಜಿಯಾ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94154ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ತಾಜಿಯಾ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94155ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ,ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94156ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5,ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94158ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-4,ಹಳೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94159ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ವಿ.ವಿ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, .6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94160ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ವಿ.ವಿ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣೆಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.5, (ಮರಿಸ್ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಶಾಲೆ) ಹಳೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ , ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94162ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣೆಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.6, (ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಶಾಲೆ) ಹಳೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ , ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.7, ಹಳೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ , (ಕಂಬ್ಳಿ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆ) ಕಣೆಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94165ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-10,ಹತ್ತಿರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮೀರ್ಲ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94166ಸರ್ಕಾರಿ ಊರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೀರ್ಲ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೀರ್ಲ್ ಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7ಎ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟೆ, ಬಾಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94169ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ), ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಜಂಡಾಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ,ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94170ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಬಲಾಕೀಯರ) ಕೋಣೆ ನಂ.31, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94171ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆ), ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94172ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇ ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆ), ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇ ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆ), ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94174ವಾಡ್ಲ ಜೂನೀಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮೇನ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಕೋಣೆ ನಂ. 7, ಕಾಲಮ್ಮ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94175ವಾರ್ಡಲಾ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಮೇನ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌), ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕಾಲಮ್ಮ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94176ವಾರ್ಡಲಾ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ಮೇನ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಕೋಣೆ ನಂ.34, ಕಾಲಮ್ಮ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94177ವಾರ್ಡ್ಲಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯೂಬ್ಲಾಕ್, ಕೋಣೆ ನಂ.35, ಕಾಳಮ್ಮ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94178ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-2, ಪಿಂಜಾರ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94179ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-5, ಪಿಂಜಾರ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94180ಆರ್.ಟಿ.ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ), ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜಂಡಾಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94181ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,(ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ)ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಕೊಣೆ ನಂ-4,ಝಂಡಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ,ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94182ಆರ್.ಟಿ.ಜೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪ), ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಜಂಡಾಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇ ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆ), ಕೋಣೆ ನಂ.10, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94184ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ರಂಗನಾಥ ಶಾಲೆ), ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94185ಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಂಗಭದ್ರ ಕೋಣೆ, ಶಂಕರಿ ಕರಿಡಪ್ಪ ಚೌಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94186ಹೀರದ ಸುಗಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೇರಿ ಕೋಣೆ, ಶಂಕರಿ ಕರಿಡಪ್ಪ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94187ಹೀರದ ಸುಗಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೀಮ್‌ ಕೋಣೆ, ಶಂಕರಿ ಕರಿಡಪ್ಪ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಜ್ಯೋತಿಲಾಲ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್) 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಲಾಲಾಕಮಾನ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಜ್ಯೋತಿಲಾಲ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್) ಬಿ.ನಲಿಕಲಿ ಕೊಠಡಿ, ಲಾಲಾಕಮಾನ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಜ್ಯೋತಿಲಾಲ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್) ಎ ನಲಿಕಲಿ ಕೊಠಡಿ, ಲಾಲಾಕಮಾನ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94191ಶ್ರೀಬಸಪ್ಪ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಡ್ರೀಟ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94192ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಲಭಾಗ,ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,ಮರಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94193ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಭಾಪತಿ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರಿಕಮೇಲ, ಚೊಕ್ಕಲಿಂಗಮ್ಮ ಮೊದಲಿಯರ ಬೀಧಿ,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94195ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರಿಕಮೇಲಾ ಕಂಬೈಂಡ್‌ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕುರಿ ಕಮಿಲಾ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94196ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಂಬೈಂಡ್) ರೂಂ.ನಂ.2, ಕುರಿ ಕಮೇಲಾ (ಕುರಿ ಕಮೇಲಾ) ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94197ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7,(ಕಂಬ್ಳಿ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆ) ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ, ಕಣೇಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ , ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94198ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹತ್ತಿರ, ಇಲಾಹಿ ಮಸೀದಿ, ಪಾತಕಂದಕಂ ಬೀದಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94199ತಾಲೂಕ ಅಂಬರಚರಕ, ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಹಳೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94200ತಾಲೂಕ ಅಂಬರಚರಕ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಳೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94201ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾತಕಂದಕಂ ಬೀದಿ ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94202ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಣೀತೋಟ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-6ಎ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪೇಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94204ಅದರ್ಶ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,6ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಧನ),ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೇನ್ನಮ್ಮ ಸಧನ),ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ,ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ, ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94209ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2.,ಸಭಾಪತಿ ಓಣಿ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94210ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ,ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94211ಉಜ್ಜಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94212ಉಜ್ಜಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಎಡಭಾಗ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94213ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡಭಾಗ, ರೂಂ. ನಂ.01 ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94214ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಣ್ಣು ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡಭಾಗ, ರೂಂ.02, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94215ಎ ಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ,ಕೃಷಿಕಛೇರಿ ,ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ,ಎಡ ಭಾಗ ಕೊಟಡಿ ನಂ-3, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94216ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94217ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೂಂ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ಕೊಣೆ ನಂ-3,ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠ ಹತ್ತಿರ,ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಣೆ ,ಎನ್ನಪ್ಪತಾತ ಮಠ ಹತ್ತಿರ,ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ್,ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94220ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94221ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ನಂ., ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್,ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94222ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94223ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೋಣೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94224ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೋಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94225ಉಪನಿರ್ಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ,MRSupp1
94226ಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ 4, ಶಂಕರೆ ಕರಿಡಪ್ಪ ಚೌಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94227ರೈತಭವನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94228ರೈತಭವನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94229ಹೀರದ ಸೂಗಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥೃಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಶಕರಿ ಕರಿಡಪ್ಪ ಚೌಕ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬೀಸಿಲಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಬೀಸಿಲಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೀಸಿಲ ಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಎಡಭಾಗ, ಬಿ.ಗೋನಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಲಭಾಗ, ಬಿ.ಗೋನಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಆಂಧ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಆಂಧ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94237ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಅಂದ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅಂದ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94239ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಅಂದ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94240ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಅಂದ್ರಾಳ್, ಬಳ್ಳಾರಿ.MRSupp1
94241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮುಂಡ್ರಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮುಂಡ್ರಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
94243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಾಕರ್ಲತೋಟ, ಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.