2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
951ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಜೈಸಿಂಗಪುರMRSupp1
952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿMRSupp1
953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಶೀಲನಗರMRSupp1
955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಶೀಲನಗರMRSupp1
956ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸುಶೀಲನಗರMRSupp1
957ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಶೀಲಾನಗರMRSupp1
958ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಮಗಡMRSupp1
959ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದೌಲತ್ ಪುರMRSupp1
9510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೌಲತ್ ಪುರMRSupp1
9511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9513ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9514ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9515ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9516ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕೃಷ್ಣನಗರMRSupp1
9517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಶ್ರಯ ತಾರಾನಗರMRSupp1
9518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಶ್ರಯ,ತಾರಾನಗರMRSupp1
9519ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಶ್ರಯ, ತಾರಾನಗರMRSupp1
9520ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಶ್ರಯ ತಾರಾನಗರMRSupp1
9521ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಶ್ರಯ ತಾರಾನಗರMRSupp1
9522ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುರಾರಿಪುರMRSupp1
9523ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ,ರೂಂ 1 ದೋಣಿಮಲೈ ಟಿ.ಎಸ್.MRSupp1
9524ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ,ರೂಂ 2 ದೋಣಿಮಲೈ ಟಿ.ಎಸ್.MRSupp1
9525ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎನ್‌. ಎಂ. ಡಿ. ಸಿ. ಕೊಠಿಡಿ ನಂ.3, ದೋಣಿಮಲೈ ಟಿ.ಎಸ್MRSupp1
9526ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 ದೋಣಿಮಲೈ ಟಿ.ಎಸ್.MRSupp1
9527ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ,ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ, ಕೊಠಿಡಿ ನಂ.5, ದೋಣಿಮಲೈ ಟಿ.ಎಸ್.MRSupp1
9528ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ವಿಠಲನಗರMRSupp1
9529ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರMRSupp1
9530ಸ್ಮಯೋರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
9531ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ (ಕಮತ್ತೂರು)MRSupp1
9532ಸ್ಮಯೋರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ,) ದೇವಗಿರಿMRSupp1
9533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ, ನರಸಿಂಗಾಪುರMRSupp1
9534ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ,ನರಸಿಂಗಾಪುರMRSupp1
9535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಣಜಿತ್ ಪುರMRSupp1
9536ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9537ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ-2 ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9538ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9539ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-2,ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9540ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9541ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಭುಜಂಗನಗರMRSupp1
9542ಶ್ರೀ ಉಜ್ಜಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9543ಶ್ರೀ ಉಜ್ಜಿನಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿ, ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9545ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.3, ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9546ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ,ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9547ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಎಡಭಾಗ,ಯಶವಂತನಗರMRSupp1
9548ಸ್ಮಯೋರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅನುದಾನಿತ), ಸುಬ್ರಾಯಣಹಳ್ಳಿMRSupp1
9549ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9550ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9551ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9552ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9553ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟಲ್, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9554ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ವಾರ್ಡ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ವಾರ್ಡ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಯಿಬಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡೂರುMRSupp1
9557ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಯಿಬಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಯಿಬಾಬ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9559ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಳೇ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ. ಸಂಡೂರುMRSupp1
9560ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಳೇ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ. ಸಂಡೂರುMRSupp1
9561ಪುರಸಬೆ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಂಡೂರು.MRSupp1
9562ಪುರಸಬೆ ಕಾರ್ಯಲಯ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಡೂರು.MRSupp1
9563ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9564ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9565ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9566ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಜಿ.ಪಂ), ಸಂಡೂರುMRSupp1
9567ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 14ನೇ ವಾರ್ಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
9568ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,14ನೇ ವಾರ್ಡ್,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
9569ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕೊಠಡಿ ನಂ.01, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಧರ್ಮಾಪುರ ಸಂಡೂರುMRSupp1
9571ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 14ನೇ ವಾರ್ಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ(ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
9572ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 14ನೇ ವಾರ್ಡ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,(ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
9573ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂಟು ಕೊಳಾಯಿ ಹತ್ತಿರ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಂಡೂರುMRSupp1
9574ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂಟು ಕೊಳಾಯಿ ಹತ್ತಿರ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಂಡೂರುMRSupp1
9575ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ,ಸಂಡೂರುMRSupp1
9576ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್(ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ.3,ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಸಂಡೂರುMRSupp1
9577ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
9578ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
9579ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
9580ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
9581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
9583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
9584ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಗಂಗಲಾಫುರMRSupp1
9585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಗMRSupp1
9586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ತಾಳೂರುMRSupp1
9587ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತಾಳೂರುMRSupp1
9588ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಳೂರುMRSupp1
9589ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಲಾಪುರMRSupp1
9590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಲಾಪುರMRSupp1
9591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ,ವಡ್ಡುMRSupp1
9592ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ,ವಡ್ಡುMRSupp1
9593ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
9594ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್,ರೂಂ ನೋ.2, ವಿಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
9595ವಿಶಾಲ ಬಾಲವಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
9596ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ವಡ್ಡುMRSupp1
9597ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ,ವಡ್ಡುMRSupp1
9598ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಬಸಾಪುರMRSupp1
9599ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಬಸಾಪುರMRSupp1
95100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95101ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ-2, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕುರೇಕುಪ್ಪMRSupp1
95106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಘೋರ್ಪಡೆ ನಗರ, ತೋರಣಗಲ್ಲು(ರೈ.ನಿ)MRSupp1
95107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಘೋರ್ಪಡೆ ನಗರ, ತೋರಣಗಲ್ಲು(ರೈ.ನಿ)MRSupp1
95108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಘೋರ್ಪಡೆನಗರ ತೋರಣಗಲ್ಲು(ರೈ.ನಿ)MRSupp1
95109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಘೋರ್ಪಡೆ ನಗರ,ತೋರಣಗಲ್ಲು ರೈ.ನಿMRSupp1
95110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಘೋರ್ಪಡೆ ನಗರ ತೋರಣಗಲ್ಲು.ರೈ ನಿ.MRSupp1
95111ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ), ತೋರಣಗಲ್ಲು ಆರ್.ಎಸ್MRSupp1
95112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಕಾಳಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ,ತೋರಣಗಲ್ಲು.ರೈ.ನಿMRSupp1
95113ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ತೋರಣಗಲ್ಲು ರೈ.ಸ್ಟೇMRSupp1
95114ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ತೋರಣಗಲ್ಲು ರೈ.ಸ್ಟೇMRSupp1
95115ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95121ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,ತೋರಣಗಲ್ಲುMRSupp1
95123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಹಳೇ ದರೋಜಿMRSupp1
95124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಹಳೇ ದರೋಜಿMRSupp1
95125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಮಾದಾಪುರMRSupp1
95126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಮಾದಾಪುರMRSupp1
95127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಸ ದರೋಜಿMRSupp1
95128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ದರೋಜಿMRSupp1
95129ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ:3 ಹೊಸ ದರೋಜಿMRSupp1
95130ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಹೊಸದರೋಜಿMRSupp1
95131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಸ ದರೋಜಿMRSupp1
95132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1,ಹೊಸ ದರೋಜಿMRSupp1
95133ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ಡಿ.ಅಂತಾಪುರMRSupp1
95134ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಡಿ.ಅಂತಾಪುರMRSupp1
95135ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಲ್ತಾನಪುರMRSupp1
95136ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಅಂತಾಪುರMRSupp1
95137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರMRSupp1
95138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಾಲುMRSupp1
95139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಾಲುMRSupp1
95140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
95141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳಾಪುರMRSupp1
95142ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರುಟ್ಲMRSupp1
95143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ವಿಠಲಾಪುರMRSupp1
95144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆವಿನಮಡಗುMRSupp1
95145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆರಾಂಪುರMRSupp1
95146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ-1 ವಿಠಲಾಪುರMRSupp1
95147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ-2 ವಿಠಲಾಪುರMRSupp1
95148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುಮಟಿMRSupp1
95149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಟ್ರಿಕಿMRSupp1
95150ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ-ಗಂಗಾಪುರMRSupp1
95151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1,ಜಿ.ಬಸಾಪುರMRSupp1
95152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಗುಂಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
95153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
95154ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ರಾಮಸಾಗರMRSupp1
95155ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಯು.ರಾಜಾಪುರMRSupp1
95156ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2,ಯು.ರಾಜಾಪುರMRSupp1
95157ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಯು.ರಾಜಾಪುರMRSupp1
95158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿMRSupp1
95159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿMRSupp1
95160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಲಾಪುರMRSupp1
95161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಮಲಾಪುರMRSupp1
95162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಏಳುಬೆಂಚಿMRSupp1
95163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಏಳುಬೆಂಚಿMRSupp1
95164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಏಳುಬೆಂಚಿMRSupp1
95165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 1,ವೇಣಿವೀರಾಪುರMRSupp1
95166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 2,ವೇಣಿವೀರಾಪುರMRSupp1
95167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಲುವಾದಿಕೇರಿ ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕುಡತಿನಿMRSupp1
95169ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಡತಿನಿMRSupp1
95170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಡತಿನಿMRSupp1
95171ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಗಣೇಶ ಬೀದಿ,ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಇಂದಿರಾನಗರ,ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಇಂದಿರಾನಗರ,ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಣೇಶ ಬೀದಿ ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95176ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ),ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95177ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95178ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಕಟ್ಟಡ ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95179ಹೆಚ್‌.ಬಿ.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್,ಎಡಭಾಗ, ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕುಡುತಿನಿMRSupp1
95181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುಡತಿನಿMRSupp1
95182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕುಡತಿನಿMRSupp1
95183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೋತಲಕುಂಟMRSupp1
95184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಗೊಲ್ಲಲಿಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಗೊಲ್ಲಲಿಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡMRSupp1
95187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ತೋಣಸಿಗೇರಿMRSupp1
95188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡ್ರಿMRSupp1
95189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡ್ರಿMRSupp1
95190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಬಂಡ್ರಿMRSupp1
95191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬಂಡ್ರಿMRSupp1
95192ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಡ್ರಿ ಗೋಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
95193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
95194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಡುಗುರ್ತಿMRSupp1
95195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟಿನಕಂಬMRSupp1
95196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಮಲೈMRSupp1
95197ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,72-ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
95198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಂಡಾಪುರMRSupp1
95199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,73-ಹುಲಿಕುಂಟMRSupp1
95200ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
95203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೆಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೆಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಜೋಗಿಕಲ್ಲುMRSupp1
95206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ-2,ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆಣತಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
95211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
95212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
95213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
95214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣೆ ನಂ.1,ಚೋರುನೂರುMRSupp1
95216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.2,ಚೋರುನೂರುMRSupp1
95217ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಚೋರುನೂರುMRSupp1
95218ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಚೋರುನೂರುMRSupp1
95219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
95220ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮಾಚಾರಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
95221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆMRSupp1
95222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ತಿಪ್ಪನಮರಡಿMRSupp1
95223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
95224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಳಿಂಗೇರಿMRSupp1
95225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೀರಾಳ್MRSupp1
95226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಕಮನಹಾಳ್MRSupp1
95227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಅಂಕಮನಹಾಳ್MRSupp1
95228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮಲಾಪುರMRSupp1
95229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವರಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
95230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
95231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೀಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95232ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗದಾಳ್MRSupp1
95233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95234ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ತುಂಬರಗುದ್ದಿMRSupp1
95235ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಎಂ.ತುಂಬರಗುದ್ದಿMRSupp1
95236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
95237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95239ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
95240ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟMRSupp1
95241ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟMRSupp1
95242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟ ಗೋಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
95243ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಬೊಮ್ಮಗಟ್ಟMRSupp1
95244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವರಬುಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಓಬಲಾಪುರMRSupp1
95246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರೀಪುರMRSupp1
95247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೋಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
95249ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.