2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
961ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
962ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರMRSupp1
963ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್MRSupp1
964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಣ ಭಾಗ ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್MRSupp1
965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಸಲವಾಡMRSupp1
966ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಸಲವಾಡ ಬಾಲಭಾಗMRSupp1
967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಶಿವಪುರMRSupp1
968ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01), ಶಿವಪುರMRSupp1
969ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಸೋವೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಂಡೇಬಸಾಪುರತಾಂಡMRSupp1
9612ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ರೂಮ್ ನಂ:3)ಬಂಡೇಬಸಾಪುರತಾಂಡMRSupp1
9613ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬಂಡೇಬಸಾಪುರತಾಂಡMRSupp1
9614ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೈವಲ್ಯಾಪುರMRSupp1
9615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮನಕೇರಿMRSupp1
9616ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ, ಅಮ್ಮನಕೇರಿMRSupp1
9617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕುಪ್ಪಿMRSupp1
9618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿರುಪಾಪುರMRSupp1
9619ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡವಿಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9620ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ವಿಭಾಗ), ಮೊರಬMRSupp1
9621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ವಿಭಾಗ), ಮೊರಬMRSupp1
9622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊರಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9623ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೊರಬ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9624ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀರಲಗುಡ್ಡMRSupp1
9625ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಿನಕೆರೆMRSupp1
9626ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 01, ಬಡೇಲಡಕುMRSupp1
9628ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 02, ಬಡೇಲಡಕುMRSupp1
9629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡೆಲಡಕು ರೂ.ನಂ.4MRSupp1
9630ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡೇಲಡಕು ರೂ.ನಂ 5MRSupp1
9631ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9632ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುಪ್ಪಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಲಾಪುರMRSupp1
9634ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1, ರೂ.ನಂ.01,ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9635ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2, ರೂ.ನಂ.01,ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9636ತಹಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಝಾದ್ ನಗರ, 3ನೇ ವಾರ್ಡ್, ರೂ ನಂ.1 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9637ತಹಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಆಝಾದ್ ನಗರ, 3ನೇ ವಾರ್ಡ್, ರೂ.2 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9638ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1,ರೂಂ ನಂ.3 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9639ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1,ರೂಂ ನಂ.4 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9640ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.(ಕನ್ನಡ) ಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್‌ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ರೂ.ನಂ.02, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9641ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.(ಕನ್ನಡ) ಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್‌ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 ರೂ.ನಂ.01, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9642ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬಿ.ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9643ಮೇನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 8ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಮದಕರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೊಲ್ಲಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9645ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಕೆ.ಹಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9646ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೊಲಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ.MRSupp1
9647ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ರಾಮನಗರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9649ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9650ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಾಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಆವರಣ),ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9651ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಾಕಿಯರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಆವರಣ),ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ ರಾಮನಗರ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9653ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವಗಾಂದಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9654ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9655ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ಡಿ ಗುಡ್ಡ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9656ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎ ಡಿ ಗುಡ್ಡ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9657ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎಡಭಾಗ,ಎ ಡಿ ಗುಡ್ಡ,ತಾಂಡMRSupp1
9658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಗಿರಿ ತಾಂಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20, ರೂ ನಂ.1 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋವಿಂದಗಿರಿ ತಾಂಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20, ರೂಂ ನಂ.2 ಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
9660ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ.ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
9661ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರುದಿMRSupp1
9662ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗMRSupp1
9663ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರMRSupp1
9664ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರMRSupp1
9665ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರMRSupp1
9666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರ ಹುಣಿಸಿMRSupp1
9667ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದುರೆಡವುMRSupp1
9668ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಕಂಠಾಪುರತಾಂಡMRSupp1
9669ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9670ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಗುಡೇಕೋಟೆMRSupp1
9671ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಗುಡೇಕೋಟೆMRSupp1
9672ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಗುಡೇಕೋಟೆMRSupp1
9673ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಗುಡೇಕೋಟೆMRSupp1
9674ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಮಹಾದೇವಪುರMRSupp1
9675ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಮಹಾದೇವಪುರMRSupp1
9676ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9677ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
9678ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿತಾಂಡMRSupp1
9679ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಸಾಗರMRSupp1
9680ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ಕೆ.ರಾಯಾಪುರMRSupp1
9681ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕೆ.ರಾಯಾಪುರMRSupp1
9682ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸಾಪುರMRSupp1
9683ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿಡೇಗಲ್ಲುMRSupp1
9684ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟMRSupp1
9685ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಹಗಿರಿMRSupp1
9686ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
9687ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಜರ್ಮಲಿMRSupp1
9688ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಗೆದ್ದಲಗಟ್ಟMRSupp1
9689ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಗೆದ್ದಲಗಟ್ಟಿMRSupp1
9690ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡೇಕೋಳMRSupp1
9691ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡ್ಲಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9692ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9693ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೀಮಸಮುದ್ರMRSupp1
9694ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆMRSupp1
9695ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9696ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರ್ರಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9697ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಜುನಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9698ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9699ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಾಮಸಾಗರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96100ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರ್ರಗುಂಡಲಹಟ್ಟಿMRSupp1
96101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿMRSupp1
96102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉರುಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರೆಮ್ಮಹಳ್ಳಿMRSupp1
96104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡ್ಡದ ಬೋರಯ್ಯನ ಹಟ್ಟಿMRSupp1
96106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಕ್ಕೇಗುಂದಿMRSupp1
96107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಚಿರತಗುಂಡುMRSupp1
96109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಚಿರತಗುಂಡುMRSupp1
96110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೀನಕೇರಿMRSupp1
96111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಲಸೆMRSupp1
96112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಹುರಳಿಹಾಳುMRSupp1
96113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹುರಳಿಹಾಳುMRSupp1
96114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಹುರಳಿಹಾಳುMRSupp1
96115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಕಾರ್ನಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
96117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಮುಣುಗುMRSupp1
96119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಬಳಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಟ್ಟಿMRSupp1
96121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಮಾಕನಡಕುMRSupp1
96122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಡMRSupp1
96123ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96124ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
96126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡMRSupp1
96127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಎಂ.ಬಿ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಎಂ.ಬಿ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಎಂ.ಬಿ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಂ.ಬಿ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಮತಿMRSupp1
96132ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಮ್ಮಯ್ಯನಗುಡ್ಡMRSupp1
96133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಯಾಸನಕೇರೆMRSupp1
96134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾಸನಕೇರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಬಾಗಿಲು), ಚೌಡಾಪುರMRSupp1
96136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಚೌಡಾಪುರMRSupp1
96137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ. ಬಸಾಪುರMRSupp1
96138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಐಗಳಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
96139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಬಾಗಿಲು), ಅಮಲಾಪುರMRSupp1
96140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲು ಅಮಲಾಪುರMRSupp1
96141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಬಣವಿಕಲ್ಲುMRSupp1
96142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ, ಬಣವಿಕಲ್ಲುMRSupp1
96143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಲ್ಲಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚ್ಚೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಕಬಾವಿMRSupp1
96147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರಕಬಾವಿMRSupp1
96148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಕಬಾವಿMRSupp1
96149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಕಬಾವಿMRSupp1
96150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಸೊಲ್ಲದಹಳ್ಳಿMRSupp1
96151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಸೂಲದಹಳ್ಳಿMRSupp1
96152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಸೂಲದಹಳ್ಳಿMRSupp1
96153ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಸೂಲದಹಳ್ಳಿMRSupp1
96154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗುಣಸಾಗರMRSupp1
96155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
96156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಲ್ಲುMRSupp1
96157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಯ್ಯನಕೋಟೆMRSupp1
96158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳದೇರಿMRSupp1
96159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಮಂಗಾಪುರMRSupp1
96160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಂಗಾಪುರMRSupp1
96161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ),ನಿಂಬಳಗೇರಿMRSupp1
96162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ನಿಂಬಳಗೇರಿMRSupp1
96164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಣಗಟ್ಟೆMRSupp1
96165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬಲಭಾಗ ಗಾಣಗಟ್ಟೆMRSupp1
96166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿMRSupp1
96167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾಸೋಬಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆMRSupp1
96169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆMRSupp1
96170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಲುತುಂಬರಗುಡಿMRSupp1
96171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬೈಲುತುಂಬರಗುದ್ದಿMRSupp1
96172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗನಾಥನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
96174ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಷ್ಣಹಳ್ಳಿMRSupp1
96175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಇಮ್ಮಡಾಪುರMRSupp1
96176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಎಸ್.ಇಮ್ಮಡಾಪುರMRSupp1
96177ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96178ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಡ ಭಾಗMRSupp1
96179ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96180ಎಸ್. ಕೆ. ಡಿ. ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ,ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎಡ ಭಾಗ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
96184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲುಮೆಹಟ್ಟಿMRSupp1
96185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜುಟ್ಟಲಿಂಗನಹಟ್ಟಿMRSupp1
96186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜುಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿ ಎಡಭಾಗMRSupp1
96188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಜೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಬೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
96190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಹಟ್ಟಿMRSupp1
96191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕಾತ್ರಿಕೆಹಟ್ಟಿMRSupp1
96192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಕಾತ್ರಿಕೆಹಟ್ಟಿMRSupp1
96193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಪ್ಪೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
96194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಹೂಡೇಂMRSupp1
96195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೂಡೇಂMRSupp1
96196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರುMRSupp1
96197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ , ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಬಿಕೆ ಹಟ್ಟಿ (ನಡುವಲಹಟ್ಟಿ)MRSupp1
96201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
96202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಲೋಕೀಕೇರಿMRSupp1
96203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ, ಲೋಕೀಕೇರಿMRSupp1
96204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಬಾಗ), ಹುಲಿಕೇರಿMRSupp1
96205ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ), ಹುಲಿಕೇರಿMRSupp1
96206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸಕಲಾಪುರದಹಟ್ಟಿMRSupp1
96207ಕೋಣನ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ), ಆಲೂರುMRSupp1
96208ಕೋಣನ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಆಲೂರುMRSupp1
96209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ), ಕಾನಮಡಗುMRSupp1
96210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕಾನಮಡುಗುMRSupp1
96211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಕೆಂಚಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
96213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಂಬಳಿವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಚ್ಚಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
96215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ , ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
96218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರಕನಹಾಳುMRSupp1
96219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇ ವಡ್ಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
96220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿMRSupp1
96221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
96223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕಾಳಾಪುರMRSupp1
96224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕಾಳಾಪುರMRSupp1
96225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡುಮಾವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಕಟ್ಟೆMRSupp1
96228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96230ತರಳಬಾಳು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ತುಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96231ತರಳಬಾಳು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ), ತೂಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ತುಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ , ತೂಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
96234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96237ವಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ಗೋದಾಮು, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96239ಉಜ್ಜಿನಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96240ಉಜ್ಜಿನಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96241ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಉಜ್ಜಿನಿMRSupp1
96242ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
96243ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರದೇವರಗುಡ್ಡMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.