2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
971ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹನುಮಾಪುರMRSupp1
972ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಂಡ್ರಾವಿMRSupp1
973ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮನ ಗುಡ್ಡMRSupp1
974ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಗುಡ್ಡMRSupp1
975ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಕಣಿವೆMRSupp1
976ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಳಗಿನಕಣಿವೆMRSupp1
977ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ರೂಮ್ ನಂ-1MRSupp1
978ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ-2 ರೂಮ್ ನಂ-2MRSupp1
979ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9710ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜಾಪುರMRSupp1
9711ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-1 ಕೋನಾಪುರ-1MRSupp1
9712ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ-2 ಕೋನಾಪುರ-2MRSupp1
9713ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂಡಾಪುರ (New Building)MRSupp1
9714ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಓಬಳಾಪುರ (New Building)MRSupp1
9715ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಕ್ಕುರ್ತಿMRSupp1
9716ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೇಹರವುMRSupp1
9717ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ‍ ನಂ-1 ಜಹಗೀರ್ ಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9718ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಜಹಗ್ಗೀರ್ ಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9719ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
9720ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
9721ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸದಡಗೂರುMRSupp1
9722ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸಾಪುರMRSupp1
9723ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9724ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುರುಡಿMRSupp1
9725ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9726ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಕುಪ್ಪೆMRSupp1
9727ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ‍ ನಂ-1 ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ-1MRSupp1
9728ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ‍ ನಂ-2,ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ-2MRSupp1
9729ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-1 ಕೆರೆಕೊಂಡಾಪುರMRSupp1
9730ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ-2 ಕೆರೆಕೊಂಡಾಪುರMRSupp1
9731ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಂಪುರMRSupp1
9732ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ರಾಂಪುರMRSupp1
9733ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ರಾಂಪುರMRSupp1
9734ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ , ರಾಂಪುರMRSupp1
9735ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ರಾಂಪುರ-3MRSupp1
9736ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3 ರಾಂಪುರ-4MRSupp1
9737ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡೇ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಂಪುರ-5MRSupp1
9738ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ರಾಂಪುರ-6MRSupp1
9739ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದೇವಸಮುದ್ರMRSupp1
9740ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದೇವಸಮುದ್ರMRSupp1
9741ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಠಲಾಪುರMRSupp1
9742ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
9743ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, Room No-2 ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
9744ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9745ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರ್ಥಾಳ್MRSupp1
9746ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9747ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರುMRSupp1
9748ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ರಾಮಸಾಗರMRSupp1
9749ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1ಗೌರಸಮುದ್ರMRSupp1
9750ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಗೌರಸಮುದ್ರMRSupp1
9751ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9752ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆMRSupp1
9753ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
9754ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡು ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
9755ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೊಪ್ಪMRSupp1
9756ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮಕುಂದಿMRSupp1
9757ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೇರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
9758ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕೇರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
9759ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿMRSupp1
9760ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ತಳವಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
9761ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
9762ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
9763ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈರಾಪುರMRSupp1
9764ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ನಾಗಸಮುದ್ರMRSupp1
9765ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ನಾಗಸಮುದ್ರ-2MRSupp1
9766ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ನಾಗಸಮುದ್ರMRSupp1
9767ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ನಾಗಸಮುದ್ರ-4MRSupp1
9768ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ನಾಗಸಮುದ್ರMRSupp1
9769ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹುಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗMRSupp1
9770ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿMRSupp1
9771ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9772ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯೆರಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9773ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9774ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿMRSupp1
9775ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿMRSupp1
9776ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾನಗಲ್MRSupp1
9777ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುMRSupp1
9778ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಕಲ ಗೋಡ ಮೋಹಲ್ಲಾMRSupp1
9779ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುMRSupp1
9780ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಿಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರೂಂ ನಂ-1 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು.MRSupp1
9781ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2(ಬಿ ಈ ಓ ಕಛೇರಿ )ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರುMRSupp1
9782ಟೌನ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ,ರೂಂ ನಂ-01 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುMRSupp1
9783ಟೌನ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ರೂಂ ನಂ-02 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುMRSupp1
9784ದುರ್ಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುMRSupp1
9785ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, ( ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ.)MRSupp1
9786ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕನಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9787ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎದ್ಲು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9788ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರಾಕಲಹಟ್ಟಿMRSupp1
9789ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಜ್ಜನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9790ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9792ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ-1 ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ-1MRSupp1
9793ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೋಟೆ-2MRSupp1
9794ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-1 ರಾಯಾಪುರ-1MRSupp1
9795ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ರಾಯಾಪುರ-2MRSupp1
9796ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಗುಂಡ್ಲೂರುMRSupp1
9797ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಟೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9798ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
9799ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97100ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳವಿನಮರದಹಟ್ಟಿMRSupp1
97101ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರ್ರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97102ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
97104ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97105ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ತುಮಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97106ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಚಿಕ್ಕುಂತಿMRSupp1
97107ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಚಿಕ್ಕುಂತಿMRSupp1
97108ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯರಪೋತಜೋಗಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97109ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97110ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97112ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97113ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97114ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಕೋನಸಾಗರ-1MRSupp1
97115ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಕೋನಸಾಗರ-2MRSupp1
97116ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ನಂ 3 ಕೋನಸಾಗರMRSupp1
97117ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಕೋನಸಾಗರMRSupp1
97118ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ಕೋನಸಾಗರMRSupp1
97119ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಡೇವುMRSupp1
97120ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-1 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
97121ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97122ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
97123ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
97124ರೂರಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ,ರೂಂ ನಂ-1 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-5MRSupp1
97125ರೂರಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ-2 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-6MRSupp1
97126ರೂರಲ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ ನಂ-3 ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ-7MRSupp1
97127ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97128ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನಕೆರೆ-1MRSupp1
97129ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-2 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನಕೆರೆ-2MRSupp1
97130ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-01 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನಕೆರೆ-3MRSupp1
97131ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-02 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡನಕೆರೆMRSupp1
97132ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97133ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಮುತ್ತಿಗಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97134ಶ್ರೀವೀರ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಮುಸ್ಟಲಗುಮ್ಮಿMRSupp1
97135ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲೆಬೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97136ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1,ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
97137ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
97138ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಳಕೆರೆMRSupp1
97139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬುಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲ್ಲನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97141ಶ್ರೀ ತಿರಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಂತರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97142ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1)ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97143ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂ ನಂ.2)ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97144ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂ ನಂ.3)ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97145ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೊರೆಕೋಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಂತಕೋಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97147ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೇಖಲಗೆರೆMRSupp1
97148ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೇಖಲಗೆರೆ, ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
97149ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾಸರಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97150ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಸಾಗರMRSupp1
97151ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಗಜ್ಜುಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97152ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-2 ಗಜ್ಜುಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97153ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97155ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
97156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
97157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97158ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂ ನಂ-01 ಓಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97159ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂ ನಂ-2 ಓಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಮಹದೇವಪುರMRSupp1
97161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಗನೂರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97162ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೆರೆMRSupp1
97164ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೂರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಜೋಗಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
97166ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಜೋಗಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
97167ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭೀಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97168ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97169ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.1) ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97170ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97171ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97172ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97173ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97174ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97175ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97176ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬೋಸೇದೇವರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97177ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಬೋಸೇದೇವರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುದಾಪುರMRSupp1
97179ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌರಿಪುರMRSupp1
97180ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿಡ್ಡಾಪುರMRSupp1
97181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಎನ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಎನ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾರ್ತಿಕೇನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನಕೋಟೆMRSupp1
97186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ವರವುMRSupp1
97187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ವರವುಕಾವಲ್MRSupp1
97188ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರ್ರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97189ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ನೇರ್ಲಗುಂಟೆMRSupp1
97190ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ನೇರ್ಲಗುಂಟೆMRSupp1
97191ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ನೇರ್ಲಗುಂಟೆMRSupp1
97192ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭತ್ತಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97193ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಮನಮೈನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97194ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಮನಮೈನಹಟ್ಟಿ ManamainahattiMRSupp1
97195ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮದುರ್ಗMRSupp1
97196ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97197ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ನೆಲಗೇತನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97199ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ನೆಲಗೇತನಹಟ್ಟಿMRSupp1
97200ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97201ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಲ್ಲದ ಈಡಿಗರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97202ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
97203ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2,ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
97204ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಗೌರಸಮುದ್ರ-1MRSupp1
97205ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಗೌರಸಮುದ್ರ-2MRSupp1
97206ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1,ಬಡ್ಡೇತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ-1MRSupp1
97207ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಬಡ್ಡೇತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ-2MRSupp1
97208ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ-1MRSupp1
97209ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ-2MRSupp1
97210ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
97211ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರಸಮುದ್ರ ಕಾವಲ್MRSupp1
97212ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿMRSupp1
97213ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿMRSupp1
97214ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾಲನಾಯ್ಕನಕೋಟೆMRSupp1
97215ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರುದ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97216ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
97217ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-2 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
97218ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-3 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
97219ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-3MRSupp1
97220ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-2 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
97221ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97222ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿಪುರ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
97223ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97224ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
97225ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿMRSupp1
97226ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97227ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97228ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ದೇವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97229ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ದೇವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97230ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-1 ಹೊನ್ನೂರುMRSupp1
97231ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಹೊನ್ನೂರುMRSupp1
97232ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಬೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97233ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಬೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97234ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪುರMRSupp1
97235ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ರೇಣುಕಾಪುರMRSupp1
97236ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ರೇಣುಕಾಪುರMRSupp1
97237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬೂದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97238ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಘಟಪರ್ತಿMRSupp1
97239ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಘಟಪರ್ತಿMRSupp1
97240ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97241ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬಂಜಿಗೆರೆMRSupp1
97242ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಬಂಜಿಗೆರೆMRSupp1
97243ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಮನ್ನೇಕೊಟೆMRSupp1
97244ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮನ್ನೇಕೊಟೆMRSupp1
97245ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
97246ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ತಳಕುMRSupp1
97247ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ತಳಕುMRSupp1
97248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಕು ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
97249ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ತಳಕುMRSupp1
97250ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ. 1MRSupp1
97251ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಲಸೆMRSupp1
97253ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಚನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-1 ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97256ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ-01 ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97257ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ-02 ಮೈಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97258ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಕಾಟಂದೇವರಕೋಟೆMRSupp1
97260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಕಾಟಂದೇವರಕೋಟೆMRSupp1
97261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಓಬಳಾಪುರMRSupp1
97262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಓಬಳಾಪುರMRSupp1
97263ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸರ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
97264ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97265ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಾತಪ್ಪನಗುಡಿMRSupp1
97266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
97269ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97270ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
97271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಾದಲಗಟ್ಟ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97272ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಯಾದಲಗಟ್ಟMRSupp1
97273ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿMRSupp1
97274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿMRSupp1
97275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-2 ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿMRSupp1
97276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾರ್ತಿMRSupp1
97277ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಗಿರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97278ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಗಿರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97279ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 1 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97280ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
97281ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಉಳ್ಳಾರ್ತಿMRSupp1
97282ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲುವೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
97283ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲುವೇಹಳ್ಳಿ ಗೌಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
97284ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.