2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
981ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಳವರ್ತಿMRSupp1
982ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಗಳೇರಹಟ್ಟಿMRSupp1
984ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಕಡಬನಕಟ್ಟೆMRSupp1
985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಕಡಬನಕಟ್ಟೆMRSupp1
986ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಸರಹಟ್ಟಿMRSupp1
987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟMRSupp1
988ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
989ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋದೂರುMRSupp1
9810o)MRSupp1
9811ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ-2 ರೂ.ನಂ-2 ಕಾಮಸಮುದ್ರ (ಜಾಜೂರು (ಮ)MRSupp1
9812ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು-1 ರೂ ನಂ-1 ಜಾಜೂರುMRSupp1
9813ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಜೂರು (ರೂ.ನಂ-2)ಜಾಜೂರು - 2MRSupp1
9814ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ.ನಂ.1) ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
9815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ.ನಂ.2) ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
9816ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರುವನೂರು (ರೂಂ.ನಂ.1) ತುರುವನೂರು-1MRSupp1
9817ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ..2) ತುರುವನೂರುMRSupp1
9818ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ತುರುವನೂರುMRSupp1
9819ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2)ತುರುವನೂರುMRSupp1
9820ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ರೂಂ ನಂ.1) ತುರುವನೂರುMRSupp1
9821ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ರೂಂ ನಂ.2) ತುರುವನೂರುMRSupp1
9822ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅವಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9823ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ರೂ.ನಂ -01) ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9824ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
9825ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಾಲೋನಿ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
9826ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಾಲೋನಿ ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
9827ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಪ್ಪಿನಕೆರೆMRSupp1
9828ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜೋಗಿಬೋರನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9829ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಮುದ್ದಾಪುರMRSupp1
9830ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಮುದ್ದಾಪುರMRSupp1
9831ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮುದ್ದಾಪುರ ಹೊಸಹಟ್ಟಿMRSupp1
9832ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಿಗೆರೆMRSupp1
9833ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9834ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆMRSupp1
9835ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಿರೇಕಬ್ಬಿಗೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9836ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9837ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9838ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9839ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂನಬೇವು - 1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
9840ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂನಬೇವು -2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
9841ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂನಬೇವು - 3 ರೂ ನಂ -03MRSupp1
9842ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂನಬೇವು-4 ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9843ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9844ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಡ್ಲಾರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9845ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಗಾರದೇವರಹಟ್ಟಿ (ಬೆ) (ನನ್ನಿವಾಳ)MRSupp1
9846ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9847ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೀರದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಮಜರೆ) ಬೋರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9848ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ - 1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
9849ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ - 2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
9850ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರ್ಗಾವರ-1MRSupp1
9851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುರ್ಗಾವರ-2MRSupp1
9852ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕರೆಹಿಂದಲಹಟ್ಟಿ (ಮಜರೆ) ದುರ್ಗಾವರMRSupp1
9853ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಭರಮಸಾಗರMRSupp1
9854ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಭರಮಸಾಗರMRSupp1
9855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9857ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರMRSupp1
9858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೀಕೆರೆ - 1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
9859ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೀಕೆರೆ - 2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
9860ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9861ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂಂ.ನಂ-1)MRSupp1
9862ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂ.ನಂ-2)MRSupp1
9863ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ- 1 (ರೂಂ ನಂ.1) ಪಗಡಲಬಂಡೆMRSupp1
9864ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ - 2 (ರೂಂ ನಂ.2) ಪಗಡಲಬಂಡೆMRSupp1
9865ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೃಂದಾವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9866ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಟ್ಟೆಕಂಬMRSupp1
9867ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ಸಮುದ್ರ-1MRSupp1
9868ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂ.ನಂ.1)MRSupp1
9869ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂ.ನಂ-2)MRSupp1
9870ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಡುಪನಕುಂಟೆMRSupp1
9871ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ- 1 (ರೂಂ ನಂ.1) ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ - 2 (ರೂಂ ನಂ.2) ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ (ರೂಂ ನಂ.1) ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರMRSupp1
9874ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರ (ರೂಂ ನಂ.2) ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರMRSupp1
9875ಎಸ್‌. ಜೆ. ಎಂ. (ತೇರು ಬೀದಿ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ -1MRSupp1
9876ಹಳೆ ಮೇನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ -2MRSupp1
9877ಹಳೆ ಮೇನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-3MRSupp1
9878ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ -4MRSupp1
9879ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ (ರೂಂ ನಂ.2) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-5MRSupp1
9880ಕಾಟಂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಾಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-6MRSupp1
9881ಶ್ರೀ ತಿರುಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-7MRSupp1
9882ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-8MRSupp1
9883ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂಜಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-9MRSupp1
9884ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-10MRSupp1
9885ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಡಿ.ಎಸ್. ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-11MRSupp1
9886ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಹೀಂ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-12MRSupp1
9887ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), (ರೂಂ ನಂ.1) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-13MRSupp1
9888ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇನ್ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), (ರೂಂ ನಂ.2)ಚಳ್ಳಕೆರೆ-14MRSupp1
9889ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-15MRSupp1
9890ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-16MRSupp1
9891ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಬಿ.ಡಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-17MRSupp1
9892ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-18MRSupp1
9893ನವಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 1 ಟಿ.ಆರ್ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-19MRSupp1
9894ನವಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ. 2 ಟಿ.ಆರ್ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-20MRSupp1
9895ಬಾಪೂಜಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ-1 ಟಿ ಆರ್ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-21MRSupp1
9896ಬಾಪೂಜಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ-2 ಟಿ ಆರ್ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-22MRSupp1
9897ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಟಿ ಆರ್ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-23MRSupp1
9898ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-24MRSupp1
9899ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಎ.ಪಿ. ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-25MRSupp1
98100ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ-1 ಚಳ್ಳಕೆರೆ-26MRSupp1
98101ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ರೂ ನಂ.2) ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-27MRSupp1
98102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-28MRSupp1
98103ಬಿ. ಎಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-29MRSupp1
98104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-30MRSupp1
98105ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-31MRSupp1
98106ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ರೂ ನಂ-01) ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-32MRSupp1
98107ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ) (ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ) ರೂ ನಂ-01 ಚಳ್ಳಕೆರೆ-33MRSupp1
98108ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ) ರೂ ನಂ:02, ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-34MRSupp1
98109ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ (ರೂಂ ನಂ.1)ಚಳ್ಳಕೆರೆ-35MRSupp1
98110ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಚಳ್ಳಕೆರೆ-36MRSupp1
98111ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-37MRSupp1
98112ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂ ನಂ:02, ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-38MRSupp1
98113ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತಾಯಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-39MRSupp1
98114ಹೆಗ್ಗೆರೆ ತಾಯಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-40MRSupp1
98115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ರೂ ನಂ:02 ಚಳ್ಳಕೆರೆ-41MRSupp1
98116ಶಾರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ) ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-42MRSupp1
98117ಹಳೇ ಮೇನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-43MRSupp1
98118ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1), ಮದಕರಿನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-44MRSupp1
98119ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ ನಂ.2) ಮದಕರಿ ನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-45MRSupp1
98120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದಕರಿ ನಗರ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-46MRSupp1
98121ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಫೀಸ್‌ ರೂಂ ನಂ-1 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-47MRSupp1
98122ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‌ ರೂಂ ನಂ-2 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳ್ಳಕೆರೆ-48MRSupp1
98123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರ್ಲಕಟ್ಟೆ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋರ್ಲಕಟ್ಟೆ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಮಾಂಪುರMRSupp1
98126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆತ್ತಮ್ಮಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ (ಮ) ನನ್ನಿವಾಳMRSupp1
98127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನನ್ನಿವಾಳMRSupp1
98128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಕ್ಲೋರಹಟ್ಟಿMRSupp1
98129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಯ್ಕಲ್‌-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಯ್ಕಲ್‌-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆಹಟ್ಟಿMRSupp1
98132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ ರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗಲರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಾಗೇನಹಾಳ್‌MRSupp1
98134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ಹಳೇಕಟ್ಟಡMRSupp1
98135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ಹಳೇಕಟ್ಟಡMRSupp1
98136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಡನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ- 1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಡನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ-2 ((ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರMRSupp1
98140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿದ್ದವ್ವನದುರ್ಗMRSupp1
98141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಾಪೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಿಮ್ಮಗಟ್ಟMRSupp1
98143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಯಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಳಗಟ್ಟ - 1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಬೆಳಗಟ್ಟ -2MRSupp1
98146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಳಗಟ್ಟ - 3 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೇಲೂರಹಟ್ಟಿ-1 ರೂ ನಂ-02MRSupp1
98148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಚೂರಿಪಾಪಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಪೇಲೂರಹಟ್ಟಿ-2MRSupp1
98149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98150O) JannenahalliMRSupp1
98151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರೇಕಾಟ್ಲಹಟ್ಟಿ (ಮ) ನನ್ನಿವಾಳMRSupp1
98152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡೇಹಟ್ಟಿ (ಮ) ನನ್ನಿವಾಳMRSupp1
98153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರಂಗೆರೆ- 1 (ರೂಂ ನಂ.1) ನಗರಂಗೆರೆMRSupp1
98154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರಂಗೆರೆ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)ನಗರಂಗೆರೆMRSupp1
98155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಹರಿನಗರMRSupp1
98156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ- 1 (ರೂಂ ನಂ.1)ದೊಡ್ಡೇರಿMRSupp1
98157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡೇರಿ - 2 (ರೂಂ ನಂ.2)ದೊಡ್ಡೇರಿMRSupp1
98158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ (ದೊಡ್ಡೇರಿ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ (ನಗರಂಗೆರೆ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚವೀರನಹಳ್ಳಿ (ದೊಡ್ಡೇರಿ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98161ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದ್ಯಾವರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ್ಲೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
98163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಾಪುರ (ಬೊಮ್ಮನಕುಂಟೆ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜುಂಜರಗುಂಟೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜುಂಜರಗುಂಟೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಕುಂಟೆMRSupp1
98167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಲಕುoಟೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಲಕುoಟೆ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಟ್ಲೋರಹಳ್ಳಿMRSupp1
98170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ - 1 (ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ)MRSupp1
98171ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರೇಕಲ್ಲು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
98172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ-2 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ - 3 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ - 4MRSupp1
98175ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪರಶುರಾಂಪುರ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98176ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಪರಶುರಾಂಪುರ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರಳೀಕಟ್ಟೆ (ಪರಶುರಾಂಪುರ (ಮಜಿರೆ) (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುರಳೀಕಟ್ಟೆ (ಪರಶುರಾಂಪುರ (ಮಜಿರೆ)(ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಳೂರು (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೌಳೂರು (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
98182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಕಾಲನೀMRSupp1
98183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಸ್ತೂರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ -1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
98191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಗುದ್ದು (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಮಗುದ್ದು (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಡಿಹಳ್ಳಿ -1 (ರೂಂ.ನಂ-1)MRSupp1
98194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಡಿಹಳ್ಳಿ-2(ರೂ.ನಂ-2)MRSupp1
98195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಡಿಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣೀಹಟ್ಟಿMRSupp1
98196ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98197ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮತ್ ಮರಿಕುಂಟೆMRSupp1
98200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಗಳ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಮಜರೆ)MRSupp1
98202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ-3 (ರೂಂ ನಂ.3)MRSupp1
98205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಂಬೆರಹಳ್ಳಿMRSupp1
98208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
98209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಸಿಕೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಸಿಕೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌರೀಪುರ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌರೀಪುರ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲ್ಲಎಹಳ್ಳಿMRSupp1
98214ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುರ್ಗ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98215ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುರ್ಗ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98216ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98217ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ-1 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98218ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ -1(ರೂಂ ನಂ.3)MRSupp1
98219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ (ಮ) ಓಬನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಚೆಲ್ಲೂರು (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಚೆಲ್ಲೂರು (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರMRSupp1
98224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.1) ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆMRSupp1
98225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ.2) ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆMRSupp1
98226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋನಿಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
98227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಗಟ್ಟೆ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಗಟ್ಟೆ (ಮಜಿರೆ)MRSupp1
98229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಗಟ್ಟೆMRSupp1
98230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಣೀಕೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಣೀಕೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98233ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿMRSupp1
98234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗುಂಟೆMRSupp1
98235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ-1 ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಲಂಬಾಣೀಹಟ್ಟಿMRSupp1
98236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಧುರೆMRSupp1
98237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆMRSupp1
98238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗೆರೆMRSupp1
98239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಪರಹಳ್ಳಿ -1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಪರಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಡೇಕುಂಟೆ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಡೇಕುಂಟೆ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಕುಂಟೆ-1 ರೂ ನಂ -1MRSupp1
98244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಿಕುಂಟೆ-2 ರೂ ನಂ-2MRSupp1
98245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಹುಲಿಕುಂಟೆ (ಮ)MRSupp1
98246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿMRSupp1
98247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರ್ಲತ್ತುMRSupp1
98248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೆರೆ (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ (ಮ) ಬೆಳಗೆರೆMRSupp1
98251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊರೇಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೀರನಹಳ್ಳಿ -1(ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಬೀರನಹಳ್ಳಿ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ-1) ಹೊನ್ನಯ್ಯನರೊಪ್ಪ (ಮ) ದೊಡ್ಡಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
98255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಚೆಲ್ಲೂರು-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಚೆಲ್ಲೂರು-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
98257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಹುಡೆMRSupp1
98258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾದಿಗುಂಟೆ-1 (ರೂಂ ನಂ.1)MRSupp1
98259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾದಿಗುಂಟೆ-2 (ರೂಂ ನಂ.2)MRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.