2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
991ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕುಂಟೆMRSupp1
992ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಳಿಗಟ್ಟೆMRSupp1
993ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ವಡ್ಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
995ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
996ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ - 2MRSupp1
997ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ - 3MRSupp1
998ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಆಯಿತೋಳು ಮಜುರೆ ಗುಡ್ಡದರಂಗದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
999ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಆಯಿತೋಳು ಮಜುರೆ ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9910ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9911ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಐನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9912ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೀರಾವರMRSupp1
9913ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ವಿಜಾಪುರ - 1MRSupp1
9914ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ವಿಜಾಪುರ-2MRSupp1
9915ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓಬವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9916ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಆಲಘಟ್ಟMRSupp1
9917ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಾಲಘಟ್ಟMRSupp1
9918ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ - 1MRSupp1
9919ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ - 2MRSupp1
9920ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆMRSupp1
9921ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ತಮಟಕಲ್ಲು-1MRSupp1
9922ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ತಮಟಕಲ್ಲು-2MRSupp1
9923ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಸಾಸಲಹಟ್ಟಿ ಮಜರೆ ಗೋನೂರುMRSupp1
9924ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಸವರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9925ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9926ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9927ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೋನೂರುMRSupp1
9928ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಬಚ್ಚಬೋರನಹಟ್ಟಿ-1MRSupp1
9929ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಬಚ್ಚಬೋರನಹಟ್ಟಿ-2MRSupp1
9930ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
9931ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
9932ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಮಲ್ಲನಕಟ್ಟೆ-1MRSupp1
9933ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಮಲ್ಲನಕಟ್ಟೆ-2MRSupp1
9934ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೀಬಾರMRSupp1
9935ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗುತ್ತಿನಾಡುMRSupp1
9936ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾರಘಟ್ಟMRSupp1
9937ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
9938ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೀಲಯ್ಯನಹಟ್ಟಿMRSupp1
9939ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9940ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9941ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಡ್ಲೆಗುದ್ದುMRSupp1
9942ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆMRSupp1
9943ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಡಗವಳ್ಳಿMRSupp1
9944ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕ್ಯಾಸಾಪುರMRSupp1
9945ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಚಿಕ್ಕಪುರMRSupp1
9946ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೂಳಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಚಿಕ್ಕಪುರMRSupp1
9947ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಪುರMRSupp1
9948ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಈಚಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9949ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಮಠದಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ - 1MRSupp1
9950ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಮಠದಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ - 2MRSupp1
9951ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ಮಠದಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ - 3MRSupp1
9952ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 ಮಠದಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ - 4MRSupp1
9953ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5 ಮಠದಕುರುಬರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9954ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
9955ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ - 2MRSupp1
9956ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ - 3MRSupp1
9957ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ-4MRSupp1
9958ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ-5MRSupp1
9959ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ-6MRSupp1
9960ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಪಿಳ್ಳೆಕೇರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9961ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಪಿಳ್ಳೆಕೇರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9962ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9963ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಂಪಯ್ಯನಮಾಳಿಗೆ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9964ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಿಂಗಾವರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9965ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
9966ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿMRSupp1
9967ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಮ) ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9968ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಜೋಡಿಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9969ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)ಜೋಡಿಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
9970ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಂಡಿನಕುರುಬರಹಟ್ಟಿMRSupp1
9971ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಮದಕರಿಪುರ - 1MRSupp1
9972ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮದಕರಿಪುರ - 2MRSupp1
9973ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಮದಕರಿಪುರ - 3MRSupp1
9974ಜಿಂದಾಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಮದಕರಿಪುರ - 4MRSupp1
9975ಜಿಂದಾಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಮದಕರಿಪುರ - 5MRSupp1
9976ಭೃಹನ್ಮಠ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-1 ಚೋಳಗಟ್ಟMRSupp1
9977ಭೃಹನ್ಮಠ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ರೂಂ.ನಂ-2 ಚೋಳಗಟ್ಟMRSupp1
9978ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ-1MRSupp1
9979ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಮಾಳಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ-2MRSupp1
9980ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ - 1MRSupp1
9981ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ - 2MRSupp1
9982ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ - 3MRSupp1
9983ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4 ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ - 4MRSupp1
9984ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
9985ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಹಿರೇಗುಂಟನೂರುMRSupp1
9986ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಹಿರೇಗುಂಟನೂರುMRSupp1
9987ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
9988ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ - 2MRSupp1
9989ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ - 3MRSupp1
9990ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೇಗಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
9991ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಹಿರೆಗುಂಟನೂರು-1MRSupp1
9992ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಹಿರೆಗುಂಟನೂರು-2MRSupp1
9993ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಹಳಿಯೂರುMRSupp1
9994ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾನಂಗಿMRSupp1
9995ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9996ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಮಾನಂಗಿMRSupp1
9997ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದಳವಾಯಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
9998ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
9999ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೇವರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಸಿದ್ದಾಪುರMRSupp1
99100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
99101ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಟಗರನಹಟ್ಟಿ (ಮಜರೆ) ಸೊಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
99102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಳಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
99103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 (ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 (ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 (ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4 (ಕರುವಿನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99107ಶ್ರೀ ಕಬೀರಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಕಭೀರಾನಂದ ನಗರ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99108ಶ್ರೀ ಕಬೀರಾನಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಭೀರಾನಂದ ನಗರ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99109ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99110ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99111ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋದರಮ್ಮ ಬೋರಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಮನಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99112ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಲಕಿಯರ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಬಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99113ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಲಕಿಯರ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಬಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99114ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ (ಕೋಟೆಯ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99115ಸಂಪಿಗೆಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 (ಕೋಟೆ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗ),ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99116ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,(ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ),ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99117ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ, (ಬಸವಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ.) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ, (ಬಸವಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ,) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99120ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಬಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99121ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 (ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೋಡ್‌)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99122ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 (ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೋಡ್‌)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99123ಟಿ.ಇ.ಎಸ್‌. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಜುಮನ್‌ ರಸ್ತೆ, (ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99124ಓಂ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂಜೀನಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ. ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ.MRSupp1
99125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಲಿಮೊಹಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99128ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಅಂಜಮನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಹಿನೀರು ಹೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಅಂಜಮನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಹಿನೀರು ಹೊಂಡ ರಸ್ತೆ, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99130ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1,(ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99131ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ)ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99132ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99133ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌) ಚೋಳಗುಡ್ಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99134ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌) ಚೋಳಗುಡ್ಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99135ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌) ಚೋಳಗುಡ್ಡ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99136ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಚೋಳಗುಡ್ಡ ಬಡಾವಣೆ (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎದುರು)ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99137ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಚೋಳಗುಡ್ಡ ಬಡಾವಣೆ, (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎದುರು) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99138ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ಚೋಳಗುಡ್ಡ ಬಡಾವಣೆ, (ಟಿ.ಎಂ.ಕೆ ಪೀರ್‌ಸಾಬ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎದುರು) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99139ಶ್ರೀ ಬರಗೇರಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಧವಳಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99140ಶ್ರೀ ಬರಗೇರಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಧವಳಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99141ಶ್ರೀ ಬರಗೇರಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಧವಳಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99142ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಅಗಸನಕಲ್ಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99143ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,(ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಅಗಸನಕಲ್ಲು,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99144ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ನೆಹರು ನಗರ ಪಿ.ಎನ್‌.ಟಿ.ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99145ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ನೆಹರು ನಗರ ಪಿ.ಎನ್‌.ಟಿ.ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99146ಕುವೆಂಪು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೆಹರು ನಗರ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99147ಕುವೆಂಪು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೆಹರು ನಗರ ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99148ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಮಕ್ಕ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ , ನೆಹರುನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99149ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಮೆಕ್ಕಮಸೀದಿ ರೋಡ್‌, ನೆಹರುನಗರ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99150ಮಿಲ್ಲತ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್‌,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಮೆಕ್ಕ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರುನಗರ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99151ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99152ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99153ನವಚೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೋಡ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99154ಶ್ರೀ ಶಾರಧ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬರಗೇರಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಎದುರು ಕನಕ ಸರ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99155ವಿನಾಯಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹಳೇ ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹಳೇ ಸಂತೇ ಮೈದಾನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ.ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99158ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ರೈಲ್ವೇಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಎಸ್.ಎಂ.ಸದಾನಂದಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99159ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ರೈಲ್ವೇಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ,ಎಸ್.ಎಂ.ಸದಾನಂದಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,ರೈಲ್ವೇಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ,ಎಸ್.ಎಂ.ಸದಾನಂದಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4,ರೈಲ್ವೇಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ,ಎಸ್.ಎಂ.ಸದಾನಂದಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಅಂಜುಮನ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಗಸನಕಲ್ಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಅಂಜುಮನ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಗಸನಕಲ್ಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,ಅಂಜುಮನ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅಗಸನಕಲ್ಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಜುಮನ್‌ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿಸಂಖ್ಯೆ:1,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99168ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99169ರಿಜನಲ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಪ್ರಸನ್ನ ಟಾಕೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99170ರಿಜನಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಪ್ರಸನ್ನ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99171ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್‌,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99172ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ರಿಜಿನಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99173ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ರಿಜಿನಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,MRSupp1
99174ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ರಿಜಿನಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಹೊರಪೇಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,MRSupp1
99175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಹೊರಪೇಟೆ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಹೊರಪೇಟೆ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99177ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99178ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99179ರೀಜನಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,ಪ್ರಸನ್ನ ಟಾಕೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ,ಹೊರಪೇಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99180ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99181ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99182ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99183ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99184ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೋಠಡಿ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99185ಲಿಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೋಠಡಿ ರಸ್ತೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99186ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಜೆ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99187ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5 ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99190ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ, ತಿಪ್ಪಿನಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99191ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ, ತಿಪ್ಪಿನಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99192ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಸಮಿತಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಜೆ.ಜೆ.ಹಟ್ಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99194ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಜೆ.ಜೆ.ಹಟ್ಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99196ಮಾಡಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿ ಪಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99197ಮಾಡಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿ ಪಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99198ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,1ನೇ ತಿರುವು,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99199ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ವಿ.ಪಿ.ಬಡಾವಣೆ,1ನೇ ತಿರುವು,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99200ಪಟ್ಟದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99201ಪಟ್ಟದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99202ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99203ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99204ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಿಂಭಾಗ,ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಐ.ಯು.ಡಿ.ಪಿ. ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂ ನಂ 1MRSupp1
99206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಐ.ಯು.ಡಿ.ಪಿ. ಲೇ ಔಟ್‌, ರೂ ನಂ 2MRSupp1
99207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ರೂಂ.ನಂ-3, ಐ.ಯು.ಡಿ.ಪಿ. ಲೇ ಔಟ್‌,MRSupp1
99208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಐ.ಯು.ಡಿ.ಪಿ. ಲೇ ಔಟ್‌,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99209ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ರೂಂ.ನಂ.-1 ಐಯುಡಿಪಿ ಲೇಔಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99210ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ ರೂಂ.ನಂ.-2 ಐಯುಡಿಪಿ ಲೇಔಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99211ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99212ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3,ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99213ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4,ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99214ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99215ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99216ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99217ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕೆಳಗೋಟೆ , ಚರ್ಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99219ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99220ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೆಳಗೋಟೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99221ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99222ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಬಡಾವಣೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕೆಳಗೋಟೆ , ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99224ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂಭಾಗ, ರೂ ನಂ 3 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99225ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99226ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂಭಾಗ, ರೂ ನಂ 1 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟೌನ್MRSupp1
99227ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರMRSupp1
99228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂಚಿಗನಾಳ್‌MRSupp1
99229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
99230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
99231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ–3MRSupp1
99232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೋಪರಮಾಳಿಗೆMRSupp1
99233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಮಜುರೆ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಲ್ಲವಗೆರೆMRSupp1
99235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಜ್ಜನಕೆರೆMRSupp1
99236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳದಾಳ್‌ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿMRSupp1
99238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ (ಮ) ಜಾನುಕೊಂಡMRSupp1
99239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಾಪುರMRSupp1
99240ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ - 1MRSupp1
99241ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ - 2MRSupp1
99242ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ - 3MRSupp1
99243ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಭೀಮಸಮುದ್ರ - 1MRSupp1
99244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿ.ಪಾಳ್ಯMRSupp1
99245ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
99246ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಭೀಮಸಮುದ್ರ - 2MRSupp1
99247ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಭೀಮಸಮುದ್ರ - 3MRSupp1
99248ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4, ಭೀಮಸಮುದ್ರ - 4MRSupp1
99249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಹುಲ್ಲೂರು-1MRSupp1
99252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2,ಹುಲ್ಲೂರು-2MRSupp1
99253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಜಾನಕೊಂಡ-1MRSupp1
99254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಜಾನಕೊಂಡ-2MRSupp1
99255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಂಗಳದಾಳ್‌MRSupp1
99256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಕ್ಯಾದಿಗೆರೆ (ಮ) ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
99257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಕ್ಯಾದಿಗೆರೆ (ಮ) ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
99258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1, ಜಂಪಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆ-1MRSupp1
99259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಜಂಪಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆ-2MRSupp1
99260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲನಕಟ್ಟೆ (ಮ) ಜಂಪಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆMRSupp1
99261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನರೇನಹಾಳ್‌ (ಮ) ಜಂಪಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆMRSupp1
99262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆMRSupp1
99263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
99265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ-1MRSupp1
99266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 13 ರ ಪಕ್ಕ ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ-2MRSupp1
99267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1,ಸಿಂಗಾಪುರ - 1MRSupp1
99268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2, ಸಿಂಗಾಪುರ - 2MRSupp1
99269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಸಿಂಗಾಪುರ - 3MRSupp1
99270ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಳಲಿMRSupp1
99271ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಸಿಂಗಾಪುರMRSupp1
99272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಗೊಡಬನಹಾಳ್‌ - 1MRSupp1
99273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ಗೊಡಬನಹಾಳ್‌ - 2MRSupp1
99274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ಸೊಂಡೇಕೊಳ - 1MRSupp1
99275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ.ನಂ.2 ಸೊಂಡೇಕೊಳ - 2MRSupp1
99276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಂದಿಪುರMRSupp1
99277ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆನ್ನೆಹಡ್ಲುMRSupp1
99278ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಜಂಪಣ್ಣನಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಅನ್ನೇಹಾಳ್‌MRSupp1
99279ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ (ಮ) ಅನ್ನೇಹಾಳ್‌MRSupp1
99280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅನ್ನೇಹಾಳ್‌MRSupp1
99281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಹದೇವನಕಟ್ಟೆMRSupp1
99282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೇಹರವುMRSupp1
99283ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯೆರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.