2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1851ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಕಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.1MR
1852ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಕಳಿ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2MR
1853ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾಕಳಿ, ಮಾಕಳಿMR
1854ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
1855ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಮನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMR
1856ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕದರಮಂಗಲMR
1857ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMR
1858ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆMR
1859ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಗನೂರುMR
18510ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬೇವೂರುMR
18511ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಬೇವೂರುMR
18512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
18513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕನ್ನಸಂದ್ರMR
18514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಲಗೆರೆMR
18515ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೂಸಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನಾಗವಾರMR
18516ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಂ 2, ನಾಗವಾರMR
18517ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದಶವಾರMR
18518ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಟೇಲರ ದೊಡ್ಡಿMR
18519ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನ್ನಮಂಗಲMR
18520ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗರಹಳ್ಳಿMR
18521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1,ಅಬ್ಬೂರುMR
18522ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2,ಅಬ್ಬೂರುMR
18523ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಎಲೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
18524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೂರು ದೊಡ್ಡಿMR
18525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
18526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMR
18527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಹೆಚ್ ಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿMR
18528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ತೌಟನಹಳ್ಳಿMR
18529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗುಡ್ಡೆತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
18530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
18531ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇವೂರು ಮಂಡ್ಯMR
18532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಳಾಪುರMR
18533ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿMR
18534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
18535ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
18536ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿMR
18537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹರುರೂMR
18538ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
18539ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ,ಪಾರೇದೊಡ್ಡಿMR
18540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಂದರಗುಪ್ಪೆMR
18541ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಫೌಳಿದೊಡ್ಡಿMR
18542ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಛತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಗಲ್‌ ಹನುಮಂತಪುರ.MR
18543ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂMR
18544ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ರಾಂಪುರMR
18545ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ರಾಂಪುರMR
18546ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-1, ಪಟ್ಲುMR
18547ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಬಲಭಾಗ,ಕೊಠಡಿ-2, ಪಟ್ಲುMR
18548ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಳ್ಳಿಹೊಸೂರುMR
18549ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
18550ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೈಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
18551ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಂಕುಂದMR
18552ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಪುರದೊಡ್ಡಿMR
18553ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಲುವಾಡಿMR
18554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಿಗೆರೆMR
18555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ದೇವರಹಳ್ಳಿMR
18556ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಿMR
18557ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿMR
18558ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.2, ಬೈರಪಟ್ಟಣMR
18559ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.1,ಬೈರಪಟ್ಟಣMR
18560ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ. 3,ಬೈರಾಪಟ್ಟಣMR
18561ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ -1,ಮಳೂರುMR
18562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಮಳೂರುMR
18563ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
18564ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕುಂತೂರುದೊಡ್ಡಿMR
18565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
18566ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತೊರೆ ಹೊಸೂರುMR
18567ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಮಳೂರುMR
18568ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ,13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ.ನಂ.1, ಅಂಗನಾಡಿ ಕೆಂದ್ರ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMR
18569ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ, 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ.ನಂ.2,ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMR
18570ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಸ್ಪನ್‌ ಸಿಲ್ಕ ಮಿಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂ ನಂ3MR
18571ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಳುಹೊಲ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆMR
18572ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಕಾಲೋನಿ ರೂ ನಂ 1 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMR
18573ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಕಾಲೋನಿ ರೂ ನಂ 2 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMR
18574ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ-3 ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆMR
18575ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೇಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-4MR
18576ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-5MR
18577ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18578ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18579ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18580ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1 ಎಲೆಕೇರಿMR
18581ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೇಕೇರಿ,ಗೆಂಡೆಮಡುMR
18582ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌. ರೂಂ ನಂ1, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆMR
18583ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂ ನಂ2, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆMR
18584ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು . ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್.MR
18586ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀವರದ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ ಕೊಠಡಿ-1MR
18587ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀವರದ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ, ಕೊಠಡಿ-2MR
18588ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ರೂಂ ನಂ1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18589ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಠಣ್ ವಾಡಿMR
18590ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 1,ಸೈಯದ್ ವಾಡಿMR
18591ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಸಾಹುಕಾರ್ ಬೀದಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18592ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02, ಸಾಹುಕಾರ್ ಬೀದಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
18593ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಕೊಠಡಿ-1MR
18594ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೊಠಡಿ-2MR
18595ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಲಭಾಗ ಬಡ ಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-1MR
18596ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಡಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-2MR
18597ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಡಮಕಾನ್‌, ಕೊಠಡಿ-3MR
18598ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ,ಡಿ.ಟಿ ರಾಮು ವೃತ್ತ, ಎಂ. ಜಿ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
18599ಹಳೇ ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ (ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಅಫೀಸ್‌ (ನಗರಸಭೆ)MR
185100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ರೂ.ನಂ. 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
185101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ. 2MR
185102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ. 3MR
185103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆಟ್ಟ ರೂ.ನಂ. 3MR
185104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಾಯಿರಾ,ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
185105ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇ ದಾಯಿರಾ,ಎಡಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
185106ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ , ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಕೊಠಡಿ-1MR
185107ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
185108ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಹಳೆ ಡೈರ ಬಿ ಎಂ ರೋಡ್ ರೂ.ನಂ.1MR
185109ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
185110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
185111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
185112ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಟ್ಟಿಕೆರೆMR
185113ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೇಟೆಚೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣMR
185114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಐ ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್‌್ಸ ರೂ ನಂ 1, ಕಲಾನಗರMR
185115ಅಲ್ ಅಮಾನ್ ಅಲ್ ದಾದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಯಾದಗಾರ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
185116ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.MR
185117ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆ ಯು ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿMR
185118ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಛೇರಿ,ರೂಮ್-2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆ ಯು ಡಬ್ಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿMR
185119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನಂದಪುರMR
185120ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣಿ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ.1MR
185121ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೂ ನಂ .2MR
185122ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾಕಾಟೇಜ್‌,MR
185123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.1, ಹಲಸಿನಮರದೊಡ್ಡಿMR
185124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2ಹಲಸಿನಮರದೊಡ್ಡಿMR
185125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185126ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ1 ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMR
185127ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMR
185128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಯಲಚಿಪಾಳ್ಯMR
185129ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಬೋವಿದೊಡ್ಡಿMR
185130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರMR
185131ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಖಘಟ್ಟMR
185132ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೆಹದಿ ನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್MR
185133ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಢ ತಗಚಗೆರೆ.MR
185134ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಕಟ್ಟಡ, ತೆಗಚಗೆರೆMR
185135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಸಂದ್ರMR
185136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹುಚ್ಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿMR
185137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರMR
185138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿMR
185139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಂಗೆರೆMR
185140ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿMR
185141ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೆನಬನಹಳ್ಳಿMR
185142ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೆನಬನಹಳ್ಳಿMR
185143ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟMR
185144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀಲಕಂಟನಹಳ್ಳಿMR
185145ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಪ್ಪಗೆರೆMR
185146ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲುರು ರೂಂ.ನಂ. 1MR
185147ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲುರು ರೂ.ನಂ. 2MR
185148ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.3MR
185149ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೂರುMR
185150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-1 ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
185151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ-2, ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ,MR
185152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಸಂಕಲಗೆರೆMR
185153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ-1 ಸಂಕಲಗೆರೆMR
185154ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
185155ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
185156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಮುಧಿಗೆರೆMR
185157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪುಟ್ಟಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿMR
185158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಲೂರುMR
185159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸೀಬನಹಳ್ಳಿMR
185160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಳಕೆರೆMR
185161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿMR
185162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೂರಣಗೆರೆMR
185163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿMR
185164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.1 ಚಕ್ಕೆರೆMR
185165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಚಕ್ಕೆರೆMR
185166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕೂರುMR
185167ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ಕುಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿMR
185168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೂಬಿನಕೆರೆMR
185169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಕ್ಕಲೂರುMR
185170ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಮಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ರೂ.ನಂ.1 ಮಾಳೂರುಪಟ್ಟಣMR
185171ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣMR
185172ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ 03 ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣMR
185173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಸಂತೆಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ .1MR
185174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಸಂತೆಮೊಗೆನಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2MR
185175ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸಂತೆಮೋಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿMR
185176ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
185177ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.2 ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
185178ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185179ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ಶಾರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1MR
185180ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MR
185181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1MR
185182ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MR
185183ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂ.03MR
185184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀಪುರMR
185185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-02 ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರMR
185186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿMR
185187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿMR
185188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಂಡೂರು ವರಗೇರಹಳ್ಳಿMR
185189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯMR
185190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣMR
185191ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅರಳಾಳುಸಂದ್ರMR
185192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿMR
185193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ-2 ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿMR
185194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿMR
185195ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬಲಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-01 ಭೂಹಳ್ಳಿMR
185196ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ, ಕೊಠಡಿ-2 ಭೂಹಳ್ಳಿMR
185197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,MR
185198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿರುಪಸಂದ್ರMR
185199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬೈರಶೇಟ್ಟಹಳ್ಳಿMR
185200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿMR
185201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿMR
185202ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಮನಾಥಪುರMR
185203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣMR
185204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
185205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾಳಗಾಳುMR
185206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಳೆರಿ ರೂಂ ನಂ.1MR
185207ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸುಳ್ಳೆರಿ ರೂಂ ನಂ.2MR
185208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಹಾರವರೆಗೆರೆಹಳ್ಳಿMR
185209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಕುಶನಹಳ್ಳಿMR
185210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರMR
185211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಗರಕಹಳ್ಳಿMR
185212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೆಂಗಹಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ.2MR
185213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMR
185214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿMR
185215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೋಳೆMR
185216ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಅಕ್ಕೂರುMR
185217ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಅಕ್ಕೂರುMR
185218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾದರಹಳ್ಳಿMR
185219ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿ,MR
185220ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಬಾಣಗಹಳ್ಳಿMR
185221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾದಪುರMR
185222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸೋಗಾಲMR
185223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಗಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MR
185224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೋಗಾಲ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2MR
185225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸೋಗಾಲಪಾಳ್ಯMR
185226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಲಿಕೆರೆMR
185227ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿMR
185228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಾಪುರMR
185229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಾಣಂತಹಳ್ಳಿMR
185230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಚೀಪುರ.MR
185231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕರಲಹಳ್ಳಿMR
185232ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿMR
185233ಸರ್ಕಾರಿ ಮದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿMR
185234ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3 ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿMR
185235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿMR
185236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMR
185237ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರMR
185238ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರMR
185239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹನಿಯೂರುMR
185240ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ ಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿMR
185241ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMR
185242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಗದಾಪುರMR
185243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಚಹಳ್ಳಿMR
185244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMR
185245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆMR
185246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪುರ.MR
185247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಯಲಿಯೂರುMR
185248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಲೆತೋಟದಹಳ್ಳಿMR
185249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಾಡಂಕನಹಳ್ಳಿMR
185250ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಿಡಗೋಡಿMR
185251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಾಮಂದಿಪುರMR
185252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿMR
185253ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಹಾರೋಕೊಪ್ಪMR
185254ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಹಾರೋಕೊಪ್ಪMR
185255ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.1 ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿMR
185256ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2, ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿMR
185257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನುಣ್ಣೂರುMR
185258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185259ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1 ನೇರಳೂರುMR
185260ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ-1 ನೇರಳೂರುMR
185261ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ರೂಂ ನಂ 1 ಇಗ್ಗಲೂರುMR
185263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.2 ಇಗ್ಗಲೂರುMR
185264ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185265ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬೋರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿMR
185266ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸರಗೂರುMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.