2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
2011ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಪ್ಪನಾಡು, ಮುಲ್ಕಿ(ಮದ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ)MR
2012ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಕಿ, (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ)MR
2013ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮುಲ್ಕಿ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)MR
2014ಮೆಡೆಲಿನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಕಿMR
2015ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾನಂಪಾಡಿ, ಮುಲ್ಕಿMR
2016ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟುMR
2017ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಶಾಲೆ, ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟುMR
2018ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ನಿರೆMR
2019ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವತ್ತಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವತ್ತಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20111ಸಂತ ಪೌಲರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳ್ಕುಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20112ಸಂತ ಪೌಲರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಳ್ಕುಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಲ್ಲೂರುMR
20114ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳೆಪಾಡಿMR
20115ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಂಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20116ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಿಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20117ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20118ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20119ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20120ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು, ಕಡಂದಲೆMR
20122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂದಲೆ ಮೈನ್‌, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)MR
20123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂದಲೆ ಮೈನ್‌, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20124ಸಂತ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಡ್ಕMR
20125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು, ಪಾಲಡ್ಕMR
20126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೇಮಾರು, ಪಾಲಡ್ಕMR
20127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ರೂಂ ನಂ1)MR
20128ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ರೂಂ ನಂ2)MR
20129ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ರೂಂ ನಂ 3)MR
20130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ರೂಂ ನಂ 1)MR
20131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ರೂಂ ನಂ2)MR
20132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳುವಾಯಿ (ರೂಂ ನಂ3)MR
20133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈನ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈನ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈನ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಡ್ಕ,ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು( ಪೂರ್ವಭಾಗ )MR
20137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಡ್ಕ,ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ( ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ )MR
20138ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಡುಮಾರ್ನಾಡುMR
20139ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು, ಪಡುಮಾರ್ನಾಡುMR
20140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಂಡ್ರಕೆರೆ , ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುMR
20141ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡುMR
20142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆMR
20143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣಪಿಲMR
20146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರುMR
20147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರುMR
20148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
20149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಪೆಟ್ಟು, ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡMR
20150ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ತಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20151ಹೋಲಿ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ತಾಡಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಿಯೂರು,ವಾಲ್ಪಾಡಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಿಯೂರು, ವಾಲ್ಪಾಡಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು, ವಾಲ್ಪಾಡಿMR
20155ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ, ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20156ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ, ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುಕೋಣಾಜೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20158ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು (ಜನರಲ್) ಮೂಡಬಿದಿರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು (ಜನರಲ್) ಮೂಡಬಿದಿರೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20160ಸೈಂಟ್‌ ಥೋಮಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಆಲಂಗಾರು, ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20161ಸೈಂಟ್‌ ಥೋಮಸ್‌ ಶಾಲೆ, ಆಲಂಗಾರು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20164ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿMR
20165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರMR
20166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೈನ್‌ ) ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ)MR
20167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮೈನ್‌) ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ಪಚ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ)MR
20168ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20169ಜೈನ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20170ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯMR
20171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ( ಪಚ್ಚಿಮಭಾಗ )MR
20173ಹೋಲಿ ರೋಜಾರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20174ಹೋಲಿ ರೋಜಾರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ,ಮೂಡಬಿದ್ರಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)MR
20176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡೇಲು (ಪೂರ್ವ) ಪುತ್ತಿಗೆMR
20179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಡೇಲು, ಪುತ್ತಿಗೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20180ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ, ಪುತ್ತಿಗೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20181ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ, ಪುತ್ತಿಗೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20183ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20184ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20185ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಪುತ್ತಿಗೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಿಜಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಮಿಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ಮಿಜಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20189ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ, ಬಡಗಮಿಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20190ಶ್ರೀ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ, ಬಡಗಮಿಜಾರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20191ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿMR
20192ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ನಿಡ್ಡೋಡಿMR
20193ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರುಡೆ, ನಿಡ್ಡೋಡಿMR
20194ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜು, ಐಕಳMR
20195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಐಕಳMR
20196ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟೀಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡ ಕಟ್ಟಡ)(ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ)MR
20197ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಟೀಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲ ಕಟ್ಟಡ)(ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ)MR
20198ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಎಡಭಾಗದ ಮೊದಲನೆ ಕೊಠಡಿ)MR
20199ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಎಡಭಾಗದ ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿ)MR
201100ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಬಲಭಾಗದ ಮೊದಲನೆ ಕೊಠಡಿ)MR
201101ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ಬಲಭಾಗದ ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿ)MR
201102ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿMR
201103ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201104ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201105ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುತ್ತಕಾಡು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿMR
201106ಪೊಂಪೈ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ , ತಾಳಿಪಾಡಿMR
201107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪದ್ಮನೂರು, ತಾಳಿಪಾಡಿMR
201108ಭಾರತ ಮಾತಾ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಪುನರೂರು, ತಾಳಿಪಾಡಿMR
201109ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿಮಂತೂರು (ಬಲ ಭಾಗ)MR
201110ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿಮಂತೂರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201111ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಶಿಮಂತೂರು (ಎಡ ಭಾಗ)MR
201112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯಕಾಡು, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಕೆರೆ,ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಕಿಲ್ಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201114ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಜನರಲ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201115ಯು.ಬಿ.ಯಂ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ನಾಡು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201116ಯು.ಬಿ.ಯಂ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ನಾಡು (ಎಡ ಭಾಗ)MR
201117ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮುಲ್ಕಿ (ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ )MR
201118ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌,ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬಲ ಕಟ್ಟಡ)MR
201119ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡ ಕಟ್ಟಡ)MR
201120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬಲ ಕಟ್ಟಡ)MR
201121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌. ರಾವ್‌ ನಗರ, ಕಾರ್ನಾಡು(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಎಡ ಕಟ್ಟಡ )MR
201122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರಾಪುMR
201123ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಪಡುಪಣಂಬೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
201124ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಪಡುಪಣಂಬೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಕಾಡು, ಬೆಳ್ಳಾಯುರುMR
201126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ) 10 ತೋಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201127ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 10 ತೋಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201128ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 10 ತೋಕೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201129ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )MR
201130ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
201131ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ (ಸಮೂದಾಯ ಭವನ)MR
201132ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡುಗೋಡುMR
201133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುಗೋಡುMR
201134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)MR
201135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ)MR
201136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಭಾಂಗಣ ಎಕ್ಕಾರು (ಬಲ ಭಾಗ)MR
201137ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸಭಾಂಗಣ ಎಕ್ಕಾರು (ಎಡ ಭಾಗ)MR
201138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕ ಎಕ್ಕಾರುMR
201139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಮಂಗಳೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MR
201140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟುಶಿಬರೂರು ಮಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MR
201141ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ಕಿಲೆಂಜೂರುMR
201142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಅತ್ತೂರು , ಕೆಮ್ರಾಲ್MR
201143ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜMR
201144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಕುಡೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಯಿಕುಡೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201146ನಾರಾಯಣ ಸನಿಲ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯಂಗಡಿMR
201147ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿMR
201148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳೂರು, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿMR
201149ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ಹಳೆಯಂಗಡಿMR
201150ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಸಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201151ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಾಸಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಚರ್ಚ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
201154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೇಳ್ಯಾರು, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
201155ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚೇಳಾಯುರು(ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201156ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚೇಳಾಯುರು (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ (1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201158ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ (3ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳಾಯಿರು,ಸೂರಿಂಜೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಳ್ಳಾಯಿರು,ಸೂರಿಂಜೆ,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201161ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆ ಸೂರಿಂಜೆMR
201162ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕರ ಕಛೇರಿ,ಕುತ್ತೆತ್ತೂರುMR
201163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳಪೇಟೆ, ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, (ವಿಭಾಗ)MR
201164ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಮುದೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201165ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಮುದೆ. (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201166ಸೈಂಟ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಷೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ಮುದೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201167ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201168ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201169ಪರೋಕಿಯಲ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)MR
201170ಪರೋಕಿಯಲ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)MR
201171ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ, ಬಜಪೆMR
201172ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಜಪೆMR
201173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಜಪೆ (ಸಭಾಂಗಣ)MR
201174ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಬಜಪೆ (ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ)MR
201175ಅನುದಾನಿತ ಪೇಜಾವರ ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳವಾರು (ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ)MR
201176ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಬಾಳMR
201177ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ (ಸಭಾಂಗಣ) ಬಾಳMR
201178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ,62ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
201179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ , 62 ತೋಕೂರು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
201180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 62 ತೋಕೂರು ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರವಲಯ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201181ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,62 ತೋಕೂರು ಜೋಕಟ್ಟೆ,ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,62ತೋಕೂರು ಜೋಕಟ್ಟೆ,ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201183ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,62 ತೋಕೂರು ಜೋಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ (ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
201184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಾರು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಜಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201186ಶ್ರೀ ದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆಂಜಾರು (ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು)MR
201187ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201188ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೊರ್ಕೊಡಿMR
201189ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201190ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಂಬಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಂಬಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201193ಮಣೇಲ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಬೆಸೆಂಟ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೊಂದೇಲ್‌ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ)MR
201194ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಒಂದನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಒಂದನೇ ಕೋಣೆ)MR
201196ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಎರಡನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಕೋಣೆ)MR
201198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಎರಡನೇ ಕೋಣೆ)MR
201200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದನೇ ಕೋಣೆ)MR
201201ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್)MR
201202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನೀರ್ಕೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ನೀರ್ಕೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎರಡನೆ ಕೊಠಡಿ )MR
201204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರ್ಕೆರೆMR
201205ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಒಂದನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
201206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಡಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201209ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201210ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
201211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
201213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು, (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
201215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾರೂರು, ಹೊಸಂಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
201216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆತ್ತೋಡಿ,ಮಾರೂರುMR
201217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿರಾಜ್‌ ಕಾಲನಿ, ಪುಚ್ಚಮೊಗರುMR
201218ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಚ್ಚಮೊಗರು, ಬಾವದ ಬೈಲುMR
201219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)MR
201220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
201221ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು, (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.