2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
2021ಅಂಜುಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಮುಕ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2022ಅಂಜುಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಮುಕ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
2023ಅಂಜುಮಾನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಮುಕ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2024ಅನುದಾನಿತ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2025ಅನುದಾನಿತ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2026ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯMR
2027ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಚ್ಚೂರು (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
2028ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂಚ್ಚೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
2029ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MR
20210ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)MR
20211ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
20212ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
20213ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ)MR
20214ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆ)MR
20215ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20216ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20217ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ)MR
20218ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
20219ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20220ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20221ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ)MR
20222ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
20223ದ. ಕ. ಜಿ. ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ,ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
20224ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ವಿಭಾಗ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳMR
20225ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20226ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ)MR
20227ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20228ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20229ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ (ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MR
20230ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ (ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ)MR
20231ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌MR
20232ಚೈತನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೋಣೆ)MR
20233ಚೈತನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ , 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ )MR
20234ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಕಛೇರಿ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಇಡ್ಯಾMR
20235ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20236ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20237ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್‌, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
20238ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20239ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20240ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
20241ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MR
20242ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಕಟ್ಲ , ಇಡ್ಯಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20243ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್MR
20244ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಕಟ್ಲ , ಇಡ್ಯಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20245ಅನುದಾನಿತ ಇಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20246ಅನುದಾನಿತ ಇಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20247ಅನುದಾನಿತ ಇಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20248ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )MR
20249ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )MR
20250ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20251ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20252ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಕೊಠಡಿ)MR
20253ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)MR
20254ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣ)MR
20255ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಕುಳಾಯಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣ)MR
20256ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
20257ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20258ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
20259ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)MR
20260ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ರಾಪುರ, ಕುಳಾಯಿMR
20261ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕುಳಾಯಿ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ)MR
20262ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕುಳಾಯಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
20263ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, (ಮುಸ್ಲಿಂ) ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ)MR
20264ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, (ಮುಸ್ಲಿಂ) (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)MR
20265ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, (ಮುಸ್ಲಿಂ) ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ)MR
20266ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20267ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20268ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನಕಳಿಯ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20269ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಣಂಬೂರುMR
20270ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿMR
20271ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂಳೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MR
20272ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2)MR
20273ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3)MR
20274ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4)MR
20275ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಳೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5)MR
20276ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜಿಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20277ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಂಜಿಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20278ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20279ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20280ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
20281ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2)MR
20282ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಕಾವೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20283ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಕಾವೂರು, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ )MR
20284ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಾವೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20285ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕಾವೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20286ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ)MR
20287ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವೂರು, ( ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20288ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋದೇಲ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗMR
20289ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಕೋಣೆ)MR
20290ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20291ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20292ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ -2)MR
20293ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ - 3)MR
20294ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ -4 ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ)MR
20295ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರಕಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3)MR
20296ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡದ (ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕೊಠಡಿ)MR
20297ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡದ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕೊಠಡಿ)MR
20298ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡದ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20299ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಪಾದೆ, ಕಾವೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರಪಾದೆ, ಕಾವೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202101ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಕಾಡು, ಕಾವೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಲ್ಲಕಾಡು, ಕಾವೂರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಲ್ಲಕಾಡು, ಕಾವೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202104ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202105ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202106ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)MR
202107ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇರಿಹಿಲ್, ಕಾವೂರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4)MR
202108ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡ)MR
202109ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ)MR
202110ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
202111ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
202112ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202113ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋಡಿಕಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202114ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋಡಿಕಲ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202115ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ)MR
202116ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202117ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202118ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202119ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202120ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202121ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202122ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202123ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202124ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
202125ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
202126ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇರೆಬೈಲು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
202127ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ , ದೇರೆಬೈಲು. ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
202128ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ , ದೇರೆಬೈಲು. ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
202129ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ದೇರೆಬೈಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202130ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ದೇರೆಬೈಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
202132ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
202133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMR
202134ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದ್ರಿ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
202135ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡ )MR
202136ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ, (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ)MR
202137ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ)MR
202138ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಚಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202139ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟೆನರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೊಂದೆಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202140ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟೆನರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಬೊಂದೆಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)MR
202141ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟೆನರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೊಂದೆಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202142ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟೆನರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೊಂದೆಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202143ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟೆನರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೊಂದೆಲ್ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4)MR
202144ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು, ಕುಡುಪುMR
202145ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು, ಕುಡುಪು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3)MR
202146ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು, ಕುಡುಪು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5)MR
202147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವೈಲು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202148ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವೈಲು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿರುವೈಲ್‌ , ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
202150ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ದ ವರ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202151ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ದ ವರ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202152ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ದ ವರ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202153ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ದ ವರ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
202154ಅನುದಾನಿತ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ದ ವರ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಮಂಜೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ (ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ನಂ -1))MR
202156ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, ಕೊಠಡಿ ನಂ 3MR
202157ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, (ಕೊಠಡಿ ನಂ -5)MR
202158ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 1)MR
202159ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಕೊಠಡಿ ನಂ 3)MR
202160ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1)MR
202161ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2)MR
202162ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3)MR
202163ಅನುದಾನಿತ ಪೊಂಪೈ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂದಾವರ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4)MR
202164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದ್ಯಪಾಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ )MR
202165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದ್ಯಪಾಡಿ ( ಎಡ ಭಾಗ )MR
202166ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ದ.ಕ.MR
202167ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ದ.ಕ.MR
202168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202170ದ ಕ ಜಿ ಪಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುಪೆರಾರ್MR
202171ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಪಡು ಪೆರಾರ್‌ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )MR
202172ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202173ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಏಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಪದವು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುಚ್ಚೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುಚ್ಚೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202178ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಡ್ಡಿ, ಬಡಗ ಎಡಪದವುMR
202179ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಪದವು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202180ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಪದವು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202181ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಪದವು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202182ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಪೆರಾರ್‌, ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
202183ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡುಪೆರಾರ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMR
202184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಕಂಬ್ಳ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಕಂಬ್ಳ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
202186ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202187ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
202188ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು ( ಬಲ ಭಾಗ )MR
202189ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎಡಪದವು ( ಎಡ ಭಾಗ )MR
202190ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೋರಿ, ಎಡಪದವು ( ಬಲ ಭಾಗ )MR
202191ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೋರಿ, ಎಡಪದವು ( ಎಡ ಭಾಗ )MR
202192ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಡಿ, ಕಿಲೆಂಜಾರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MR
202193ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಡಿ , ಕಿಲೆಂಜಾರು (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2)MR
202194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಲೆಂಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗ)MR
202195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಲೆಂಜಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡ ಭಾಗ)MR
202196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಿಯ , ಕೊಳವೂರುMR
202197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳವೂರು,MR
202198ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202199ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202200ಅನುದಾನಿತ ಮೊಗರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗರು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
202201ಅನುದಾನಿತ ಮೊಗರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೊಗರು ( ಪಕ್ಷಿಮ ಭಾಗ )MR
202202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಳಲಿMR
202203ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಜೀಮಠ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202204ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಜೀಮಠ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುರಲ್ಪಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
202206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
202207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
202208ಅಸರುದ್ದೀನ್‌ ಕಂಬ್ಳ ಉರ್ದು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸೂರಲ್ಪಾಡಿMR
202209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಳಲಿMR
202210ಭಾಮಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾಜಿಲ, ಪೊಳಲಿ ದ್ವಾರMR
202211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾರಿಕರಿಯ, ಅಡ್ಡೂರುMR
202212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
202213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)MR
202214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಡ್ಡೂರು ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಂಗಣ )MR
202215ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು (ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ)MR
202216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
202217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
202218ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ, ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
202219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬದ್ರಿಯಾನಗರ, ಮಲ್ಲೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬದ್ರಿಯಾನಗರ, ಮಲ್ಲೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202221ಅನುದಾನಿತ ಫಲ್ಗುಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರು (ಬಲ ಭಾಗ)MR
202222ಅನುದಾನಿತ ಫಲ್ಗುಣಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲೂರು (ಎಡ ಭಾಗ)MR
202223ಸೈಂಟ್‌ ಥೋಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಂಡಂತಿಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202224ಸೈಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಂಡಂತಿಲ , (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202225ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ, ಬೊಂಡಂತಿಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202226ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ, ಬೊಂಡಂತಿಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202227ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ, ಬೊಂಡಂತಿಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202228ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಜಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಲರೈ, ಬೊಂಡಂತಿಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
202229ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದಮಲೆ , ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
202230ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆದಮಲೆ , ನೀರುಮಾರ್ಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
202231ನವಚೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
202232ನವಚೇತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ)MR
202233ಸೈಂಟ್‌ ಲಿಗೋರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆರ್ಲಪದವು, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
202234ಸೈಂಟ್‌ ಲಿಗೋರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆರ್ಲಪದವು, ನೀರುಮಾರ್ಗ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
202235ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮೆನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
202236ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮೆನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
202237ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮೆನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202238ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮೆನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202239ರಾಜೇಶ್ವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಅಡ್ಯಾರುಪದವು ಪೂರ್ವ ಭಾಗMR
202240ರಾಜೇಶ್ವರ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಅಡ್ಯಾರುಪದವು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMR
202241ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ವಳಚ್ಚಿಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
202242ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ವಳಚ್ಚಿಲ್ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
202243ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಕುಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
202244ಅನುದಾನಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಕುಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.