2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
2031ಅಶೋಕ ವಿದ್ಶಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಅಶೋಕನಗರ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ)MR
2032ಅಶೋಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ (ಅಂಗನವಾಡಿ)MR
2033ಅಶೋಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ (ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)MR
2034ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ,(ಶಾರದ ಸದನ) , (ಹಾಲ್)MR
2035ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಶಾರದ ಸದನ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
2036ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2037ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಭಾಗ )MR
2038ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2039ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20310ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20311ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20312ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20313ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20314ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾ ಲೆ, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20315ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ , ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20316ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ , ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20317ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20318ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20319ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಪಿಕಾಡು , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20320ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20321ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20322ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20323ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20324ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20325ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20326ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20327ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20328ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20329ಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಪದವು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20330ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೆಯ್ಯಾಡಿMR
20331ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
20332ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20333ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ, ನಾಲ್ಯ ಪದವು, ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MR
20334ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20335ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲ್ಯ ಪದವು , ಶಕ್ತಿ ನಗರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20336ಸೇಕ್ರೆಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಕುಲಶೇಕರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20337ಸೇಕ್ರೆಡ್‌ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20338ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20339ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20340ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20341ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಕಟ್ಟಡದ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20342ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 1 ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20343ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಕರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20344ಅಮೃತ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪಡೀಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20345ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರಿಪಳ್ಳ , (ಕ್ಲಬ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
20346ದಕಜಿಪ ಮೊಡಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ, ಪದವು (ಎಡ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)MR
20347ದಕಜಿಪ ಮೊಡಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ, ಪದವು (ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )MR
20348ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20349ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20350ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್‌ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20351ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20352ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಳಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20353ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ .ನಾಲ್ಯಪದವು(ಹೊಸ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20354ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ .ನಾಲ್ಯಪದವು(ಹೊಸ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20355ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ , ಪದವು (ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ)MR
20356ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಾಲೆ .ನಾಲ್ಯಪದವು(ಹೊಸ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20357ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಂತೂರು ಪದವು, ಕಲ್ವರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20358ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂತೂರು ಪದವು, ಕಲ್ವರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20359ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20360ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ ,ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20361ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20362ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20363ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ . ಕದ್ರಿ , ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ )MR
20364ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು,ಮಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20365ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20366ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ ಬೈಲು, ಮಂಗಳೂರು (ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20367ಕೆನರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ 14ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20368ಕೆನರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ ,ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವದ 15ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20369ಕೆನರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌ ,ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ 13ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
20370ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20371ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬೈಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20372ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ (ಹಿಂಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡ)MR
20373ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ (ಹಿಂಬದಿಯ ಕಟ್ಟಡ- ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20374ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20375ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20376ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20377ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ,ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20378ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ, ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ)MR
20379ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ, ಮಠದಕಣಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20380ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20381ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20382ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20383ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20384ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20385ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20386ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20387ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20388ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ ( ದಕ್ಷಿ ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20389ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20390ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉರ್ವಾ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20391ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20392ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರ(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ)MR
20393ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ , ಬೋಳೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20394ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೆಂಗ್ರೆMR
20395ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ಬೇಂಗ್ರೆ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20396ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ , ಬೇಂಗ್ರೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20397ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ , ಬೇಂಗ್ರೆ ( ಹಾಲಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20398ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ,ಬೇಂಗ್ರೆ, (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20399ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಸ್ಬ ,ಬೇಂಗ್ರೆ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203101ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌,ಬೇಂಗ್ರೆ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌,ಬೇಂಗ್ರೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
203103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಡ್‌ಪಿಟ್‌, ಬೇಂಗ್ರೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203104ಯು.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಪೂರ್ವ)MR
203105ಯು.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ(ಪಶ್ಚಿಮ)MR
203106ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಮಟದಕಾನಿ ರಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
203107ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಮಟದಕಾನಿ ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
203108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ (ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡ)MR
203110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ)MR
203111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುದ್ರೋಳಿ (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203112ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಥಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203113ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಥಬೀದಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203114ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ)MR
203115ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ)MR
203116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಡತಪಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203117ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಡತಪಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203118ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203119ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು), ಬಂದರು ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203120ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ತಿಗಾರ್ಡನ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ತಿಗಾರ್ಡನ್‌ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203122ಗಣಪತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಹಾಲ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203123ಗಣಪತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ(ಹಾಲ್ ನ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203124ಗಣಪತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203125ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ರೂಂ.ನಂ. 106)MR
203126ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ರೂಂ.ನಂ. 101)MR
203127ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲ್ಮಠ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203128ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಲ್ಮಠ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203129ಸೈಂಟ್‌ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು , (ಸಭಾಂಗಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203130ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಸಭಾಂಗಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203131ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203132ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
203133ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203134ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203135ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು( ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203136ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂದೂರು (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ ,(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ)MR
203138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ,(ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ,(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅತ್ತಾವರ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203141ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು , ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203142ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ )MR
203143ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪೈ ರವರ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆMR
203144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203146ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ )MR
203147ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203148ಬದ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು, (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203149ಬದ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಂದರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ, (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
203153ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗ ರಾವ್ ಸಮಾಜ ಭವನ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೆ ಅತ್ತಾವರ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203154ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು,( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203155ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜೆಪ್ಪು (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203156ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜೆಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203157ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203158ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203159ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203160ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203161ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203162ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು, (1ನೇ ಕೊಠಡಿ-10A)MR
203163ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು, (ಮಧ್ಯ ಕೋಣೆ 9A)MR
203164ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು , (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203165ಸಂತ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರು , (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203166ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ , ಫಳ್ನೀರ್ (ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203167ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬೇಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ್ಮಠ,MR
203168ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
203169ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ)MR
203170ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203171ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203172ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203173ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
203174ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಂಕನಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203175ಕಪಿತಾನಿಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಂಕನಾಡಿ(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203176ಕಪಿತಾನಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203177ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಕನಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203178ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203179ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ಪಕಲಡ್ಕ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
203180ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ಪಕಲಡ್ಕ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಶಿಣ ಭಾಗ )MR
203181ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ(ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ)MR
203182ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ(ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ )MR
203183ಕಪಿತಾನಿಯೋ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203184ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203185ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (೧ನೇ ಕೋಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203186ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203187ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)MR
203188ಆದರ್ಶ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಅಳಪೆ ಕರ್ಮಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203189ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203190ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ )MR
203191ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ ( ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ )MR
203192ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಡೀಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮದ್ಯಅಂಶ )MR
203193ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ವೀರನಗರMR
203194ರಂಗ ಮಂದಿರ ,ವೀರನಗರMR
203195ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203196ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203197ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರಿಪಲ್ಲ(ಕ್ಲಬ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗ)MR
203198ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203199ಕಣ್ಣೂರು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MR
203200ಕಣ್ಣೂರು ಕಿರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣ್ಣೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)MR
203202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
203203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ ಪಡ್ಪು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
203204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ ಪಡ್ಪು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ 1ನೇ ಕೋಣೆ)MR
203205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ಪಡ್ಪು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಶಿಣ ಭಾಗ )MR
203206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್‌ಪಡ್ಪು (ಉತ್ತರ ಬಾಗದ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ)MR
203207ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203208ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203209ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203210ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಜಾಲ್ ಪಕ್ಕಳಡ್ಕ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಶ)MR
203211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ - ಬಲ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)MR
203212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ - ಎಡ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ)MR
203213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203214ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203218ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು (ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ)MR
203219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೂಟರ್‌ ಪೇಟೆMR
203220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೂಟರ್‌ ಪೇಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203221ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203222ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203223ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
203224ಸಂತ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203225ಸಂತ ರೀಟಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
203226ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾಸ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203227ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪು(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203228ಸೈಂಟ್‌ ಜೋನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಪ್ಪುMR
203229ಇನ್ ಫಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಜೋಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೊಳಾರ್ ( 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
203230ಇನ್ ಫಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಜೋಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ್ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203231ಇನ್ ಫಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಜೋಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203232ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆಬಜಾರ್(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203233ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿ ಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203234ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
203235ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಯಿಗೆ ಬಜಾರ್‌ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
203236ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203237ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203238ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
203239ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
203240ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203241ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
203242ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ)MR
203243ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು (ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
203244ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಡಂಕುದ್ರುMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.