2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
2051ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
2052ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2053ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
2054ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮMR
2055ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
2056ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
2057ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನುದಾನರಹಿತ (ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ) ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿMR
2058ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿMR
2059ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20510ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20511ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದ್ಯಾರು ಎಲಿಯನಡುಗೋಡುMR
20512ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20513ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20514ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20515ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20516ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಗಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟುMR
20517ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20518ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ( ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20519ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೈನಾಡು, ಪಿಲಾತ್ತಬೆಟ್ಟುMR
20520ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20521ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20522ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20523ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20524ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಡಂಬೆಟ್ಟು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20525ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20526ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಮೊಗರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20527ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20528ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20529ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20530ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20531ಹಳೇ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಅರಳMR
20532ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅರಳMR
20533ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಳMR
20534ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎರ್ಮಾಳಪದವು ಅರಳMR
20535ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20536ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20537ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರುMR
20538ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ,ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರುMR
20539ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ ಕರಿಯಂಗಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20540ಸೈಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಯಂಗಳMR
20541ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೊಳಲಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕರಿಯಂಗಳMR
20542ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ, ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮMR
20543ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು, ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20544ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಜನಪದವು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20545ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು, ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20546ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20547ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಬೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮುಂಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20548ಸೈಂಟ್‌ ಮೈಕಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಕಬೆಳ್ಳೂರುMR
20549ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20550ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರಿಯಾಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20551ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು,ಅಮ್ಟಾಡಿMR
20552ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು, ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮMR
20553ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳMR
20554ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20555ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಅಮ್ಟಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20556ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡMR
20557ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಚಾರಿಪಲ್ಕೆ ಪಂಜಿ ಕಲ್ಲುMR
20558ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಾಡಿ,ಬಂಟ್ವಳ ಕಸ್ಬಾMR
20559ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20560ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುದನೆಗುಡ್ಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾMR
20561ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಅಮ್ಟಾಡಿMR
20562ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20563ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಅಗ್ರಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20564ಅಗ್ರಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಗ್ರಾರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20565ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20566ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20567ತೌಹೀದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸ್ಬಾMR
20568ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
20569ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
20570ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಜಿಲಬೆಟ್ಟು ಮೂಡನಡುಗೋಡುMR
20571ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಡ್ಡಲಕಾಡು, ಮೂಡನಡುಗೋಡುMR
20572ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕಾವಳಪಡೂರು ಹಳೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡMR
20573ಗ್ರಾಮಕರಣೀಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾವಳಪಡೂರುMR
20574ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡಬೆಟ್ಟುMR
20575ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಲಬಾಕಿಮಾರು ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮMR
20576ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20577ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮದ್ವ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20578ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮದ್ವ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20579ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾವಳಪಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20580ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ , ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20581ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ , ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20582ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆದ್ದಳಿಕೆ , ಕಾವಳಮೂಡೂರುMR
20583ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20584ಕಲಾಯಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾವಳಮೂಡೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20585ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡಪಲ್ಕೆMR
20586ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮMR
20587ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮMR
20588ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20589ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲ ತೆಂಕಕಜೆಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20590ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20591ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಉಳಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20592ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಕ್ಕೆಪದವು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20593ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಳಿಬೈಲು , ಉಳಿMR
20594ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉಜಿರಂಡಿಪಲ್ಕೆ )MR
20595ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20596ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20597ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರುMR
20598ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಶ್ಯಮೂಡೂರುMR
20599ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205101ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ, ಸರಪಾಡಿMR
205102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಾಪಾದೆ, ಸರಪಾಡಿMR
205103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೇವಶ್ಯಪಡೂರುMR
205104ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205105ಸೈಂಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಫರ್ಲಾ,ನಾವೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205106ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ) ನಾವೂರುMR
205107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ನಾವೂರುMR
205108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂಪಾಡಿಕಟ್ಟೆ ನಾವೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು, ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205113ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205114ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ನರಿಕೊಂಬುMR
205115ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಯಿಲ , ನರಿಕೊಂಬುMR
205116ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205117ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಿಕೊಂಬು (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205118ದೀಪಿಕಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು, ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MR
205119ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205120ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ.ಮೂಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಲಮಜಲು, ಬಿ ಮೂಡಾMR
205122ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡMR
205123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಿ ಮೂಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MR
205125ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
205126ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ರಜತರೇಖೆ ಮೊಡಂಕಾಪು (ಉತ್ತರಭಾಗ)MR
205127ಕಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205128ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205129ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಡಂಕಾಪು ಬಿ ಮೂಡಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205130ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205131ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205132ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205133ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೂಡಿನ ಬಳಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಾMR
205134ಎ.ಪಿ.ಯಂ.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಜೋಡು ಮಾರ್ಗ,ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಾMR
205135ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೊಡಂಬಿಲ,ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮMR
205136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205137ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆ, ಕಳ್ಳಿಗೆMR
205138ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕೊಟ್ಲು ಕಳ್ಳಿಗೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205139ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205140ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205141ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205142ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205143ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205144ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲಾಡಿ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರುMR
205145ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಾಡಿ,ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರುMR
205146ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರುMR
205147ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205148ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205151ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಂಗಡಿ,ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205152ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆMR
205153ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಭೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು,ಬಾಳ್ತಿಲMR
205156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಪಾದೆ ಬಾಳ್ತಿಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205158ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಬಾಳ್ತಿಲMR
205159ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಟಿಕ, ಬಾಳ್ತಿಲMR
205160ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205162ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬರಿಮಾರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
205163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇರಾ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯMR
205164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಮ್ಮನುಪಲಿಕೆ, ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯMR
205165ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205166ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205167ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205170ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಾಜೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205171ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ -ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205172ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205173ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಣಿ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡ -ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
205176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205177ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205178ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205179ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲುMR
205180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಳ್ತಮಜಲುMR
205181ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205182ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205183ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಟೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರಾಜೆ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜಿಪಮೂಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ(ಉತ್ತರ ಬಾಗ)MR
205189ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ, ಸಜಿಪಮೂಡಾMR
205190ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ ಗ್ರಾಮMR
205191ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗ್ರಿ ಸಜೀಪಮೂಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205192ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಮಂಚಿ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]MR
205193ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಮಂಚಿMR
205194ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
205195ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205196ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]MR
205197ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ [ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ]MR
205198ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಜೆ ಮಂಚಿMR
205199ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ಉತ್ತರ ಭಾಗ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ . 1MR
205200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೋಳಂತೂರು [ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ] ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2MR
205201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ]MR
205202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೋಳಂತೂರು [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]MR
205203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
205204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜಿ ವೀರಕಂಭ [ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ]MR
205205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲಿಂಜ ವೀರಕಂಭ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ ಅನಂತಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1)MR
205209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ ಅನಂತಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5)MR
205210ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ, ಅನಂತಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 )MR
205211ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205212ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
205213ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205214ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರುMR
205215ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡಂಗಾಯಿ, ವಿಟ್ಲ ಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205216ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಂಗಾಯಿ ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)MR
205217ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಪದವು ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205218ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಪದವು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205219ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205220ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಂಬು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಟ್ಲಪಡ್ನೂರು, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205221ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು ಕೊಳ್ನಾಡು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
205222ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಾಲು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205223ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಕುಡೆ, ಕೊಳ್ನಾಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205224ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಕುಡೆ, ಕೊಳ್ನಾಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205225ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ನಾರ್ಶ ಮೈದಾನ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205226ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೆರ್ಕಳ ಕೊಳ್ನಾಡುMR
205227ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಳಿತ್ತನೂಜಿ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮMR
205228ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾದಕಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205229ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೂಜಿಬೈಲು, ಕೊಳ್ನಾಡುMR
205230ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೈದಾನ ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮMR
205231ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಮಠ ಕೊಳ್ನಾಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205232ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುಮಠ ಕೊಳ್ನಾಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205233ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು [ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ]MR
205234ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
205235ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205236ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205237ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205238ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
205239ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕರೋಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
205240ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪದ್ಯಾಣ, ಕರೋಪಾಡಿMR
205241ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205242ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಂಕಲ್ಲು ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205243ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಕನ್ಯಾನMR
205244ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ಯಾನ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
205245ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ಕನ್ಯಾನ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
205246ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
205247ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
205248ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
205249ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ಯಾನ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.