2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
471ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಟಮಾಳMR
472ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಟಮಾಳMR
473ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಿರಖಲMR
474ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಿರಖಲ್MR
475ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಮಿರಖಲ್MR
476ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮಿರಖಲMR
477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಎಚ್)MR
478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆನಂದವಾಡಿ (ಎಚ್)MR
479ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಚನಾಳMR
4710ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4711ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4712ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರMR
4713ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರMR
4714ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಸೂರMR
4715ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4716ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4717ಜೆ ಬಿ ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಕೋಣೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4718ಶ್ರೀ ಜೆಬಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎರಡನೆ ಕೋಣೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರMR
4719ಆರ್ ಎಮ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೂಲಸುರMR
4720ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾMR
4721ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಲದಾಪಕಾMR
4722ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾದರಾಬಾದMR
4723ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಲಹಳ್ಳಿMR
4724ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ದೇವನಾಳMR
4725ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದೇವನಾಳ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4726ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವMR
4727ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬಲ ಭಾಗ ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವMR
4728ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವMR
4729ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಲೂರMR
4730ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರMR
4731ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರMR
4732ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೇಲೂರMR
4733ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಲೂರMR
4734ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಿMR
4735ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ತೋಗಲೂರMR
4736ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತೋಗಲೂರMR
4737ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) (ಎಡಭಾಗ)MR
4738ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) (ಮದ್ಯಭಾಗ)MR
4739ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)MR
4740ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ) ಮುಚಳಂಬMR
4741ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮುಚಳಂಬMR
4742ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮುಚಳಂಬMR
4743ಬುದ್ಧಬಸವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಚಳಂಬMR
4744ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಚಳಂಬMR
4745ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿMR
4746ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗಡಿರಾಯಪಳ್ಳಿMR
4747ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾದೆಪೂರMR
4748ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಿಂಬಾಪೂರMR
4749ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಧನ್ನೂರಾ (ಕೆ)MR
4750ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಧನ್ನೂರಾ (ಕೆ) ವಾಡಿMR
4751ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಾನಾಪೂರMR
4752ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾMR
4753ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾMR
4754ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾMR
4755ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಂಡಾಳMR
4756ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಗೌರMR
4757ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)ಗೌರMR
4758ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಗೊಕುಳMR
4759ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗೋಕುಳMR
4760ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕಿಟ್ಟಾMR
4761ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಿಟ್ಟಾMR
4762ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಿಟ್ಟಾMR
4763ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯದಲಾಪೂರMR
4764ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಬಾಗ)ನಾರಾಯಣಪೂರMR
4765ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರMR
4766ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ನಾರಾಯಣಪೂರMR
4767ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ.ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪೂರMR
4768ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ನಾರಾಯಣಪೂರMR
4769ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ನಾರಯಣಪೂರMR
4770ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಂಡಿಕೆರಿವಾಡಿMR
4771ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲುಗುತ್ತಿವಾಡಿMR
4772ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವಪೂರMR
4773ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗುಣತೀರ್ಥವಾಡಿMR
4774ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4775ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಸಕಲ್ಯಾಣMR
4776ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4777ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4778ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರುಷಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4779ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರುಷಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4780ಜಿಜಾಮಾತಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4781ಜಿಜಾಮಾತಾ ಮರಾಠಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4782ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4783ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪರುಷಕಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
4784ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೆಜು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4785ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4786ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೀರ ಪಾಷಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4787ಸಿ.ಎಸ್. ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4788ಸಿ.ಎಸ್. ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಬಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
4789ಝಿಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4790ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4791ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4792ಸಿ.ಎಸ್. ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಬಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
4793ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4794ಪ್ರಭುದೇವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4795ಪ್ರಭುದೇವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4796ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4797ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಗಾರ್ಡನ ಎರಿಯಾ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4798ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
4799ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47100ಸರಕಾರಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47101ನಿಲಾಂಬಕಾ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
47102ಶಾಂತನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47103ಶಾಂತನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47104ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) (ಬಲಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47105ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ) (ಎಡಭಾಗ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47106ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೆಜು ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
47107ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
47108ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಗಾರ್ಡನ ಎರಿಯಾ) ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
47109ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೀಮನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47110ಸರಕಾರಿ ಹಿಂದಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47111ಗೌಸಿಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47112ಗೌಸಿಯಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47113ಗೌಶಿಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
47114ಗೌಶಿಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (ಪಷ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
47115ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ತ್ರಿಪೂರಾಂತ)ಬಸವಕಲ್ಯಾಣMR
47116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
47117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
47118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
47119ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
47120ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತ್ರಿಪೂರಾಂತ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
47121ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರತಾಪೂರMR
47122ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪ್ರತಾಪೂರMR
47123ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಸ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪ್ರತಾಪೂರMR
47124ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪ್ರತಾಪೂರMR
47125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ತಳಭೋಗMR
47126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ತಳಭೋಗMR
47127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೋರಖಂಡಿMR
47128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮೋರಖಂಡಿMR
47129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮೋರಖಂಡಿMR
47130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೋರಖಂಡಿMR
47131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೌಕಿವಾಡಿMR
47132ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮೋರಖಂಡಿ ವಾಡಿMR
47133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮತೀರ್ಥ (ಕೆ)MR
47134ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಘೊಟಾಳMR
47135ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಘೊಟಾಳMR
47136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಡರವಾಡಿMR
47137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡಗರವಾಡಿMR
47138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಜಾಜನಮುಗಳಿMR
47139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಬಾಗ) ಜಾಜನಮುಗಳಿMR
47140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಜಾಜನಮುಗಳಿMR
47141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ) ಚಂಡಕಾಪೂರMR
47142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಂಡಕಾಪೂರMR
47143ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಮಾಪೂರMR
47144ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿMR
47145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿMR
47146ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಹೇಶ್ವರMR
47147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಕಂಠMR
47148ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾನಾಪೂರ (ಕೆ)MR
47149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಾನಾಪೂರ(ಕೆ)ವಾಡಿMR
47150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಕಂಠವಾಡಿMR
47151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಸ್ತಾಪೂರMR
47152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಸಸ್ತಾಪೂರMR
47153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಸಸ್ತಾಪೂರMR
47154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸಸ್ತಾಪೂರMR
47155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಿರಜಾಪೂರMR
47156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅತಲಾಪೂರMR
47157ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಠಾಳMR
47158ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮಂಠಾಳMR
47159ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಂಠಾಳMR
47160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಡಕವಾಡಿ ಮಂಠಾಳ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
47161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಖಡಕವಾಡಿ ಮಂಠಾಳMR
47162ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಮಂಠಾಳMR
47163ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮಂಠಾಳMR
47164ಸರಕಾರಿ ಉರದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಠಾಳMR
47165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಂಬಳೆವಾಡಿMR
47166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,ಮನ್ನಳ್ಳಿMR
47167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿMR
47168ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಂದ್ರಾಳ (ಆರ್)MR
47169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಟ್ಟಾ (ಕಲದೇವ)MR
47170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಚಿಟ್ಟಾ (ಕಲದೇವ)MR
47171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉರ್ಕಿMR
47172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಗುಂಡೂರMR
47173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗುಂಡೂರMR
47174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಫರವಾಡಿMR
47175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಇಲ್ಲಾಳMR
47176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಇಲ್ಲಾಳMR
47177ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಘಾಟMR
47178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಘಾಟMR
47179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಘಾಟ ತಾಂಡಾMR
47180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಖಾನಾಪೂರ (ಬಿ)MR
47181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬಗದೂರಿMR
47182ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಮುಡಬಿMR
47183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬಿMR
47184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಬಾಗ) ಮುಡಬಿMR
47185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುಡಬಿವಾಡಿMR
47186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಸುಂಠಾಣMR
47187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಿಣ್ಣಿ(ಶರಣನಗರ)MR
47188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಿಣ್ಣಿವಾಡಿMR
47189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ಬಲಭಾಗ) ಕಿಣ್ಣಿವಾಡಿMR
47190ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರನಾಗಾಂವMR
47191ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹಿರನಾಗಾಂವMR
47192ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರನಾಗಾಂವMR
47193ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ತಾಂಡಾMR
47194ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾMR
47195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ)ಚಿಕನಾಗಾಂವMR
47196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಚಿಕನಾಗಾಂವMR
47197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಚಿಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿMR
47198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಎಕಲೂರMR
47199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಎಕಲೂರMR
47200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎಕಲೂರವಾಡಿMR
47201ಆಶ್ರಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಮುನಗರMR
47202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹತ್ಯಾಳMR
47203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ಯಾಳMR
47204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಸೈದಾಪೂರMR
47205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆಲಗೂಡMR
47206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಆಲಗೂಡMR
47207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಆಲಗೂಡMR
47208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಡ್ಡರ್ಗಾMR
47209ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ಉಜಳಂಬMR
47210ಹೊಸ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಉಜಳಂಬMR
47211ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉಜಳಂಬMR
47212ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನವಚಂದವಾಡಿMR
47213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನವಚಂದವಾಡಿMR
47214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಫುಲದರವಾಡಿMR
47215ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಡರವಾಡಿMR
47216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಗೆವಾಡಿMR
47217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಧಾಮುರಿMR
47218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಕಂಬಾMR
47219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಕಂಬಾMR
47220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗದಲೆಗಾಂವ (ಕೆ)MR
47221ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾಕನಾಳMR
47222ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿರೂರಿMR
47223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಭೋಸಗಾMR
47224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಉ.ಭಾಗ) ಭೋಸಗಾMR
47225ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭೊಸಗಾMR
47226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಯಲದಗುಂಡಿMR
47227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಯಲದಗುಂಡಿMR
47228ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಾರಕೂಡMR
47229ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಾರಕೂಡMR
47230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾರಕೂಡ ಥಾಂಡಾMR
47231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸರಜವಳಗಾMR
47232ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಹಿನೂರMR
47233ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋಹಿನೂರMR
47234ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಹಿನೂರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
47235ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಹಿನೂರMR
47236ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಹಿನೂರ ವಾಡಿMR
47237ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಹಿನೂರ ಪಹಾಡMR
47238ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೋಹಿನೂರ ಪಹಾಡMR
47239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ತಕೋಟಾ (ಬಿ)MR
47240ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಲಾಡವಂತಿMR
47241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲಾಡವಂತಿMR
47242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಲಾಡವಂತಿMR
47243ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಲಾಡವಂತಿMR
47244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮತಿರ್ಥ (ಡಿ)MR
47245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿರಗುರMR
47246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹತ್ತರಗಾ (ಎಸ್)MR
47247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಿಲಿಗಿಲಿMR
47248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿತ್ತಕೋಟಾ (ಕೆ)MR
47249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಟಗೇರಾMR
47250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಟಗೇರಾMR
47251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಟಗೇರಾ ವಾಡಿMR
47252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಟ್ಟೂರMR
47253ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿರಗಾಪೂರMR
47254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ)MR
47255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ)MR
47256ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ , ಖೇರ್ಡಾ(ಕೆ)MR
47257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮೈಸಲಗಾMR
47258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮೈಸಲಗಾMR
47259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯಳವಂತಗಿMR
47260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾMR
47261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಲಖೋರಾMR
47262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಲಖೋರಾ ಥಾಂಡಾMR
47263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಿಘುಂಡಾ ತಾಂಡಾMR
47264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ)MR
47265ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಾಗ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.