2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
481ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಘೋಡವಾಡಿMR
482ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಘೋಡವಾಡಿMR
483ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಘೋಡವಾಡಿMR
484ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
485ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
486ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿMR
487ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿMR
488ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ) ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿMR
489ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದMR
4810ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದMR
4811ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ(ಹಳೆಯ)ಕಟ್ಟಡ ಹಂದಿಕೇರಾMR
4812ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಂದಿಕೇರಾMR
4813ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಚಂದನಹಳ್ಳಿMR
4814ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ(ಬಲಭಾಗ) ಚಂದನಹಳ್ಳಿMR
4815ಪ್ರಕಾಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ) ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4816ಪ್ರಕಾಶ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4817ಪ್ರಕಾಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4818ಪ್ರಕಾಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4819ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4820ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4821ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಮನಗರ, ಘಾಟಬೋರಾಳMR
4822ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಘಾಟಬೋರಳ ತಾಂಡಾ)MR
4823ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ರಾಜೋಳಾMR
4824ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ರಾಜೋಳಾMR
4825ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜೋಳಾMR
4826ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ರಾಜೋಳಾMR
4827ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜೋಳಾMR
4828ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗೇರಾMR
4829ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹುಣಸಗೇರಾMR
4830ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ಹುಣಸಗೇರಾMR
4831ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸೋನಕೇರಾMR
4832ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಸೋನಕೇರಾMR
4833ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಓತಗಿMR
4834ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ ಓತಗಿMR
4835ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಓತಗಿMR
4836ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗನೂರMR
4837ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ನಾಮದಾಪೂರMR
4838ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)MR
4839ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)MR
4840ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)MR
4841ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)MR
4842ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)MR
4843ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)MR
4844ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)MR
4845ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)MR
4846ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ)MR
4847ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು(ಎಐಪಿ)ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ), ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿMR
4848ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಬಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
4849ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)MR
4850ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ (ಎಐಪಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)MR
4851ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ)ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ)MR
4852ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಅಮಿರಾಬಾದMR
4853ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಸಿಂದಬಂಧಗಿMR
4854ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಸಿಂಧಬಂದಗಿMR
4855ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಅತಿವಾಳMR
4856ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
4857ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೇರ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಬಿರಾಬಾದMR
4858ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4859ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4860ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4861ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4862ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್‌ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4863ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4864ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದುಬಲಗುಂಡಿMR
4865ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ವರವಟ್ಟಿ ಕೆMR
4866ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4867ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಸೇಡೋಳMR
4868ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಟ್ಟಾMR
4869ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕನಕಟ್ಟಾMR
4870ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕನಕಟ್ಟಾMR
4871ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ), ಕನಕಟ್ಟಾMR
4872ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಘೊಗ್ಗಾMR
4873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ),ತಡೋಳಾMR
4874ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ತಡೋಳಾMR
4875ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ತಡೋಳಾMR
4876ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್MR
4877ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ),ಯರಂಡಿMR
4878ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಯರಂಡಿMR
4879ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯರಂಡಿMR
4880ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದೆನವಾಜ ವಾಡಿMR
4881ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಣಮಂತವಾಡಿ(ಎಮ್)MR
4882ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರಗುಡಿ(ಆರ್)MR
4883ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ನಿರಗುಡಿMR
4884ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರಗುಡಿMR
4885ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಂದ್ರಾಳ ಕೆMR
4886ಸತ್ಯಶ್ರಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರಾಜೇಶ್ವರMR
4887ಸತ್ಯಶ್ರಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಜೇಶ್ವರMR
4888ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಎದುರುಗಡೆ(ಬಲ ಭಾಗ),ರಾಜೇಶ್ವರMR
4889ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ) ರಾಜೇಶ್ವರMR
4890ಸತ್ಯಶ್ರಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ(ಬಲ ಭಾಗ), ರಾಜೇಶ್ವರMR
4891ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜೇಶ್ವರMR
4892ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜೇಶ್ವರMR
4893ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ), ರಾಜೇಶ್ವರMR
4894ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡಭಾಗ), ರಾಜೇಶ್ವರMR
4895ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ರಾಜೇಶ್ವರMR
4896ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಂಪೂರವಾಡಿMR
4897ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್)MR
4898ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಆರ್)MR
4899ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವಾಡಿMR
48100ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲಭಾಗ) ಗಡವಂತಿMR
48101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)MR
48102ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಡವಂತಿMR
48103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬಸಂತಪೂರMR
48104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡMR
48105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಧುಮ್ಮನಸೂರMR
48106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಹೊಸ)MR
48107ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚೀನಕೇರಾMR
48108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಜಲಸಿಂಗಿMR
48109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡಭಾಗ)MR
48110ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
48111ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇನಚಿಂಚೊಳ್ಳಿMR
48112ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಶಕ್ಕರಗಂಜMR
48113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಡಾಕುಳಗಿMR
48114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಡಾಕುಳಗಿMR
48115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಿಲಾಲಪೂರMR
48116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಿಲಾಲಪೂರMR
48117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
48118ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎ,ಐ.ಪಿ) ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡMR
48119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಬೋತಗಿMR
48120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರMR
48121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್ಲೂರMR
48122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಕಾಪೂರವಾಡಿMR
48123ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡMR
48124ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ )MR
48125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
48126ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂದಗಾಂವMR
48127ಬಸವತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಡಗಿMR
48128ಬಸವತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಹುಡಗಿMR
48129ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
48130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಹುಡಗಿMR
48131ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಡಗಿMR
48132ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಡಗಿMR
48133ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಡಗಿMR
48134ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಹುಡಗಿMR
48135ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಜನತಾ ನಗರMR
48136ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿMR
48137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಣಿಕನಗರMR
48138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮೋಳಕೇರಾMR
48139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೋಳಕೇರಾMR
48140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ), ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
48141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
48142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಗಳೂರುMR
48143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೌಡಿಯಾಳ ಎಸ್MR
48144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಹಳೆಯ) ರೋಳಾMR
48145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಧನಗರವಾಡಿMR
48146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ದಾಸರವಾಡಿMR
48147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ,ಲಿಂಗದಳ್ಳಿMR
48148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ), ಯರಬಾಗMR
48149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಯರಬಾಗMR
48150ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಹರಿಜನ ವಾಡಾ) ಹುಮನಾಬಾದMR
48151ಡಾ.. ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜೂನಿಯರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಮನಾಬಾದMR
48152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
48153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವMR
48154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವMR
48155ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಮನಾಬಾದMR
48156ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ, ಧನಗರ ಗಡ್ಡಾ, ಹುಮನಾಬಾದMR
48157ಕಾಳೂರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
48158ಕಾಳೂರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
48159ಭವಾನಿ ನೂತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದMR
48160ಕಾಳೂರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಮದ್ಯಭಾಗ), ಹುಮನಾಬಾದMR
48161ಕಾಳುರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹುಮನಾಬಾದMR
48162ಅಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿಬೀ ಗಲ್ಲಿMR
48163ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಿಬೀಗಲ್ಲಿMR
48164ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬಿಬೀಗಲ್ಲಿMR
48165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವMR
48166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ(ಎಡ ಭಾಗ)MR
48167ಮೌನೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಹಳೆ ಚೌಡಿ)MR
48168ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
48169ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
48170ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
48171ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
48172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ವಾಂಜರಿ ಹುಮನಾಬಾದMR
48173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲಭಾಗ) ವಾಂಜರಿ ಹುಮನಾಬಾದMR
48174ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ), ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರMR
48175ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ), ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರMR
48176ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ), ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ ಹುಮನಾಬಾದMR
48177ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ-ಉತ್ತರ ಭಾಗ 1ನೇ ಕೋಣೆ), ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರMR
48178ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರMR
48179ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಪ್ಪರಗಾಂವMR
48180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಕಪ್ಪರಗಾಂವMR
48181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
48182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಪ್ಪರಗಾಂವMR
48183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
48184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ವಡ್ಡನಕೇರಾMR
48185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ), ನಿಂಬೂರMR
48186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ನಿಂಬೂರMR
48187ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
48188ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)MR
48189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ತಾಳಮಡಗಿMR
48190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ತಾಳಮಡಗಿMR
48191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಾಳಮಡಗಿMR
48192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ತಾಳಮಡಗಿMR
48193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಕಂದಗೂಳMR
48194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಕಂದಗೂಳMR
48195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಶಾಮತಾಬಾದ(ಹೊಸಳ್ಳಿ)MR
48196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ),ಶಾಮತಾಬಾದ(ಹೊಸಳ್ಳಿ)MR
48197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
48198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ )MR
48199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
48200ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡMR
48201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
48202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
48203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMR
48204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರMR
48205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
48206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸದಲಾಪೂರMR
48207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಡರಗೇರಾMR
48208ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಡರಗೇರಾ ತಾಂಡಾMR
48209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಖೇರ್ಡಾ ಬಿMR
48210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ), ಖೇರ್ಡಾ ಬಿMR
48211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವರಾಮ ತಾಂಡಾMR
48212ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಾಶಳ ತಾಂಡಾ)MR
48213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಧನ್ನೂರಾ ಆರ್MR
48214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ವಾಡಿMR
48215ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೆMR
48216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)MR
48217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
48218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
48219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆMR
48220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಫಾತ್ಮಾಪೂರ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48222ಸದ್ಬೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ (CPS ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ)MR
48223ಸದ್ಬೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ (CPS ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ)MR
48224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48225ಸದ್ಬೋದಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ (CPS ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ)MR
48226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)(ಹಳೆ ತಹಸಿಲ ಹತ್ತಿರ), ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ), ಆರ್ಯಸಮಾಜ ಹತ್ತಿರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48228ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮದ್ಯಭಾಗ), ಆರ್ಯಸಮಾಜ ಹತ್ತಿರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ)ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48230ಅನ್ನಾಹೆರಾಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48231ಶ್ರೀಗುರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬಲಭಾಗ) ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48232ಶ್ರೀಗುರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ (ಎಡಭಾಗ)MR
48233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ), ಆರ್ಯಸಮಾಜ ಹತ್ತಿರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48234ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48235ಅನ್ನಾಹಾರೂಢ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ), ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48236ಅನ್ನಾಹಾರೂಢ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ), ಚಿಟಗುಪ್ಪಾMR
48237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಳಕೇರಾMR
48238ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳಕೇರಾMR
48239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಗೂಳMR
48240ರಾಜೀವ ಗಾಂಧೀ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇಟಗಾMR
48241ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಇಟಗಾMR
48242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ(ಬಲಭಾಗ)ವಳಖಿಂಡಿMR
48243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ(ಎಡಭಾಗ) ವಳಖಿಂಡಿMR
48244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ತಕೊಟಾMR
48245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಪೂರMR
48246ಸರಾಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುದನಾಳMR
48247ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ(ಬಲಭಾಗ), ಕೊಡಂಬಲMR
48248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ), ಕೊಡಂಬಲMR
48249ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಕೊಡಂಬಲMR
48250ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ) ಕೊಡಂಬಲMR
48251ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಕೇಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡಂಬಲMR
48252ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉರ್ದು)(ಎಡಭಾಗ) ಮುಸ್ತರಿMR
48253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಉರ್ದು) ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಸ್ತರಿMR
48254ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ ಮುಸ್ತರಿMR
48255ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮುಸ್ತರಿವಾಡಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.