2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
501ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡMR
502ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡMR
503ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ)MR
504ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಯರನಳ್ಳಿ (ಡಿ)MR
505ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವMR
506ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡ ಭಾಗ)ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವMR
507ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
508ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
509ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5010ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಲಸಪೂರMR
5011ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲ ಭಾಗ ) ಶ್ರೀಮಂಡಲMR
5012ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಶ್ರೀಮಂಡಲMR
5013ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡMR
5014ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಾಪೂರMR
5015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರMR
5016ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
5017ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜನಾಳMR
5018ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಲಿಯಂಬರMR
5019ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಲಿಯಂಬರMR
5020ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಅಲಿಯಂಬರMR
5021ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಅಲಿಯಂಬರMR
5022ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಖಾನಜಮಾಲಪೂರMR
5023ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾMR
5024ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡMR
5025ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
5026ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5027ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
5028ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5029ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡMR
5030ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5031ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಗಟಿMR
5032ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡMR
5033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡMR
5034ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದದ್ದಾಪೂರMR
5035ಸರಕಾರಿ ಸಮೂಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಮರಖಲMR
5036ಸರಕಾರಿ ಸಮೂಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮರಖಲMR
5037ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5038ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
5039ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡMR
5040ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡMR
5041ಸರಕಾರಿ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಕಟ್ಟಡ (ಫತ್ತೇಪುರ್ ಜೆ)MR
5042ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5043ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಟ್ಟಡ)MR
5044ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5045ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿMR
5046ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉರ್ದು)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
5047ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5048ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5049ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ) ಕಟ್ಟಡMR
5050ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5051ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕೆMR
5052ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಗಾಂವMR
5053ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5054ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡMR
5055ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMR
5056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5057ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಾದಗಿMR
5058ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲ ಭಾಗ) ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಜೆ)MR
5059ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಎಡ ಭಾಗ ) ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಜೆ)MR
5060ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5061ನಮ್ಮೂರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5062ನಮ್ಮೂರ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಹಮಿಲಾಪೂರMR
5063ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಮರಾಜಪೂರMR
5064ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಮನಕೇರಿMR
5065ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಲಪೂರMR
5066ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5067ನಮ್ಮೂರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5068ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡMR
5069ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡMR
5070ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಓಡವಾಡಾMR
5071ಡಿವೈನ್ ಎಮ್.ಎ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋಡ್MR
5072ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿ ಣ ಕೊಣೆ)MR
5073ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
5074ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕಿಯರ) ಕಟ್ಟಡ, ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆMR
5075ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್) ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಾವ ತಾಲಿಂ ಬೀದರMR
5076ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್) ( ಎಡ ಭಾಗ) ರಾವ ತಾಲಿಂ ಬೀದರMR
5077ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್) ( ಬಲ ಭಾಗ) ರಾವ ತಾಲಿಂ ಬೀದರMR
5078ಶಾರದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ನಯಾಕಮನ್ ಹತ್ತಿರMR
5079ಅಲ್‌ ಹಮೀದ ಮೆಮೊರಿಯಲ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಿತಾಲಿಮMR
5080ವಿಜಡಮ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲೀಮ ಮುಸ್ತೈದಪೂರಾ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ)MR
5081ಸರಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕರ) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ಹತ್ತಿರMR
5082ಗಾಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆರ್‌) ಗುರಯ್ಯಾ ಬಚ್ಚಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ. ಶಾಲೆಕಬೀರ ರಸ್ತೆMR
5083ಲಿಟ್ಟಿಲ್‌ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತನಕೇರಿMR
5084ರೈನಾ ರಾಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಬ್ಜಿಯಾ ತಾಜ, ಪನ್ಸಾಲ ತಾಲೀಮ, ಬೀದರMR
5085ಬಹಮನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನ್ಸಾಲ ತಾಲೀಮ, ಬೀದರMR
5086ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ( ಎದ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
5087ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಿ ತಾಲಿಂ ( ಬಲ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
5088ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಲಭಾಗ)MR
5089ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಎಡಭಾಗ)MR
5090ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
5091ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲಪೇಠ ಗೇಟ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
5092ನೋಬಲ ಎಜುಕೆಶನ್ ಸುಸೈಟಿ ಎಂಬಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಚೌಬಾರಾ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
5093ನೋಬಲ ಎಜುಕೆಶನ್ ಸುಸೈಟಿ ಎಂಬಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಚೌಬಾರಾ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ)MR
5094ಶಾಹೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಹ್ಮೆದ ಬಾಗ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
5095ಶಾಹೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಹ್ಮೆದ ಬಾಗ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
5096ಅಲ ಮಹರೂಫ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬೀದರMR
5097ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
5098ಆಲ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
5099ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲೆಖಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಣ್ಣದ ಭಟ್ಟಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲೆಖಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಣ್ಣದ ಭಟ್ಟಿ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50101ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಡ್ಡ (ದಕ್ಷಿ ಣ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50102ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದುಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಡ್ಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಾಲಕರ) ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮMR
50104ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟ ಡ , ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮMR
50105ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಂಗರೇಜಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬುರ್ಜ ಮೈದಾನMR
50106ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮMR
50107ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮಮಂದಿರMR
50108ಮಲ್ಟಿ ರೊಜ ಟೈಲೇಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಮ್‌ ಶಾಲೆ, ರಂಗರೇಜ ಗಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ (ಬಲಭಾಗ) ಬೀದರMR
50109ಮಲ್ಟಿ ರೊಜ ಟೈಲೇಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಿಡಿಯಮ್‌ ಶಾಲೆ, ರಂಗರೇಜ ಗಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50110ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ. ಅಲ್‌-ಮೆಹಬೂಬ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಗರMR
50111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
50112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
50113ಆಲ್‌ ಅಮೀನ ಶಾಮಶಿಯಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರೋಹಿಲೆಗಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
50114ಸರಕಾರಿ ಎಮ್‌. ಪಿ . ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟಡ ಶಾಹಾಗಂಜ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
50115ಸಾಕ್ಷ ರತಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ದ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ( ಮಧ್ಯ ಎಡ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50116ಸಾಕ್ಷ ರತಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡ ವಿರುದ್ದ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50117ಸರಕಾರಿ ಎಮ್‌. ಪಿ. ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟ ಡ ಶಾಹಾಗಂಜ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50118ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌) ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50119ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಹಳೆ ಡೈಟ್‌) ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50120ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟಡ, ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50121ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡ ರೋಡ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
50122ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಬೀದರMR
50123ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50124ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮರಾಠಿ) (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌)ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ(ಬಲ ಭಾಗ)MR
50125ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷ ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಮರಾಠಿ) (ಹಳೆಯ ಡೈಟ್‌)ಕಟ್ಟಡ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ(ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50126ಪನ್ನಾಲಾಲ ಹೀರಾಲಾಲ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಹಳೆ ಪಾಲಿಟೇಕ್ನಿಕ್‌ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50127ಪನ್ನಾಲಾಲ ಹೀರಾಲಾಲ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಹಳೆ ಪಾಲಿಟೇಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50128ಸರಕಾರಿ ಸಮೂಹ ಮಾದರಿ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50129ಸರಕಾರಿ ಸಮೂಹ ಮಾದರಿ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡ ಭಾಗ)MR
50130ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ )MR
50131ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)MR
50132ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪವಿಭಾಗ,ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರMR
50133ಸುಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೃತ್ತ , ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿMR
50134ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50135ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಮಧ್ಯಾ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50136ಬಾಲ ಭವನ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪಾರ್ಕ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50137ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರಭೋಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50138ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರಭೋಸ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿವನಗರ ಉತ್ತರ ಅಲಿಯಾಬಾದ (ಬಲ ಭಾಗ )MR
50139ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ನೌಬಾದ, ಬೀದರMR
50140ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ), ನೌಬಾದ, ಬೀದರMR
50141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಬಲ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50142ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50143ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದುಗಡೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50144ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50145ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
50146ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ( ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
50147ಸರಕಾರಿ ಡೈಟ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ(ಬಲ ಭಾಗ)ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50148ಸರಕಾರಿ ಡೈಟ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ (ಎಡ ಭಾಗ)ನೌಬಾದ ಬೀದರMR
50149ರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿ ರ, (ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ)MR
50150ಪರಿಮಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿ ರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50151ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಬಲ ಬರಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಬೀದರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50152ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬ್ಬಲ ಬರಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಬೀದರ (ಎಡಭಾಗ)MR
50153ಪರಿಮಳಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿ ರ (ಪಶ್ಚಿ ಮ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50154ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರMR
50155ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ, ಬೀದರMR
50156ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರMR
50157ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್MR
50158ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು)MR
50159ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ಪಚ್ಛಿಮ ದಿಕ್ಕು )MR
50160ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ (ಬಲ ಭಾಗ )ಕೋಣೆ ಸಂ. 4 ಬೀದರMR
50161ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ಸಂ. 5 ಬೀದರMR
50162ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ ಬೀದರ (ಬಲ ಭಾಗ )MR
50163ಹಿರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲೋಕಲ ಅಡಿಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ, ಬೀದರMR
50164ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಾಂಧಿ ಗಂಜMR
50165ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕಮಠಾಣೆ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕಿಯರ) (ಬಲ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರMR
50166ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಕಮಠಾಣೆ ಕಾಂಪೋಜಿಟ್‌ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಾಲಕಿಯರ) (ಎಡ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರMR
50167ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿದ್ರಿMR
50168ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
50169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
50170ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಉರ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಿದ್ರಿMR
50171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರMR
50172ಜೈನಬಿಯಾ ಸೆಲ್ಪ ಬಾನು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಸೇನ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ (ಬಲ ಭಾಗ )MR
50173ಜೈನಬಿಯಾ ಸೆಲ್ಫ ಬಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹುಸೆನ್ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರMR
50174ಜೈನಬಿಯಾ ಸೆಲ್ಪ ಬಾನು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹುಸೇನ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ ( ಎಡ ಭಾಗ )MR
50175ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50176ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50177ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ-5 ಬೀದರMR
50178ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬೀಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೀದರMR
50179ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೀಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೀದರMR
50180ಜನತಾ ಕೋ-ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50181ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೀಧರ (ಮೈಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗ)MR
50182ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರMR
50183ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀದರMR
50184ಮಹೇಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , (ಬಲಭಾಗ ), ಬೀದರMR
50185ಮಹೇಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ , (ಎಡ ಭಾಗ ), ಬೀದರMR
50186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹಾರೂರಗೇರಿMR
50187ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿ, ಕಟ್ಟಡ ((ಬಲ ಭಾಗ) ) ಮೈಲೂರ ರೋಡ ಬೀದರMR
50188ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿ, ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ರೋಡ ಬೀದರMR
50189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50193ರಾಜ್ಯ ವೇರ ಹೌಸ ಕಾರ್ಪೊರೆಷನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೈಲೂರMR
50194ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ (ನೆಲ ಮಹಡಿ)(ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50195ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ (ನೆಲ ಮಹಡಿ)(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತ ರ ಭಾಗ) ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50197ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಮೈಲೂರ ರೋಡ ಬೀದರMR
50198ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ( ಬಲ ಭಾಗ) ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50199ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ( ಎಡ ಭಾಗ) ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೈಲೂರ ಬೀದರMR
50200ಸರಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ಮೈಲೂರ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
50201ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಬೀದರ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50202ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಬೀದರ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50203ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಗರMR
50204ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಗರ ಬೀದರMR
50205ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಗರ ಬೀದರMR
50206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರವಾಡMR
50207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆMR
50208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆMR
50209ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಡಿ.ಡಿ.ಎ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಪ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕುಂಬಾರವಾಡಾMR
50210ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಡಿ.ಡಿ.ಎ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಪ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕುಂಬಾರವಾಡMR
50211ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಡಿ.ಡಿ.ಎ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕುಂಬಾರವಾಡಾ ಬೀದರMR
50212ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಂಪಾ ರೋಡ ಬೀದರ ( ಬಲ ಭಾಗ)MR
50213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-ಕೆ(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-ಕೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50215ಬಿಲಾಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಬೀದರMR
50216ಬಿಲಾಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಬೀದರMR
50217ಬಿಲಾಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿ.ಎಡ್‌. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ) ಶಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಬೀದರMR
50218ಸಮೂಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳದಕೆರಿ (ಕೆ)MR
50219ಕನಿಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಫತ್ತೇದರವಾಜMR
50220ಕನಿಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನರ್ಸರಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಫತ್ತೇದರವಾಜMR
50221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಲಾಲವಾಡಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಲಾಲವಾಡಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಲಾಲವಾಡಿ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
50224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-(ಕೇ)ಲಾಡಗೇರಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
50225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳದಕೇರಿ-(ಕೇ)ಲಾಡಗೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
50226ಫೈಜಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, (ಎಡ ಭಾಗ)ಫ್ಯಜಪೂರಾMR
50227ಡಿಸ್ನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅಬ್ದುಲ ಫೈಜದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ(ಬಲ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50228ಫೈಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೈಜಪೊರಾ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಬೀದರMR
50229ಫೈಜ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ) ಫೈಜಪೂರಾ ಬೀದರMR
50230ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
50231ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ)MR
50232ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪವಿಭಾಗ ಮಂಗಲಪೇಟ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
50233ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಲ ಪೇಟ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬೀದರMR
50234ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮೇಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶೇಷ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೀದರMR
50235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಲ ಪೇಟMR
50236ನಾರ್ಮಾ ಫೆಂಡ್ರಿಕ್‌ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಕಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ,(ಮಂಗಲಪೇಟ) (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೀದರMR
50237ನಾರ್ಮಾ ಫೆಂಡ್ರಿಕ್‌ ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಕಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ,(ಮಂಗಲಪೇಟ) (ಬಲ ಭಾಗ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.