2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪMRSupp1
1232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲಪುರ (ಶಂಕರಪುರ) ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪMRSupp1
1233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಕಣಬೂರುMRSupp1
1234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೈರಾಪುರMRSupp1
1235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಸುಬೂರುMRSupp1
1236ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೆMRSupp1
1237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣಕೆರೆMRSupp1
1238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಡಬೂರುMRSupp1
1239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡಬೂರು ಕಾಲೋನಿMRSupp1
12310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಳ್ಳದ ಮನೆ (ದಾಖ್ಲೆ: ವಿಠಲ)MRSupp1
12311ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೂಸಲವಾನಿMRSupp1
12312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ (ದಾಖಲೆ: ಕಡಹಿನಬೈಲು)MRSupp1
12313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಡಹಿನಬೈಲು )MRSupp1
12314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಂದೂರುMRSupp1
12315ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನೆಕೊಪ್ಪ (ದಾಖ್ಲೆ ಹಾತೂರು )MRSupp1
12316ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದ್ವಾರಮಕ್ಕಿ (ದಾಖ್ಲೆ-ಬಡಗಬೈಲು)MRSupp1
12317ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಾಪುರMRSupp1
12318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ (ದಾಖ್ಲೆ ರಾವೂರು)MRSupp1
12319ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೇಟೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಟಿ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಟಿ ಬಿ ಹತ್ತಿರ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12321ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12322ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12323ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12324ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12325ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರMRSupp1
12326ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೆಣಸೂರುMRSupp1
12327ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಶಿಂಸೆ)MRSupp1
12328ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬೆಮ್ಮನೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಕೊನೋಡಿ)MRSupp1
12329ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದರಮಠ ದಾಖ್ಲೆ ಕೆಲಕುಳಿMRSupp1
12330ಸ,ಪ,ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಕಮ್ಮರಡಿ(ಚಾವಲ್ಮನೆ)MRSupp1
12331ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕಮ್ಮರಡಿ,(ಚಾವಲ್ಮನೆ)-2MRSupp1
12332ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾಲ್ಮುತ್ತೂರುMRSupp1
12333ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಡಿನಲ್ಲಿ.MRSupp1
12334ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಬೋಳಾಪುರMRSupp1
12335ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಲೇಮನೆ ದಾಖ್ಲೆ- ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ.MRSupp1
12336ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಗುಣವಂತೆMRSupp1
12337ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಸುವೆMRSupp1
12338ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚೌಕಿ.MRSupp1
12339ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಮಕ್ಕಿMRSupp1
12340ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
12341ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಬ್ಬಿಗMRSupp1
12342ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈಚಿಕೆರೆ -ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಕೈಮರ (ದಾಖ್ಲೆ ಈಚಿಕೆರೆ)MRSupp1
12343ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MRSupp1
12344ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶೀಗುವಾನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಶಿರಗಳಲೆ)MRSupp1
12345ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ(ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MRSupp1
12346ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ನಾಗಲಾಪುರ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ(ಗ್ರಾಮಾಂತರ)MRSupp1
12347ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಗಾವೆMRSupp1
12348ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಂಡುಬಿಟ್ಟಹಾರMRSupp1
12349ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೇಕೊಡಿಗೆMRSupp1
12350ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವರ್ಕಾಟೆMRSupp1
12351ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮೂಡಬಾಗಿಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಾಳೆ )MRSupp1
12352ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಳೀಕೊಪ್ಪMRSupp1
12353ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಮೂಡಬಾಗಿಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ )MRSupp1
12354ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಕ್ಸೆMRSupp1
12355ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ )ತಲಮಕ್ಕಿ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ.MRSupp1
12356ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲಮಕ್ಕಿ.MRSupp1
12357ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹರಂದೂರು -1MRSupp1
12358ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. (ಬಲಭಾಗ) ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹರಂದೂರು -2MRSupp1
12359ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಣವಂತೆ ಬಡಾವಣೆ ಹರಂದೂರು -2MRSupp1
12360ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಹರಂದೂರುMRSupp1
12361ತೋಮರಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೆಳಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪMRSupp1
12362ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ)ಕೊಪ್ಪMRSupp1
12363ಸ ,ಮಾ,ಹಿ ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ, [ಹೊಸಕಟ್ಟಡ] ಕೊಪ್ಪMRSupp1
12364ಎ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನಪೇಟೆ [ಉತ್ತರ ಭಾಗ] ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ-1MRSupp1
12365ಎ.ಎಲ್‌.ಎನ್‌.ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಿನಪೇಟೆ [ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ] ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ-2MRSupp1
12366ಎ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ರಾವ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2MRSupp1
12367ಆರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ- 3.MRSupp1
12368ಆರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ- 4.MRSupp1
12369ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೂರ್ಯದೇವಸ್ಥಾನ, ದಾಖ್ಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ.MRSupp1
12370ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಕ್ಕಳಿಕೆ, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರMRSupp1
12371ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಬೊಮ್ಲಾಪುರMRSupp1
12372ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಂಡಿಗಡಿMRSupp1
12373ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮೇಲ್‌ ಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ ಭಂಡಿಗಡಿMRSupp1
12374ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರುMRSupp1
12375ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನಗಾರುMRSupp1
12376ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆಗ್ಗಾರುMRSupp1
12377ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಲುವಾಗಿಲು.MRSupp1
12378ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,ಹರಿಹರಪುರMRSupp1
12379ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಹರಿಹರಪುರMRSupp1
12380ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಜಮ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಹರಿಹರಪುರMRSupp1
12381ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಸಿಗದಾಳ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಅದ್ದಡMRSupp1
12382ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಬಾಳಗಡಿ ದಾಖ್ಲೆ ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ-1MRSupp1
12383ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ , ಬಾಳಗಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿMRSupp1
12384ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನೂರುMRSupp1
12385ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂತುವಾನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಾನೂರು)MRSupp1
12386ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವಗ್ಗಡೆMRSupp1
12387ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾರ್ಯMRSupp1
12388ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಳೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12389ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆನ್ನಂಗಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಅಳೇಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
12390ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ದಾವಣ.MRSupp1
12391ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕಟ್ಟಿನಮನೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಹರಾವರಿ)MRSupp1
12392ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಜೋಗಿಮಕ್ಕಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಹರಾವರಿ)MRSupp1
12393ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಪ್ಪುಂಜಿ ದಾಖ್ಲೆ, ನುಗ್ಗಿ.MRSupp1
12394ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಸಸಿ. (ನುಗ್ಗಿ)MRSupp1
12395ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಚಗಲ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಸೋಮ್ಲಾಪುರMRSupp1
12396ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಗ್ರಹಾರ (ಸೋಮ್ಲಾಪುರ).MRSupp1
12397ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಿನಗದ್ದೆ, ದಾಖ್ಲೆಗ್ರಾಮ ಕುಂಚೂರು.MRSupp1
12398ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ.ಮೇಲುಬಿಳ್ರೆMRSupp1
12399ಸಮುದಾಯಭವನ ಕಟ್ಟಡ. ನಂದಿಗೋಡು.MRSupp1
123100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಡೂರುMRSupp1
123101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಗಾರುMRSupp1
123102ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಸನಬಾಳು(ಹುಕ್ಕಳಿ)MRSupp1
123103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ನಲ್ಲೂರುMRSupp1
123104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬಿಲಗದ್ದೆ.MRSupp1
123105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ ಗುಂಡಕಲ್ಲು,ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, (ಅಸಗೋಡು)MRSupp1
123106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂಡೇಗುಡ್ಡೆ.ತಮ್ಮಡವಳ್ಳಿMRSupp1
123107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಕಲ್ಲು, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ (ಅಸಗೋಡು).MRSupp1
123108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಣಿಮಕ್ಕಿMRSupp1
123109ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನರಸೀಪುರ.MRSupp1
123110ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ನಾರ್ವೆ ದಾಖ್ಲೆ, ನರಸೀಪುರ, ನರಸೀಪುರ - 2MRSupp1
123111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಂದಗಾರು ದಾಖ್ಲೆ, ಮರಿತೊಟ್ಲು.MRSupp1
123112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ತನೂಡಿMRSupp1
123113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಶಿರಗೊಳMRSupp1
123114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಡಿಗೇಶ್ವರ (ದಾಖ್ಲೆ ಆಡುವಳ್ಳಿ )MRSupp1
123115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಡುವಳ್ಳಿMRSupp1
123116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಲ್ಪಾಲ್‌(ದಾಖ್ಲೆ ಕರ್ಕೇಶ್ವರ)MRSupp1
123117ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮೇಲ್ಪಾಲ್‌(ದಾಖ್ಲೆ ಕರ್ಕೇಶ್ವರ)MRSupp1
123118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸೂರು - ಹೊಸೂರುMRSupp1
123119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌.ಹೊಸೂರುMRSupp1
123120ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಟ್ಟನಕೊಡಿಗೆ.MRSupp1
123121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮಾಚಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
123122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಂಗಿನಮನೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಕರಿಮನೆ.MRSupp1
123123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಉತ್ತಮೇಶ್ವರ ,ಭುವನಕೋಟೆMRSupp1
123124ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ.MRSupp1
123125ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಣ್ಣೆಗುಡ್ಡೆ (ದಾಖ್ಲೆ ಹಾಲಂದೂರು)MRSupp1
123126ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಸಿಗೆ ದಾಖ್ಲೆ, ಹಾಲಂದೂರು.MRSupp1
123127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ,ಹುಲಿಮನೆ.MRSupp1
123128ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ.MRSupp1
123129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಉಳುವೆಬೈಲುMRSupp1
123130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ.MRSupp1
123131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಧರೆಕೊಪ್ಪMRSupp1
123132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮೀಗಾMRSupp1
123133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ದೇವಾಲೆಕೊಪ್ಪ ದಾಖ್ಲೆ,,ಕೆ.ಮಸಿಗೆMRSupp1
123134ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಿಗ್ಗಾMRSupp1
123135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಗಿನ ಬೈಲು,MRSupp1
123136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ.MRSupp1
123137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ.ಆನೆಗುಂದ ದಾಖ್ಲೆ, ಬೆಳಂದೂರು.MRSupp1
123138ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ (ಮಸಿಗೆ)MRSupp1
123139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳವಿನಕೂಡಿಗೆMRSupp1
123140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುರಳಿಹಕ್ಲು.MRSupp1
123141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲೋಕನಾಥಪುರMRSupp1
123142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಗಾರು.MRSupp1
123143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಜ್ಜನಿ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MRSupp1
123144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಜ್ಜನಿ ಹೊಸಪೇಟೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MRSupp1
123145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MRSupp1
123146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಡಿ (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿದರೆ)MRSupp1
123147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಳಲೆMRSupp1
123148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಮೇಗರಮಕ್ಕಿMRSupp1
123149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹಿರೇಗದ್ದೆMRSupp1
123150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಾಫಿ ಕೆರೆಹಕ್ಲು.MRSupp1
123151ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ , ಜಯಪುರ.MRSupp1
123152ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟೇಮನೆ.MRSupp1
123153ಜಯಪುರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಜಯಪುರ - 2MRSupp1
123154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ,ಅಲಗೇಶ್ಪರ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ದಾಖ್ಲೆ - ಜಯಪುರMRSupp1
123155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೆದ್ಸೆMRSupp1
123156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಯಂಬಳ್ಳಿMRSupp1
123157ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೆಣಸೆMRSupp1
123158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟೆMRSupp1
123159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಂಚಿನಗರ (ಗಿಣಿಗಿಣಿ )MRSupp1
123160ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶೃಂಗೇರಿMRSupp1
123161ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
123162ಶ್ರೀ.ಜಗದ್ಗುರು ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಶೃಂಗೇರಿ -MRSupp1
123163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ಶೃಂಗೇರಿMRSupp1
123164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಶೃಂಗೇರಿ.MRSupp1
123165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾವಣMRSupp1
123166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾನಗರ.MRSupp1
123167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಡಘಟ್ಟMRSupp1
123168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲುಗಾರು ಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ, ಭಲೇಕಡಿMRSupp1
123169ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಿಂಡೋಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಯಡದಳ್ಳಿMRSupp1
123170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿಂದೋಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಯಡದಳ್ಳಿMRSupp1
123171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಯಡದಾಳುMRSupp1
123172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಖ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ - 2MRSupp1
123173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಧ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ - 1MRSupp1
123174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ. ದಾಖ್ಲೆ(ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ)MRSupp1
123175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈಕುಂಠಪುರMRSupp1
123176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಡ್ಲೆMRSupp1
123177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೌಳಿ ದಾಖ್ಲೆ,ಕುಂತೂರುMRSupp1
123178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿಕ್ರೆ.MRSupp1
123179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗಳಗಂಡಿMRSupp1
123180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹಳ್ಳ.MRSupp1
123181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಳೂರುMRSupp1
123182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಡುವಿನ ಕೆರೆ.MRSupp1
123183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೂರುಗದ್ದೆMRSupp1
123184ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ ಎಲೆಮಡಲು-1MRSupp1
123185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂದೂರು ದಾಖ್ಲೆ, ಎಲೆಮಡಲುMRSupp1
123186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಗದ್ದೆ.MRSupp1
123187ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಅರಳಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
123188ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೂವಿನ ಹಕ್ಲು.MRSupp1
123189ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ದಾಖ್ಲೆ, (ಅಡಿಗೆಬೈಲು).MRSupp1
123190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಲವಾನೆ.MRSupp1
123191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದುಗುಣಿMRSupp1
123192ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬಾಸಾಪುರMRSupp1
123193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಗಸೆMRSupp1
123194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳಗೊಳ(ದಾಖ್ಲೆ ಕಡವಂತಿ)MRSupp1
123195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡವಂತಿMRSupp1
123196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೇನುಗದ್ದೆ (ಹ್ಯಾರಂಬಿ)MRSupp1
123197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ (ಹ್ಯಾರಂಬಿ)MRSupp1
123198ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ದೇವದಾನMRSupp1
123199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಳಗೋಡು (ದೇವದಾನ)MRSupp1
123200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವದಾನ (ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆ)MRSupp1
123201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಬಗೆರೆ (ದೇವದಾನ ದಾಖ್ಲೆ)MRSupp1
123202ಜ್ಯೋತಿ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ ಕಡಬಗೆರೆ ( ದೇವದಾನ ದಾಖ್ಲೆ )MRSupp1
123203ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ- ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123204ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು(ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123205ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ:-ಬಿ ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123206ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1 ನೇ ಬಿ ಎ ಕೊಠಡಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು )MRSupp1
123207ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1 ನೇ ಬಿ ಎ ಕೊಠಡಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ ಬಿ ಕಣಬೂರು )-2MRSupp1
123208ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ- ಬಿ ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಭಾಪುರಿಮಠ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ -ಬಿ ಕಣಬೂರು )MRSupp1
123210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಷರನಗರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು (ದಾಖ್ಲೆ:-ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123211ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡ್ಲೇಮಕ್ಕಿ (ಕಾಲೋನಿ) ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು(ದಾಖ್ಲೆ-ಬಿ.ಕಣಬೂರು)MRSupp1
123212.ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ಕಡ್ಲೇಮಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರುMRSupp1
123213ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಕಡ್ಲೆಮಕ್ಕಿ) , ಬಿ.ಕಣಬೂರುMRSupp1
123214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುತ್ತಿನಗದ್ದೆ ದಾಖ್ಲೆ,ಹೇರೂರು- 2MRSupp1
123215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೇರೂರುMRSupp1
123216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಗಲ್ಲುಮಕ್ಕಿ.MRSupp1
123217ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಗುಡ್ಡೇತೋಟMRSupp1
123218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಗರಡಿMRSupp1
123219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಕುಳಿ ದಾಖ್ಲೆ. (ಹೆಗ್ಗಾರು ಕೊಡಿಗೆ)MRSupp1
123220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರೇಮನೆ.MRSupp1
123221ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಚೆಬೈಲು ದಾಖ್ಲೆ,, ಹೇರೂರುMRSupp1
123222ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಕ್ಕೂರು ದಾಖ್ಲೆ,ಕೂತುಗೋಡು.MRSupp1
123223ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಳಲೆ ಮಾವಿನಕಾಡುMRSupp1
123224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಚಿನಕೊಡಿಗೆMRSupp1
123225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲೆನಾಡುMRSupp1
123226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರೂರುMRSupp1
123227ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಮ್ಮಾರುಮಕ್ಕಿ ದಾಖ್ಲೆ, ನೆಮ್ಮಾರುMRSupp1
123228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಂಕದಮಕ್ಕಿMRSupp1
123229ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಕಟ್ಟೆMRSupp1
123230172. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಕಲ್‌ ದಾಖ್ಲೆ, ಹಾದಿ ಕಿರೂರುMRSupp1
123231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಾನೆMRSupp1
123232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿತ್ಲುಗುಳಿ.MRSupp1
123233ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೋಳಗೋಡು.MRSupp1
123234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ದಾಖ್ಲೆ, (ಬೈರೇದೇವರು)MRSupp1
123235ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆತೋಟ.MRSupp1
123236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈರೇದೇವರು - 2MRSupp1
123237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭರಕನಘಟ್ಟ ,ಬೆತ್ತದ ಕೊಳಲುMRSupp1
123238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸೀಗೋಡು ದಾಖ್ಲೆ, ದೇವಗೋಡು ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡMRSupp1
123239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮೇದಕ್ಕಿ. (ದೇವಗೋಡು )MRSupp1
123240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬನ್ನೂರುMRSupp1
123241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಕ್ಕಣಕ್ಕಿ (ಬನ್ನೂರು)MRSupp1
123242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಗಣೆ(ದಾಖ್ಲೆ ಹುಯಿಗೆರೆ)MRSupp1
123243ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಯಿಗೆರೆMRSupp1
123244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಗುಂಡಿMRSupp1
123245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಹಲ್ಗೋಡು (ದಾಖ್ಲೆ-ಮಾಗುಂಡಿ )MRSupp1
123246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸೂರುMRSupp1
123247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸರಿಕಟ್ಟೆMRSupp1
123248ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಲುಕೋರೆ.MRSupp1
123249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕವನಹಳ್ಳ, ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆMRSupp1
123250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಾಲುಕೊಪ್ಪMRSupp1
123251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆMRSupp1
123252ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯMRSupp1
123253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಕ್ಕರಣೆMRSupp1
123254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಸ್ಕೇಮನೆ (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು )MRSupp1
123255ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊರಟ್ಟಿಹರ (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು)MRSupp1
123256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹದ್ದಿನಬೈಲು (ದಾಖ್ಲೆ ಸಾರಗೋಡು)MRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.