2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂದಾಡಿ-ಮೇಗಲ್‌MRSupp1
1242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಳಕೋಡುMRSupp1
1243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಣ್ಣಿನಪಾಲ್‌MRSupp1
1244ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ (ಮಲ್ಲಂದೂರು)MRSupp1
1245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಟದ ಮಕ್ಕಿMRSupp1
1246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಮಲ್ಲಂದೂರುMRSupp1
1247ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿMRSupp1
1248ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಸಗಲಿMRSupp1
1249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆರಣಗೋಡುMRSupp1
12410ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೋಟದೂರುMRSupp1
12411ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊರನಾಡುMRSupp1
12412ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲಿಗೆMRSupp1
12413ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತಲಗೋಡು (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ)MRSupp1
12414ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾನಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12415ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಳಮಲ್ಲಂದೂರುMRSupp1
12416ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12417ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಳುವಾಗಿಲುMRSupp1
12418ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12419ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆವತಿMRSupp1
12420ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತನುಡಿMRSupp1
12421ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುನ್ನೂರುಪಾಲ್‌MRSupp1
12422ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳುವಳ್ಳಿMRSupp1
12423ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ , ಕಳಸMRSupp1
12424ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಕ್ಕಿMRSupp1
12425ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕಳಸMRSupp1
12426ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕಳಸMRSupp1
12427ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಳಸMRSupp1
12428ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಳಸMRSupp1
12429ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆ.ಕೆಳಗೂರುMRSupp1
12430ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಯಡೂರುMRSupp1
12431ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ (ಕೆಳಭಾಗ)MRSupp1
12432ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ (ಮೇಲಿನಭಾಗ)MRSupp1
12433ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಟ್ಟದಮಳಲಿMRSupp1
12434ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಳದಾಳುMRSupp1
12435ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿ ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಳಿಹಳ್ಳMRSupp1
12436ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಮಕ್ಕಿMRSupp1
12437ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೈಗೂರುMRSupp1
12438ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣತಿMRSupp1
12439ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬಸರವಳ್ಳಿMRSupp1
12440ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರಗದ್ದೆMRSupp1
12441ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಸೆ. (ಉತ್ತರ ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
12442ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಸೆ.MRSupp1
12443ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸಂಸೆ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
12444ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಜಾಂಬಳೆMRSupp1
12445ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಕುದುರೆಮುಖMRSupp1
12446ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಂಗನಕೂಡಿಗೆMRSupp1
12447ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ ಹಾದಿವೋಣಿ (ಕೆ ತಲಗೂರು)MRSupp1
12448ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರ್ಗೂರುMRSupp1
12449ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಗರವಳ್ಳಿMRSupp1
12450ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಲಿಮನೆMRSupp1
12451ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪೇಟೆMRSupp1
12452ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಡದಾಳುMRSupp1
12453ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರೇನೂರುMRSupp1
12454ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಗಬ್ಗಲ್‌MRSupp1
12455ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂಡ್ಲಿ.MRSupp1
12456ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಇಡಕಿಣಿMRSupp1
12457ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತೊಡ್ಲುMRSupp1
12458ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಸಣಿಗೆMRSupp1
12459ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಿರೇಬೈಲುMRSupp1
12460ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಇಡಕಣಿMRSupp1
12461ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಬಿಳಗಲಿ ಹಿರೇಬೈಲುMRSupp1
12462ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೂವೆMRSupp1
12463ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕಲ್ಮನೆMRSupp1
12464ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆವೂರುMRSupp1
12465ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಆಣೂರುMRSupp1
12466ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಸರಿಕೆ (ಅಣೂರು ದಾಖ್ಲೆ)MRSupp1
12467ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ಆಣೂರುMRSupp1
12468ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿMRSupp1
12469ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳಗಲಿMRSupp1
12470ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮರ್ಕಲ್‌MRSupp1
12471ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬನ್ನೂರುMRSupp1
12472ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ವಸ್ತಾರೆ (ಪೂರ್ವ)MRSupp1
12473ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿ ಕ ಶಾಲೆ,ವಸ್ತಾರೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)MRSupp1
12474ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12475ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಿಹರದ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
12476ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಸಕೋಟೆ.MRSupp1
12477ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಳೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
12478ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಂಬಳೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
12479ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕದ್ರಿಮಿದ್ರಿMRSupp1
12480ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೂದುವಳ್ಳಿ,MRSupp1
12481ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋರಣಮಾವು.MRSupp1
12482ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಬಲಭಾಗ), ಆಲ್ದೂರು.MRSupp1
12483ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಎಡಭಾಗ), ಆಲ್ದೂರು.MRSupp1
12484ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲ್ದೂರುMRSupp1
12485ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲ್ದೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
12486ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕುಂದೂರುMRSupp1
12487ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಬ್ರುಗುಡಿಗೆMRSupp1
12488ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಮನೆ ತಲಗೂರು.MRSupp1
12489ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇತುವೆMRSupp1
12490ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೆಳಗೂರುMRSupp1
12491ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಆಲ್ದೂರುMRSupp1
12492ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ,ಶಾಲೆ, ಆಲ್ದೂರು (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)MRSupp1
12493ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಳಿಗಂಡಿMRSupp1
12494ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲ್ದೂರು (ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
12495ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲ್ದೂರು(ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
12496ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿತ್ತುವಳ್ಳಿMRSupp1
12497ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತೊಂಡವಳ್ಳಿMRSupp1
12498ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಲೂರುMRSupp1
12499ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
124100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿMRSupp1
124102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ( ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
124103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭೈರಾಪುರMRSupp1
124104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರದವಳ್ಳಿMRSupp1
124105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
124106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರ್ಲೆMRSupp1
124107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
124108ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124109ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
124110ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಳಾರಹಳ್ಳಿMRSupp1
124111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಾಗಡಿMRSupp1
124112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
124113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
124114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಲಸುಮನೆMRSupp1
124115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಂಡಗೋಡುMRSupp1
124116ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಠಾರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
124117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಶಾಂತಿ ಮೈಧಾನ), ಹೆಗ್ಗುಡ್ಲುMRSupp1
124118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಿಡುವಾಳೆMRSupp1
124119ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಜಾವಳಿMRSupp1
124120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಾವಳಿMRSupp1
124121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಳಗೂರುMRSupp1
124122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕಸಾಲೆMRSupp1
124123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
124124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದೂರ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌MRSupp1
124125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಗುಲ್ಲನಪೇಟೆMRSupp1
124126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಲ್ಲನ್‌ ಪೇಟೆMRSupp1
124127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
124128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ .ಶಾಲೆ ಕುಂದೂರು.MRSupp1
124129ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
124130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆMRSupp1
124131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
124132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಿಕೆರೆMRSupp1
124133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಣಾವರMRSupp1
124134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೆರಡಿMRSupp1
124135ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಚ್ಚಡಮನೆMRSupp1
124136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
124137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಳೇಹಳ್ಳಿ (ಭಾರತಿ ಬೈಲ್‌)MRSupp1
124140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೂರುMRSupp1
124141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಟೇಖಾನ್‌MRSupp1
124142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಲೆಮನೆ ಮೇಗೂರುMRSupp1
124143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುರ್ಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
124144ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್‌MRSupp1
124145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಬ್ಲಿMRSupp1
124146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಭೂತನಕಾಡುMRSupp1
124147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,, ಹಾಂದಿMRSupp1
124148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಸ್ಕಲ್‌MRSupp1
124149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನಂದೀಪುರMRSupp1
124150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೋಳಗೋಡು.MRSupp1
124151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಳಗುಳ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
124152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಿಳಗುಳ (ದಕ್ಷಿಣ )MRSupp1
124153ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹೆಸಗಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ)MRSupp1
124154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
124155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗಸಗೋಡುMRSupp1
124156ಬಣಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬಣಕಲ್‌ (ಉತ್ತರ)MRSupp1
124157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಣಕಲ್ ವಿಲೇಜ್MRSupp1
124158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಲೇಖಾನ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿMRSupp1
124159ಬಣಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಬಣಕಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ)MRSupp1
124160ಬಣಕಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಬಣಕಲ್‌(ಈಶಾನ್ಯ)MRSupp1
124161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಲ್ಗುಣಿ (ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ)MRSupp1
124162ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124163ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಹೆಸಗಲ್‌ (ಉತ್ತರ)MRSupp1
124164ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲಿಬೈಲುMRSupp1
124165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
124166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ), ಬಿಳಗುಳMRSupp1
124167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳುಗುಳ.MRSupp1
124168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳಿಕೆMRSupp1
124169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿಗೆರೆ (ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ)MRSupp1
124170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿನ್ನಡಿ.MRSupp1
124171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
124172ಡಾ ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಲೋಕವಳ್ಳಿMRSupp1
124173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
124174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕಿಯರ)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಮೂಡಿಗೆರೆMRSupp1
124175ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಮೂಡಿಗೆರೆMRSupp1
124176ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ RMSA ಕಟ್ಟಡMRSupp1
124177ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೂಡಿಗೆರೆMRSupp1
124178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌತಹಳ್ಳಿMRSupp1
124179ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತುದಿಯಾಲMRSupp1
124181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
124182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುನ್ನಳ್ಳಿMRSupp1
124183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕುನ್ನಳ್ಳಿ( ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
124184ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮೂಡಿಗೆರೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)MRSupp1
124185ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮೂಡಿಗೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
124186ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮೂಡಿಗೆರೆMRSupp1
124187ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆMRSupp1
124188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆMRSupp1
124189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮುಗ್ರವಳ್ಳಿMRSupp1
124190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್MRSupp1
124191ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಹಳಸೆMRSupp1
124192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಿಗೆಪುರMRSupp1
124193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಂದ್ರಾಪುರMRSupp1
124194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮರಗೋಡುMRSupp1
124195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡMRSupp1
124196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋಣಿಬೀಡು (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
124197ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಯ್ಸಳಲುMRSupp1
124198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾರದಹಳ್ಳಿMRSupp1
124199ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಗ್ಗಲಮಕ್ಕಿ.MRSupp1
124200ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾರಗುಡ್ಡೆMRSupp1
124201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತ್ರಿಪುರMRSupp1
124202ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಟ್ಟದೂರುMRSupp1
124203ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂಡುಗುಳಿMRSupp1
124204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲೂರು (ಗಾಂಧಿಘರ್))MRSupp1
124205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗೋಣಿಬೀಡು (ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
124206ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪುರMRSupp1
124207ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ಗೋಣಿಬೀಡುMRSupp1
124208ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಜನ್ನಾಪುರMRSupp1
124209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿನ್ನಿಗMRSupp1
124210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಣಜೂರುMRSupp1
124211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಂಗಡಿMRSupp1
124212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜೇನುಬೈಲ್‌.MRSupp1
124213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಂತೂರುMRSupp1
124214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಡಿದಾಳುMRSupp1
124215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಗದ್ದೆ.MRSupp1
124216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೆರೆMRSupp1
124217ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
124218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟದಮನೆMRSupp1
124219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
124220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗರವಳ್ಳಿMRSupp1
124221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿರುಗುಂದMRSupp1
124222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಚೂರುMRSupp1
124223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
124224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುತ್ತಿMRSupp1
124225ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
124226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಹಿರೇಶಿಗರMRSupp1
124227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
124228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವವೃಂದMRSupp1
124229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯು.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
124230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
124231ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.