2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1251ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಸವಿನಮನೆMRSupp1
1252ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಬೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
1253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ತೊಗರಿಹಂಕಲ್‌MRSupp1
1254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ತೊಗರಿಹಂಕಲ್‌MRSupp1
1255ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಮೇಲಿನಹುಲುವತ್ತಿMRSupp1
1256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೊಂಕಳಮನೆMRSupp1
1257ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸಿದ್ದಾಪುರ(ಸುಗಡ ವಾನಿ)MRSupp1
1258ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಗುಡ ವಾನಿ ಕಳವಾಸೆMRSupp1
1259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾಗರMRSupp1
12510ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಳಗಾಮೆMRSupp1
12511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹಲ್ ಬಿಸಗ್ನಿ ಮಠMRSupp1
12512ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಮ್ಮೆಖಾನ್‌ (ಮುತ್ತಿನಪುರ)MRSupp1
12513ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12514ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12515ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12516ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾದಮನೆMRSupp1
12517ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1ನೇ ಬಲ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12518ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,1ನೇ ಎಡ ಭಾಗ), ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12519ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,2ನೇಭಾಗ ಎಡ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12520ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,2ನೇಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12521ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12522ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣMRSupp1
12523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
12524ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಗ್ರಹಾರMRSupp1
12525ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣೂರುMRSupp1
12526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಬಾಗ)ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12527ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12528ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12529ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12530ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ)ಗುಂಡುಸಾಗರMRSupp1
12531ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಗುಂಡುಸಾಗರMRSupp1
12532ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳ್ಳದಹಳ್ಳಿMRSupp1
12533ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಡಿ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12534ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರುMRSupp1
12535ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರುMRSupp1
12536ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ದೇವನೂರುMRSupp1
12537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದೇವನೂರುMRSupp1
12538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
12539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1
12540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಬ್ಯಾಲದಾಳುMRSupp1
12541ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ಬ್ಯಾಲದಾಳುMRSupp1
12542ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12543ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (1ನೇಭಾಗ)ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12544ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇಭಾಗ,ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12545ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
12546ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ,ಬಿಳೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
12547ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸರಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12548ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಸುಬಾಳುMRSupp1
12549ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12550ಸಡಿಯಪ್ಪ ಚಟ್ಟಿಯಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12551ಸಡಿಯಪ್ಪ ಚಟ್ಟಿಯಾರ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗ)ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12552ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಿಶಿನಗುಪ್ಪೆMRSupp1
12553ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಗುಂಡಿMRSupp1
12554ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಡರವಳ್ಳಿMRSupp1
12555ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭುವನಹಳ್ಳಿ (ಪಂಡರವಳ್ಳಿ)MRSupp1
12556ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಶಿರವಾಸೆMRSupp1
12557ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಗುಡ್ಡೆMRSupp1
12558ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕೊಳಲೆMRSupp1
12559ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12560ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12561ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕುರಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉದ್ದೇಬೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12563ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುನ್ನಾಳುMRSupp1
12564ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12565ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12566ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMRSupp1
12567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMRSupp1
12568ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಬಲ ಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMRSupp1
12569ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಎಡ ಭಾಗ,ನಿಡಘಟ್ಟMRSupp1
12570ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗೆದ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯMRSupp1
12571ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12572ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12573ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ, ತಂಡ್ರೆ ಬೋರೆ ಕಾವಲ್‌MRSupp1
12574ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ತಂಡ್ರೆ ಬೋರೆ ಕಾವಲ್‌MRSupp1
12575ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12576ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
12577ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
12578ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೇತುಮಾರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12579ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(2ನೇಭಾಗ)ಹುಲಿಕೆರೆMRSupp1
12580ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (3ನೇಭಾಗ) ಹುಲಿಕೆರೆMRSupp1
12581ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(1ನೇಭಾಗ)ಹುಲಿಕೆರೆMRSupp1
12582ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿರಬಡಿಗೆMRSupp1
12583ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12584ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12585ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗೌಜMRSupp1
12586ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಗೌಜMRSupp1
12587ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಅಲ್ಲಂಪುರMRSupp1
12590ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಂಪುರMRSupp1
12591ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೈಮರMRSupp1
12592ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ (ಕಲ್ಲೆದೇವರಪುರ)MRSupp1
12593ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
12594ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚುಂಗನಮಕ್ಕಿ (ಹಿರೇಕೊಳಲೆ)MRSupp1
12595ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕೊಳಲೆMRSupp1
12596ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12597ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂದಾವರ(ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
12598ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು ಬಲ ಭಾಗ ಚಂದ್ರನಗರ, ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12599ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಎಡ ಭಾಗ, ಚಂದ್ರನಗರ,ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ಕೆಳಭಾಗ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ), (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
125102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125103ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಕಿಪೇಟೆMRSupp1
125104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಪಾಪುರ.MRSupp1
125105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಡಯಟ್ ಹಿಂಭಾಗMRSupp1
125106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಡಯಟ್ ಹಿಂಭಾಗMRSupp1
125107ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,(ಎಡಭಾಗ) ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125108ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,(ಬಲಭಾಗ) ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125109ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ , (ಬಲ ಭಾಗ)ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125110ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೂಠಡಿ,ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125111ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ವಿಜಯಪುರ, ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ವಿಜಯಪುರ, ಗೌರಿಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ವಿಜಯಪುರ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರ್ಕಿಪೇಟೆMRSupp1
125116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ(ಉತ್ತರಭಾಗ)MRSupp1
125117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
125118ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಉಂಡೆದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125119ಸ ಉ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125120ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ , ಹಿರೆಕೊಳಲೆ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125121ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗMRSupp1
125122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿMRSupp1
125123ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
125124ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1
125125ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125127ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಉತ್ತರಭಾಗಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125128ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿ(ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125129ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ .ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125130ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125131ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಬಲ ಭಾಗ ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125132ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್,ರೂ ನಂ 04 ಪಶ್ವಿಮ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125133ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ,ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರುMRSupp1
125134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಲ್ಲುMRSupp1
125135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
125136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಗಳೂರುMRSupp1
125137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹಿರೇಮಗಳೂರುMRSupp1
125138ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಕೋಟೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125139ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಸುಗ್ಗಿಕಲ್‌ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಸುಗ್ಗಿಕಲ್‌ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125142ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125143ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಭಾಗMRSupp1
125144ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿಂಭಾಗMRSupp1
125145ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125146ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ,(ಉತ್ತರಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125147ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, (ಉತ್ತರಭಾಗ),ಹೊಸಮನೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125148ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಎಂ.ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125149ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125150ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MRSupp1
125151ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರುರಸ್ತೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125152ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರುರಸ್ತೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125153ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125154ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪುರ್ವಭಾಗ),ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125156ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಲಕ್ಷೀಶ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125157ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125158ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125159ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ),ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125160ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ,ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125161ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಶಂಕರಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125162ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡಿಷನಲ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜುಮ್ಮಾಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ )MRSupp1
125163ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಡಿಷನಲ್‌ಬ್ಲಾಕ್‌, ಜುಮ್ಮಾಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MRSupp1
125164ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,(ಪ.ಭಾ)ಅಡಿಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125165ಸರ್ಕಾರಿ ಉ ಹಿ.ಬಾ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಐ ಜಿ ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125166ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಅಡಿಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌,ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೋರ್ಟರ್‌ ಪೇಟೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125168ಮಾದರಿ ಬಡಗಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125169ಮಾದರಿ ಬಡಗಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆ, (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿ ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125170ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125171ಎಂ.ಇ.ಎಸ್‌.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125172ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟರಬೀದಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
125173ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಶೆಟ್ಟರಬೀದಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1
125174ಸರ್ವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯ,(ಬಲಭಾಗ)ಟಿಪ್ಪುನಗರ,ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125175ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ), ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125176ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125177ಸರ್ವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯ(ಬಲಭಾಗ)ಟಿಪ್ಪುನಗರ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125178ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹಿಳಾಶ್ರಮ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125179ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಎನ್‌.ಎಂ.ಸಿ.ವೃತ್ತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MRSupp1
125181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,MRSupp1
125182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125183ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿ ,ಮದ್ಯದ ಹಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1), ದಂಟರಮಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125185ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,9ನೇ ತರಗತಿ .ಬಿ.ಕೊಠಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ದಂಟರಮಕ್ಕಿ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ, ದಂಟರಮಕ್ಕಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125187ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,10ನೇ ತರಗತಿ. ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದಂಟರ ಮಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರMRSupp1
125188ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ)ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125189ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ)ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125190ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೇಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125191ಸ ಕ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125192ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಸದನ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಿಜಯಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125193ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಸದನ,ದಕ್ಷಿಣದ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ವಿಜಯಪುರ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125194ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಿಜಯಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125195ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125196ವಿಧ್ಯಾಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ) ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125197ವಿಧ್ಯಾಭಾರತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125198ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆ ,ವಿಜಯಪುರMRSupp1
125199ಡಿ ಎ ಸಿ ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಠಡಿ), ಆರ್. ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125201ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125202ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ)ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಬಲಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125205ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಎಡ ಭಾಗ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125206ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುMRSupp1
125207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕುರುವಂಗಿMRSupp1
125208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕುರುವಂಗಿMRSupp1
125209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಲಕ್ಯಾMRSupp1
125211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕ್ಯಾMRSupp1
125212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಲಕ್ಯಾMRSupp1
125213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕ್ಯಾತನಬೀಡುMRSupp1
125214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಣಿವೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
125215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ,ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
125217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಿಂದಿಗೆರೆMRSupp1
125218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸಿಂದಿಗೆರೆMRSupp1
125219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂದಿಗೆರೆ.MRSupp1
125220ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125221ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಸಿಂದಿಗೆರೆMRSupp1
125222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(1ನೇಭಾಗ)ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMRSupp1
125223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಎಡಭಾಗ ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMRSupp1
125224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಬಲ ಭಾಗ, ಎಸ್‌.ಬಿದರೆMRSupp1
125225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ .MRSupp1
125227ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಸೇವಲಾಲ್ ನಗರMRSupp1
125228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125229ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMRSupp1
125230ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMRSupp1
125231ವಿನಾಯಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕಳಸಾಪುರMRSupp1
125232ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125233ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರದೇವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ತಿಕೆರೆMRSupp1
125235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೇಗೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
125236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೇಗೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
125237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗವನಹಳ್ಳಿ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
125238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಗವನಹಳ್ಳಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MRSupp1
125239ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಲ್ಲೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.MRSupp1
125240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಕ್ಕುಂದMRSupp1
125241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮತ್ತಾವರMRSupp1
125242ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
125243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ದಂಬದಹಳ್ಳಿ.MRSupp1
125244ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
125245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಗರ.MRSupp1
125246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ.MRSupp1
125247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
125248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಬೆಳವಾಡಿ.MRSupp1
125251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಬೆಳವಾಡಿ.MRSupp1
125252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸೀಪುರMRSupp1
125254ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
125255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್ ಪೂವ೵ ಭಾಗMRSupp1
125256ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMRSupp1
125257ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಬೂದಿಹಾಳ್‌MRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.