2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿದ್ಲೀಪುರMRSupp1
1262ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲ ಭೂಸೆನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1263ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಾಲ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
1264ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಛಿಮಭಾಗ)ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1265ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1266ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಳಲಿಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1267ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಟೆಕಣಿವೆMRSupp1
1268ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಹಾದಿಕೆರೆMRSupp1
1269ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಾದಿಕೆರೆMRSupp1
12610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡMRSupp1
12612ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಾಗಭೋವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12613ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12614ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕಾರೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
12615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಳಹಳ್ಳಿMRSupp1
12616ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
12617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12618ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಕ್ತನಕಟ್ಟೆMRSupp1
12619ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರMRSupp1
12620ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗಿರಿಯಾಪುರMRSupp1
12621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆMRSupp1
12622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಂದೂರುMRSupp1
12623ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿMRSupp1
12624ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿMRSupp1
12625ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಲಧಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12626ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯMRSupp1
12627ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಠಲಾಪುರMRSupp1
12628ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂಟಿನಮಡುMRSupp1
12629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರMRSupp1
12630ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಟ್ಟಿಗೆMRSupp1
12632ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ ರಾಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೇಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12634ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12635ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಎ,ಕಾಲೋನಿMRSupp1
12636ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಎ.ಕಾಲೋನಿMRSupp1
12637ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಕುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
12638ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಕುಚ್ಚಿ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡ)MRSupp1
12639ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಕುಚ್ಚಿ ಬಿ ಕಾಲೋನಿMRSupp1
12640ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಭಾವಿಕೆರೆMRSupp1
12641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಭಾವಿಕೆರೆMRSupp1
12642ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಭಾವಿಕೆರೆMRSupp1
12643ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಬುಸರMRSupp1
12644ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12645ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
12646ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎ ರಂಗಾಪುರMRSupp1
12647ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಮತಳMRSupp1
12648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಮೃತಾಪುರMRSupp1
12649ಸುಜಾತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ, ಹುಣಸಘಟ್ಟMRSupp1
12650ಸುಜಾತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹುಣಸಘಟ್ಟMRSupp1
12651ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸಘಟ್ಟMRSupp1
12652ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇದಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12653ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಾನವಂಗಲMRSupp1
12654ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಣಾಯಕಪುರMRSupp1
12655ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಣಬಗಟ್ಟೆMRSupp1
12656ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಿವನಿMRSupp1
12657ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಶಿವನಿMRSupp1
12658ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಶಿವನಿMRSupp1
12659ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ,ಶಿವನಿMRSupp1
12660ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಣೂರುMRSupp1
12661ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವಾಪುರMRSupp1
12662ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೂತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12663ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದೀಪುರMRSupp1
12664ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಂಡ್ರೆMRSupp1
12665ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿರಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12666ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ತಡಗMRSupp1
12667ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತಡಗMRSupp1
12668ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅನುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12669ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾವೂರುMRSupp1
12670ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಕಾನವಂಗಲMRSupp1
12671ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾವೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
12672ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆಜ್ಜೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡMRSupp1
12673ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಣ್ಣೆMRSupp1
12674ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
12675ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾರಣಘಟ್ಟMRSupp1
12676ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಟ್ಟತಾವರೆಕೆರೆMRSupp1
12677ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನೇರಲಕೆರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMRSupp1
12678ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನೇರಲಕೆರೆMRSupp1
12679ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೊಸೂರುMRSupp1
12680ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಕೊನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12681ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12682ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಭಾಗ-2, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12683ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12684ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೇಟೆ ಶಾಲೆ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12685ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12686ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12687ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12688ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ, ಹೊಸ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12689ಯಶೋಧಮ್ಮಾ ನಾಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12690ಯಶೋಧಮ್ಮ ನಾಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12691ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ,ಕವಾಡಿಗರ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12692ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಕಂಬದ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12693ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಕ್ಕ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12694ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12695ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)1ನೇ ಭಾಗ,ಕಂಬದ ಬೀದಿ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12696ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ), 2ನೇ ಭಾಗ,ಕಂಬದ ಬೀದಿ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12697ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ), ತುದಿಪೇಟೆ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12698ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ತುದಿಪೇಟೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
12699ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು,ತುದಿಪೇಟೆ,ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126100ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಉತ್ತರಭಾಗ)ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126101ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126102ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126103ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಾಪುರ ಕಾವಲುMRSupp1
126106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲುಗೆರೆMRSupp1
126107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುಗ್ಲಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್‌MRSupp1
126108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದುಗ್ಲಾಪುರ.MRSupp1
126109ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಖ್ಯಕಟ್ಟಡ, ಮುಡುಗೋಡುMRSupp1
126111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ),ಮುಡುಗೋಡುMRSupp1
126112ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಮುಡುಗೋಡುMRSupp1
126113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಇಂದಿರಾನಗರMRSupp1
126114ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
126116ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMRSupp1
126117ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMRSupp1
126118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMRSupp1
126119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಭಾಗ-2 ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ,MRSupp1
126120ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMRSupp1
126121ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ.MRSupp1
126122ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126123ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿMRSupp1
126124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
126125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸೂರುMRSupp1
126126ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡರವಳ್ಳಿMRSupp1
126127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
126128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಂಬದಹಳ್ಳMRSupp1
126129ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
126130ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
126131ಎಸ್‌. ಜೆ. ಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
126132ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
126133ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯಭಾಗ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
126134ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಗಿಸ್ತೆರೇಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಎಂ ಜಿ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126135ಯೂನಿಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿ., ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎಂ ಜಿ ಹಾಲ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ತರೀಕೆರೆMRSupp1
126136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳಿಯೂರುMRSupp1
126137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗೇರಮರಡಿMRSupp1
126138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗಾಪುರ(ಸೊಕ್ಕೆ)MRSupp1
126140ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅತ್ತಿಮೊಗ್ಗೆMRSupp1
126141ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಬ್ಬೂರುMRSupp1
126142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಣಾಪುರMRSupp1
126143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಕನಕಟ್ಟೆMRSupp1
126144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣಾಪುರMRSupp1
126145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಅರಬಲMRSupp1
126146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126147ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಗಡೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
126148ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗಡೀಹಳ್ಳಿMRSupp1
126149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಗಳಿMRSupp1
126150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಭಾಗ-2, ಮುಗಳಿMRSupp1
126151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಬ್ಬಿನಹೊಳಲುMRSupp1
126152ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
126153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟಿಗನೆರೆMRSupp1
126154ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌರಾಪುರMRSupp1
126155ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126156ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126157ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126158ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಉತ್ತರಭಾಗ),ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126159ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126160ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126164ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಜ್ಜಂಪುರMRSupp1
126165ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126166ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಂಡೇದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಕ್ಕೆMRSupp1
126168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿMRSupp1
126170ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿMRSupp1
126171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಬೋಕಿಕೆರೆMRSupp1
126173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜೋಡಿಬೋಕಿಕೆರೆMRSupp1
126174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೋರನಾಳುMRSupp1
126177ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ದೋರನಾಳುMRSupp1
126178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅತ್ತಿಗನಾಳುMRSupp1
126179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126180ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿಪುರMRSupp1
126181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರMRSupp1
126183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರುMRSupp1
126184ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡದಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126185ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಗದಬಾಗಿMRSupp1
126186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಗುಳ್ಳದಮನೆMRSupp1
126188ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಾಪುರMRSupp1
126189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿMRSupp1
126190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
126191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೊಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
126194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೌತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಗೂರುMRSupp1
126196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದಿಗೆರೆMRSupp1
126198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಾಪುರMRSupp1
126199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಾಪುರMRSupp1
126200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ನಾಗವಂಗಲMRSupp1
126201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMRSupp1
126202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMRSupp1
126203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲೂರುMRSupp1
126204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊರಟೀಕೆರೆMRSupp1
126205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಂಡ್ರೆMRSupp1
126206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡ್ಯ (ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ)MRSupp1
126207ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಲಭಾಗ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126208ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಎಡಭಾಗ) ,ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126211ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
126212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯರದಂಕಲುMRSupp1
126213ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
126214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಕಾಲೋನಿMRSupp1
126215ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೈದುಖಾನ್MRSupp1
126216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿತಿಮ್ಮಾಪುರMRSupp1
126217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗೊಣಗಿಲಕಟ್ಟೆMRSupp1
126218ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ವರ್ತೆಗುಂಡಿMRSupp1
126219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಣಿಗೆಬೈಲುMRSupp1
126220ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೂಪದಖಾನ್‌ (ತಣೆಗೆಬೈಲು)MRSupp1
126221ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿMRSupp1
126222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
126223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಕಲ್ಲತ್ತಿಪುರMRSupp1
126224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಗಂಗೂರುMRSupp1
126225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಉಡೇವMRSupp1
126226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಡೇವ, ಬಲಭಾಗMRSupp1
126227ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನದುರ್ಗ (ಸಂತವೇರಿ)MRSupp1
126228ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಮನದುರ್ಗ (ಸಂತವೇರಿ)MRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.