2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
1271ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಚೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
1272ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಾಪುರMRSupp1
1273ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರುMRSupp1
1274ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರುMRSupp1
1275ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 1 ನೇ ಭಾಗ ಆಸಂದಿMRSupp1
1276ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ ಆಸಂದಿMRSupp1
1277ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂತರಗಟ್ಟೆMRSupp1
1278ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಅಂತರಗಟ್ಟೆMRSupp1
1279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಂಕ್ಲಾಪುರMRSupp1
12710ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿMRSupp1
12711ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಕೆರೆMRSupp1
12712ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಡಗಲುMRSupp1
12713ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರುMRSupp1
12714ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹಿರೇನಲ್ಲೂರುMRSupp1
12715ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12716ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೇದಿಗೆರೆMRSupp1
12717ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್‌.ತಿಮ್ಮಾಪುರMRSupp1
12718ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12719ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12720ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,(2ನೇ ಭಾಗ),ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12721ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ), 1ನೇ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12722ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) 2ನೇ ಭಾಗ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12723ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಚೌಳಹಿರಿಯೂರುMRSupp1
12724ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12725ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುರುಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12726ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರಸೀಪುರMRSupp1
12727ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12728ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12729ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12730ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರMRSupp1
12731ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟMRSupp1
12732ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12733ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಭಾಗ,ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12734ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌1ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12735ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಎಡಭಾಗ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12736ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ(ಬಲಭಾಗ),ಬೀರೂರುMRSupp1
12737ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಕೊಠಡಿ,ಉಪ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌,ಬೀರೂರುMRSupp1
12738ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3ನೇ ಕೊಠಡಿ ಉಪ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MRSupp1
12739ಕೆ. ಎಲ್‌. ಕೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು , 1ನೇ ಭಾಗ ಬೀರೂರುMRSupp1
12740ಕೆ. ಎಲ್‌. ಕೆ . ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಭಾಗ , ಬೀರೂರುMRSupp1
12741ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12742ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12743ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ,ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12744ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರ ಬೀದಿ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MRSupp1
12745ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ)ಹಳೇಪೇಟೆ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12746ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ,ಹಳೇಪೇಟೆ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12747ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12748ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರು ಟೌನ್‌MRSupp1
12749ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 3 ನೇ ಭಾಗ ಬೀರೂರು ಟೌನ್MRSupp1
12750ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ,ಬೀರೂರುMRSupp1
12751ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12752ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಬೀರೂರುMRSupp1
12753ಪುರ ಸಭೆ ಕಛೇರಿ,ಬೀರೂರುMRSupp1
12754ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಮನಕೆರೆMRSupp1
12755ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12756ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಬಳ್ಳೇಕೆರೆMRSupp1
12757ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆMRSupp1
12758ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳೇಕೆರೆMRSupp1
12759ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಕ್ಕಲಗೆರೆMRSupp1
12760ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12761ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ನೇ ಭಾಗ ಜಿ ಯರದಕೆರೆMRSupp1
12762ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ನೇ ಭಾಗ ಜಿ.ಯರದಕೆರೆMRSupp1
12763ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಣ್ಣೆಕೋರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12764ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಲೆರೆMRSupp1
12765ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಸೂರುMRSupp1
12766ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿMRSupp1
12767ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀಗೇಹಡ್ಲುMRSupp1
12768ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳಿಗನೂರುMRSupp1
12769ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ )ಚಿಕ್ಕಂಗಳMRSupp1
12770ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಂಗಳMRSupp1
12771ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಂಗಳMRSupp1
12772ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬಿ ಕೆ ಹೊಸೂರುMRSupp1
12773ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ,ಬ್ಯಾಗಡೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12774ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟಿಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12775ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಪ್ಪುಣಸೆMRSupp1
12776ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂಜಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
12777ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌಡನಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿMRSupp1
12778ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12779ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಪಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12780ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪುರMRSupp1
12781ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನಕರಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
12782ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ. ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12783ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12784ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಯಗಟಿMRSupp1
12785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಯಗಟಿMRSupp1
12786ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪರ್ವತನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12787ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಯಗಟಿMRSupp1
12788ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಿರೇಗರ್ಜೆMRSupp1
12789ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12790ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರುMRSupp1
12791ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತುರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
12792ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
12793ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 1ನೇ ಭಾಗ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12794ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 2 ನೇ ಭಾಗ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
12795ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಲಸಿನ ಮರದ ಹಟ್ಟಿMRSupp1
12796ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಳೇಪೇಟೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
12797ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪೇಟೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕಡೂರುMRSupp1
12798ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್‌,ಕಡೂರುMRSupp1
12799ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡೂರುMRSupp1
127100ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಡೂರುMRSupp1
127101ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127102ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMRSupp1
127104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMRSupp1
127105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMRSupp1
127106ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 4ನೇ ಭಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ, ಕಡೂರುMRSupp1
127107ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಎ. ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಮರವಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೂರುMRSupp1
127109ಕೆ.ವಿ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕಡೂರುMRSupp1
127110ಕೆ.ವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,3ನೇ ಭಾಗ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಬಿ. ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ .ಕಡೂರುMRSupp1
127113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕೆ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ,ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರು 2ನೇ ಭಾಗದ(ಮುಂಬಾಗ)MRSupp1
127115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ,ಹಳೆ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಎದುರು ಕೆ ಎಂ ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127117ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರುMRSupp1
127118ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಕೋಟೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಟೆ,ಕಡೂರುMRSupp1
127121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ಕಡೂರುMRSupp1
127122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ,ಕಡೂರುMRSupp1
127123ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,(2ನೇ ಕೊಠಡಿ)ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಕಡೂರುMRSupp1
127124ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127125ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಅಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಭಾಗ, ಕಡೂರುMRSupp1
127126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ, ಕಡೂರ್‌ ಟೌನ್‌MRSupp1
127127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರMRSupp1
127128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
127129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಳುವಾಲMRSupp1
127131ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ಮಾದಾಪುರMRSupp1
127132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ , ಗರ್ಜೆMRSupp1
127133ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಗರ್ಜೆMRSupp1
127134ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಉಡುಗೆರೆMRSupp1
127136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಉಡುಗೆರೆMRSupp1
127137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1 ನೇ ಭಾಗ ಮರವಂಜಿMRSupp1
127140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 2 ನೇ ಭಾಗ ಮರವಂಜಿMRSupp1
127141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕುಂಕಾನಾಡುMRSupp1
127142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಭಾಗ, ಕುಂಕಾನಾಡುMRSupp1
127143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಕುಂಕಾನಾಡುMRSupp1
127144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುಗಳೀಕಟ್ಟೆMRSupp1
127146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೀತಾಪುರMRSupp1
127147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),1ನೇ ಭಾಗ, ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMRSupp1
127148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 2ನೇ ಭಾಗ,ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMRSupp1
127149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆMRSupp1
127150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿದೇವಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಚ್ಚೇರಿMRSupp1
127153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆMRSupp1
127155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ನೀಲೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
127156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ,ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿMRSupp1
127157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಸಲಾ ಪುರMRSupp1
127158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿ.ಬಿ.ಹಿಂಭಾಗಾ,ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿMRSupp1
127159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ,MRSupp1
127160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೆಚ್ ರಾಂಪುರMRSupp1
127161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ),ಸರಸ್ವತಿಪುರMRSupp1
127162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಸರಸ್ವತಿಪುರMRSupp1
127163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಸಾಗರMRSupp1
127164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಪಟ್ಟಣಗೆರೆMRSupp1
127165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಪಟ್ಟಣಗೆರೆMRSupp1
127166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಗಲಿMRSupp1
127167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾನಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
127168ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹಳ್ಳಿMRSupp1
127169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೈ ಮಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
127170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಾತೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಣಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣೇಗೆರೆ, (ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ)MRSupp1
127173ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊತ್ತಿಗೆರೆMRSupp1
127175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಳಿಗೆರೆMRSupp1
127176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಹಳ್ಳಿMRSupp1
127177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
127178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರುಗದಹಳ್ಳಿMRSupp1
127179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಡುವಳ್ಳಿ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MRSupp1
127182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ನಿಡುವಳ್ಳಿMRSupp1
127183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
127184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹ್ಯಾರಳಗಟ್ಟMRSupp1
127186ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನುಮಂತಪುರMRSupp1
127187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಲಘಟ್ಟMRSupp1
127188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿ.ಯರದಕೆರೆMRSupp1
127190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಂಕ್ರಾಪುರMRSupp1
127191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಲಿಗೊಂದಿMRSupp1
127192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡಾಳುMRSupp1
127193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಂಗಲಿ ತಾಂಡ್ಯMRSupp1
127195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿ.ತಿಮ್ಮಪುರMRSupp1
127196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡೂರಹಳ್ಳಿMRSupp1
127197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮರಡಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಾಪುರMRSupp1
127199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,1ನೇ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
127200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರMRSupp1
127201ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಪುರMRSupp1
127202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಬುಕ್ಕಸಾಗರMRSupp1
127203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್‌.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
127204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆದ್ಲೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
127205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127206ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಕೆರೆಸಂತೆ ದಾಖ್ಲೆ, ನಂಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್‌.ಬಸವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೆ.ಬಿದರೆMRSupp1
127209ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಅಣ್ಣೇಗೆರೆMRSupp1
127212ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬಿ. ವಡ್ಡರಟ್ಟಿMRSupp1
127213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು,(ಉತ್ತರಭಾಗ), ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಂಚನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127216ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೌಡೀಪಾಳ್ಯMRSupp1
127217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರMRSupp1
127218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ, ಮುತ್ತಾಣಗೆರೆMRSupp1
127220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ, ಮುತ್ತಾಣಗೆರೆMRSupp1
127221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
127222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2ನೇ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMRSupp1
127223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMRSupp1
127224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆMRSupp1
127225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಂಚುಗಲ್‌MRSupp1
127226ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಟಿMRSupp1
127227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟMRSupp1
127228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆರೆಸಂತೆMRSupp1
127229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೇವಾನಗರMRSupp1
127230ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಾಳುMRSupp1
127231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ), ಮತಿಘಟ್ಟMRSupp1
127232ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ), ಮತ್ತಿಘಟ್ಟMRSupp1
127233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೀಲನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳ್ಳೇಕೆರೆMRSupp1
127235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಆಲಘಟ್ಟMRSupp1
127236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
127237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
127238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿMRSupp1
127239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಂಚೆಹೊಸಹಳ್ಳಿMRSupp1
127240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಚೆ ಚೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127242ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗ್ಲಾಪುರMRSupp1
127243ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಕೊಪ್ಪಲುMRSupp1
127244ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಸೋಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
127245ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ (ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ)MRSupp1
127246ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಂಗಾಪುರMRSupp1
127247ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
127248ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಸ್‌.ಮಾದಾಪುರMRSupp1
127249ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂದೂರುMRSupp1
127250ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.